BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
10-23 oktober 2014
 
Magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken – overdracht bepaalde bevoegdheden

Lijst van magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep

Overtredingen vierde graad – inning en consignatie

Opgesloten vreemdelingen - beroep  op een advocaat –verwittiging advocaat minstens 48 uur voor eventuele eerste verwijderingspoging ,tenzij  bewoner dit weigert – klachtmogelijkheid bewoner

Uitvoeringsbesluit Decreet landinrichting

Omgevingsvergunning -
ondernemers die industriële of ambachtelijke activiteiten willen starten, zullen niet langer alle stappen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning moeten doorlopen, één procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning volstaat. 

PUBLIEK RECHT

Omgevingsvergunning
25 APRIL 2014. - Decreet betreffende de omgevingsvergunning, BS 23/10/2014, bl. 82085

Uitvoeringsbesluit Decreet landinrichting

6 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting, BS 22/10/2014, bl. 81821

Overheidsopdrachten – rentevoet van de verwijlintresten

Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Bericht, BS 15/10/2014, bl. 80271

Natuurbehoud
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats, BS 15/10/2014, bl. 80092 (In het Staatsblad van 15/10/2014 ook besluiten van de Vlaamse Regering inzake aanwijzingen  van de speciale beschermingszones)


Diplomatieke en consulaire posten - samenwerkingsakkoord  Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten
18 MEI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het statuut van de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten in de diplomatieke en consulaire posten, BS 16/10/2014, bl. 80570
Erratum 21/10/2014

Opgesloten vreemdelingen - beroep  op een advocaat –verwittiging advocaat minstens 48 uur voor eventuele eerste verwijderingspoging ,tenzij  bewoner dit weigert – klachtmogelijkheid bewoner
7 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 21/10/2014, bl. 81155


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken – overdracht bepaalde bevoegdheden
29 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, BS 16/10/2014, bl. 80561

Lijst van magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep
Rechterlijke Orde, BS 23/10/2014, bl. 82186HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers beroepsgoederenvervoer over de weg september en oktober 2014
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 17/10/2014, bl. 80936
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 17/10/2014, bl. 80936

Indexcijfers beroepspersonenvervoer over de weg september en oktober 2014
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 17/10/2014, bl. 80937
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 17/10/2014, bl. 80937

Reinhard.Steennot benoemd tot voorzitter van de Raad voor het Verbruik
1 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de Raad voor het Verbruik, BS 22/10/2014, bl. 81944


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten – rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 16/10/2014, bl. 80692

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/10/2014, bl. 80978WEGVERKEER

Overtredingen vierde graad – inning en consignatie
25 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat betreft de overtredingen van de vierde graad, BS 16/10/2014, bl. 80560


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Overeenkomst België-VS bevordering samenwerking voorkomen en bestrijden ernstige criminaliteit
8 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011, BS 15/10/2014, bl. 80064

IMF – vestiging Verbindingsbureau in België
29 JUNI 2014. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004, BS 22/10/2014, bl. 81747.  
 

SELECTIE GRONDWETTELIJK HOF

Openingsuren in handel, ambacht- en dienstverlening – Geen schending
Arrestnummer: 142/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5232
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (art. 8, 9, 16 en 17)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Handelsrecht - Openingsuren - Verplichting tot het in acht nemen van een wekelijkse sluitingsdag - 1. Toepassingsgebied - Kleinhandel - 2. Uitzonderingen. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van handel en nijverheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-142n.pdf

Openingsuren in handel, ambacht- en dienstverlening  - Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 143/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5481
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft (art. 2, 2°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Handelsrecht - Openingsuren - 1. Verplichting tot het in acht nemen van een wekelijkse sluitingsdag - 2. Sluitingsuren - 3. Toepassingsgebied - Kleinhandel - Nachtwinkels - 4. Uitzonderingen - Tankstations met een winkelinrichting. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van handel en nijverheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-143n.pdf

Accijnzen op alcoholhoudende dranken – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 144/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5616
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Programmawet van 27 december 2012 (art. 106 tot 110)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Fiscaal recht - Douane en accijnzen - Accijnzen op alcoholhoudende dranken - 1. Bier - 2. Wijn. # Europees recht - Verbod van discriminerende binnenlandse belastingen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-144n.pdf

Betwisting door biologische vader – vervaltermijn – Geen schending
Arrestnummer: 145/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5727 • 5805
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 318, § 2, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de biologische vader van het kind - Vervaltermijn van één jaar - Startpunt - Ontdekking van het feit dat hij de biologische vader van het kind is. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-145n.pdf

Plannen van aanleg – wijziging bestemming – Geen schending
Arrestnummer: 146/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5731
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Vlaams decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (art. 42 tot 46)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening - Plannen van aanleg - Wijziging van bestemming - Schadevergoedingsregeling - Wettelijke bekrachtiging - 1. Terugwerkende kracht - Tussenkomst in hangende geschillen - 2. Rechtszekerheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-146n.pdf

Arbeidsongevallen – De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord
Arrestnummer: 147/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5734
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (art. 3bis) - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 23)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Arbeidswegongeval - Slachtoffers van een ongeval die het werk dat zij vóór het ongeval uitoefenden, volledig hebben hervat - Schadeloosstelling.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-147n.pdf

WAM - -vrijstelling van verzekering voor Staat of openbare instelling - Vernietiging
Arrestnummer: 148/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5764
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 14, § 1, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
Trefwoorden: Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Slachtoffer van een door een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval - Schadevergoeding - 1. Motorrijtuig onderworpen aan de verplichte verzekering - 2. Motorrijtuig waarvoor de Staat of een openbare instelling gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-148n.pdf

Milieuvergunning – Geen schending
Arrestnummer: 149/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5769
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (art. 23, § 3, van)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Leefmilieu - Vlaams Gewest - Milieuvergunning - 1. Administratief beroep - Termijn - Aanvang - a. Belanghebbende derde - Dag na die van de aanplakking - b. Aanvrager van de vergunning - Dag na die van de persoonlijke kennisgeving - 2. Bekendmaking - a. Aanplakking - b. Kennisgeving.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-149n.pdf

Energiedecreet – groenestroomcertificaten – Beroep tot vernietiging - Afstand
Arrestnummer: 151/2014
Arrestdatum: 9/10/2014
Rolnummer(s): 5789
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie (art. 3, 5 en 6)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Afstand
Trefwoorden: Energie - Vlaams Gewest - Milieuvriendelijke elektriciteit - Groenestroomcertificaten. # Beroep tot vernietiging - Afstand.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-151n.pdf

Arbeidsovereenkomsten – opzeggingsvergoeding – Geen schending
Arrestnummer: 152/2014
Arrestdatum: 16/10/2014
Rolnummer(s): 5732
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 39, § 1)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Verminderde arbeidsprestaties - Ontslag - Opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon voor de verminderde arbeidsprestaties - Werknemer die het werk vrijwillig deeltijds hervat en bij ontstentenis van een arbeidsovereenkomst die voldoet aan de vormvoorwaarden bepaald in artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-152n.pdf

Pensioenen overheidspersoneel – Geen schending
Arrestnummer: 153/2014
Arrestdatum: 16/10/2014
Rolnummer(s): 5735 • 5738
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Artikel 4, § 7, van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij de programmawet van 28 juni 2013
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Rust- of overlevingspensioen - Cumulatie met beroepsinkomsten - Overschrijding van de inkomensgrens - Sancties.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-153n.pdf
 
 
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 10/10/2014
Gerechtelijke stagiairs gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Hof van beroep te Gent

BS 13/10/2014
Benoemingen werkende raadsheren in sociale zaken arbeidshof Antwerpen, werkende rechters in sociale zaken arbeidsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen,  afdeling Mechelen, werkend raadsheer in sociale zaken arbeidshof van Gent, werkend rechter in sociale zaken arbeidsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde, afdeling Kortrijk, Ieper en Veurne, werkende raadsheren in sociale zaken arbeidshof van Brussel, werkend rechter in sociale zaken Nederlandstalige Arbeidsrechtbank van Brussel, werkend rechter in sociale zaken arbeidsrechtbank van Leuven
Benoemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen
Vacante plaats van rechter in de politierechtbank Antwerpen - erratum
Ontslag en benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie tot bescherming van de maatschappij opgericht bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Antwerpen

BS 15/10/2014
Oproep tot kandidaten voor de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie. Tweede oproep
Politierechtbank Leuven. Bijzonder reglement overeenkomstig artikel 66 Ger.W.

BS 16/10/2014
Griffiers/parketsecretarissen – pensioneringen/benoemingen
Hof van Cassatie openbaar ministerie

BS 17/10/014
Arbeidshof te Antwerpen

BS 20/10/2014
8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken (Antwerpen)
8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken (Brussel en Wallonië)
8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken (Antwerpen, Gent en Brussel)
Hof van beroep te Antwerpen
Benoeming ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

BS 21/10/2014
8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – functie beslagrechter
Plaatsvervangend voorzitter van de probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde

BS 22/10/2014
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoemingen
Arbeidsrechtbank van Brussel
Benoemingen diverse magistraten

BS 23/10/2014
Lijst van magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen