RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
22 FEBRUARI - 13 MAART 2023
Wetsvoorstel houdende boek 6 "Buitencontractuele aansprakelijkheid" van het Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer
 
Invoering van versterkt Schengeninformatiesysteem (SIS)
 
Uitvoerings-KB Europees burgerinitiatief
 
Huwelijk met nieuwe partner kan niet meer wanneer men nog wettelijk samenwoont
 
Reglement tot wijziging van de artikelen 197, 202, 203 en 204 in deel VII. "procedures zoals in tucht" van de Codex Deontologie voor Advocaten
 
Bevolking gerechtelijke kantons
 
Lokaal bestuur – decreet over regiovorming
 
Hervorming rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale besturen
 


WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN
 
KAMER

Wetsvoorstel houdende boek 6 "Buitencontractuele aansprakelijkheid" van het Burgerlijk Wetboek
Parlementair Document 55K3213
Indieningsdatum: 8 maart 2023

Naar een permanente verlaging van de BTW op energie
Wetsontwerp houdende hervorming van de fiscaliteit op de energiefactuur
Parlementair Document 55K3151
Aangenomen Commissie Kamer op 7 maart 2023
De wet zal in werking treden op 1 april 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem
Parlementair Document 55K3056
Aangenomen plenaire vergadering 2 maart 2023

MINISTERRAAD

Wijziging van het samenwerkingsakkoord voor het testen en traceren van Covid
Ministerraad 3 maart 2023
(GwH 110/2022 van 22/09/2022 had de gegevensverwerking door de COVID-contactcentra gedeeltelijk vernietigd)

Naar een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Oekraïne
Ministerraad 3 maart 2023

Weldra een verbod op ongevraagde huisbezoeken om energiecontracten af te sluiten
Voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake economie
Ministerraad 3 maart 2023

VLAAMSE MINISTERRAAD

Vlaamse instemming met het samenwerkingsakkoord over Brusselse slachtofferzorg
Vlaamse Ministerraad 3 maart 2023

VLAAMS PARLEMENT

Afschaffing van de leur- en kermiskaarten ter ondersteuning van de lokale economie
Ontwerp van decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
Ontwerp van decreet 1545 (2022-2023) nr.1
Aangenomen in plenaire vergadering op 1 maart 2023


PUBLIEK RECHT

BINNENLANDSE ZAKEN

Invoering van versterkt Schengeninformatiesysteem (SIS)
2 MAART 2023. - Wet betreffende de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op het gebied van grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, BS 09/03/2023,  bl. 29187

EUROPEES BURGERINITIATIEF

Uitvoerings-KB Europees burgerinitiatief
9 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 4, 5, § 1, en 6 van de wet van 22 december 2022 betreffende het Europees burgerinitiatief in de zin van de Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief en tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 december 2013 tot uitvoering van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening(EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011, BS 02/03/2023,  bl. 26642

LOKAAL BESTUUR

Lokaal bestuur – decreet over regiovorming
3 FEBRUARI 2023. - Decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, BS 09/03/2023, bl. 29537

Hervorming rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale besturen
20 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen, BS 08/03/2023, bl. 28217

WONEN

Vlaamse Codex Wonen 2021 - normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten
10 FEBRUARI 2023. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de invoering van een normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten betreft, BS 27/02/2023, bl. 25081

ONDERWIJS

Wijzigingen decreet basisonderwijs wat betreft rol van het CLB
3 FEBRUARI 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat betreft de rol van de centra voor leerlingenbegeleiding, BS 28/02/2023, bl. 25487

MILIEURECHT

Project tot uitstel van de desactivatie van kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3 - Raadpleging publiek over het milieueffectrapport
Project tot uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3. - Raadpleging van het publiek over het milieueffectrapport, BS 07/03/2023, bl. 28173

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

Instemming Samenwerkingsakkoord inzake beheer adresgegevens
18 SEPTEMBER 2022. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens, BS 08/03/2023, bl. 29027

VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

Vacante betrekking van rechtskundigadviseur
Vacante betrekking van rechtskundig adviseur, BS 08/03/2023, bl. 29107 (Rechtzetting BS 13/03/2023)
 

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
Reglement tot wijziging van de artikelen 197, 202, 203 en 204 in deel VII. "procedures zoals in tucht" van de Codex Deontologie voor Advocaten
 


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

INDEXCIJFER CONSUMPTIEPRIJZEN

Indexcijfer van de consumptieprijzen februari 2023
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2023, BS 28/02/2023, bl. 25585

CONSUMENTENRECHT

Precontractuele informatie aan consument over natuurlijke en synthetische diamanten
26 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit betreffende de nadere bepalingen inzake precontractuele informatie die aan de consument verstrekt wordt over natuurlijke en synthetische diamanten, BS 01/03/2023, bl. 25703

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg februari 2023
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 24/02/2023, bl. 24948

 
STRAFRECHT
 
Invoering van versterkt Schengeninformatiesysteem (SIS)
2 MAART 2023. - Wet betreffende de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op het gebied van grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, BS 09/03/2023, bl. 29187

Bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen
27 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen, BS 08/03/2023, bl. 29146

VERKEERSRECHT

Politie kan voortaan onbemande camera’s gebruiken om tonnagebeperking voor vrachtverkeer te controleren
13 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is, wat betreft de controle van de inbreuken op het onderbord bij het verkeersbord C23, BS 10/03/2023, bl. 29995
 
FISCAAL RECHT

Vervangingen bijlagen van uitvoerings-KB houdende uitvoering wetboek diverse rechten en taksen
26 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen, BS 09/03/2023, bl. 29215

Verhoging van de VAA bij toekenning van een renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet
17 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 03/03/2023, bl. 27024

Administratieve samenwerking belastingen – Implementatie DAC7-richtlijn (EU-richtlijn 2021/514)
10 FEBRUARI 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de omzetting van Richt-lijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, BS 27/02/2023, bl. 25360

Reorganisatie Vlaamse Belastingdienst – afschaffing afdeling Vastgoedtransacties
20 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten door de reorganisatie van de Vlaamse Belastingdienst en tot regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 10 november 2022 tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex en de Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 17 juli 2020, BS 22/02/2023, bl. 24552
 
SOCIAAL RECHT

Bedragen leefloon
29 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijke besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 09/03/2023, bl. 29536

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
17 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot vervanging van artikel 98 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 03/03/2023, bl. 27056
26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 24/02/2023, bl. 24774

Algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
29 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 03/03/2023, bl. 2705

Algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de pensioenleeftijd: geannuleerd!
29 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de pensioenleeftijd, BS 03/03/2023, bl. 27050 (Rechtzetting in BS 13/03/2023: annulering van dit besluit!)
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 22/02/2023
Griffiers/parketsecretarissen/attachés/referendarissen

BS 24/02/2023
Aanwijzing veiligheidsofficier voor de steundienst van het openbaar ministerie – aanwijzing veiligheidsofficier voor de parketten, arbeidsauditoraten, parket-generaal en auditoraat-generaal van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen
(Hernieuwingen) benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse (plaatsvervangende) magistraten
Arbeidshof van Brussel

BS 01/03/2023
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen/referendarissen/attachés
Raad van State - vacatures van Nederlandstalig staatsraad (N)
Raad van State - vacatures van Franstalig staatsraad (F)

BS 02/03/2023
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen.
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen

BS 03/03/2023
(Hernieuwing) benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Mandaat van voorzitter van het college van hoven en rechtbanken – benoeming vrederechters eerste kanton Brussel, kanton Elsene en tweede kanton Schaarbeek (erratum BS 10/03/2023)
Vacante betrekkingen eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, rechters in de rechtbanken van eerste aanleg van Antwerpen en West-Vlaanderen

BS 06/03/2023
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen

BS 10/03/2023
Benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen van griffiers, parketsecretarisse, parketjuristen en referendarissen
Pensioneringen diverse magistraten/aanwijzing diverse plaatsvervangende magistraten
Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve (Nederlandstalig kader)
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 13/03/2023
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg


 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be