Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
8 - 20 OKTOBER 2016
ACTUALITEIT

Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer presenteren 3 exclusieve congressen

1.Diversiteit & Justitie      20/10/2016
2.Welzijn & Justitie          21/10/2016
3.Management & Justitie. 10/02/2017
http://opleidingen.wolterskluwer.be/oprecht

Openbaar ambt: wijziging van verschillende bepalingen rond flexwerk
Ministerraad 20 oktober 2016

Verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector
Ministerraad 20 oktober 2016
 
Voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie
Advies Hoge Raad voor de Justitie, gepubliceerd 19/10/2016

 
Zaak Wilders gaat door
Nieuwsbrief De Rechtspraak, 20/10/2016

Nieuw:
Arbeidsrecht Journaal

2016-2017, nr. 1, die Keure (tweejaarlijks)
Beschrijving
Misdaden door rechters gepleegd buiten hun ambt en in de uitoefening van hun ambt
GwH 131/2016, 20/10/2016
Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie (art. 479 tot 482bis)
Strafrechtspleging - Rechtsplegingen van bijzondere aard - Voorrecht van rechtsmacht van de magistraten (en van hun mededaders en medeplichtingen) wegens de misdaden en wanbedrijven gepleegd door hen buiten hun ambt en in de uitoefening ervan - Magistraten van de hoven van beroep - Onmogelijkheid om in de loop van het ten aanzien van hen gevoerde onderzoek de regelmatigheid van dat onderzoek te laten controleren door de kamer van inbeschuldigingstelling, onmogelijkheid om beroepen in te stellen tegen beslissingen gewezen door de onderzoeksmagistraat op aan hem gerichte vorderingen tot aanvullende onderzoeksverrichtingen, ontstentenis van regeling van de rechtspleging na sluiting van het onderzoek - Vergelijking met het voorrecht van rechtsmacht van de ministers
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Een constitutioneel novum: de postambule
F. Judo, RW 2016-2017, nr. 8, 22/10/2016, 282

De Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 – A lawyer’s paradise?
C. De Koninck en P. Flamey, RW 2016-2017, nr. 8, 22/10/2016, 283

Advocaten niet langer steeds onderworpen aan wetgeving overheidsopdrachten
Kanttekening
P. Flamey, RW 2016-2017, nr. 8, 22/10/2016, 317

Niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden
Jolien BEYENS en Eva LIEVENS, "Niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden. Analyse van wetgevende initiatieven in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en België", NjW 2016, afl. 348, 19/10/2016,  654-666

Combinatie federale en gewestelijke voordelen in de knoei
JVD, Fiscoloog nr. 1493, 19/10/2016, 1

Definitief geen belastingvrijstelling voor bedrijfswagens flexi-jobs
JVD, Fiscoloog nr. 1493, 19/10/2016, 3

Een level playing field voor de economische beroepsbeoefenaren
bij het toepassen van de WCO
D. De Marez, RW 2016-2017, nr. 7, 15/10/2016, 242

De spiegelstraf herontdekt: een nieuw wapen in de strijd tegen de ineffectiviteit van de bestraffing?
J. Rozie en D. Vandermeersch, , RW 2016-2017, nr. 7, 15/10/2016, 243

Rechtspositie gedetineerden
O. Nederlandt, O. Michiels, Le régime disciplinaire appliqué aux internés: irresponsables au pénal, responsables au disciplinaire?, JT N° 6660, 15/10/2016, 561

Onrechtmatige bewijsgaring: Cassatie ‘overruled’ door Hof van Justitie?
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1492, 12/10/2016, 1
HvJ 17 december 2015, C-419/14, WebMindLicenses Kft. (inzake btw)

Verzekeraar kan dronken chauffeur met omnium niet meer uitsluiten
G. Heirman, E. Van Leuven, Juristenkrant nr. 335, 12/10/2016, 1
Cass. 11 februari 2016

Mensenrechtenhof laat omstreden Rotterdamwet overeind
T. Vandromme, Juristenkrant nr. 335, 12/10/2016, 3
EHRM 23/02/2016, nr. 43.494/09

Cosmeticaproducenten kunnen Europees verbod op dierproeven niet omzeilen
A. Godfroid, Y. Bayens, Juristenkrant nr. 335, 12/10/2016, 4

Invordering van onbetwiste schulden: een oproep tot realiteitszin
B. Vander Meulen, Juristenkrant nr. 335, 12/10/2016, 12

Overheidsopdrachten en EU-staatssteunrecht
T. Bruyninckx, NJW nr. 347, 05/10/2016, 606

Statutaire clausules in het appartementsrecht
V. Sagaert, De geldigheid van statutaire clausules in het appartementsrecht onder de loep: richtwijzers en voorbeeldclausules voor de notariële praktijk, T. Not. 2016/9, sep 2016, 600

Offertes van overheidsopdrachten
M. Schoups, J. De Leyn, Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten, TA 2016/3, 222

Eindelijk recht op btw-aftrek zonder conforme factuur
B. Buelens, E. Houben, Fisc.Act. nr. 34, week 5-12 okt 2016, 1
HvJ 15 september 2016, C-516/14, Barlis
Bovendien erkent het Hof dat verbeteringen van facturen een retroactief effect hebben
HvJ 15 september 2016, C-518/14, Senatax

Belastingvrije som gaat omhoog
G. Valkenborg, Fisc.Act. nr. 34, week 5-12 okt 2016, 5

Overzicht rechtspraak arbeidsrecht 2015
I. Van Hiel, Weer helemaal mee met de rechtspraak van 2015!, OR 2016/7, 194

Alles wat werkgevers moeten weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
S. Raets, OR 2016/7, 208

Speciaal nummer hervorming Raad van State
Administration Publique, 2016/3

De staat van de verzorgingsstaat
Thema verzorgingsstaat Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2015/4
Inhoudstafel

Een Amerikaanse kijk op de Europese fiscale staatssteunzaken
Rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 507, okt 2016, 719

Procedures ter beslechting van geschillen in internationale fiscale zaken
Belgisch rapport n.a.v. het 70ste IFA-congres te Madrid, Spanje (25-30 sept 2016)
C. Devillet, S. Knaepen, , TFR nr. 507, okt 2016, 722

Uitbreng en uitsluiting uit de huwelijksgemeenschap
L. Wuyts, De uitbreng en uitsluiting uit de huwgemeenschap: burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Not.Fisc.M. 2016/7, 226

Terrorisme, wetsverzekering en/of verzekering tegen lichamelijke ongevallen
J. Fernandez, G. Hullebroeck, Verzekeringsnieuws nr. 09, okt 2016, 1

Sociale dumping
E. Verhaegen, Sociale dumping – De Europese Unie, de moeilijke balans tussen een economisch en een sociaal project (deel 3), Sociale Wegwijzer nr. 17, okt 2016, 10

Arbeidsrecht en camerabewaking
A.-.L. Maes, K. Vervloes, Camerabewaking gekaderd: wat kan en wat niet?, Sociale Wegwijzer nr. 17, okt 2016, 17

De grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling in een Midden-Amerikaans geschil voor het Internationaal Gerechtshof
J. De Mulder, TMR 2016/3, 288

Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst over de ‘ouderlijke boedelverdeling’ en het Nederlands erfrecht
G. Vanden Abeele, Nieuwsbrief Notariaat nr. 17, weken 38-39 2016, 1

Uitkering door Liechtensteinse stichting is toch belast in erfbelasting volgens Vlabel
W. Vetters, J. Bonné, Nieuwsbrief Notariaat nr. 17, weken 38-39 2016, 8

Kwaliteit van regelgeving
K. Poel, W. Marneffe, P. Van Humbeeck, De federale regelgevingsimpactanalyse: nood aan hervormingen?, TvW 2016/3, 196

Algemene Verordening Gegevensbescherming
D. de Bot, De uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming – enkele bemerkingen bij de Belgische context, TvW 2016/3, 218

Rechtspraak RvS inzake tucht ambtenaren
C. Mertens, Le régime disciplinaire des agents statutaires à l’aune de la jurisprudence récente du Conseil d’État, CDPK 2016/2, 160

Rechtspraak Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof en Raad van State inzake verworven rechten van ambtenaren
B. Cuvelier, Les droits acquis des agents statutaires: mythe ou réalité?, CDPK 2016/2, 183

Nieuwe bevoegdheid burgemeester tot opleggen van tijdelijk plaatsverbod
P. de Hert, T. De Schepper, CDPK 2016/2, 189

Rechtspraak kroniek overheidsopdrachten 2014
E. Thibaut, P. thiel, Chronique de jurisprudence du Conseil d’État et du pouvoir judiciaire – 2014, Marchés publics, OoO 2016/2, 173

Strafuitvoeringsrechtbanken – impact psychosociaal verslag
V. Scheirs, S. Decoene, De (on)macht van de psychosociale dienst. Enkele reflecties bij de (mogelijke) impact van het psychosociaal verslag in het beslissingsproces van de strafuitvoeringsrechtbanken, Panopticon nr. 2016/5, 393

Overheidsreclassering in Vlaanderen
H. Dominicus, P. Pletincx, De overheveling van de Justitiehuizen en het elektronische toezicht naar de Gemeenschappen: momentum voor een krachtige doorstart van de overheidsreclassering in Vlaanderen, Panopticon nr. 2016/5, , 401

Van boerkiniverbod tot kledingvoorschriften voor OMG’s
J. Brouwers, NJB nr. 36, 2016, p. 1827

Zorgvastgoed
R. Timmermans, Is de groep van assistentiewoningen een woonvoorziening voor ouderen die onder de huurbescherming valt? Huur 2016/3, 107

Kosteloze registratie inzake woninghuur
A. Kiekens, Huur 2016/3, 114

Schoolinschrijvingen

J. Nounckele, Le refus d’inscription dans l’enseignement fondamental et secondaire, Act.dr.fam. 2016/7, 139

Persoonlijke relatie kind-grootouder en kind-derde

M. Mallien, Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents ou avec un tiers qui lui est lié affectivement. Analyse de quelques décisions judiciaires récentes, Act.dr.fam. 2016/7, 149

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden in een notendop
C. Berckmans, Cah.Jur. 2016/2, 21

Bronheffing op nettobasis: naar een ‘notionele’ vaste inrichting?
O. Hermand, P. Delacroix, M. Protin, Fiscoloog Internationaal, nr. 394, 30/09/2016, 1
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Praktisch handboek Vlaamse registratierechten / registratiebelasting
H. Dhont, INNI Publishers , 4e uitgave, 2016, 274 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verbintenissen – bijzondere overeenkomsten
P. Wéry (ed.), Théorie générale des obligations et contrats spéciaux. Questions choisies, Larcier, CUP Vol. 168, oct. 2016, 446 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VZW-zakboekje 2016
H. Prims, S. Tuytten, Wolters Kluwer 2016, 263 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het douanestrafrecht vandaag. Een stand van zaken

F. Desterbeck (ed.), Larcier 2016, 121 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving
X., Administratieve rechtsbibliotheek, algemene reeks nr. 11, die Keure 2016, 284 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Geneeskunde – Recht en medisch handelen

H. Nys, APR-reeks, Wolters Kluwer 2016, 669 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2016/32
WCO – faillissement - transport
Inhoudstafel

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2016/33
Inhoudstafel

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht

RABG 2016/15
Inhoudstafel

Rechtspraak handelshuur
 
RABG 2016/16 
Inhoudstafel
WEBSITES

De GCE Amsterdam publiceert maandelijks de Nieuwsbrief Rechtspraak Europa, telkens met een overzicht op trefwoorden van de rechtspraak van het Gerechtshof en het Hof van Justitie van de EU (arresten en conclusies) en van het Europees Hof voor de rechten van de mens
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN

Innovation and Future of the Legal Profession
CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht
Lexalert online seminarie, vrijdag 21 oktober 2016, 12.30u tot 13.30u
Programma

Colloquium Het kadaster
Intersentia CROW - Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen 21 oktober 2016
Programma

WCO: Highlights en recente rechtspraak
M&D Seminars, Sint-Niklaas 21 oktober 2016
Programma

Wet Continuïteit Ondernemingen – Overzicht van rechtspraak
Lexalert online seminarie 22 oktober 2016
Programma

Levens- en beleggingsverzekeringen
Op woensdag 26 oktober 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de studiedag “Levens- en beleggingsverzekeringen”
Programma

Het douanestrafrecht vandaag: een stand van zaken
Colloquium "In memoriam Luc Huybrechts"
Larcier, 27 oktober 2016 - Claeys & Engels (Brussel)
Programma

Overdracht/inbreng handelsfonds - Welke mogelijkheden voor optimalisatie?
Lexalert online seminarie 27 oktober 2016
Programma

Vruchtgebruik op vastgoed en de familiale KMO
M&D Seminars(Edegem) 28 oktober 2016
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 8 november 2016
Programma

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 12 november 2016
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleidingen, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Meervoudig grondgebruik bij projectontwikkeling - Welke uitdagingen en mogelijkheden
Lexalert online seminarie 15 november 2016
Programma

Vrij beroep na het Wetboek van Economisch Recht
Intersentia, Hof van Liere – Universiteit Antwerpen, dinsdag 15 november 2016 (12u00 - 17u30)
Programma

Actualia M&A: joint ventures en aandeelhoudersovereenkomsten
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 15 november 2016
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding
Larcier opleiding, 17 november 2016 - Communicatieloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR: Het decreet Complexe Projecten in de praktijk
larcier opleiding, 17 november 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

De echtscheiding in internationale context
Op donderdag 17 november 2016 organiseert M&D Seminars een online opleiding van anderhalf uur met als onderwerp “De echtscheiding in internationale context".
Programma

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
Lexalert online seminarie 19 november 2016
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 21 november 2016
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 22/11/2016 – 3 Square Village (Zwijnaarde) of 8/12/2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Studienamiddag Beëindiging van vennootschapsmandaten. Praktisch
Larcier opleiding, 24 november 2016 - Redloft Gent
Programma

Een praktische kijk op kerkelijk en burgerlijk huwelijk
De hervorming van het kerkelijke huwelijksrecht
KULeuven 24 november 2016
Programma

De Europese erfrechtverklaring als tool voor de rechtspraktijk
M&D Seminars(Leuven) 24 november 2016
Programma

Het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf. Een praktijkgerichte analyse aan de hand van vijf kernvragen
M&D Seminars(Kontich) 29 november 2016
Programma

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning: theoretisch gekaderd & praktisch benaderd
Larcier opleidingen, studienamiddag, Leuven 29 november 2016
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd

M&D Seminars (Edegem) (Studiedag) 30 november 2016
Programma

Colloquium compromis en aansprakelijkheid
Van het Tijdschrift Res et Jura Immobilia
Koninklijke Bibliotheek Brussel 1 december 2016
Programma

Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier, ontbijtseminarie Gent 1 december 2016
Programma