Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
13 - 26 november 2015
Algemene beleidsnota Justitie
Kamer doc 54 1428/008 van 10 november 2015

Gedachtewisseling met de minister van Justitie over de informatisering van Justitie
Verslag namens de Commissie voor de Justitie van 13 november 2015 - 54K1447
 
Wijziging vreemdelingenwet om procedures van vluchtelingen te optimaliseren
Ministerraad 20 november 2015
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed dat de vreemdelingenwet wijzigt door de versnelde procedures in volle rechtsmacht te optimaliseren en de bepalingen van annulatieprocedure aan te passen.

Overheidsopdracht voor FOD Justitie: aanpassing aan computerprogramma
Ministerraad 20 november 2015

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Justitie Koen Geens de goedkeurig om aanpassingen aan het project Sidis Suite uit te voeren.
 
HET GROTE RECHTENOPLEIDINGSDEBAT
Vlaamse Juristenvereniging 3 december 2015 - Leuven - Auditorium ING
Programma
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Het Belgische vennootschapsrecht treedt de 21e eeuw binnen
M. Wyckaert, RW 2015-2016, nr. 13, 28/11/2015, 482

De gemeenrechtelijke contractoverdracht als zelfstandige rechtsfiguur
V. Withofs, RW 2015-2016, nr. 13, 28/11/2015, 483

Seksismeverbod in de Strafwet. Baat niet, schaadt wel (deel 1)
Jogchum VRIELINK en Silvia VAN DYCK, NjW 2015, afl. 331, 25/11/2015, 770-793

Nieuw nummer Today’s Lawyer
Jrg 1, nr. 5, november 2015
Gewaarborgd inkomen: een vlag die vele ladingen dekt – Heerlijk helder helpt! – Think Green Tips! Environmental tips on responsible use of paper – Over witwassen, erelonen en penalisten – Wat bent u waard als advocaat ? – Resultaatsgebonden honoraria: de oplossing voor “the sandwich class”? – Btw(eetje): btw op tablets/telefoon/computer/fiets… - Advocatuurlijk – Cross-selling: voor niets gaat de zon op – Fusies van advocatenkantoren: zegen of vloek?

Nieuwe BTW-regeling voor bestuurders-rechtspersonen: uitstel tot 1 april 2016
I. Massin, Fiscoloog nr. 1453, 25/11/2015, 1

Woonbonus voortaan ook als ‘eigen’ woning niet de ‘enige’ woning is
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1453, 25/11/2015, 3

Waals Gewest maakt ‘woonbonus’ inkomensafhankelijk
CB, Fiscoloog nr. 1453, 25/11/2015, 7

Potpourri I
G. de Leval, La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, JT N° 6624, 21/11/2015, 785

De stille evolutie inzake de uitsluiting van onbetrouwbaar bewijs
T. Decaigny, TS nr.4-5, nov 2015, 167

Het nieuwe statuut van gerechtsdeskundigen in strafzaken
B. De Smet, TS nr.4-5, nov 2015, 173

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
B. Claes, D. Brosens, Verdiepingen en verschuivingen in het hulp- en dienstverleningslandschap aan gedetineerden. Reflecties bij het nieuwe strategisch plan 2015-2020, Panopticon 2015/6, nov-dec 2015, 519

Migratiecontrole als politietaak
L. Breuls, Migratiecontrole als politietaak. Biedt het wettelijke kader effectieve waarborgen om etnisch profileren te voorkomen?, Panopticon 2015/6, nov-dec 2015, 502

De ‘sterfhuisclausule’: finaal fiscaal dood en begraven
S. Dinneweth, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 16, weken 44-45 2015, 1
Bespreking 3 JULI 2015. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, BS 15/07/2015 (art. 24) (inwerkingtreding 01/07/2015)

Vlaamse registratiebelasting
E. Spruyt, Inbreng woning in vennootschap: ogenblik van inbreng niet langer zaligmakend in Vlaams Gewest, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 16, weken 44-45 2015, 3

Vlaamse registratiebelasting
Vrijstelling registratierecht brownfieldproject verduidelijkt, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 16, weken 44-45 2015, 7
Bespreking 18 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft, BS 12/10/2015, bl. 63561

Ontslag met opzeggingsvergoeding en werkgeversbijdragen voor bepaalde verzekeringen
C. Vandersnickt, Doorbetaling van werkgeversbijdragen bij bepaalde verzekeringen. Bij ontslag met opzeggingsvergoeding: bezint eer ge begint!, Verzekeringsnieuws nr. 10, nov 2015, 1

Een nieuw arrest met betrekking tot het bewijs via een detective
Terra Laboris vzw, Verzekeringsnieuws nr. 10, nov 2015, 3

Wetsontwerp automatische uitwisseling financiële gegevens FATCA en CRS
F. Smet, Fiscoloog nr. 1452, 18/11/2015, 1

Simulatie in het kader van vruchtgebruikconstructies
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1452, 18/11/2015, 4

Verhuurde activa mogen wel degressief afgeschreven worden
JVD, , Fiscoloog nr. 1452, 18/11/2015, 6

Vlabel viseert nu ook levensverzekering ter kanalisering beding van terugkeer
P. Van Eesbeeck, , Fiscoloog nr. 1452, 18/11/2015, 8

Huurrecht – non-discriminatie

E. Van den Haute, Le bail et la législation anti-discrimination ou lorsque le juge devient funambule, JT N° 6623, 14/11/2015, 769

Concessie en handelsagentuur – opzeg wegen ernstige fout – schadevergoeding
P. Kilest, C. Staudt, Pour une réforme du régime d’indemnisation de la résiliation pour faute grave des contrats de concession et d’agence, , JT N° 6623, 14/11/2015, 774

Intellectuele dienstverleningscontracten – ‘engagement letters’ – beperking aansprakelijkheid
H. Dubout, V. Leroy, Les lettres de misson (‘engagement letters’) de prestataires de services intellectuels: des contrats à responsabilité très limitée, Cah.Jur. 2015/4, 97

Private handhaving van het mededingingsrecht: in de lift, ook in België?
Analyse van de impact van Richtlijn 2014/104 betreffende schadevergoedingsacties voor mededingingsinbreuken op de private handhaving in België
K. Platteau, G. Borremans, Cah.Jur. 2015/4, 108

Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
J. Courbis, Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires (‘loi OPCA’), Cah.Jur. 2015/4, 117

Wondertools voor de wetgever
Cassatie in belang van de wet – prejudiciële vraag – afstandsovereenkomst – prorogatie – sprongcassatie
P. Dauw, NJW nr. 330, 12/11/2015, 718

Rulingcommissie detecteert ‘misbruik’ inzake BTW en registratierechten
CB, Fiscoloog nr. 1451, 11/11/2015, 1

Erfbelasting
P. Van Eesbeeck, Verzekeringsgift: schenkbelasting plus erfbelasting, dixit Vlabel, Fiscoloog nr. 1451, 11/11/2015, 6

Antwerpse ‘krotbelasting’ (2011-2013) schendt ‘gelijkheidsbeginsel’

JVD, Fiscoloog nr. 1451, 11/11/2015, 10

Wetgevingskroniek burgerlijk recht
R. Jafferali (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er janvier – 30 juin 2015), JT N° 6621-6622, 07/11/2015, 737

De balorige gemeenteraad en het falen van het pacificatiemodel
F. Eggermont, RW 2015-2016, nr. 12, 21/11/2015, 442

Ontslag wegens dringende reden: kroniek van de rechtspraak 2000-2014
H. Buyssens, RW 2015-2016, nr. 12, 21/11/2015, 443

De interpretatie van het Hof van Cassatie inzake de btw-verjaringstermijnen
K. Heirman, TFR nr. 489, november 2015, 811

Milieuheffingen – fiscale bevoegdheidsverdeling
B. Vanheusden, E. Traversa, A. Pirlot, Juridische grenzen aan milieufiscale maatregelen voor een duurzaam materialenbeheer, TFR nr. 489, november 2015, 814

Btw en drankgelegenheden
J. Opreel, Jeugdhuizen krijgen slechts beperkte vrijstelling voor café, Fisc. Act. nr. 38, week 5-11 nov 2015, 1

Vermogensplanning
E. Spruyt, Wederzijdse schenking tussen echtgenoten: Vlabel eist één en hetzelfde geschrift, Fisc. Act. nr. 38, week 5-11 nov 2015, 3

Vennootschapsbelasting
S. Verdonck, P. Van den Berghe, S. Smet, Wetgever, Grondwettelijk Hof én rulingdienst buigen zich (weer) over statuut intercommunales, Fisc. Act. nr. 38, week 5-11 nov 2015, 8

Fiscale optimalisatie loon is geen misbruik
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 38, week 5-11 nov 2015, 10

Nieuwe aanslag geheime commissielonen
H. Vandebergh, Problemen i.v.m. de nieuwe aanslag geheime commissielonen, TFR nr. 489, november 2015, 828

Registratiebelasting
A. Caudron, Het e-registration-kluwen ontward, Nieuwsbrief Notariaat nr. 15, weken 42-43 2015, 1

EOT- verzoenende echtgenoten kunnen in beroep
Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming, Nieuwsbrief Notariaat nr. 15, weken 42-43 2015, 10
17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening (I), BS 01/09/2015, bl. 55748

Vertegenwoordiging in rechte van wettelijk samenwonenden
Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten, Nieuwsbrief Notariaat nr. 15, weken 42-43 2015, 11
17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden, BS 27/08/2015, bl. 55188

Inning onbetwiste schulden door gerechtsdeurwaarder: preciseringen
+ bespreking ander maatregelen uit ‘Potpourri I’
K. van Tilburg, Balans nr. 749, 31/10/2015, 1

Niet-concurrentiebedingen
S. Lagasse, La réduction, variation de la nullité partielle, appliquée aux clauses de non-concurrence, JT N° 6620, 31/10/2015, 717
P. Demolin, C. Dekemexhe, La validité de la clause de non-concurrence applicable pendant l’exécution du contrat de franchise, JT N° 6620, 31/10/2015, 722

Actualia huwelijksvermogensrecht
H. Casman, Not.Fisc.M. 2015/8, 238

Levensverzekering en erfbelasting
W. Vetters, J. Bonné, Vlabel gooit knuppel in het hoenderhok: verzekeringsgift niet langer bevrijdend voor latere erfbelasting, Fisc.Act. nr. 37, week 29 okt – 4 nov 2015, 1

BTW en verkopen op afstand
J. Opreel, België viseert verkopen op afstand, Fisc.Act. nr. 37, week 29 okt – 4 nov 2015, 4

Una via: de patstelling doorbroken?
F. Desterbeck, , Fisc.Act. nr. 37, week 29 okt – 4 nov 2015, 7

Alle afspraken met fiscus worden transparant
T. Jansen, Grensoverschrijdende uitwisseling rulings start in 2016, Fisc.Act. nr. 34, week 8-14 okt 2015, 1

De cassatieprocedure in strafzaken
R. Verstraeten, H. Demedts, De cassatieprocedure in strafzaken na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?, NC nr. 5, okt 2015, 347

Actualia verbeurdverklaring (2010-2015)
J. Rozie, P. Waeterinckx, NC nr. 5, okt 2015, 390

Verlaging van de Vlaamse onroerende schenkbelasting
N. Labeeuw, R. Elsermans, T.Not. nr. 9, sep 2015, 471

Vertegenwoordiging van een vennootschap
L. Weyts, Moet het begrip ‘derden’ worden ‘ontsokkeld’ bij het nagaan van de juiste vertegenwoordiging van een vennootschap?, T.Not. nr. 9, sep 2015, 484

De ombudsman
A. Van den Bossche, T.Not. nr. 9, sep 2015, 491

Kan bemiddeling bijdragen aan de verdieping van de democratie
E. Lancksweerdt, TMD 2015/3, 32

Vlaamse ombudsman
B. Weekers, De rol van de Vlaamse ombudsman bij conflicten tussen burger en overheid, TMD 2015/3, 44

Bemiddelen bij grootschalige Vlaamse infrastructuurprojecten
L. Verfaillie, Bemiddelen in een context van grootschalige Vlaamse infrastructuurprojecten: zinvol of niet?, TMD 2015/3, 55

Vrijheid van meningsuiting – hate speech
F. Tulkens, La liberté d’expression et le discours de haine, Rev.Dr.ULg. 2015/3, 477

Sexuele agressie
C. Vanneste, Modèles de justice pénale et agression sexuelle en Europe occidentale: une analyse en termes d’économie politique de la pénalité, Rev.Dr.ULg. 2015/3, 521

In memoriam Michel Franchimont (3 avril 1929 - 14 août 2015)
Rev.Dr.ULg. 2015/3, 473

Hommage à Michel Franchimont
A. Jacobs, A. Masset, RDP nov 2015, 1003

Arresten EHRM en nationale rechter – werking in de tijd
D. Vandermeersch, Les effets dans le temps des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et le juge national, RDP nov 2015, 1006

Genitale verminking bij vrouwen
M. Alié, Mutilations génitales féminines. Examen d’une infraction encore trop méconnue, RDP nov 2015, 1020

Aansprakelijkheid en risico’s na sluiting van de vereffening (2)
M. Devrieze, De Venn. 2015/10, nov 2015, 4

Omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn: update en preview
K. Van Hove, De Venn. 2015/10, nov 2015, 6

Grondwettelijk Hof vernietigt permanent afwijkende ontslagregeling voor arbeiders in de bouwsector
E. Naudts, De Venn. 2015/10, nov 2015, 12
Zie ook: S. Hamaekers, Grondwettelijk Hof verwerpt permanente ontslagregeling voor arbeiders in de bouwsector, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2015, 12
GwH 17 september 2015, nr. 116/2015

Asielzoekers tewerkstellen

J. Dierickx, Asielzoekers tewerkstellen: waar moet u als werkgever aan denken?, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2015, 15

Betaal tijdig uw sociale bijdragen en vermijd een boete van 10% of meer!
N. de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2015, 17

Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
L. De Greef, TvRF 2015/3, 4

Belastingvermindering voor vriendenlening weldra ook in Waals Gewest
S. Janssens, TvRF 2015/3, 12

Zuivering hypotheek
E. Roelens, Les ventes purgeantes, RNB nr. 3101, nov 2015, 630
 

BOEKEN

Borgtocht

Een rechtsfiguur met veel facetten
I. Van den Bosch (ed.), Larcier 387 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap
L. Pluym, Wolters Kluwer 2015, 565 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsrecht
Deel 3
F. Hendrickx, C. Engels, die Keure 2015, 441 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere opleiding Jeugdrecht 2015-2016

Orde van Vlaamse Balies
Wolters Kluwer 2015, 973 p.

Bodem en Grondverzet
Theorie en Praktijk
I. Larmuseau, J. Ceenaeme, E. Vermeulen, L. Kerkstoel, L. Lavrysen, Vanden Broele 2015, 294 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ARAB & Codex
15e uitgave 2015-2016
Band 1 Codex over het welzijn op het werk
Band 2 ARAB met bijlagen en uitvoeringsbesluiten
Wolters Kluwer 2015, 1187 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Liber discipulorum André Alen
W. Pas, P. Peeters, W. Verrijdt, die Keure 2015, 581 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Insolventie- en beslagrecht

Themis nr. 94, Academiejaar 2015-2016
M.E. Storme (ed.), die Keure 2015, 125 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sportrecht

J. Maeschalck, A. Vermeersch, K. De Saedeleer, die Keure 2015, 342 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 27
G. Verschelden (ed.), die Keure 2015, 195 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Milieuvergunningen. Een praktisch handboek

I. Dauwe, V. Provoost, Vanden Broele, editie 2015, 362 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Audit en openbare sector
ICCI (ed.), Toepassing van de internationale auditstandaarden ISA en ISSAI in de publieke sector, ICCI-Maklu 2015, 139 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Patrimonium 2015

W. Pintens, C. Declerck (eds.), die Keure 2015, 433 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen
Legal history, moving in new directions
D. De ruysscher, K. Cappelle, M. Colette, B. Deseure, G. Van Assche (red.), Maklu 2015, 433 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vastgoedcontracten en ruimtelijke ordening
F. Haentjens, Intersentia 2015, 689 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Koop en aanneming
P. Brulez, Intersentia 2015, 858 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het statuut van de ziekenhuisarts
De rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen
F. Dewallens, Intersentia, 598 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Organisatie van de gezondheidszorg
S. Callens, J. Peers (eds.), Intersentia, 3e editie, 755 p.
Beschrijving + inhoudstafel


RECHTSPRAAK

Rechtspraak sociale zekerheid
JLMB 2015/36
Inhoudstafel

Rechtspraak strafrecht
JLMB 2015/37
Inhoudstafel

Rechtspraak verbeurdverklaring
NC nr. 5, oktober 2015
Inhoudstafel

Rechtspraak procesrecht
RABG 2015/17
Beschrijving + inhoudstafel

Douane en accijnzen
E. Van Dooren, Overzicht van cassatierechtspraak 1990-2015, CABG 2015
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2015/38
Inhoudstafel

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

STUDIEDAGEN

E-commerce: twee actuele thema's (Sint-Niklaas)

M&D Seminars, 25 november 2015
Programma

Studiedag Verkavelen in Vlaanderen
GhyBo, Groot-Bijgaarden 26 november 2015
Programma

Themadag Successie- en Registratierechten
M&D Seminars, Sint-Niklaas 26 november 2015
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Kontich 26 november 2015
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen
Lexalert online seminarie, 26 november 2015
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Gent 26 november 2015
Programma

Straf- en verkeersrecht: strafbare deelneming, onrechtmatig bewijs en nietigheden in het strafprocesrecht
Donderdag 26 november 2015, Holiday Inn UZ, Gent
Dinsdag 8 december 2015, Hogeschool PXL, Hasselt
Programma

Meeting - Toegang tot het recht

Over de hervorming van de rechtsbijstand
Brussel donderdag 26 november 2015, 9.30-12.30u.
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M& D Seminars, Edegem 27 november 2015
Programma

Milieucyclus: de omgevingsvergunning - een eerste verkenning
Confocus, Gent 27 november 2015
Programma

Justitie 2.0: meerwaarde creëren door onderhandeling en bemiddeling
Confocus, Gent vrijdag 27 & maandag 30 november 2015
Programma

Studiedag Patrimonium 2015. Actualia familiaal vermogensrecht
Universiteit Hasselt 30 november 2015
Programma

Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument
Intersentia, UAntwerpen - maandag 30 november 2015
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Antwerpen-Berchem 1 december 2015
Programma

Het onroerenderfgoeddecreet van kracht sinds 01/01/2015
Confocus, Antwerpen- Berchem 1 december 2015
Programma

Actua vennootschapsrecht
Confocus, Antwerpen 1 december 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties

M&D Seminars, Leuven) 1 december 2015
Programma

Themis studieavond 'Verbintenissenrecht'
Hasselt 1 december 2015
Programma

HET GROTE RECHTENOPLEIDINGSDEBAT
Vlaamse Juristenvereniging 3 december 2015 - Leuven - Auditorium ING
Programma

Colloquium Bouwrecht en sociaal recht
Intersentia, Brussel - 3 december 2015
Programma

Studienamiddag ‘overmacht’
CBR-Intersentia, 3 december 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Leuven 3 december 2015
Programma

De Brussel I bis-verordening (nr. 1215/2012): (bijna) één jaar in gebruik. Een eerste stand van zaken
M&D Seminars, Gent 3 december 2015
Programma

Colloquium Bouwrecht en sociaal recht
Intersentia, Brussel - 3 december 2015
Programma

Standpunten Vlabel inzake Erfbelasting: implicaties in de praktijk
Lexalert online seminarie 3 december 2015
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen
Confocus, Hasselt 3 december 2015
Programma

Actua vastgoed: huurwetgeving - wooncode - aansprakelijkheden...
Confocus, Hasselt 3 december 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Wijziging en herfinanciering van kredietovereenkomsten in de praktijk. Een overzicht van de mogelijkheden in het licht van Boek VII. 'Betalings-en kredietdiensten' Wetboek van Economisch Recht
Confocus, Hasselt 3 december 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start
M&D Seminars, Edegem 4 december 2015
Programma

Arbeidsongevallen in de onderneming
M&D Seminars, Sint-Niklaas 4 december 2015
Programma

Fiscale regularisatie anno 2016 (Sint-Niklaas)
M&D Seminars, 7 december 2015
Programma

Actualia executierecht
CBR studieavond 8 december 2015
Programma

De Greenille schenkingsakte kant en klaar
Intersentia, Brasschaat 8 december 2015
Programma

Themadagen bouwrecht (Sint-Niklaas)
M&D Seminars 8 december 2015
Programma

Studiedag Patrimonium 2015. Actualia familiaal vermogensrecht
Gerechtsgebouw Brugge 8 december 2015
Programma

Actua vennootschapsrecht
Confocus, Gent 8 december 2015
Programma

Fiscaliteit na echtscheiding: belangrijke aandachtspunten
Confocus, Antwerpen-Berchem 8 december 2015
Programma

Straf- en verkeersrecht: strafbare deelneming, onrechtmatig bewijs en nietigheden in het strafprocesrecht
Confocus, Hasselt 8 december 2015
Programma

Milieu en verzekeringen voor advocaten
Confocus, Antwerpen-Berchem 8 december 2015
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de Jeugdadvocaat
Confocus, Hasselt 8 december 2015
Programma

Seminarie Verkeer van A tot Z
INNI Publishers, Gent 9 december 2015
Programma 

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Antwerpen-Berchem 9 december 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Hasselt 10 december 2015
Programma

Actualia verbintenissenrecht (Gent)
M&D Seminars 10 december 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Wijziging en herfinanciering van kredietovereenkomsten in de praktijk. Een overzicht van de mogelijkheden in het licht van Boek VII. 'Betalings-en kredietdiensten' Wetboek van Economisch Recht
Confocus, Gent 10 december 2015
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Gent 10 december 2015
Programma

Straf- en verkeersrecht: rechtsmiddelen en BOM
Confocus, Gent 10 december 2015
Programma

Straf- en verkeersrecht: rechtsmiddelen en BOM
Donderdag 10 december 2015, Holiday Inn UZ, Gent
Programma

Gevolgen regionalisering PB en BNI voor fiscale residentie, salary split en buitenlandse kaders
Lexalert online seminarie 10 december 2015
Programma

Insolventie- en Beslagrecht 2015-2016
Themis 
Brussel 10 december 2015
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen
Confocus, Gent 10 december 2015
Programma

Samenwerkingsovereenkomsten
CBR workshop 11 december 2015
Info
Inschrijving

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 11 december 2015
Programma

Dag van de overheidsopdrachten 4
Escala, Geel 11 december 2015
Programma

Justitie 2.0: meerwaarde creëren door onderhandeling en bemiddeling
Confocus, Hasselt vrijdag 11 december & maandag 14 december 2015
Programma

R.O. actueel - het decreet complexe projecten & het criterium van de goede ruimtelijke ordening
Confocus, Gent vrijdag 11 december 2015
Programma

Regeling lichamelijke schade in de praktijk
Confocus, Antwerpen-Berchem 11 december 2015
Programma

De toegevoegde waarde van de deurwaarder en de advocaat bij debiteurenbeheer: hoe kan de deurwaarder/advocaat het zakenleven bijstaan?
Confocus, Antwerpen-Berchem 11 december 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Hasselt 11 december 2015
Programma

Milieucyclus: rijdt u met ons mee op de VLAREM-trein?
Confocus, Gent 11 december 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Brussel 15 december 2015
Programma

De taxshift. Impact van de nieuwe fiscale bepalingen (Sint-Niklaas)
M&D Seminars 15 december 2015
Programma

Temporele werkgeversflexibiliteit – Mogelijkheden en beperkingen
Lexalert online seminarie 15 december 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Wijziging en herfinanciering van kredietovereenkomsten in de praktijk. Een overzicht van de mogelijkheden in het licht van Boek VII. 'Betalings-en kredietdiensten' Wetboek van Economisch Recht
Confocus, Antwerpen-Berchem 15 december 2015
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen
Confocus, Antwerpen-Berchem 15 december 2015
Programma

Actua vastgoed: huurwetgeving - wooncode - aansprakelijkheden...
Confocus, Antwerpen-Berchem 15 december 2015
Programma

Hoe de overdracht van roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2016?
M&D Seminars, Gent) 16 december 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Gent 17 december 2015
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de jeugdadvocaat
Confocus, Gent 17 december 2015
Programma

De metamorfose van het straf- en strafprocesrecht door Potpourri II
De Juristenclub / UPV, Brugge 18 december 2015
info@storypublishers.be

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start (Gent) (Studiedag)
M&D Seminars, 14 januari 2016
Programma

Contracteren met de overheid: Hoe valkuilen bij overheidsopdrachten vermijden? (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars, 15 januari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Een ‘slim’ huwelijkscontract en een ‘slim’ testament anno 2016 (Leuven) (Studiedag)
M&D Seminars, 21 januari 2016
Programma

Actualia intellectuele eigendomsrechten (Gent) (Studiedag)
M&D Seminars, 22 januari 2016
Programma

Balans lezen voor juristen en hun medewerkers
Intersentia, Mortsel, 25 januari 2016 en 1 februari 2016 (17u30-21u30)
Programma

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars 26 januari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: verkeersaansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
Donderdag 28 januari 2016, Holiday Inn UZ, Gent
Dinsdag 23 februari 2016, Hogeschool PXL, Hasselt
Programma

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen (Kontich) (Studienamiddag)
M&D Seminars 29 januari 2016
Programma

Aanbestedende overheid
4 februari 2016 (Radisson Blu Hotel - Antwerpen)
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2016
Info
Inschrijving

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Donderdag 25 februari 2016, Holiday Inn UZ, Gent
Dinsdag 22 maart 2016, Hogeschool PXL, Hasselt
Programma

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Colloquium 2016: ‘Discriminatie: voorkomen en genezen. De juridische pistes in de strijd tegen discriminatie’
Brussel 25 maart 2016
Inschrijvingen starten begin januari

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma