BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF WETGEVING
5 - 18 december 2014
 
Een warme oproep en een warme wens....

In het voorjaar van 2015 zal de bibliotheek een boekenverkoop organiseren ten voordele van Raise the bar, het initiatief van de Vlaamse Conferentie voor Kom Op Tegen Kanker. Wij verkopen titels uit eigen collectie en schenkingen van advocaten en magistraten. Indien u zelf een deel van uw collectie wil afstaan mag u deze steeds inleveren in de bibliotheek of hierover contact opnemen  via
bib@balieantwerpen.be .

Wij wensen u van harte prettige feestdagen en een voorspoedig 2015!

De Bibliotheek & Studiedienst

Opheffing van het keuzestelsel voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen
Inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2016
Beslissing Btw, nr. E.T.125.180/2, dd. 12.12.2014 

Omzendbrief afstamming - draagwijdte van artikel 316bis, 2° BW

Derde lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 1 september 2014

Kosten  openbaarmaking  jaarrekeningen vzw’s
Kosten openbaarmaking jaarrekeningen vennootschappen
Kosten van bekendmakingen vennootschappen en vzw’s in Belgisch Staatsblad

ADR in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg


Grondwettelijk Hof 18/12/2014, nr. 185/2014:  Strafrecht - verzachtende omstandigheden – Schending – Handhaving van de gevolgen

Grondwettelijk Hof 10/12/2014, nr. 181/2014: Ingebrekestelling door advocaat stuiting verjaring – Verwerping van het beroep
 
PUBLIEK RECHT

Overlijden Koningin Fabiola
PROCES-VERBAAL VAN HET OVERLIJDEN VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN FABIOLA,  BS 12/12/2014, bl. 101229

Bevolkingsregisters - vreemdelingenregister - Rijksregister - informatiegegevens betreffende de afstamming - bekwaamheid meerderjarige en  onbekwaamheid van de minderjarige
23 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, met het oog op de opname van de informatiegegevens betreffende de afstamming, bl. 100493

Codex Hoger Onderwijs – lijst van de vastgestelde  bachelor- en masteropleidingen
24 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, BS 08/12/2014, bl. 100152

Preventie en bestrijding doping in de sport
26 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, BS 12/12/2014, bl. 100732


BURGERLIJK RECHT


Omzendbrief afstamming - draagwijdte van artikel 316bis, 2° BW

20 NOVEMBER 2014. - Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 7 mei 2007 betreffende de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, BS 08/12/2014, bl. 100313


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons

23 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons,  BS 11/12/2014, bl. 100632
23 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons, BS 11/12/2014, bl. 100637


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Kosten  openbaarmaking  jaarrekeningen vzw’s
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 05/12/2014, bl. 96533

Kosten openbaarmaking jaarrekeningen vennootschappen
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 05/12/2014, bl. 96534

Kosten van bekendmakingen vennootschappen en vzw’s in Belgisch Staatsblad
Bestuur van het Belgisch Staatsblad. Kosten van bekendmakingen, BS 05/12/2014, bl. 96539

Deposito- en Consignatiekas    
Thesaurie. Deposito- en Consignatiekas (www.depositokas.be). Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2013-2014, BS 12/12/2014, bl. 101136
Thesaurie. Deposito- en Consignatiekas (www.depositokas.be). Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2015, BS 12/12/2014, bl. 101177

ADR in voege op 1 januari 2015
ADR in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, BS 18/12/2014, bl. 101840


FINANCIEEL RECHT

Prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

27 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, BS 05/12/2014, bl. 96394

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 15/12/2014, bl. 101296

Maximale prijs basis bankdienst
Bericht. Maximale prijs voor de basis-bankdienst. Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 17/12/2014, bl. 101803


STRAFRECHT

Strafinrichtingen – Commissies van Toezicht
4 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing mandaat en ontslag van leden voor Commissies van toezicht, BS 16/12/2014, bl. 101464


FISCAAL RECHT

BTW – kleine ondernemingen
27 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 08/12/2014, bl. 100135

Voorafbetalingen aanslagjaar 2015
Algemene administratie van de fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Directe belastingen. Voorafbetalingen. Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. Aanslagjaar 2015, BS 10/12/2014,  bl. 100541

Vlaamse Codex Fiscaliteit  - inbeslagneming voertuigen – tarieven stalling en takeling
27 NOVEMBER 2014. - Agentschap Vlaamse Belastingsdienst. Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2015 Bericht over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2013/1 van 19 juli 2013 houdende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 33, 36bis en 95 WIGB en artikel 2, tweede lid, Eurovignetwet van 27 december 1994. Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. Erkenning van de takeldiensten, BS 10/12/2014, bl. 100546

Oprichting nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
16 OKTOBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, BS 11/12/2014, bl. 100620

Bedrijfsvoorheffing
10 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 16/12/2014, bl. 101494


SOCIAAL RECHT
 
Aanpassing loonbedragen 1 januari 2015
Aanpassing op 1januari 2015 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 09/12/2014, bl. 100471

Tarief erelonen en kosten deskundigen arbeidsgerechten
Bericht. Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3), BS 15/12/2014, bl. 101297


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


WAM – ongeval met verscheidene voertuigen – Schending of geen schending
Arrestnummer: 175/2014
Arrestdatum: 4/12/2014
Rolnummer(s): 5763
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 19bis-11, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Ongeval met verscheidene voertuigen - Onmogelijkheid om vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt - Schadevergoeding van de benadeelde persoon in gelijke delen verdeeld onder de verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van die voertuigen dekken - Uitsluiting van de vergoeding van de materiële schade.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-175n.pdf

Energiedecreet – Gedeeltelijke vernietiging – verwerping van het beroep
Arrestnummer: 176/2014
Arrestdatum: 4/12/2014
Rolnummer(s): 5793
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie (art. 3, 1°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het  beroep
Trefwoorden: Energie - Vlaams Gewest - Milieuvriendelijke elektriciteit - Groenestroomcertificaten - Wijziging van de toekenningsvoorwaarden - 1. Rechtszekerheid - 2. Gewekt vertrouwen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-176n.pdf

Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep ingesteld – De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord – Geen schending
Arrestnummer: 177/2014
Arrestdatum: 4/12/2014
Rolnummer(s): 5838
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 14, 807 et 1042)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord - Geen schending
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Tegenvordering die voor de eerste maal in hoger beroep is ingesteld - Vereisten voor de ontvankelijkheid - Beperkingen - Feit of handeling aangevoerd in de dagvaarding.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-177n.pdf

Arbeidsongevallen – De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof
Arrestnummer: 178/2014
Arrestdatum: 4/12/2014
Rolnummer(s): 5855
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (art. 13, tweede lid) - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 27bis)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 16 pct. - Rente - Berekeningsbasis - 1. Overheidssector - Niet-geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging - 2. Privésector - Geïndexeerd basisloon.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-178n.pdf

Mededinging – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 179/2014
Arrestdatum: 10/12/2014
Rolnummer(s): 5733 • 5740
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.8.2.)
Trefwoorden: Economisch recht - Mededinging - Belgische Mededingingsautoriteit - Onderzoeksprocedure - Beslissingen van het auditoraat in verband met het beslag en het gebruik van documenten en informaticagegevens - Onstentenis van onmiddellijk beroep. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - Recht op daadwerkelijke rechtshulp.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-179n.pdf

Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening – Geen schending
Arrestnummer: 180/2014
Arrestdatum: 10/12/2014
Rolnummer(s): 5768
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (art. 159bis)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Regularisatievergunning - Ontvankelijkheid van de aanvraag - 1. Personen van wie de overtreding nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een proces-verbaal - 2. Personen van wie de overtreding het voorwerp heeft uitgemaakt van een proces-verbaal waarvan kennis is gegeven maar dat geen aanleiding heeft gegeven tot een voorstel van vergelijk, noch heeft geleid tot een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarmee uitspraak wordt gedaan over een verzoek tot herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-180n.pdf

Ingebrekestelling door advocaat stuiting verjaring – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 181/2014
Arrestdatum: 10/12/2014
Rolnummer(s): 5772
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Invordering van schulden - Ingebrekestelling - Gevolg - Stuiting van de verjaring - 1. Door de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de persoon die namens de schuldeiser in rechte kan optreden krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek verstuurde ingebrekestelling - 2. Ingebrekestelling die de incassobureaus onder de wettelijk bepaalde voorwaarden versturen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-181n.pdf

Inning penale boetes – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 182/2014
Arrestdatum: 10/12/2014
Rolnummer(s): 5791
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Strafrecht - Straffen - Strafuitvoering - Boeten - Vaststelling van de niet-betaling van geldsommen die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen of in een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing - Onmiddellijke betaling, immobilisering en gedwongen verkoop van het voertuig - Toepassingsgebied - a. Particulieren - b. Vennootschappen die eigenaar zijn van een groot aantal voertuigen met het oog op hun exploitatie in het kader van een handelsactiviteit - 2. Identificatie van de persoon die de geldboete verschuldigd is - 3. Procedure.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-182n.pdf

Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 183/2014
Arrestdatum: 10/12/2014
Rolnummer(s): 5824
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (art. 2, 2°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Fiscaal recht - Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - 1. Bedrijfsruimten - Bedrijfsgebouw op grond in domeinconcessie - 2. Belastingschuldige - Eigenaar van het bedrijfsgebouw.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-183n.pdf

Collectieve schuldenregeling – Geen schending
Arrestnummer: 184/2014
Arrestdatum: 10/12/2014
Rolnummer(s): 5870
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Kwijtschelding van schulden - 1. Schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf - Uitsluiting - 2. Schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement - Uitsluiting - 3. Schulden die uit een inbreuk op de sociale wetgeving zijn ontstaan - Geen uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-184n.pdf

Strafrecht - verzachtende omstandigheden – Schending – Handhaving van de gevolgen
Arrestnummer: 185/2014
Arrestdatum: 18/12/2014
Rolnummer(s): 5762
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met art. 25 van hetzelfde Wetboek, met art. 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en met art. 25, § 2, b), van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending - Handhaving van de gevolgen
Trefwoorden: Strafrecht - Misdrijven - Herhaling - Misdaad minder dan vijf jaar nadat de inverdenkinggestelde een gevangenisstraf van minstens één jaar heeft ondergaan of nadat deze straf is verjaard - 1. Verzachtende omstandigheden - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Mogelijkheid voor een voorwaardelijke invrijheidstelling nadat twee derden van de gevangenisstraf is ondergaan - 2. Verwijzing naar het Hof van assisen - Mogelijkheid voor een voorwaardelijke invrijheidstelling nadat één derde van de gevangenisstraf is ondergaan.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-185n.pdf

Pacht – mogelijkheid om loopbaanpacht af te sluiten – Geen schending
Arrestnummer: 186/2014
Arrestdatum: 18/12/2014
Rolnummer(s): 5774
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 8, § 3, tweede lid, van afdeling 3 ("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Huurovereenkomsten - Pacht - Mogelijkheid om een loopbaanpacht af te sluiten - 1. Kandidaat-pachters die minder dan 38 jaar zijn - 2. Kandidaat-pachters die meer dan 38 jaar zijn - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-186n.pdf

Arbeidsovereenkomsten – Verschil behandeling arbeiders en bedienden – willekeurig ontslag – Schending – Handhaving van de gevolgen
Arrestnummer: 187/2014
Arrestdatum: 18/12/2014
Rolnummer(s): 5775
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 63)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending - Handhaving van de gevolgen
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden - Willekeurig ontslag.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-187n.pdf

Pensioenen overheidspersoneel – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 188/2014
Arrestdatum: 18/12/2014
Rolnummer(s): 5780
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Programmawet van 28 juni 2013 (art. 76, 2°, vierde lid, d) en e), 91 en 102)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Rustpensioenen - Cumulatie met vervangingsinkomsten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-188n.pdf

Fiscale procedure – Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Arrestnummer: 189/2014
Arrestdatum: 18/12/2014
Rolnummer(s): 5797
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 300 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met art. 409 van hetzelfde Wetboek
Beschikkend(e) gedeelte(n): Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Fiscale procedure - Als bewarende maatregel bedoelde aanzuivering - Daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-189n.pdf

Gemeenteraad – onverenigbaarheden – Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Arrestnummer: 190/2014
Arrestdatum: 18/12/2014
Rolnummer(s): 5858
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (art. 27, § 2, 2°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Trefwoorden: Bestuursrecht - Organen van de gemeenten - 1. Gemeenteraad - Samenstelling - Onverenigbaarheden - Advocaat of notaris die kantoorgenoot is van een gemeenteraadslid - 2. Districtsraad - Samenstelling - Onverenigbaarheden - Advocaat of notaris die kantoorgenoot is van een districtsraadlid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-190n.pdf

Berekening wedden ambtenaren – Geen schending – Schending (lacune in de wetgeving)
Arrestnummer: 191/2014
Arrestdatum: 18/12/2014
Rolnummer(s): 5890
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (art. 17)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Publiek recht - Ambtenarenzaken - Rechtspositie van het personeel - Wedden - Vakantiegeld - Berekening – In aanmerkingneming van de wegens ziekte niet gepresteerde dagen - Contractueel personeel van het OCMW.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-191n.pdf


RECHTERLIJKE ORDE

BS 05/12/2014
 

Aanwijzingen onderzoeksrechters rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik
Kamervoorzitter Hof van beroep Brussel -  plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen afd. Antwerpen en afd. Tongeren

BS 10/12/2014
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket West-Vlaanderen (erratum BS 16/12/14)
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Antwerpen
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Limburg
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Antwerpen
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Gent
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Antwerpen
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Gent  
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Antwerpen
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Uitslag van de vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Uitslag van de vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Brussel
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata

BS 11/12/2014
Griffiers en parketsecretarissen – pensioneringen en tijdelijke en gedeeltelijke opdrachten

BS 12/12/2014
Arbeidshof van Brussel
Advocaat-generaal hof van beroep Antwerpen
Ontslagnemingen diverse magistraten (plaatsvervangende rechters en raadsheren, onderzoeksrechter, assessor
Parket West-Vlaanderen aanwijzing afdelingsprocureur
Aanwijzing Kamervoorzitter hof van beroep te Gent

BS 17/12/2014
23 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

BS 18/12/2014
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Derde lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 1 september 2014

Tweede lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 1 september 2014. Errata

Tweede lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep. Errata
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen