RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
1 - 20 mei 2022
 
 
 
Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand: waarde van het punt voor de uitbetaling van de prestaties voor het gerechtelijk jaar 2020-2021 vastgelegd op 81,23 euro

Hervorming Vlaamse justitiehuizen – daling aantal justitiehuizen – 1 per provincie

Oprichting Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving – nieuwe aanpassingen

Nieuw anti-witwasreglement voor vastgoedmakelaars vanaf 1 juli 2022

Vlaams Scheepvaartdecreet: nieuw kader voor beheer, gebruik en handhaving van binnenwateren en scheepvaart

Nieuwe retributieregeling voor verblijfsaanvragen – wijziging procedure en wijziging bedragen

Wet betreffende diergeneesmiddelen

Fiscale regels verenigingswerk


Instemming Samenwerkingsverdrag tussen België en Marokko inzake bestrijding georganiseerde criminaliteit en terrorisme

Instemming Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Marokko

Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen

Bewegingen in de rechterlijke orde

 
WETSVOORSTELLEN EN -ONTWERPEN- VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Wetsontwerp tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder
Parlementair Document 55K2645
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 12 mei 2022

Voorstel van resolutie over de bescherming van de fundamentele vrijheden van de klokkenluiders en de journalisten
Parlementair Document 55K1069
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 12 mei 2022

Wetsontwerp houdende wijziging van boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht
Parlementair Document 55K2473
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 5 mei 2022

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector
De bepalingen van dit wetsontwerp hebben tot doel de bestaande wetgevingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector te harmoniseren, en dit op verschillende onderwerpen. De bepalingen van dit wetsontwerp streven ook naar een grotere verantwoordelijkheid van de verzekerings- of herverzekeringsagenten en -makelaars die samenwerken met subagenten.
Ze hebben ook tot doel preciseringen over de organisatorische vereisten van de kredietgevers te geven.
Parlementair Document 55K2389
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 5 mei 2022

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad
Parlementair Document 55K2573
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 5 mei 2022

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van voortbewegingstoestellen betreft.
Parlementair Document 55K2354
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 5 mei 2022

Voorstel van resolutie betreffende het aantrekkelijker maken van het ambt van magistraat
Parlementair Document 55K2488
Indieningsdatum: 4 februari 2022
In bespreking commissie Kamer: 3 mei 2022GwH 189/2019, 20 november 2019
PUBLIEK RECHT

BINNENLANDSE ZAKEN

Benoeming burgemeesters
21 MAART 2022. - Benoeming burgemeesters, BS 10/05/2022, bl. 41966
31 MAART 2022. – Burgemeester-benoeming, BS 10/05/2022, bl. 41966
14 MAART 2022. - Benoeming burgemeester Bilzen, BS 06/05/2022, bl. 41264

Omzendbrief politie- en hulpdiensten – gebruik van drones
8 APRIL 2022. - Ministeriële omzendbrief tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten, BS 04/05/2022, bl. 40832

ONDERWIJS

Basisonderwijs en secundair onderwijs - inschrijvingsrecht betreffende voorrangs- en ordeningscriteria
18 FEBRUARI 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft bijkomende maatregelen voor het inschrijvingsrecht betreffende voorrangs- en ordeningscriteria, BS 05/05/2022, bl. 40917

OMGEVINGSRECHT

Benoeming drie effectieve bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
25 MAART 2022. - Benoeming van drie effectieve bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, BS06/05/2022, bl. 41263

MIGRATIERECHT

Toegang en verblijf van derdelanders - vaststelling standaardformulieren inzake studies, stages, onderzoek, au-pairs e.d.
28 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de standaardformulieren zoals bedoeld in de artikelen 99, 103 en 104/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 20/05/2022, bl. 43841

Nieuwe retributieregeling voor verblijfsaanvragen – wijziging procedure en wijziging bedragen
9 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de retributie, BS 16/05/2022, bl. 42676

ENERGIERECHT

Sociale tarieven aardgasondernemingen en elektriciteitsbedrijven
24 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, BS 19/05/2022, bl. 43622

GEZONDHEIDSRECHT - DIERENWELZIJN

Wet betreffende diergeneesmiddelen
5 MEI 2022. - Wet betreffende diergeneesmiddelen, BS 20/05/2022, bl. 43821

Verbod elektronische halsbanden voor honden en katten vanaf 1 januari 2027
22 APRIL 2022. - Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en het decreet van 13 juli 2018 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming, BS 12/05/2022, bl. 42380

WOONBELEID

Sociale huurwoningen
29 APRIL 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, wat het moratorium op de verkoop van verhuurbare sociale huurwoningen en de vrijstelling van een oriënterend bodemonderzoek bij de verplichte overdracht van risicogronden door sociale woonactoren betreft, BS 19/05/2022, bl. 43624

GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME

Benoemingen Unia
Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, bl. 43684
BURGERLIJK RECHT

GOEDERENRECHT

Boek 3, titel 4 BW – Goederenrecht-Mede-eigendom:  officieuze coördinatie in het Duits
13 APRIL 2019. - Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 4. - Officieuze coördinatie in het Duits, BS 13/05/2022, bl. 42506

Voor meer vertalingen in het Duits van wetteksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: 
De Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV)
: https://www.ibz.be/nl/centrale-dienst-voor-duitse-vertaling-cddv
Zoekscherm

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand – waarde punt voor prestaties gerechtelijk jaar 2020-2021 vastgelegd op 81,23 euro.
15 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, BS20/05/2022, bl. 43966

Hervorming Vlaamse justitiehuizen – daling aantal justitiehuizen – 1 per provincie
18 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van bepalingen over de justitiehuizen van het decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, BS 18/05/2022, bl. 43400

Oprichting Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving – nieuwe aanpassingen
11 MAART 2022. - Decreet tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving, BS 13/03/2022, bl. 42542
FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten – rentevoeten mei 2022
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 19/05/2022, bl. 43699

Toekenning staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus
25 APRIL 2022. - Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 18, 33, § 2, en 34, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, BS 12/05/2022, bl. 42342
 
FISCAAL RECHT
SOCIAAL RECHT

Arrest Grondwettelijk Hof – Sociaal strafrecht - Vlaamse Gemeenschap / Vlaams Gewest - Administratieve geldboete - Beroepstermijn - Aanvangspunt van de beroepstermijn
GwH 65/2022 van 12 mei 2022
Vlaamse decreet van 30 april 2004 « tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn » (art. 17, § 5)
- Schending (art. 17, § 5, van het Vlaamse decreet van 30 april 2004, in de interpretatie dat de daarin bepaalde beroepstermijn aanvangt de dag na de verzending van de kennisgeving van de beslissing) - Geen schending (dezelfde bepaling, in de interpretatie dat die beroepstermijn aanvangt de derde werkdag na de verzending van de kennisgeving van de beslissing, behoudens indien de overtreder bewijst dat de aangetekende brief pas later op zijn woonplaats werd aangeboden)
 
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
 
Instemming Samenwerkingsverdrag tussen België en Marokko inzake bestrijding georganiseerde criminaliteit en terrorisme
26 MEI 2016. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Koninkrijk Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, opgemaakt te Brussel op 18 februari 2014, BS 20/05/2022, bl. 43788

Instemming Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Marokko
7 MEI 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014, BS 20/05/2022bl. 43793

Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen
29 JANUARI 2022. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen, gedaan te Santiago de Compostella op 25 maart 2015, BS 20/05/2022, bl. 43808

RECHTERLIJKE ORDE

BS 02/05/2022
29 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen: bijvoeging procureur voor de verkeersveiligheid

BS 03/05/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 05/05/2022
Vacante plaatsen griffiers

BS 06/05/2022
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen griffies
Vacante betrekking procureur voor de verkeersveiligheid bij het parket voor de verkeersveiligheid

BS 11/05/2022
Vacante betrekkingen diverse parketten

BS 12/05/2022
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Benoemingen/pensioneringen verschillende parketten
Vacante betrekkingen referendarissen hof van beroep Gent

BS 13/05/2022
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken
Benoeming raadsheer in het hof van beroep te Gent en in het Hof van Cassatie

BS 16/05/2022
Vacature van een ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof
Aanwijzing van een lid van de Nederlandstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage (zittijd 2021-2022)

BS 17/05/2022
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer diverse rechtbanken en parketten

BS 18/05/2022
Benoemingen/ontslagnemingen parketten

BS 19/05/2022
Vacante betrekking griffier arbeidshof Antwerpen
Vacante betrekking Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel (Nederlandstalig).
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer diverse rechtbanken, parketten, arbeidsauditoraten en centraal orgaan voor inbeslagneming en verbeurdverklaring

BS 20/05/2022
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Brussel
Griffie rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - gemeenschappelijke steundienst bij het college van hoven en rechtbanken
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Arbeidsauditoraat te Leuven en Brussel
Hof van Cassatie
Verlenging geldigheidsduur reserve van geslaagden van een vergelijkende selectie
Rechter in de rechtbank van de strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel – erratum BS 05/04/2022
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en te Leuven – erratum BS 29/04/2022
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Brussel
Vacante betrekkingen raadsheer in het hof van beroep te Brussel
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be