WETGEVING 21 DECEMBER 2019 - 24 JANUARI 2020
 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft de mobiliteitsvergoeding 'cash for car' vernietigd
GwH 23 januari 2020

Het Grondwettelijk Hof verwerpt vernietigingsberoep tegen nieuwe regels voor plaatsvervangende magistraten
GwH 7/2020, 16 januari 2020

Examens voor plaatsvervangende magistraten

Oproep kandidaten voor mandaat lid niet-magistraat Hoge Raad voor de Justitie

Oproep kandidaten voor mandaat lid magistraat Hoge Raad voor de Justitie

‘Griffie van de vredegerechten Brussel’ wordt opgeheven - in de plaats komt de ‘griffie van de vredegerechten Brussel 1 en 2 – Elsene’

Aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2020


Nieuwe structuur en procedure gerechtskosten strafzaken: inwerkingtreding ‘Kaderwet Gerechtskosten in Strafzaken’ op 1 januari 2020

Eenzelfde misdadig opzet: uitsluiting straftoemetingsregel bij eerdere veroordeling in EU is niet ongrondwettig

GwH 8/2020, 16 januari 2020
GwH 6/2020, 16 januari 2020

Verbod op verkoop van tabak aan minderjarigen, ook via automaten

Vlaams programmadecreet 2020 treedt op 1 januari in werking

Omzetting van de Europese meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies

Uitvoeringsmodaliteiten van het nieuwe Wetboek van invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen – inwerkingtreding 1 januari 2020

Invorderingswetboek ook van toepassing op invordering van lokale belastingen

Nieuwe btw-opgave van de intracommunautaire handelingen vanaf 1 januari 2020

Pleegouderverlof telt mee voor berekening vakantiegeld

PUBLIEK RECHT

Vlaams programmadecreet 2020 treedt op 1 januari in werking

20 DECEMBER 2019. - PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020, BS 30/12/2019, bl. 119067

PROVINCIE

6 DECEMBER 2019. - Eervol ontslag van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, BS 15/01/2020, bl. 1199
6 DECEMBER 2019. - Eervol ontslag van de gouverneur van de provincie Limburg, BS 15/01/2020, bl. 1199
6 DECEMBER 2019. - Eervol ontslag van Didier Detollenaere arrondissementscommissaris, BS 15/01/2020, bl. 1199
6 DECEMBER 2019. - Aanwijzing van een waarnemend provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, BS 15/01/2020, bl. 1199
6 DECEMBER 2019. - Aanwijzing van een waarnemend provinciegouverneur van de provincie Limburg, BS 15/01/2020, bl. 1200
6 DECEMBER 2019. - Aanwijzing van een waarnemend provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, BS 15/01/2020, bl. 1200

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Aanpassing drempels betreffende motivering, informatie en rechtsmiddelen
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, BS 27/12/2019, bl. 118404

Overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied
20 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 24/12/2019, bl. 116360

OMGEVINGSRECHT

Tijdelijke verlenging benoeming leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu
8 NOVEMBER 2019. - Tijdelijke verlenging van de benoeming van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, BS 20/01/2020, bl. 2100

Opheffing MB’s vereenvoudigde procedure voor opstellen van het milieu-effectenrapport
14 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot opheffing van ministeriële besluiten betreffende de vereenvoudigde procedure voor opstellen van het milieu-effectenrapport, BS 22/01/2020, bl. 2737

GEZONDHEIDSRECHT

Verbod op verkoop van tabak aan minderjarigen, ook via automaten
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten, BS 20/01/2020, bl. 1705

GEGEVENSBESCHERMING

Inzage en verbetering gegevens identiteitskaart en bevolkingsregister of Rijksregister
29 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 13/01/2020, bl. 564

BURGERLIJK RECHT

FAMILIERECHT

Grootouders kunnen erkenning gedaan door overleden zoon niet betwisten
Gwh 16 januari 2020, nr. 2/2020

GERECHTELIJK RECHT

Erkenning graduaatsopleiding `graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning' als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen
BS, bl. 1708

JUSTITIE

Cumulatie van een rechterlijk ambt met het beroep van advocaat
GwH 7/2020, 16 januari 2020
Getoetste norm(en): Wet van 23 maart 2019 « tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie
Verwerping van het beroep tot vernietiging
Het Hof is van oordeel dat het nieuwe systeem van de plaatsvervangende rechters grondwettig is.
Informatieve nota

Oproep kandidaten voor mandaat lid niet-magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 10/01/2020, bl. 489

Oproep kandidaten voor mandaat lid magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 10/01/2020, bl. 491

Examens voor plaatsvervangende magistraten
15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, BS 24/12/2019, bl. 116363
15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24/12/2019, bl. 116367
25 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, BS 17/01/2020, bl. 1517

GERECHTSDEURWAARDERS

Aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2020
Gerechtsdeurwaarders, BS 02/01/2020,  bl. 6

Vergelijkend examen rangschikking kandidaat-gerechtsdeurwaarders 2020. - Oproep tot de kandidaten
Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2020. - Oproep tot de kandidaten, BS 02/01/2020, bl. 6
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen  december 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2019, BS 31/12/2019, bl. 119404

Indexcijfers kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 16/01/2020, bl. 1363

STRAFRECHT
 
Nieuwe structuur en procedure gerechtskosten strafzaken: inwerkingtreding ‘Kaderwet Gerechtskosten in Strafzaken’ op 1 januari 2020
15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, BS 27/12/2019

Eenzelfde misdadig opzet: uitsluiting straftoemetingsregel bij eerdere veroordeling in EU is niet ongrondwettig
GwH 8/2020, 16 januari 2020
GwH 6/2020, 16 januari 2020


FISCAAL RECHT
 
Omzetting van de Europese meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies
20 DECEMBER 2019. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, BS, 30/12/2019, bl. 119025

Invorderingswetboek ook van toepassing op invordering van lokale belastingen
20 DECEMBER 2019. - PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020, BS 30/12/2019, bl. 119067
(art. 29 PD 2020)

Uitvoeringsmodaliteiten van het nieuwe Wetboek van invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 24/12/2019, bl. 116336
Deze uitvoeringsmaatregelen treden in werking op 1 januari 2020, d.i. op dezelfde datum als het Invorderingswetboek

KB/WIB 92 – invoering aftrek groepsbijdrage en beperking aftrek interesten
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten, BS 27/12/2019, bl. 118384

BTW

Nieuwe btw-opgave van de intracommunautaire handelingen vanaf 1 januari 2020
11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen, BS 21/12/2019, bl. 116117
11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmiddelen en de niet-proportionele fiscale geldboeten met betrekking tot overtredingen inzake de verplichting tot indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de lijst van de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen, betreft, BS 21/12/2019, bl. 116136
11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit nr. 52 met betrekking tot de bewijsregeling inzake de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen en met betrekking tot de vrijstelling van intracommunautaire verwervingen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 21/12/2019, bl. 116148

SOCIAAL RECHT
 
Loopbaanbegeleiding
6 DECEMBER 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 24/12/2019, bl. 116373

Pleegouderverlof telt mee voor berekening vakantiegeld
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 17/01/2020, bl. 1513

Arbeidsongevallen: loongrenzen voor 2020
Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 13/01/2020, bl. 932
Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars, BS 24/01/2020, bl. 933

PENSIOENEN

Rust- en overlevingspensioen voor werknemers – aanpassing jaarbedragen
18 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 30/12/2019, bl. 119062
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF2020-012


23-01-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2019 « tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 » (art. 15, 2°)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7271
Vlaams Gewest - Woonbeleid - Vlaamse Wooncode - Sancties - Verzegeling - Schending van de verzegeling of niet-naleving van de voorwaarden - Beslissing om een administratieve geldboete op te leggen- Beroep bij de Raad van State oordelend met volle rechtsmacht - Niet-schorsende werking van het beroep
2020-011


23-01-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 30 maart 2018 « betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding »

- Vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde wet (totdat, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen in werking treden en uiterlijk tot en met 31 december 2020)

Rolnummer(s): 7043
Mobiliteitsvergoeding - Juridische gevolgen van de mobiliteitsvergoeding - Bijzondere fiscale en sociale regelingen - Arbeidsrecht
2020-010


23-01-2020

Prejudiciële vragen
Wetboek der successierechten (art. 147 en volgende, waarvan, in het bijzonder, de artikelen 149, 3°, en 150, eerste lid)

1. Schending (art. 150, eerste lid, van het Wetboek der successierechten, vóór de wijziging ervan bij de wet van 2 mei 2002 « betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen », in zoverre het de goederen die een vzw in het buitenland bezit, van de taks tot vergoeding van de successierechten uitsluit) 2.  Schending (art. 149, 3°, van het Wetboek der successierechten, zoals het van toepassing is in de voor de verwijzende rechter hangende zaken, in zoverre het de vzw die door een intercommunale is opgericht teneinde te voldoen aan haar verplichting om aan haar vastbenoemde personeelsleden en aan hun rechthebbenden een pensioen toe te kennen, niet van de taks tot vergoeding van de successierechten vrijstelt) 3. Geen schending (art. 148 van het Wetboek der successierechten, zoals het van toepassing is in de voor de verwijzende rechter hangende zaken) 4. Handhaving van de gevolgen (art. 150, eerste lid, van het Wetboek der successierechten, vóór de wijziging ervan bij de voormelde wet van 2 mei 2002)

Rolnummer(s): 6933 • 6934
Successierechten - VZW - Taks tot vergoeding van de successierechten - 1. Vestiging van de taks - 2. Zetting der taks
2020-009


16-01-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 « tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen »

1.  Afstand (verzoekende partij in de zaak nr. 7055) 2.  Vernietiging : -  in artikel L1532-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, zoals vervangen bij artikel 35 van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018, de woorden « of meer dan vijftig percent van de leden van het voornaamste beheersorgaan bereikt »; -  in artikel L5111-1, 10°, van hetzelfde Wetboek, zoals vervangen bij artikel 47 van het decreet van 29 maart 2018, de woorden « of meer dan vijftig percent van de leden van het voornaamste bestuursorgaan aanwijzen »; -  de artikelen L1532-5, L3111-1, § 1, 8°, en L3116-1 van hetzelfde Wetboek, die respectievelijk zijn vervangen en ingevoegd bij de artikelen 35, 44 en 45 van hetzelfde decreet, maar enkel in zoverre zij van toepassing zijn op de verzekeringsondernemingen; 3.  Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 6999 • 7055
Bestuursrecht - Waals Gewest - 1. Toezicht op de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie - 2. Verplichtingen van de mandatarissen inzake vergoeding
2020-008


16-01-2020

Prejudiciële vraag
Strafwetboek (art. 99bis)

Geen schending (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.7.3)

Rolnummer(s): 7260
Strafrecht - Straftoemeting - Misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing - Nieuwe feiten - Feiten die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet - Inaanmerkingneming van reeds uitgesproken veroordeling - Personen die in België zijn veroordeeld / Personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn veroordeeld
2020-007


16-01-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 23 maart 2019 « tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie »

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7164
Gerechtelijk recht - Rechtscolleges - Samenstelling - Plaatsvervangende rechters en raadsheren - 1. Onpartijdigheid - Cumulatie van een rechterlijk ambt met het beroep van advocaat - 2. Beroepsbekwaamheid
2020-006


16-01-2020

Prejudiciële vraag
Strafwetboek (art. 99bis, juncto artikel 65, tweede lid)

Geen schending (art. 99bis, tweede lid, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.7.3)

Rolnummer(s): 7163
Strafrecht - Straftoemeting - Misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing - Nieuwe feiten - Feiten die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet - Inaanmerkingneming van reeds uitgesproken veroordeling - Personen die in België zijn veroordeeld / Personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn veroordeeld
2020-005


16-01-2020

Prejudiciële vraag
- Decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 « tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling » (art. 112) - Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling (art. D.IV.110)

Geen schending

Rolnummer(s): 7149
Publiek recht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Stedenbouwkundige vergunning - Waals Gewest - Vergunningsaanvraag - Verandering van decretgeving tussen het ogenblik waarop de vergunningsaanvraag wordt ingediend (op grond van het WWROSPE) en het ogenblikwaarop het dossier wordt aangevuld (na de inwerkingtreding van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling) - Onderzoek van het dossier voortgezet op grond van de bepalingen van het WWROSPE - Overgangsrecht
2020-004


16-01-2020

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/7, § 1, derde lid, en § 4, 1675/14, § 3, 1675/15, §§ 2/1 en 3, 1390quater, § 2, en 1390septies, zesde lid)

Geen schending (art. 1675/7, § 1, derde lid, en § 4, 1675/14, § 3, 1390quater, § 2, en 1390septies, zesde lid)

Rolnummer(s): 7101
Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Aanvaardbaarheid - Herroeping van de beschikking van toelating - Vereffening van de rekening van de bemiddeling - Verdeling van het beschikbare saldo - Wettelijke of conventionele redenen van voorrang - Schuldeisers die een verklaring neerleggen / « Externe » schuldeisers
2020-003


16-01-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 11 juli 2018 « houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 » (art. 2.12.4)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7097
Publiek recht - Algemene uitgavenbegroting - Aanpassing - Fonds van de Kansspelcommissie - Verandering van bestemming van een bedrag - Voeging bij de algemene middelen van de Schatkist
2020-002


16-01-2020

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 330)

Geen schending (art. 330, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 108 van de wet van 21 december 2018 « houdende diverse bepalingen betreffende justitie », in zoverre het aan de grootouders geen vorderingsrecht toekent om het bij erkenning vastgestelde vaderschap te betwisten wanneer de erkenner is overleden zonder in rechte te zijn getreden en wanneer, op het ogenblik van zijn overlijden, de krachtens artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek aan de erkenner toegekende termijn om een vordering tot betwisting van zijn eigen erkenning in te stellen nog niet was verstreken)

Rolnummer(s): 7092
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Overlijden van de persoon die het kind heeft erkend- Personen die gerechtigd zijn om een vordering tot betwisting van de erkenning in te stellen - Uitsluiting van de grootouders
2020-001


16-01-2020

Prejudiciële vraag
Sociaal Strafwetboek (art. 128)

Schending (art. 128, zoals het van toepassing was op het ogenblik van de feiten in de periode van 1 januari 2014 tot en met 16 augustus 2014 en in de interpretatie dat het van toepassing zou zijn op de gebruiker van een uitzendkracht )

Rolnummer(s): 7050
Strafrecht - Sociaal strafrecht - Inbreuken op de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers - Toepassingsgebied - Het begrip werkgever - Gebruiker van een uitzendkracht

RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 23/12/2019
Grondwettelijk Hof. – Yasmine Kherbache benoemd tot rechter

BS 27/12/2019
Benoeming plaatsvervangend rechters vredegerechten Mol-Geel, Turnhout, Aarschot en Landen-Zoutleeuw
Griffiers en secretarissen/ Benoemingen en pensioneringen
Pensioneringen en ontslagnemingen diverse magistraten
Benoeming plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Brussel en in het vredegerecht van het kanton Ganshoren
Hof van beroep te Brussel – erratum BS 08/11/2019

BS 30/12/2019
Benoeming griffier bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 31/12/2019
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
Hernieuwing voor twee jaar van functies van rechters in de familie-en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 03/01/2020
Benoemingen, pensioneringen en ontslagnemingen diverse magistraten (err. BS 17/01/2020)
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Arbeidsrechtbank te Antwerpen - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen

BS 07/01/2020
Benoemingen Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen  en Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen

BS 09/01/2020
Benoemingen stagiair-attaché rechtsgebied hof van beroep Gent en Brussel
Hoge Raad voor de Justitie – vervanging Nederlandstalig effectief lid (magistraat)

BS 10/01/2020
Oproep kandidaten mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie
Oproep kandidaten mandaat van lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie
Benoemingen ondervoorzitters rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel

Vacante betrekkingen assistent dossierbeheerder bij het parket Halle-Vilvoorde
Vacante betrekkingen griffier dossierbeheerder bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 13/01/2020
Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Ontslag
Arbeidshof Gent. - Benoeming

BS 14/01/2020
Benoeming griffier-hoofd bij het Hof van Cassatie
Vacante betrekkingen griffier dossierbeheerder  ondernemingsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen

BS 16/01/2020
Benoeming arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Opdrachten tijdelijk ambt van griffier bij de ondernemingsrechtbank Gent
Vacante betrekkingen griffier dossierbeheerder rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 17/01/2020
Aanwijzing advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel – benoemingen assessoren in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied hof van beroep te Antwerpen

BS 20/01/2020
14 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank te Gent naar Kortrijk
Vacante betrekking assistent dossierbeheer parket Antwerpen, afd.Turnhout
Vacante betrekking deskundige parket arbeidshof Brussel (Nederlandstalig)
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder Federaal parket(Nederlandstalig) en arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde
Vacante betrekking griffier dossierbeheerder arbeidshof Gent
Vacante betrekking deskundige systeembeheer bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 21/01/2020
Vacante betrekkingen griffier dossierbeheerder  politierechtbank en vredegerechten arr. Oost-Vlaanderen

BS 22/01/2020
12 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit houdende regeling van de postvergoedingen van de magistraat gemachtigd om een opdracht als verbindingsmagistraat in het buitenland te vervullen en van de medewerker van de verbindingsmagistraat in het buitenland
Raad van State. - Benoeming van een eerste auditeur
Werving van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheerder bij griffie Cassatie en griffie/parket/arbeidauditoraat verschillende hoven en rechtbanken

BS 23/01/2020
17 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn (vredegerehcten Brussel en Elsene)
Benoemingen/pensioneringen griffies, parketten, gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken en Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

BS 24/01/2020
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter in het Benelux Gerechtshof
RvS vernietiging benoeming raadsheer arbeidshof Brussel/eerste voorzitter arbeidshof Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Hof van beroep te Brussel
Vacante betrekkingen rechters strafuitvoeringsrechtbanken


U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be