Nieuwsbrief 17 september - 18 oktober 2019
ACTUEEL
Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks
GwH 138/2019, 17 oktober 2019
Rolnummer(s): 6877 • 6887 • 6900 • 6901 • 7004 • 7005 • 7006
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 7 februari 2018 «houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen»
Trefwoorden: Fiscaal recht - Wetboek diverse rechten en taksen - Diverse taksen - Taks op de effectenrekeningen - Principe en toepassingsmodaliteiten
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen (voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019)
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-138n-info.pdf
 
Digitalisering Justitie: is een centrale rechtspraakdatabank wishful thinking?
Paul De Ridder, LegalWorld nieuws 16 oktober 2019
Inzake de in mei verschenen wet over openbaarmaking vonnissen en arresten: 5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, BS 16/05/2019, bl. 47030
PUBLIEK RECHT
Registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten
Ministerraad 27 september 2019

WETGEVINGSBELEID
/ PARLEMENTAIR RECHT

Economische en sociale rechten - wettigheidsbeginsel(art. 23 GW)
D. Bijens, H. Bortels, Het wetgevend voorbehoud uit artikel 23 van de Grondwet: de afdeling Wetgeving van de Raad van State zet de puntjes op de i, TVW 2019/3, 138

Hervorming van de Vlaamse RIA: wordt het kind met het badwater weggegooid?
L. Martens, W. Marneffe, P. Popelier, TVW 2019/3, 145

Wat als de wet de inwerkingtreding van uitvoeringsbesluiten regelt?
J. Van Nieuwenhove, TVW 2019/3, 160

Een overzicht van de federale parlementaire wetgevingsprocedure aan de hand van een gesneuveld wetsontwerp
P.D.G. Gaboor, TVW 2019/3, 162

Kroniek Parlementair Recht
K. Muylle, TBP 2019/7, 385

BESTUURSRECHT

Algemeen bestuursrecht
Ingrid Opdebeek, Stéphanie De Somer , 2e editie, Intersentia 2019, 781 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De ontwikkeling van het schadevergoedingscontentieux bij de Raad van State
E. Mees, TA 2019/3, 229

Procesbelang bij de Raad van State en het recht op toegang tot een rechter
Vandaele Ann-Sophie, Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek - bijzondere reeks,, die Keure 2019, 375 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEMEENTERECHT

Het decreet houdende de gemeentewegen in werking

A.M. Draye, T. Not. nr. 9, sep 2019, 750

Inwoners kunnen opnieuw naar rechter in naam van gemeente of provincie
I. De Vogelaere, Jura Nieuws 11/10/2019
GwH 10 oktober 2019, nr. 129/2019
GwH 10 oktober 2019, nr. 131/2019

Concessieovereenkomsten bij lokale overheden

S. Van Garsse, A. Verschave, Concessieovereenkomsten: nihil sub sole novum?, T. Gem. 2019/3, 127

Linked data in de notulen van de installatievergaderingen van de nieuwe lokale besturen

W. De Cock, TVW 2019/3, 166

OVERHEIDSOPDRACHTEN


De strijd tegen abnormale prijzen bij overheidsopdrachten
K. Wauters, J. Van Belle, De strijd tegen abnormale prijzen bij overheidsopdrachten: van ‘zelfmoordprijzen’ tot ‘normale’ prijzen, T. Gem. 2019/3, 138

Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten  
Boek I
Constant De Koninck, Peter Flamey, Wolters Kluwer 2019, 739 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren  
C. De Koninck, P. Flamey, B. Gheysens, Wolters Kluwer 2019, 427 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
B. Gheysens, P. Flamey, C. De Koninck, Wolters Kluwer 2019, 669 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hervorming vennootschapsrecht en overheidsopdrachten
V. Dor, F. Verhoeven, Réforme du droit des entreprises et des sociétés – Points d’attention en matière de marchés publics, TA 2019/3, 215

OMGEVINGSRECHT


Stikstofdepositie en de EU-Habitatrichtlijn
H. Schoukens, Stikstofdepositie en de EU-Habitatrichtlijn na het PAS-arrest van 7 november 2018: limieten aan de groei of een business as usual?, TMR 2019/4, 376

Raad voor Vergunningsbetwistingen erkent ‘behoorlijk burgerschap’: voltreffer of losse flodder?
M. Meulebrouck, S. Lierman, Juristenkrant nr. 394, 25/09/2019, 6
RvVb 18 juni 2019, nr. RvVb-A-1819-1101

DIERENWELZIJN

Dierenwelzijn in de Europese Unie
E. Verniers, Geen Europees biologisch logo voor ritueel geslacht vlees, NJW, nr. 407, 25/09/2019, 590

VREEMDELINGENRECHT


Migratiedetentie
M. Claes, Vasthouding van personen met een mogelijke nood aan internationale bescherming als uitzonderingsmaatregel na de wet van 21 november 2017, T. Vreemd. nr. 3, jul-aug-sep 2019, 196

Risico op onderduiken
A. Nachtergaele, Het risico op onderduiken in de rechtspraak van de Ra        ad voor Vreemdelingenbetwistingen sinds de wetswijziging van 21 november 2017: een allesomvattend begrip?; T. Vreemd. nr. 3, jul-aug-sep 2019, 215

MENSENRECHTEN

Enkele mensenrechtelijke bedenkingen bij de procedure van boedelbeschrijving
RW 2019-2020, nr. 6, 12/10/2019, 202

Het recht om (andermans) mening niet te hoeven uiten
E. Cloots, Het recht om (andermans) mening niet te hoeven uiten. Over klimaatmarsen, huwelijkstaarten en nieuwkomersverklaringen, TBP 2019/7, 375

Tijdschrift voor Mensenrechten (TvMR) 2019/3
https://mensenrechten.be/tijdschriften/index
oude nummers gratis te downloaden

Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen (FATIK) 2019, nr. 163
https://mensenrechten.be/tijdschriften/index
oude nummers gratis te downloaden

HOLEBI- EN TRANSGENDERRECHT

Homoseksuele mannen zullen bloedplasma mogen doneren
P. Borghs, Juristenkrant nr. 395, 09/10/2019, 1

GEZONDHEIDSRECHT

Infectie met ziekenhuisbacterie: zonder duidelijke fout ziekenhuis geen schadevergoeding
E. De Kezel, Juristenkrant nr. 395, 09/10/2019, 5
Cass. 5 september 2019, C.18.0302.N

WONINGBELEID 

Leegstand van woningen bestrijden door tijdelijke verhuring of terbeschikkingstelling
T. Vandromme, RW 2018-2019, nr. 4, 28/09/2019, 122

WAPENWET


Hervormde Wapenwet is soepeler en strenger
L. Lemmens, Jura Nieuws 10 oktober 2019
1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, BS 09/10/2019, bl. 92927

ONDERWIJS


Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)
Nr. 01-02, sep-okt-nov-dec 2019-2020
Inhoudstafel

Kroniek onderwijsrecht 2019: het einde van de rit
J. Lievens, TBP 2019/7, 396

BURGERLIJK RECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Anders omgaan met scheidingsconflicten
C. Declerck, T. Wuyts, T. Fam. 2019/7-8, 178

Waar zorg en recht elkaar ontmoeten. De multidisciplinaire aanpak van scheidingsconflicten
E. Lancksweerdt, T. Fam. 2019/7-8, 184

Drie methodes van multidisciplinaire aanpak van scheidingsconflicten praktisch bekeken
Mededeling, T. Fam. 2019/7-8, 214

Horen van minderjarigen
E. Merckx, Vertrouwelijke informatie bij het horen van minderjarigen in zaken van gezag en verblijf of contact: schending van de rechten van verdediging of in het belang van het kind?, noot onder Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 19 februari 2019, T. Fam. 2019/7-8, 203

De zorgvolmacht: hoe gedetailleerd moet dat zijn?
A. Van Moerkercke, VEP 2019/3, 14

Schenkingsclausules
W. Bodvin, Grenzen aan de wensen van de schenker: enkele veel gebruikte schenkingsclausules getoetst aan het versterkt onherroepelijkheidsprincipe, VEP 2019/3, 32

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Overdracht van een familiale vennootschap in het kader van een vermogensplanning
A. Van Geel, T. Roovers, VEP 2019/3, 4

‘Controle’. Het vennootschapsrecht als objectieve bondgenoot bij vermogensplanning
G. De Neef, TEP 2019/2, 177

GOEDERENRECHT EN VERBINTENISSENRECHT

Goederenrecht (ed.2019)
Wylleman Annelies, die Keure 2019, 162 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vermogensrecht in kort bestek (5e editie)
Vincent Sagaert, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Reeks Recht in kort bestek nr. 8, Intersentia 2019, 524 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verbintenissen en overeenkomsten
JLMB 2019/29
Beschrijving + inhoudstafel

Online verkoop versus openbare verkoop
 
G. de Leval, Ventes online versus ventes publiques physiques. Quid de la surenchère?, RNB nr. 3143, oct 2019, 811

Themanummer ‘Huur 2’
T. Vred. 2019/7-8
Inhoudstafel

Het regionaal woninghuurdecreet in rechtsvergelijkend perspectief (Deel II.)

R. Timmermans, Huur 2019/3, 111

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


Herstel in natura van contractuele en buitencontractuele schade: onbekend, onbemind?
S. De Rey, RW 2018-2019, nr. 5, 05/10/2019, 163

Verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers
- A.-V. Vandekerckhove, Verplichte verzekering voor aannemers en de link met het verplicht nazicht door de notaris in het kader van de Wet Breyne, Nieuwsbrief Notariaat nr. 12, weken 35-36 2019, 9
- K. Uytterhoeven, De eerste wijziging van de wet-Peeters: geen antwoorden, maar nog meer vragen …, TBO 2019/4, 279

BEWIJSRECHT


Le nouveau droit de la preuve
Quand le huitième wagon devient locomotive!
F. George, JT N° 6786, 12/10/2019, 637

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Monopolie toegekend aan DPA Diplad voor de neerlegging van digitale conclusies onwettig
Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel, 13de kamer,27 september 2019 (nog niet gepubliceerd)

Grondwettelijk Hof herstelt absolute nietigheid in taalwet gerechtszaken
J. Riemslagh, Juristenkrant nr.394, 25/09/2019, 2
GwH 120/2019, 19 september 2019

Het Hof van Justitie waakt over de rechtsstaat  
G. Jocqué, RW 2018-2019, nr. 5, 05/10/2019, 162

Het Gerecht van de Europese Unie wordt verstrekt met zeven extra rechters
Stradalex Nieuws 27 september 2019

Jubelende Justitie
Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be nu verzameld en voorzien van een naschrift
Hugo Lamon, KnopsPublishing 2019, 240 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vernietiging van de relatieve nietigheidssanctie voor schendingen van de taalwet die door de Potpourri-wet van 25 mei 2018 werd ingevoerd
GwH 120/2019, 19 september 2019
Vernietiging art. 40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 25 mei 2018
Het Grondwettelijk Hof heeft in dit arrest artikel 5 van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde vernietigd. Deze wet kaderde in de wil van de wetgever om o.a. de rechtspleging te deformaliseren. Artikel 5 wijzigde daarbij artikel 40, eerste lid van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

De wrakingsvordering tegen de advocaat-generaal is een misbruik van procedure
Stradalex Nieuws 19 september 2019
Cass. N° P.19.0935.F, 4 september 2019

Rechtspraak aansprakelijkheid magistraat
Rb Brussel 15/07/2019, JLMB 2019/32, 1512

NOTARISSEN

De hervorming van het ondernemingsrecht en de gevolgen voor de notaris als onderneming
S. Devos, T. Not. nr. 9, sep 2019, 715

Tradition in motion
Notarieel congres 2019
Larcier 2019, 321 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Centrale registers beheerd door FEDNOT: CRT, CRH, CRL, CRV, CER … What’s in a name?
V. De Backer, TEP 2019/2, 181

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
De nieuwe Belgische wet mbt misbruik van economische afhankelijkheid tussen ondernemingen
J. Stuyck, B. Keirsbilck, De nieuwe Belgische wet mbt misbruik van economische afhankelijkheid , onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen: een eerste commentaar, SEW nr. 9, sep 2019, 135

UBO: geen uitstel meer maar wel gedoogbeleid
 
Stradalex Nieuws 26 september 2019
Geen nieuwe verlenging, maar wel een administratief gedoogbeleid tot 31 december 2019
De administratie zal tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register.

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen
Eric Dirix, Reinhard Steennot, Hendrik Vanhees, Intersentia 2019, 561 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Distributieovereenkomsten
EU - België - Nederland
Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Larcier – Sdu 2019, 635 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handelspanden
Speciaal nummer L’immobilier commercial’
Jurim Pratique, Revue Pratique de l’immobiler 2018/3
Inhoudstafel

Rechtspraak handelsrecht en transportrecht
JLMB 2019/31
Beschrijving + inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Het gewijzigde verenigings- en stichtingenrecht in het gecodificeerde rechtspersonenrecht
S. Deschepper, RW 2019-2020, nr. 7, 19/10/2019, 242

WVV: Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen (Boek 2)
M. Comans, Nieuwsbrief Notariaat nr. 12, weken 35-36 2019, 1

Boekhoudrecht
CBN over overgang van BVBA met kapitaal naar BV zonder kapitaal
S. Van Crombrugge, Balans nr. 835, 30/09/2019, 1

CBN over het delicate vraagstuk van de inbreng in nijverheid
KvT, Balans nr. 835, 30/09/2019, 3

CBN over gedeeltelijk belastbare kapitaalvermindering
S. Van Crombrugge, Balans nr. 835, 30/09/2019, 4

De nieuwe vennootschapswet
VPG studiedag 2018
M. Wyckaert, P. Ernst, D. Bruloot, K. Maresceau, B. Joye, C. Piette, A. François, M. Verheyden, R. Tas, Wolters Kluwer 2019, 231 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie ?
Analyse van de belangrijkste wijzigingen
Eric Pottier, Larcier 2019, 537 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INSOLVENTIERECHT

Ondernemingen in moeilijkheden
Jelle Derammelaere, Intersentia 2019, 385 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bedrieglijk onvermogen
Shana Meys, Intersentia 2019, 829 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Lopende overeenkomsten en faillissement
Art. XX.139 WER
L. D’Hondt, NJW nr. 408, 09/10/2019, 634

Faillissement - gegevensbescherming
G. Detroux, F. George, La protection des données à carctère personnel dans le cadre d’une faillite, JT N° 6783, 21/09/2019, 577

Themanummer insolventierecht TBH nr. 2019/4
Inhoudstafel

CONSUMENTENRECHT

Passagiers krijgen compensatie voor vertraging op aansluitende vlucht buiten Europa
M. Verhoeven, Juristenkrant nr. 395, 09/10/2019, 4
HvJ 11 juli 2019, C-502/18 - České aerolinie

Reisorganisator failliet? Luchtvaartmaatschappij vergoedt vliegticket niet
M. Verhoeven, Juristenkrant nr. 394, 25/09/2019, 4
HvJ 10 juli 2019, C-163/18, HQ e.a. tegen Aegean Airlines SA

VERZEKERINGSRECHT

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht
P. Colle, Intersentia 7de editie, 2019, 278 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Minimumvoorwaarden BA motorrijtuigenverzekering

C. Van Schoubroeck, Intersentia 2019, 358 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Intellectuele beroepen in bouwsector: verplichte BA-verzekering sinds 1 juli
L. Van Damme, Balans nr.835, 30/09/2019, 6

Nieuw KB over beroepskennis voor verzekeringstussenpersonen
L. Van Damme, Balans nr.835, 30/09/2019, 7

Verzekeringsdistributie
M. Van Dongen, Wet van 6 december 2018 tot omzetting van IDD: wijzigingen aan de wet betreffende de verzekeringen en verschilpunten met de IDD, T. Verz. 2019/3, 268

Verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers
K. Uytterhoeven, De eerste wijziging van de wet-Peeters: geen antwoorden, maar nog meer vragen …, TBO 2019/4, 279

Tijdschrift Verkeer aansprakelijkheid verzekering
2019/4
Inhoudstafel

TRANSPORTRECHT

België heeft een eigen scheepvaartwetboek
R. Boone, Juristenkrant nr. 395, 09/10/2019, 6
8 MEI 2019. - Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek, BS 01/08/2019, bl. 75432
Inwerkingtreding 1 september 2020 (voor iedere bepaling kan bij KB een vroegere inwerkingtreding worden bepaald) (art. 141)

MEDEDINGING

Interventies mededingingsautoriteiten
M. Servais, L’intervenant amicus curiae: un nouvel acteur devant la Cour de cassation? – Deuxième partie, P&B 2019/4, 126

AUTEURSRECHT

Recht op vergetelheid op Google: niet wereldwijd
D. Surninx, Juristenkrant nr. 395, 09/10/2019, 2

Rechtspraak mediarecht
JLMB 2019/30
Inhoudstafel

Tijdschrift Auteurs & Media
2018-2019, nr. 2
Inhoudstafel

FINANCIEEL RECHT
Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet en Hypothecair Krediet
De FOD Economie beschikt sinds begin september 2019, over een nieuw Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet en Hypothecair Krediet. Dit Wetboek is gratis online beschikbaar. Het bevat een luik consumentenkrediet en een luik hypothecair krediet

Financiële regulering: een dwarsdoorsnede

Instituut Financieel Recht (eds.), Intersentia 2019, 546 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De uiteindelijk begunstigde (‘UBO’)

A. Agemans, De uiteindelijk begunstigde (‘UBO’): concept, context, implementatie en registratie. Wie trekt aan de touwtjes?, T. Verz. 2019/3, 284
STRAFRECHT
Wetsvoorstel om seksuele misdrijven op minderjarigen onverjaarbaar te maken
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft
55K0439
Indieningsdatum: 27 september 2019
Aangenomen Commissie Kamer: 16 oktober 2019

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat het gebruik van de polygraaf betreft.

55K0577
Indieningsdatum: 11 oktober 2019

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de aanranding van de eerbaarheid en de verkrachting betreft

55K0578
Indieningsdatum: 11 oktober 2019

Ook hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als gedaan beschouwt, maakt grond van de zaak aanhangig
GwH 123/2019  26 september 2019

Wetsvoorstel tot invoering van een nieuw Strafwetboek Boek 1 en Boek 2.

55K0417
Indieningsdatum: 24 september 2019

Het misdrijf & fiscale fraude
F. Desterbeck, Speciaal nummer Revue Générale du Contentieux Fiscal
2019/4
Inhoudstafel

Nullum Crimen
Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht
Inhoudstafel nr. 4, aug 2019

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors
Raf Verstraeten, Frank Verbruggen, Intersentia 12de herziene editie 2019, 561 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Strafrecht en strafprocesrecht
Chris Van den Wyngaert, Steven Vandromme & Philip Traest, Gompels &  Svacina 2019, 1452 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Processen-verbaal
M. Bockstaele, Maklu,  6de herziene uitgave 2011, 453 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een straf in hoger beroep verzwaren vereist eenparige stemmen
 
Stradalex Nieuws 18 september 2019
Cass. 10 september 2019

Antiterreurmaatregelen en internationale mobiliteit
L. Reyntjes, W. Yperman, Terrorisme en internationale mobiliteit: een coherent beleid of nattevingerwerk?, Politie & Recht nr. 2019/3, jul-aug-sep 2019, 99

WEGVERKEER

Vluchtmisdrijf in vogelvlucht: wat is er veranderd in 2018?
S. Lodewyckx, Politie & Recht nr. 2019/3, jul-aug-sep 2019, 112

Tijdschrift Verkeer aansprakelijkheid verzekering
2019/4
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Gesplitste aankoop
A. Aydogan, Gesplitste aankoop: federaal standpunt versoepeld, maar vragen blijven, Fiscoloog nr.1628, 16/10/2019, 1

Einde van de dubbele belasting binnen de de Europese Unie vanaf 1 juli 2019
Taxwin 11 oktober 2019
Richtlijn (EU) 2017/1852

Fiscaal co-ouderschap

JVD, Fiscaal co-ouderschap: automatisme ook als (jeugd)rechter anders beslist, Fiscoloog nr.1628, 16/10/2019, 10

Hof te Gent: kapitaalvermindering is geen misbruik

SVC, Fiscoloog nr.1628, 16/10/2019, 8

Kapitaalvermindering en misbruik

K. Janssens, Nieuw artikel 344, § 1 is dan toch geen wonderwapen voor de fiscus, Fisc.Act. nr. 33, week 10-16 okt 2019, 1

Geheime commissielonen
F. Desterbeck, Grondwettelijk Hof: geen aanslag op voordelen van alle aard als verkrijger effectief belast is, Fisc.Act. nr. 33, week 10-16 okt 2019, 4

Pensioenen
C. Hendrickx, Circulaire over POZ beantwoordt niet alle vragen, Fisc.Act. nr. 33, week 10-16 okt 2019, 6

Aanslagprocedure
T. Engelen, Foute inkohiering na afsluiting vereffening: fiscus krijgt vangnet, Fisc.Act. nr. 33, week 10-16 okt 2019, 8

Witwassen van fiscale vermogensvoordelen

Thomas Incalza, Intersentia 2019, 459 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De taxatie van pro deo-vergoedingen

K. Heyrman, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 567, okt 2019, 747

Het nieuwe fiscale consolidatiestelsel: artikel 205/5 WIB 1992 gewikt en gewogen
P.-J. Wouters, TFR nr. 567, okt 2019, 750

Nu ook CFC-regels voor Belgische vennootschapsbelasting

W. Willems, Fiscoloog nr. 1627, 09/10/2019, 1

Vennootschapsbelasting
M. Possoz, B. Buytaert, Beperking interestaftrek (ATAD): precisering overgangsregeling, Fiscoloog nr. 1627, 09/10/2019, 4

Roerend inkomen
D. Coveliers, ‘Heffing op sparen’ en rechten verworven vóór 2018: fiscus volgt minister, Fiscoloog nr. 1627, 09/10/2019, 6

Beroepskosten
S. Gnedasj, Finaliteitsvoorwaarde en Cassatie: de Da Vinci-code gekraakt, Fisc. Act. nr. 32, week 3-9 okt 2019, 1

Vennootschapsbelasting
P. Vandierendonck, D. Lemaire, Fiscale behandeling bij uitkering reserves, VEP 2019/3, 20

UBO: geen uitstel meer maar wel gedoogbeleid
 
Stradalex Nieuws 26 september 2019
Geen nieuwe verlenging, maar wel een administratief gedoogbeleid tot 31 december 2019
De administratie zal tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register.

Gerecht EU bevestigt: Belgische havens moeten vennootschapsbelasting betalen
W. De Cock, Juristenkrant nr. 394, 25/09/2019, 3

Mobiscore, belastingen en draagkracht
F. Vanistendael, AFT 2019/6-7, 2

Belasting van digitale economie
S. Gommers, T. Wustenberghs, ‘Aanmerkelijke Digitale Aanwezigheid’: op weg naar een virtuele vaste inrichting?, AFT 2019/6-7, 5

Wie belastingverdragen consulteert, moet dubbel op zijn hoede zijn

C. Buysse, Fiscoloog nr. 1626, 02/10/2019, 1

Beroepskosten
JVD, Betalingen naar belastingparadijzen: ‘tijdige’ indiening formulier ‘275F’, Fiscoloog nr. 1626, 02/10/2019, 4

Geheime commissielonenaanslag
JVD, Termijn van twee jaar en zes maanden deugt niet als onderscheidend criterium, Fiscoloog nr. 1626, 02/10/2019, 6

Vennootschapsbelasting
C. Meskens, DBI-regeling: advocaat-generaal legt vinger op de wonde, Fisc. Act. nr. 31, week 26 sep – 2 okt 2019, 1

Toekenning in natura
P. Salens, CBN over uitkeringen of toekenning in natura: meerwaarde boeken?, Fisc. Act. nr. 31, week 26 sep – 2 okt 2019, 4

Kroniek van de Vlaamse registratiebelasting 2018-2019

A. Ghysens, T. Not. nr. 9, sep 2019, 730

De kaaimantaks: panta rhei
Bart Peeters, Gertjan Verachtert (eds.), Wolters Kluwer 2019, 842 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Taks op de effectenrekeningen
Kevin Hellinckx en Stefaan Mertens, Wolters Kluwer 2019, 340 p.
Beschrijving + inhoudstafel

FBB-constructies: na dertig jaar nog geen rust op het FBB-front

J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1625, 25/09/2019, 1

Witwasreglementering
JVD, 100%-dochters beursgenoteerde ondernemingen toch ‘aanmelden’; Fiscoloog nr. 1625, 25/09/2019, 4

Voordelen van alle aard
JVD, ‘Valse’ hybride bedrijfswagens: fabrikanten en invoerders aan zet, Fiscoloog nr. 1625, 25/09/2019, 6

Aanwasbedingen
CB, Ongelijke inleg wegens ongelijke leeftijd: ‘oude’ bedingen buiten schot, Fiscoloog nr. 1625, 25/09/2019, 8

Belangrijke CBN-ontwerpadvies over inbreng in nijverheid
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1624, 18/09/2019, 1

Vennootschapsbelasting

B. Peeters, Hybride mismatches: de Belgische implementatie, Fiscoloog nr. 1624, 18/09/2019, 3

Erfbelasting
A. Aydogan, Maakt een schenking gevolgd door een aanwascontract fiscaal misbruik uit?, Fiscoloog nr. 1624, 18/09/2019, 6

Schenkingsrechten

CB, ‘Generatiesprong’ gerealiseerd via schenking: 0% Waals schenkingsrecht, Fiscoloog nr. 1624, 18/09/2019, 8

Onderzoek en controle
F. Desterbeck, Visitatie: arrest Grondwettelijk Hof aan de praktijk getoetst, Fisc. Act. nr. 29, week 12-18 sep 2019, 1

Wetboek van vennootschappen en verenigingen

L. Brosens, W. Vande Velde, V. Van Eessel, Inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht is een kluwen, Fisc. Act. nr. 29, week 12-18 sep 2019, 3

Kaaimantaks
K. Deferm, Uitkeringen ex-kaaimanstructuren dubbel belast?, Fisc. Act. nr. 29, week 12-18 sep 2019, 9

Autokosten
K. Janssens, Geen CO2-uitstoot meer op het inschrijvingsbewijs – wat nu?, Fisc. Act. nr. 29, week 12-18 sep 2019, 1

Rechtspersonenbelasting
D. Deschrijver, H. Putman, Jaaroverzicht RPB aj. 2019, Fisc. Act. nr. 29, week 12-18 sep 2019, 2

Vennootschapsbelasting
P. Van den Berghe, Innovatieaftrek: veel rulings, berekeningsmodel voor software, en aangepaste FAQ, Fisc. Act. nr. 29, week 12-18 sep 2019, 8

Belasting van niet-inwoners
K. Brys, J. D’Haenens, BNI/venn. aj. 2019: jaaroverzicht, Fisc. Act. nr. 29, week 12-18 sep 2019, 12

Pensioenparadox
C. Hendrickx, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 566, sep 2019, 687

Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap
W. Vermeulen, E. Van der Elst, R. Van Gael, TEP 2019/2, 208

BTW

Intracommunautaire goederenleveringen
I. Massin, ‘Quick fixes’ voor intracommunautair goederenverkeer vanaf 1 januari 2020, Fiscoloog nr. 1628, 16/10/2019, 4

Wanneer is een terbeschikkingstelling van een onroerend goed vrijgesteld van btw?
S. Ruysschaert, Huur 2019/3, 121

Samengestelde bloemstukken: nieuwe BTW-regels vanaf 1 januari 2020
I. Massin, Fiscoloog nr. 1627, 09/10/2019, 9

Circulaire schenking niet-voedingsmiddelen en btw
V. Menten, R. De Cock, Btw Brief nr. 8, sep 2019, 1

Nieuwe publicatie van grensoverschrijdende btw-rulings
J.-P. Roux, R. De Cock, Btw Brief nr. 8, sep 2019, 3

Maandelijkse teruggaaf voor startende ondernemingen
K. De Jonge, Btw Brief nr. 8, sep 2019, 4

Hof van Justitie opent deur (para)medische vrijstelling
N. Pichal, O. Boerjan, Btw Brief nr. 8, sep 2019, 6

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Is fiscale optimalisatie via holding- en financieringsstructuren nog mogelijk na de Denmark-arresten?
L. Brosens, SEW nr. 9, sep 2019, 395

Internationaal fiscaal zakboekje
Peter Van Rompaey, Wolters Kluwer 2019, 705 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Europese Unie
J. Luts, EC opent individuele formele onderzoeksprocedures inzake EPR’s, Fiscoloog nr. 1626, 02/10/2019, 8

Hof van Justitie interpreteert begrip ‘uiteindelijke gerechtigde’
K. Hellinckx, AFT 2019/6-7, 32

Dubbelbelastingverdragen
A. Engels, Y. Van Brussel, Het MLI en de Belgische belastingverdragen: iacta alea est, Fiscoloog Internationaal nr. 429, 31/08/2019, 1

Internationale ontwikkelingen
S. Slaets, A. Huyghe, TEP 2019/2, 218

Duitsland mag buitenlandse chauffeurs niet discrimineren bij wegenheffing
M. Verhoeven, Juristenkrant nr. 394, 25/09/2019, 5
HvJ 18 juni 2019, C-591/17 - Oostenrijk/Duitsland

BUITENLANDSE FISCALE RECHTSPRAAK

Het Nederlandse Mauritius-arrest: de zakelijkheid van schuldfinanciering internationaal getoetst
P.-J. Wouters, TFR nr. 566, sep 2019, 689
SOCIAAL RECHT
Inkomensgarantie ouderen
D. Dumont, Le principe de standstill comme instrument de rationalisation du processus législatif en matière sociale. Un plaidoyer illustré (Première partie), JT N° 6784, 28/09/2019, 601 (Seconde partie), JT N° 6785, 05/10/2019, 621

Codex over het welzijn op het werk, editie 2019-2020
Wolters Kluwer 2019, ca. 1100 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De sociale verkiezingen tot op het bot

Patrick Humblet, Jan Vanthournout, Intersentia 2019, 346 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal recht in essentie

Dirk Heylen, Ivo Verreyt, Intersentia,  7de editie, 2019, 544 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vijf jaar toepassing van de ontslagregels onder de Wet Eenheidsstatuut (WES)

O. Wouters, A. Crauwels, OR 2019/7-8, 214

De sociale verkiezingen van 2020: nieuwigheden in de procedure
M. De Gols, M. De Gols, OR 2019/7-8, 249

Alternatieve vertrekregelingen voor bijna-gepensioneerden
J. Beernaert, OR 2019/7-8, 271

Opzeggingsvergoeding –variabel loon

N. Tilmanne, Het variabele loon dat in acht genoemen moet worden voor de opzeggingsvergoeding: een begrip dat vatbaar blijft voor interpretatie…, Nieuwsbrief Ontslag nr. 4, sep 2019, 1

Groeipakket – schooltoeslag (selectieve participatietoeslag)
C. Van Hoolandt, Sociale Wegwijzer nr. 17, okt 2019, 2

Sociaal statuut van bepaalde werknemers in de sector van het goederen- en/of personenvervoer

T. Driesse, Sociale Wegwijzer nr. 17, okt 2019, 9

Multifunctionele aangifte voor het 3e kwartaal 2019

M. Dauphin, Sociale Wegwijzer nr. 17, okt 2019, 20

Hoorplicht voor overheid in haar contractuele arbeidsrelaties
R. Valkeneers, Adam ubi es?: het horen van een contractueel personeelslid in de private en publieke sector (deel 1), LR 2019/2, 84, (deel 2), LR 2019/3, 183

Collectieve arbeidsduurvermindering: mogelijkheden en gevolgen
C. Vandersnickt, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2019, 2

De voordelen na bevalling als zelfstandige
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2019, 9

Uitzendkrachten en sociale verkiezingen
M. Santermans, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2019, 14

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Internationaal privaatrecht (IPR): de essentie
Kruger Thalia,  Verhellen Jinske, die Keure 2019, 530 p.
Beschrijving + inhoudstafel
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be