RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
21 mei - 16 juni 2022
 
Aanbod gratis ingebonden RW - jaargangen 1982 - 2006 
info: bib@balieprovincieantwerpen.be
 
Oproep tot kandidaten (magistraten en advocaten): mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie

Wijziging bedragen rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingevolge stijging consumptieprijsindex

Het Grondwettelijk Hof (arrest 82/2022 van 16 juni 2022) vernietigt de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap maar handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot en met het schooljaar 2024-2025

Vanaf 1 januari 2023 mag er niet meer gerookt worden op de perrons van de spoorwegstations

Elektrische steps: minimum leeftijd 16 jaar, verbod gebruik op voetpad en slechts gebruik door één persoon vanaf 1 juli 2022


Omzendbrief aflevering huwelijksboekje: Het huwelijksboekje heeft nog louter een ceremoniële waarde

Uitstel bevoegdheid strafuitvoeringsrechter
s in twee fasen

Omzendbrief
college procureurs-generaal over nieuwe wet seksueel strafrecht

Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tegen de wetten die seksuele misdrijven op minderjarigen onverjaarbaar maken (GwH nr. 76/2022 van 9 juni 2022)

Verordening (EU) 2022/850 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende een geautomatiseerd systeem voor de grensoverschrijdende elektronische gegevensuitwisseling op het gebied van justitiële samenwerking in civiele en strafzaken (e-Codex) inwerkingtreding 21 juni 2022


Invoering van digitale diensten en diverse wijzigingen in boek I, VI en XV van het WER

Vennootschappen - bericht over goedkeuring
Nettoactieftest en Liquiditeitstest

Omvangrijke
verzamelwet inzake dringende bepalingen voor de gezondheidszorg

Arrest Grondwettelijk Hof Belgische nationaliteit - verkrijging door nationaliteitsverklaring – voorwaarden (GwH 79/2022 van 9 juni 2022): gedeeltelijke schending


Inburgering (eindelijk) verplicht in Brussel vanaf 1 juni 2022, Oekraïners vrijgesteld

Het
Grondwettelijk Hof vernietigt een artikel van het Belgisch Scheepvaartwetboek in zoverre het de ontscheping verhindert van bepaalde verstekelingen die aan boord van een schip worden ontdekt, en in zoverre het geen waarborgen bevat voor het aan boord houden (GwH nr. 75/2022 van 9 juni 2022)

Aanpassing
recht op geschriften en registratierechten op bepaalde akten

Retributieregeling voor aflevering eigendomstitels
door Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wijzigt op 1 juli 2022

Aanpassing
tarief kilometerheffing vanaf 1 juli 2022

Nieuwe
tarieven verkeersbelasting vanaf 1 juli 2022

Bewegingen in de
rechterlijke orde

 
WETSVOORSTELLEN EN -ONTWERPEN

MINISTERRAAD


Herstelwet verlenging Doel 1 en 2
Ministerraad 10 juni 2022
Goedkeuring voorontwerp over het uitstellen van de kernuitstap van 2015 naar 2025. Het Grondwettelijk Hof had de verlenging van Doel 1 en 2 vernietigd omdat aan bepaalde vereisten niet werd voldaan, zoals het opstellen van een milieueffectenrapport. Nu wordt aan de diverse vereisten voldaan.

Versterking van de bescherming van slachtoffers van terroristische daden
Ministerraad 10 juni 2022
Goedkeuring voorontwerp van wet goed betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van een terroristische daad en betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

Ministerraad voorziet 200 euro netto voor elk huishouden dat huisbrandolie of propaan in bulk koopt
Ministerraad 10 juni 2022
Goedkeuring voorontwerp van wet goed dat voorziet in de toekenning een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning.

Informatie op de Car-Pass wordt uitgebreid
Ministerraad 3 juni 2022
Dit voorontwerp van wet vult de informatie aan die kopers van tweedehandsvoertuigen krijgen om hen zo volledig mogelijk in te lichten over de staat van de wagen.

Loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels
Ministerraad 3 juni 2022
In het regeerakkoord wordt een grotere betrokkenheid van burgers in de politieke besluitvorming vooropgesteld. Er zal worden geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals burgerkabinetten of gemengde commissies van parlementsleden en burgers

Verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden
Ministerraad 3 juni 2022
De huidige bepalingen gelden tot 17 juli 2022. In afwachting van de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden ze verlengd tot 31 december 2022

KAMER

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 805, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek wat het verstek betreft
Parlementair Document 55K0353
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 9 juni 2022

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de bepaling van het model van medisch getuigschrift dat verplicht moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.
Parlementair Document 55K2704
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 9 juni 2022

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wat betreft de uitsluitingscriteria inzake bloeddonatie
Parlementair Document 55K2423
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering op 2 juni 2022

VLAAMS PARLEMENT

1243 (2021-2022) – Ontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers
Parlementair document 1243 (2021-2022)
Aangenomen in plenaire vergadering op 1 juni 2022

CORONAMAATREGELEN

FEDERAAL
20 MEI 2022. - Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen inzake de door de Europese Unie gecoördineerde reisbeperkingen ten gevolge van de coronavirus COVID-19 pandemie en tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 maart 2022 houdende de nodige maatregelen inzake de door de Europese Unie gecoördineerde reisbeperkingen ten gevolge van de coronavirus COVID-19 pandemie, BS 23/05/2022, bl. 44643

20 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 2022 houdende de verplichting tot het dragen van het mondmasker in de treinen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 23/05/2022, bl. 44649

BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST
22 MEI 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen en tot opheffing van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 april 2022 betreffende de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in zorginstellingen, BS 23/05/2022, bl. 44650

VLAAMS GEWEST
23 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot buitenwerkingtreding van de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de psychiatrische ziekenhuizen, BS 23/05/2022, bl. 44652

PUBLIEK RECHT

BINNENLANDSE ZAKEN

Private veiligheid
5 MEI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, BS 27/05/2022, bl. 45006

5 MEI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 27/05/2022, bl. 45007

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Vermelding dossiers  voor welke overheidsopdrachten voorafgaand advies inspecteurs Financiën nodig is
20 MEI 2022. - Koninklijk besluit betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole, BS 10/06/2022, bl. 50181

Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten – diverse aanpassingen
18 MEI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, BS 30/05/2022, bl. 45136

ONDERWIJS

Grondwettelijk hof vernietigt de eindtermen
Het Hof vernietigt de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap maar handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot en met het schooljaar 2024-2025
GwH nr. 82/2022 van 16 juni 2022
Persbericht arrest 82/2022

18 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 over de loopbaanonderbreking voor mantelzorg, over de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging, over de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 en over een meelooptraject voor directeur in het basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, BS 30/05/2022, bl. 45226

25 FEBRUARI 2022. - Decreet tot uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII Leerplicht, cao V Basiseducatie en cao VI Hoger onderwijs vanaf het school- of academiejaar 2021-2022, BS 25/05/2022, bl. 44847

22 APRIL 2022. - Decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen, BS 23/05/2022, bl. 44417

ENERGIE

6 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers, BS 16/06/2022, bl. 50965

6 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de werkelijke nettokosten voor de ondernemingen die warmte door middel van netten voor warmtevoorziening op afstand leveren aan residentiële beschermde afnemers en van hun betrokkenheid bij de ten laste neming, BS 16/06/2022, bl. 50960

29 APRIL 2022. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de toegang tot en het gebruik van EAN-codes door de syndicus betreft, BS 10/06/2022, bl. 50197

24 APRIL 2022. - Koninklijk besluit houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 oktober 2022, BS 09/06/2022, bl. 49861

20 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikels 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, BS 08/06/2022, bl. 49036

18 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een onzekere situatie, BS 01/06/2022, bl. 47117

5 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers, BS 24/05/2022, bl. 44720

VLAAMSE CODEX WONEN 2021 EN VLAAMS ENERGIEDECREET EN -BESLUIT

23 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten en de hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikelen 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1en 12.3.29 van het Energiebesluit van 19 november 2010, BS 13/06/2022, bl. 50463

6 MEI 2022. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de introductie van een geïntegreerde lening betreft, BS 13/06/2022, bl. 50338

6 MEI 2022. - Decreet tot wijziging van boek 6, deel 9, titel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat het gebruik van hernieuwbare energie door sociale huurders betreft, en tot wijziging van artikel 6.3/1, 6.16, 6.17 en 6.19 van dezelfde codex, BS 10/06/2022, bl. 50203

GEZONDHEIDSRECHT

Omvangrijke verzamelwet inzake dringende bepalingen voor de gezondheidszorg
18 MEI 2022. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, BS 30/05/2022, bl. 45174

OMGEVINGSRECHT

Opvang Oekraïners: afwijking van omgevingsvergunningsplicht voor nooddorpen
29 APRIL 2022. - Decreet over afwijkingen op de gewestelijke omgevingsvergunningsplicht naar aanleiding van de civiele noodsituatie ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, BS 10/06/2022, bl. 50199.

Wijziging bedragen rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingevolge stijging consumptieprijsindex
1 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingevolge de stijging van de consumptieprijsindex, BS 08/06/2022, bl. 49035

Assistentiehonden in training krijgen de mogelijkheid om niet aangelijnd natuurterreinen te betreden en de openbare wegen en de private wegen te verlaten
18 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, wat betreft de toegang voor assistentiehonden, BS 30/05/2022, bl. 45228

MOBILITEIT EN VERVOER

Vanaf 1 januari 2023 mag er niet meer gerookt worden op de perrons van de spoorwegstations
15 MEI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen met het oog op volledig rookvrije perrons, BS 03/06/2022, bl. 47325

GELIJKE KANSEN EN DISCRIMINATIE EN RACISME

Huishoudelijke reglement Unia
Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (hier onder Unia), BS 07/06/2022, bl. 47984

BURGERLIJKE STAND

Omzendbrief aflevering huwelijksboekje: Het huwelijksboekje heeft nog louter een ceremoniële waarde
6 MEI 2022. - Omzendbrief over de aflevering van het huwelijksboekje, BS 01/06/2022, bl. 47096

WETBOEK BELGISCHE NATIONALITEIT

Arrest Grondwettelijk Hof Belgische nationaliteit - verkrijging door nationaliteitsverklaring - voorwaarden
GwH 79/2022 van 9 juni 2022
Rolnummer(s): 7654
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 12bis, § 1, 2°)
Trefwoorden: Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Bewijs van de maatschappelijke integratie - Onafgebroken tewerkstelling gedurende vijf jaar - Onderbreking door ouderschapsverlof
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (art. 12bis, § 1, 2°, d), vierde streepje, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, in de interpretatie dat het ouderschapsverlof opgenomen tijdens vijf jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring een onderbreking vormt van de vijf jaar onafgebroken tewerkstelling die aangetoond moet worden als bewijs van de maatschappelijke integratie in België)
- Geen schending (art. 12bis, § 1, 2°, d), vierde streepje, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, in de interpretatie dat het ouderschapsverlof opgenomen tijdens vijf jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring geen onderbreking vormt van de vijf jaar onafgebroken tewerkstelling die aangetoond moet worden als bewijs van de maatschappelijke integratie in België)

MIGRATIERECHT

Inburgering (eindelijk) verplicht in Brussel vanaf 1 juni 2022, Oekraïners vrijgesteld

5 MEI 2022. - Besluit tot wijziging van het besluit van 19 juli 2018 van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers, BS 31/05/2022, bl. 45720
5 MEI 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers en van het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers, BS 31/05/2022, bl. 45721
Hoewel de ordonnantie betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers en het uitvoeringsbesluit met dezelfde titel al in 2017 en 2018 werd aangenomen en bekendgemaakt, werd de inwerkingtreding ervan steeds uitgesteld. Nu dus vaststelling van de datum van inwerkingtreding op 1 juni 2022


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Oproep tot kandidaten (magistraten en advocaten): mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie
Oproep tot kandidaten: mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie, bl. 50698


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen mei 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2022, BS 31/05/2022, bl. 45748

Invoering van digitale diensten en diverse wijzigingen in boek I, VI en XV van het WER
8 MEI 2022. - Wet houdende wijziging van boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 02/06/2022, bl. 47143
(Omzetting van Richtlijn 2019/2161 van 27 november 2019 (Omnibusrichtlijn).

Vervanging verwijzingen naar oude faillissementswet en WCO naar verwijzingen gelijkwaardige bepalingen van boek XX ‘Insolventie van ondernemingen’ van het WER
18 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 01/06/2022, bl. 46913
Deze wet is in werking getreden op 28 mei 2022.

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Bericht over goedkeuring Nettoactieftest en Liquiditeitstest
12 MEI 2022. - Bericht met betrekking tot de goedkeuring van twee normen, met als respectievelijke titel "Norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artikelen 5:142 en 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Nettoactieftest)" en "Norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artike-len 5:143 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Liquiditeitstest)", BS 13/06/2022, bl. 50549

TRANSPORTRECHT

Het Hof vernietigt een artikel van het Belgisch Scheepvaartwetboek in zoverre het de ontscheping verhindert van bepaalde verstekelingen die aan boord van een schip worden ontdekt, en in zoverre het geen waarborgen bevat voor het aan boord houden
GwH 75/2022 van 9 juni 2022
Rolnummer(s): 7354
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Belgisch Scheepvaartwetboek (art. 2.1.1.3, § 1, 7° tot 9°, en § 2, 2.4.4.1, § 2, 2.4.4.2 en 2.4.4.3; wet van 8 mei 2019, art. 2)
Trefwoorden: Publiek recht - Zeevaart - Opvarenden - Verstekelingen aan boord van Belgische schepen - Verstekelingen in een Belgische haven - 1. Gelijke behandeling van verstekelingen - 2. Vasthouden van verstekelingen aan boord van een schip - 3. Verschil in behandeling tussen verstekelingen en personen die worden teruggedreven aan een landgrens en tussen verstekelingen en vliegtuigpassagiers - 4. Herinschepen van een verstekeling - 5. Verwijdering van de verstekelingen door de reder - 6. Inlichtingen die door de gezagvoerder aan de autoriteiten worden meegedeeld - 7. Optreden van de scheepvaartpolitie - 8. Machtiging aan de Koning
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Vernietiging (art. 2.4.4.2 van het Belgisch Scheepvaartwetboek
- in zoverre het niet de ontscheping regelt van verstekelingen van Belgische nationaliteit en van verstekelingen die zijn gemachtigd of toegelaten tot verblijf in België zodra die hoedanigheid, die machtiging of die toelating is aangetoond
- in zoverre het de ontscheping niet toelaat van verstekelingen die om internationale bescherming verzoeken, gedurende het onderzoek van hun aanvraag
- in zoverre het niet of niet minstens tijdelijk de ontscheping toelaat van verstekelingen die beantwoorden of lijken te beantwoorden aan de voorwaarden om te worden gekwalificeerd als niet-begeleide minderjarige vreemdeling in de zin van de programmawet (I) van 24 december 2002
- in zoverre het niet of niet minstens tijdelijk de ontscheping toelaat van verstekelingen van wie de gezondheidstoestand, volgens een medische diagnose, een dringende medische behandeling vereist die niet kan worden verstrekt aan boord van het schip
- in zoverre het de vasthouding aan boord van het schip waarin het voorziet, met geen enkele van de in B.53.1 opgesomde waarborgen gepaard doet gaan)
2. Verwerping van het beroep voor het overige (rekening houdend met hetgeen in B.62 en B.70 is vermeld)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-075n-info.pdf

 
STRAFRECHT
 
Omzendbrief college procureurs-generaal over nieuwe wet seksueel strafrecht
Omzendbrief COL 05/2022 van 9 juni 2022
inzake Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2022, met inwerkingtreding op 1 juni 2022

Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tegen de wetten die seksuele misdrijven op minderjarigen onverjaarbaar maken
GwH 9 juni 2022, nr. 76/2022
Rolnummer(s): 7404
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): - Wet van 14 november 2019 « tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft »
- Wet van 5 december 2019 « tot wijziging van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering »
Trefwoorden: Strafrecht - Strafrechtspleging - Verjaring - Afschaffing van de verjaring - Ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-076n-info.pdf

Uitstel bevoegdheid strafuitvoeringsrechters:
Vanaf 1 september 2022 zijn strafuitvoeringsrechters ook bevoegd voor gedetineerden met een vrijheidsstraf van meer dan 2 jaar en maximum 3 jaar.
De uitbreiding van de bevoegdheid naar kortgestraften met een uitvoerbaar gedeelte van 2 jaar of minder wordt uitgesteld naar 1 september 2023.
18 MEI 2022. - Wet tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, BS 25/05/2022, bl. 44775

15 MEI 2022. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad, BS 25/05/2022, bl. 44771

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 03/06/2022, bl. 47786.
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 30/05/2022, bl. 45354.

VERKEERSRECHT

Bijkomende regels voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals elektrische steps: minimum leeftijd 16 jaar, verbod gebruik op voetpad en slechts gebruik door één persoon
15 MEI 2022. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van voortbewegingstoestellen betreft, BS 15/06/2022, bl. 50763
Inwerkingtreding 1 juli 2022

FISCAAL RECHT

INKOMSTENBELASTINGEN        

Wijzigingen vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het KB/WIB 92
19 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het KB/WIB 92, BS 30/05/2022, bl. 45167

BTW

Errata m.b.t. KB nr. 56 teruggaaf btw
10 APRIL 2022. - Koninklijk besluit nr. 56 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf en aan niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen. - Errata, BS 07/06/2022, bl. 47862

Forfaitaire regeling inzake btw voor caféhouders
15 MEI 2022. - Koninklijk besluit nr. 2bis tot vaststelling van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor caféhouders en kleine caféhouders, BS 25/05/2022, bl. 44793

DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

Aanpassing recht op geschriften en registratierechten op bepaalde akten
18 MEI 2022. - Wet houdende wijzigingen van het recht op geschriften en van het registratierecht op bepaalde akten, BS 30/05/2022, bl. 45145
Inwerkingtreding op 1 juli 2022
18 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen en van het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, BS 30/05/2022,  bl. 45165
Inwerkingtreding op 1 juli 2022

Retributieregeling voor aflevering eigendomstitels door Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wijzigt op 1 juli
8 MEI 2022. - Ministerieel besluit houdende opheffing van het ministerieel besluit van 25 januari 2007 tot uitvoering van artikel 1 en artikel 6, laatste lid van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen van 3 maart 1927 en houdende bepaling van de retributies die van toepassing zijn wanneer eigendomstitels worden afgeleverd om een akte van erfopvolging op te stellen, BS 30/05/2022, bl. 45172

VLAAMSE BELASTINGDIENST

Aanpassing tarief kilometerheffing vanaf 1 juli 2022
5 APRIL 2022. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van het tarief van de kilometerheffing ingevolge artikel 2.4.4.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF), BS 27/05/2022, bl. 45123

Nieuwe tarieven verkeersbelasting vanaf 1 juli 2022
1 JUNI 2022. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2022, BS 15/06/2022, bl. 50872

BRUSSELS GEWEST

Modellen aangifteformulieren voor bepaalde gewestbelastingen
3 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor bepaalde gewestbelastingen, bl. 45246


SOCIAAL RECHT

Administratieve Schikking België-Marokko betreffende de toepassing van de overeenkomst betreffende de Sociale Zekerheid
Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de overeenkomst betreffende de Sociale Zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, BS 15/06/2022, bl. 50856

Geen verlenging van de toepassing van de Overeenkomst m.b.t. de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 – beëindiging op 1 juli 2022
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Beëindiging en verduidelijking van overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België bij de verlengde Overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, BS 15/06/2022, bl. 50832

Wet tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut
18 MEI 2022. - Wet tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut, BS 15/06/2022, bl. 50767

Wijziging inkomensgarantie voor ouderen
29 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, BS 15/06/2022, bl. 50768

Verlenging diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van zorgsector en onderwijs ten gevolg van Covid-19 en oorlogssituatie Oekraïne
8 MEI 2022. - Wet houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, BS 10/06/2022, bl. 50054

Vlaamse jobbonus
20 MEI 2022. - Decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 08/06/2022, bl. 48982

Uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
19 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1, derde lid, 2°, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 08/06/2022, bl. 48973

Aanpassing uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering ten voordele van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten door hervorming verenigingswerk
12 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 08/06/2022, bl. 48968

Voorlopig politiek akkoord over de ontwerp-richtlijn betreffende toereikende minimumlonen in de EU
Raad van de EU, persmededeling 7 juni 2022

Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsuitkeringen en overlevingspensioenen
5 MEI 2022. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsuitkeringen en overlevingspensioenen, BS 25/05/2022, bl. 44777

RECHTERLIJKE ORDE

BS 24/05/2022
Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve (Nederlandstalig kader)
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

BS 25/05/2022
Benoemingen Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arr. Antwerpen en arr. Mechelen
Vastlegging aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2022-2023: 37 plaatsen voor de Nederlandse taalrol en 37 plaatsen voor de Franse taalrol
Tijdelijke griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Limburg
Benoemingen/pensioneringen griffies

BS 27/05/2022
Vacante betrekking voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank te Leuven

BS 30/05/2022
Vacante betrekkingen griffiers rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, arrondissement Antwerpen en arbeidsrechtbank Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen griffiers Hof van Cassatie: 1 (Nederlandstalig), arbeidshof Brussel: 1 (Nederlandstalig), arbeidshof Brussel: 1 (Nederlandstalig), Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: 4 en vredegerechten van het arrondissement Brussel: 4 (Nederlandstalig)
Vacante betrekkingen parket secretarissen parketten Brussel (Nederlandstalig), Halle-Vilvoorde en Leuven, Arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

BS 31/05/2022
Tijdelijke griffier bij het arbeidshof te Gent – benoeming referendaris rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Vacante betrekking hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg

BS 01/06/2022
Benoemingen diverse magistraten
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij het parket voor de verkeersveiligheid: 5 (Nederlandstalig)
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en bij het federaal parket (Nederlandstalig)
Vacante betrekking Secretaris-hoofd van dienst (A2) bij het parket-generaal Gent

BS 02/06/2022
Vacante betrekking griffier dossierbeheerder bij de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Vacante betrekking griffier dossierbeheerder bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen

BS 03/06/2022
Vacante betrekkingen griffiers  ondernemingsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen

BS 07/06/2022
Benoemingen diverse magistraten
Benoeming substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer bij diverse rechtbanken, parketten en arbeidsauditoraten (Erratum BS 16/06/2022)

BS 08/06/2022
Erratum BS 20/05/2022 inzake rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Vacante betrekkingen secretaris dossierbeheerders bij auditoraat-generaal Gent en arbeidsauditoraat Gent, arr. Oost-Vlaanderen

BS 09/06/2022
Parket Oost-Vlaanderen
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder parket Antwerpen
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder arbeidsauditoraat Gent, afd. West-Vlaanderen

BS 10/06/2022
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen diverse magistraten en referendarissen
Benoeming griffier-hoofd politierechtbank Antwerpen

BS 13/06/2022
Vacante betrekking vrederechter 1e kanton Ieper

BS 14/06/2022
Senior jurist kwalificaties voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie: 1 (Nederlandstalige)

BS 15/06/2022
Tijdelijke opdrachten ambt van griffier
Vacante betrekking secretaris auditoraat generaal Brussel
Vacante betrekking secretarissen parket voor de verkeersveiligheid
Vacante betrekking secretaris parket Brussel

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be