BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 5 - 19 juni 2014
Wettelijke omzetregels waardering vruchtgebruik  - De omzettingstabellen worden ieder jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt

Invoering probatie als autonome straf in Strafwetboek

Invoeging boek XI ‘Intellectuele eigendom’ in het Wetboek van economisch recht - inwerkingtreding 1 januari 2015
Instemming samenwerkingsakkoord uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen

Instemming samenwerkingsakkoord  strafrechtelijk beleid en veiligheidsbeleid

Raad van State - procedureregels uitspraak met volle rechtsmacht

Het Grondwettelijk Hof mildert de aanslag geheime commissielonen (GwH 88/2014, 6 juni 2014)

Financiële producten – betere bescherming niet-professionele cliënten

Alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders – verhaalmiddelen

Pensioenen zelfstandigen – beginsel eenheid van loopbaan
Minimumpensioen voor zelfstandigen
Pensioenen zelfstandigen – aanpassing jaarbedragen ingang 1 januari 2014
Hervorming overlevingspensioen zelfstandigen

Vrijwilligerswerk voor vreemdelingen

Rookmelders studentenwoningen en –kamers verplicht vanaf 1 oktober 2014


RECHTERLIJKE ORDE:

Invoering nieuwe geldelijke loopbaan gerechtspersoneel en mandatensysteem voor hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen

Diverse gerechtelijke wijzigingen: gerechtspersoneel – afschaffing militaire rechtscolleges in vredestijd en behoud ervan in oorlogstijd – gerechtelijke opleiding

Wijziging statuut, loopbaan en bezoldigingsregeling gerechtspersoneel

Evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde

Overdracht bepaalde ministeriële bevoegdheden aan ambtenaren van de FOD Justitie

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - jaarlijks activiteitenverslag
18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de opmaak van het activiteitenverslag bedoeld in artikel 39/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 06/06/2014, bl. 43544

Minimumbedrag middelen van bestaan waarover vreemdeling moet beschikken om in België te studeren in 2014-2015
Dienst Vreemdelingenzaken. Bericht. Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2014-2015, BS 11/06/2014, bl. 44288

Wet rechten en verplichtingen reizigers in het treinverkeer
15 MEI 2014. - Wet betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, BS 12/06/2014, bl. 44584

Rookmelders studentenwoningen en –kamers verplicht vanaf 1 oktober 2014
4 APRIL 2014. - Decreet houdende aanpassing van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, BS 18/06/2014, bl. 45926

Wijziging decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging
28 MAART 2014. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft, BS 19/06/2014, bl. 46266

Gemeente recht - algemene adviesbevoegdheid districtsraad
28 MAART 2014. - Decreet houdende wijziging van artikel 285 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, BS 19/06/2014, bl. 46267


BURGERLIJK RECHT

Wettelijke omzetregels waardering vruchtgebruik  - De omzettingstabellen worden ieder jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
22 MEI 2014. - Wet houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, BS 13/06/2014, bl. 44873


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Invoering nieuwe geldelijke loopbaan gerechtspersoneel en mandatensysteem voor hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen
10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen, BS 10/06/2014, bl. 43824

Diverse gerechtelijke wijzigingen: gerechtspersoneel – afschaffing militaire rechtscolleges in vredestijd en behoud ervan in oorlogstijd – gerechtelijke opleiding
10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, BS 10/06/2014, bl. 43848

Wijziging statuut, loopbaan en bezoldigingsregeling gerechtspersoneel
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, BS 10/06/2014, bl. 43856

Evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde
27 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde, BS 10/06/2014, bl. 43862

Overdracht bepaalde ministeriële bevoegdheden aan ambtenaren van de FOD Justitie
1 MAART 2012. - Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, BS 11/06/2014, bl. 44166
6 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, BS 11/06/2014, bl. 44169

Instemming samenwerkingsakkoord uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen
12 MEI 2014. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen, BS 17/06/2014, bl. 45544


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Vervoer over de weg - inning en consignatie van een som bij overtredingen
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, BS 11/06/2014, bl. 44159

Invoeging boek XI ‘Intellectuele eigendom’ in het Wetboek van economisch recht – inwerkingtreding 1 januari 2015
10 APRIL 2014. - Wet houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12/06/2014, bl. 44348
19 APRIL 2014. - Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12/06/2014, bl. 44352
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 12/06/2014, bl. 44470

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 13/06/2014, bl. 45069


FINANCIEEL RECHT

Schuldsaldoverzekering
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet, BS 10/06/2014, bl. 43894

Financiële producten – betere bescherming niet-professionele cliënten
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, BS 12/06/2014, bl. 44471
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel, BS 12/06/2014, bl. 44567

Alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
19 APRIL 2014. - Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, BS 18/06/2014, bl. 45353

Verhaalmiddelen  alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
10 APRIL 2014. - Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders,  BS 17/06/2014, bl. 45350


STRAFRECHT

Instemming samenwerkingsakkoord  strafrechtelijk beleid en veiligheidsbeleid

12 MEI 2014. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid,  BS 17/06/2014, bl. 45548

Invoering probatie als autonome straf in Strafwetboek
10 APRIL 2014. - Wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 19/06/2014, bl. 46200
8 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek,  BS 19/06/2014, bl. 46205


VERKEERSRECHT

Kruispuntbank van de rijbewijzen
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, teneinde niet meer over te gaan tot de registratie van het informatiegegeven betreffende het rijbewijs, BS 05/06/2014, bl. 43169.

Ademtesttoestellen en ademanalysetoestellen
10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, BS 17/06/2014, bl. 45521


FISCAAL RECHT

Protocol dubbelbelastingverdrag België-Nederland
19 AUGUSTUS 2011. - Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol, BS 11/06/2014, bl. 44155

Vlaamse Codex Fiscaliteit
4 APRIL 2014. - Decreet houdende wijziging van artikel 3.19.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, teneinde de informatiedeling over fiscale gegevens aan lokale besturen te optimaliseren, BS 13/06/2014, bl. 44907


SOCIAAL RECHT

Pensioenen zelfstandigen – beginsel eenheid van loopbaan
24 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen rekening houdend met het beginsel van eenheid van loopbaan, BS 05/06/2014, bl. 43163.

Minimumpensioen voor zelfstandigen
24 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, wat het minimumpensioen voor zelfstandigen betreft, BS 05/06/2014,  bl. 43166

Pensioenen zelfstandigen – aanpassing jaarbedragen ingang 1 januari 2014
16 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 05/06/2014, bl. 43168

Hervorming overlevingspensioen zelfstandigen
25 APRIL 2014. - Wet tot hervorming van het overlevingspensioen van de zelfstandigen, BS 06/06/2014, bl. 43563

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en  meewerkende echtgenoten
8 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 06/06/2014, bl. 43571


Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 06/06/2014, bl. 43548

Mantelzorger
12 MEI 2014. - Wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat, BS 06/06/2014,  bl. 43570

Oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels
12 MEI 2014. - Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 10/06/2014, bl. 43810

Welzijn op het werk - erratum
24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. Erratum, BS 12/06/2014, bl. 44590

Vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector
5 JUNI 2014. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector, BS 16/06/2016, bl. 45124

Werkbonus
28 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 16/06/2014, bl. 45195

Thuiswerkers, dienstboden en huispersoneel
15 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft, BS 18/06/2014, bl. 45909

Vrijwilligerswerk voor vreemdeling
22 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft, BS 18/06/2014, bl. 45910
en

Sociale zekerheid
15 MEI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen, BS 19/06/2014, bl. 46206


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Instemming  Protocol bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

5 JUNI 2013. - Wet houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012, BS 13/06/2014, bl. 44869

Internationale Maritieme Organisatie – internationale akten
27 MEI 2014. - Wet tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie, BS 17/06/2014, bl. 45518

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Uitbetaling pensioenen – buitenland – geen schending
Arrestnummer: 86/2014
Arrestdatum: 6/06/2014
Rolnummer(s): 5572 • 5652
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, vervangen bij artikel 9 van de wet van 5 juni 1970 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers, arbeiders, bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en gewijzigd bij artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 415 van 16 juli 1986 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de werknemerspensioenen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Uitbetaling - Voorwaarde van verblijf in België - 1. Buitenlandse gerechtigden die in het buitenland verblijven - 2. Belgische gerechtigden die in het buitenland verblijven - 3. Buitenlandse gerechtigden die in het buitenland verblijven en die niet aan die voorwaarde zijn onderworpen. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-086n.pdf

OCMW – verkiezing leden Raad voor maatschappelijk welzijn - schending
Arrestnummer: 87/2014
Arrestdatum: 6/6/2014
Rolnummer(s): 5647 • 5648
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Vlaams decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 10, § 1, vierde lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Raad voor maatschappelijk welzijn - Verkiezing van de leden - Voordrachtsakte van kandidaat-werkende leden - Ontvankelijkheidsvoorwaarde - Vermelding van een of meer kandidaat-opvolgers voor elk kandidaat-werkend lid. # Rechten en vrijheden - Politieke rechten - Recht om te worden verkozen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-087n.pdf

Aanslag geheime commissielonen – Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Arrestnummer: 88/2014
Arrestdatum: 6/6/2014
Rolnummer(s): 5653
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 219)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Berekening van de belasting - Afzonderlijke aanslagen - 1. Geheime commissielonen - 2. Repressief karakter. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter - Volle rechtsmacht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-088n.pdf

Misdrijven bij criminele organisatie - betrokkenheid bendevorming – betrokkenheid bij terroristische groep – geen schending
Arrestnummer: 89/2014
Arrestdatum: 12/06/2014
Rolnummer(s): 5636
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Strafwetboek (art. 324ter, § 1)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (onder voorbehoud van de in B.9 vermelde interpretatie)
Trefwoorden: Strafrecht - Misdrijven tegen de openbare veiligheid - 1. Betrokkenheid bij een criminele organisatie - Afwezigheid van de bedoeling misdrijven te plegen of daaraan deel te nemen - 2. Betrokkenheid bij bendevorming - Bedoeling misdrijven te plegen of lid te zijn van de bende - 3. Betrokkenheid bij een terroristische groep - Bedoeling misdrijven te plegen of daaraan deel te nemen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-089n.pdf

Pensioenen overheidssector – verwerping van het beroep
Arrestnummer: 90/2014
Arrestdatum: 12/06/2014
Rolnummer(s): 5637
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (art. 2, 4°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - 1. Pensioenberekening - Preferentiële tantièmes - a. Wettelijke preferentiële tantièmes - b. Reglementaire preferentiële tantièmes - Uitsluiting - 2. Overheidspersoneel - Statutaire ambtenaren.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-090n.pdf

Asielzoeker – cassatieberoep bij RvS – De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Arrestnummer: 92/2014
Arrestdatum: 12/06/2014
Rolnummer(s): 5677
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 6 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 19 januari 2012
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielzoeker die bij de Raad van State een cassatieberoep heeft ingesteld dat tegen een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is gericht - Recht op materiële hulp.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-092n.pdf

Financiering gemeenschappen en gewesten – vernietiging – handhaving van de gevolgen
Arrestnummer: 93/2014
Arrestdatum: 19/6/2014
Rolnummer(s): 5668
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (art. 5, 7 en 39, derde lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging - Handhaving van de gevolgen
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Fiscaliteit - Gewestelijke belastingen - 2. Federale bevoegdheden - Fiscale bevoegdheid -  3. Bevoegdheden van de gewesten - Gewestelijke belastingen - Onroerende voorheffing - a. Heffingsgrondslag - b. Belastbare materie - Inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen - Inkomsten uit concessies voor de plaatsing van gsm-masten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-093n.pdf

Vonnissen rechterlijke macht – verwerping van het beroep (klaarblijkelijk onbevoegdheid van het Hof)
Arrestnummer: 94/2014
Arrestdatum: 19/6/2014
Rolnummer(s): 5889
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel - Vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel - Vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof)
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof - Vonnis van de rechterlijke macht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-094n.pdf

RECHTERLIJK ORDE

BS 06/06/2014
Rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel
Benoeming raadsheer in het hof van beroep te Gent
Nieuwe parket Oost-Vlaanderen (erratum BS 31/03/2014)
Hof van beroep te Brussel - rechtbank van koophandel te Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - rechtbank van koophandel te Leuven - rechtbank van koophandel te Gent

BS 10/06/2014
Ontslag plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken Gent – ontslag rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen - ontslag plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen – aanwijzing mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket  -benoeming substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent
Benoeming rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 12/06/2014
Benoemingen/pensioneringen griffiers/parketsecretarissen

BS 13/06/2014
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen

BS 17/06/2014
Vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel - parket West-Vlaanderen
Hof van beroep te Gent
Probatiecommissie rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde

BS 18/06/2014
Probatiecommissie te Leuven

BS 19/06/2014
Deeltijdse opdracht ‘dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie’
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen