Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
1 - 12 MEI 2015
Voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht
Ministerraad 8 mei 2015
Dit ontwerp stelt een aantal concrete maatregelen voor die het justitieplan uitvoeren en die de burgerlijke rechtspleging aan de noden van de tijd aanpassen, zodat de procedures sneller en efficiënter verlopen zonder dat de kwaliteit van de rechtsbedeling vermindert.
Persbericht Minister Koen Geens 8 mei 2015

Raadpleeg de presentatie over het wetsontwerp Burgerlijk Procesrecht.
Klik hier
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Uitsluiting vrije beroepers uit WCO: niet discriminerend
K. Van Tilborg, Balans nr. 738,22/04/2015, 1
Bespreking GwH nr. 31/2015 van 12 maart 2015

Bitcoins
M. Vanwynsberghe, Bitcoin heeft het op de grenzen van het goederenrecht gemunt, RW 2014-15, nr. 37, 16/05/2015, 1442

De hervormde Brussel I-Verordening
G. Van Calster, L'EEX nouveau (ofte: Brussel Ibis) est arrivé. De hervorming van de moeder van het Europees Internationaal Privaatrecht, RW 2014-15, nr. 37, 16/05/2015, 1443

Wetgevingskroniek burgerlijk recht
R. Jafferali (coörd.), JT N° 6604, 09/05/2015, 389

Vondelingenschuiven – wetsvoorstellen discrete bevalling
I. Boone, Baby Jules, de vondelingenschuif en de discrete bevalling, RW 2014-15, nr. 36,  09/05/2015,1402

Rechtsbijstand verhoor kwetsbare verdachten
L. Mergaerts, D. Van Daele, G. Vervaeke, Rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het verhoor van kwetsbare verdachten: een complexe opdracht voor de advocaat, RW 2014-15, nr. 36, 09/05/2015, 1403

Aangifte personenbelasting – Vak IX inzake de belastingvoordelen
J. Van Dyck, Wegwijs in doolhof van kapitaalaflossingen, interesten en premies, Fiscoloog nr. 1430, 06/05/2015, 1

Vlaams Gewest: exit sterfhuisclausule
N. Geelhand de Merxem, Fiscoloog nr. 1430, 06/05/2015, 7

Verlaagd BTW-tarief: pas na renovatie moet het om een ‘woning’ gaan
CB, Fiscoloog, nr. 1430, 06/05/2015, 9

Vervanging PC nr. 218 door PC nr. 200 per 1 april 2015
H. Cattoir, A. Truyers, Veranderingen in het landschap van de paritaire comités – Vervanging van het paritair comité nr. 218 door het paritair comité nr. 200 per 1 april 2015, OR 2015/4, 74

Parkings – burgerrechtelijke en fiscale aspecten
Jurim pratique 2015/1
Beschrijving + inhoudstafel

Empyrische analyse van het Belgische Grondwettelijk Hof
J. De Jaegere, Inclusiviteit als deliberatieve bouwsteen van legitimiteit: een empirische analyse van het Belgische Grondwettelijk Hof, TBP 2015/4-5, p. 194

Invloed uitspraken Grondwettelijk Hof op rechtspraak en wetgeving
T. Moonen, De invloed van het Grondwettelijk Hof op de uitlegging van de Grondwet door andere rechters en door de wetgever, TBP 2015/4-5, 216

Schulderkenningen tussen samenwoners
H. Casman, Not.Fisc.M. 2015/2, 34

Het beroepsgeheim van de notaris vanuit strafrechtelijk oogpunt
F. Blockx, , Not.Fisc.M. 2015/2, 52

Vennootschapsrecht
A. François, J. Delvoie, T. Coen, Modern Times in het Belgisch vennootschapsrecht? – Tendensen van modernisering en vereenvoudiging van het Belgische (besloten) vennootschapsrecht, Not.Fisc.M. 2015/1, 2

Omgekeerd duolegaat
N. Geelhand de Merxem, Het omgekeerde duolegaat met bepaalbaar bedrag: nu wel correcte beslissing, noot onder Rb. Gent 30 juni 2014, Not.Fisc.M. 2015/1, 28

Startende ondernemers krijgen duwtje in de rug
A.M. Vandekerkhove, Fisc.Act. nr. 16, week 23-29 april 2015, 1
(Ontwerp programmawet ‘Tax shelter’)

Fiscale transparantie - doorkijkbelasting
G.D. Goyvaerts, Kaaimantaks treft oprichters en begunstigden van buitenlandse constructies, Fisc.Act. nr. 16, week 23-29 april 2015, 7
(Ontwerp programmawet)

Relatievermogensrecht
C. Declerck, Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht, T. Fam. 2015/4, 106

Hervorming Vlaams verdeelrecht
C. Aerts, Vlaams verdeelrecht bij beëindiging van wettelijk georganiseerde samenlevingsvormen opnieuw hervormd, , T. Fam. 2015/4, 108

Hoe lang duren voortdurende erfdienstbaarheden nog voort?
K. Swinnen, TBO 2015/2, 59

Hervormingen Raad van State anno 2014
I. Van Giel De ‘hervorming’ van de Raad van State anno 2014 tegen het licht van meer ‘projectgerichte’ bestuursrechtelijke procedures en contentieux, TBO 2015/2, 64

Tijdelijke en mobiele werkplaatsen
Z. Baats, Checkinatwork: sanctionering elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen vanaf 1 januari 2015, TBO 2015/2, 77

Einde huur – werken, aanpassingen en constructies door huurder
F. Loosen, Le sort des travaux, constructions et plantations réalisés par le preneur à la fin du bail et la jurisprudence de la Cour de cassation: un éternel recommencement?, TBBR 2015/4, 182

Reparatie Wet Meemoederschap
G. Seghers, F. Swennen, TBBR 2015/4, 197

Betekening en verzet in strafzaken
P. Thevissen, Signification et opposition en matière pénale: écueils et guet-apens, RDP 2015/4, 305

Het Onroerenderfgoeddecreet
J. Callebaut, T.Not. 2015/3, 156

Wettelijke omzettingstabellen van het vruchtgebruik
C. Jaumain, Wettelijke omzettingstabellen van het vruchtgebruik: actualiteit en vooruitzichten, vergelijking met expertisetabellen, T. Not. 2015/3, 184

Kapitalisatie van morele en huishoudelijke schade
M. Van Wilderode, En nogmaals over de kapitalisatie van de morele (c.q. persoonlijke) en huishoudelijke schade, VAV 2015/2, 3

WCO –alarmbelprocedure
J.-L. de Lhoneux, Le rôle de la procédure d’alerte dans le dépistage et la prévention des entreprises en difficulté, JT N° 6603, 02/05/2015, 369

BOEKEN

De advocatenbarometer 2012/2013
Een beschrijvende analyse van het profiel van de Vlaamse advocaat
W. Hardyns, D. Gudders, S. Parmentier, L. Pauwels, A. Verhage, Boom Lemma uitgevers Den Haag, 2014, 174 p.

Deontologie Juridische beroepen
E. Janssens (ed.), Duiding 2015, Larcier, 259 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Notariële actualiteit 2014
H. Casman, die Keure 2015, 168 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Personen- en familierecht
K. Der Wispelaere (ed.), Larcier 2015,
Beschrijving + inhoudstafel

Alternatieve geschillenbeslechting
Permanente Vorming balie Kortrijk, Larcier 2015, 181 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overheidsbegrotingen
Federale Staat, gemeenschappen en gewesten en bijzondere begrotingsstelsels
H. Mattijs, Administratieve Rechtsbibliotheek, bijzondere reeks, die Keure 2015, 588 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tewerkstelling buitenlandse werknemers
S. Maes, M. Baert, D. Faingnaert, Tewerstellen Topics 2015, nr. 1, Wolters Kluwer, 111 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aansprakelijkheidsrecht
F. Glansdorff (ed.), Droit de la responsabilité. Questions choisies, Cup vol. 157, Larcier 2015, 301 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Sociaal Recht
M. Coppens, Story Publishers Editie 2014, 1171 p.

Gerechtelijke organisatie
G. De Leval, La jurisprudence du code judiciaire commentée, Vol.I. A. Principes généraux. L’organisation judiciaire, la Charte 2015, 406 p.

Consumentenkrediet: wijzigingen sinds 1 april 2015
KvT, Balans nr. 738, 22/04/2015, 4
Bespreking inwerkingtreding op 1 april 2015 van onderdeel ‘kredietovereenkomsten’ in het Wetboek van economisch recht op


RECHTSPRAAK

Rechtspraak administratief recht
JLMB 2015/19
Ruimtelijke ordening – monumenten en landschappen – onteigening

Rechtspraak verkeersrecht – verzekeringsrecht – overheidsaansprakelijkheid – lichamelijke en materiële schadevergoeding
T. Pol. 2015/1
Beschrijving

Rechtspraak handelsagentuur
RABG 2015/9
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak handelshuur
JLMB 2015/18 – 30/04/2015


WEBSITES
 
Online pensioenportaal
www.mypension.be  
mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde  informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen


STUDIEDAGEN

Capita Selecta Energierecht 2014
Intersentia, Leuven - 13 mei 2015
Programma

Studieavond Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten
Brussel – maandag 18 mei 2015
Informatie + inschrijving

Franchisecontracten: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&S Seminars Gent 19 mei 2015
Programma

Migratie en migrantenrecht: Europese ontwikkelingen in het migratierecht
Studipolis, dinsdag 19 mei 2015 , Antwerpen
Programma

Fiscale regularisatie anno 2015

Lexalert online seminarie, 19 mei 2015
Programma

Wet Breyne
UAntwerpen – Intersentia, 21 mei 2015
Programma

Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht

4 actuele items: van onderzoek tot minnelijke schikking
Sint-Niklaas,Studiedag, 21 mei 2015
Programma

Overdracht handelsfonds - enkele aandachtspunten
Lexalert online seminarie, 21 mei 2015
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
M&D Seminars Edegem 21 mei 2015
Programma

Verzekeringsfraude
Intersentia, Dilbeek 21 mei 2015
Programma

Verkeerszaken doorgelicht: enkele bijzondere problemen bij de behandeling van dossiers voor politierechtbank
Studipolis, donderdag 21 mei 2015 , Zwijnaarde
Programma

Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!
M&D Seminars Gent 26 mei 2015
Programma

Beleggingsfiscaliteit anno 2015
Lexalert online seminarie 28 mei 2015
Programma

Eindeloopbaan anno 2015. De hervormingen van tijdskrediet en SWT
M&D Seminars Edegem 28 mei 2015
Programma

M&A anno 2015: 7 value drivers in overnamecontracten
M&D Seminars Gent 29 mei 2015
Programma

Het vernieuwde toezicht op kredietinstellingen: de verhouding tussen nationaal en Europees toezicht
Intersentia, Antwerpen - 29 mei 2015
Programma

De VZW anno 2015: Nieuwe tendensen en verworven toepassingen voor de praktijk
Studipolis, vrijdag 29 mei 2015 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars , Edegem, 2 juni 2015
Programma

Begunstiging bij levensverzekering: 25 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!
M&D Seminars , Gent 2 juni 2015
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
M & D Seminars, Gent 3 juni 2015  (Studienamiddag)
Programma

Collectief ontslag en sluiting van onderneming
M & D Seminars, Edegem 4 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen. Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014
M&D Seminars Edegem 5 juni 2015
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

Collectief ontslag en sluiting van de onderneming
Lexalert online seminarie 9 juni 2015
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M & D Seminars, Gent 10 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

De oplevering bij private bouwwerken - Een analyse met overzicht van de actuele tendensen
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 12 juni 2015
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars Gent 12 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars, Leuven 18 juni 2015
Programma

Arbitrage; de nieuwe arbitragewet in de praktijk
Studipolis, donderdag 18 juni 2015 , Sint-Lambrechts-Woluwe
Programma

Sociale verkiezingen: overzicht van rechtspraak
M & D Seminars, Leuven 18 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M & D Seminars, Gent 19 juni 2015 (Studiedag)
Programma

Vraagstukken en Dialogen Familiaal Vermogensrecht 2015 
Intersentia, Leuven 25 juni 2015
Programma

 
Concert Vlinderpaleis Antwerpen 21 mei 2015
Music by Steve Reich and Johann Sebastian Bach