RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
7 - 22 juni 2023
 
Beste lezers,
 
In juli-augustus zullen er geen nieuwsbrieven verschijnen.
Daarnaast neem ik helaas afscheid en is dit de laatste nieuwsbrief van mijn hand wegens pensionering op 1 juli.
 
De bibliotheek is in augustus enkel in de voormiddag open.
Vanaf 29 augustus weer de gehele dag.Nieuwe lijst van goederen die niet in beslag kunnen worden genomen – aanpassing aan moderne (digitale) goederen zoals gsm
 
Wijzigingsakten van rechtspersonen digitaal en van op afstand vanaf 26 juni 2023
 
Omzendbrief overlast in recreatiegebieden en recreatiezones 
 
Wet veiligheidsmachtigingen: nieuwe regels voor bescherming van geclassificeerde informatie
 
Het Grondwettelijk Hof vernietigt meerdere bepalingen van het Vlaamse decreet van 9 juli 2021 die het sociaal huurstelsel wijzigen
 
Vlaamse codex Wonen 2021: nieuw kaderMB voor de uitvoering van “Boek 6. Sociale huur”
 
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen – oproepen tot kandidaatstelling
 
Grondwettelijk Hof: Het is grondwettig dat de naam van het minderjarige kind slechts gewijzigd kan worden met instemming van beide ouders, wanneer de afstamming van de ene ouder wordt vastgesteld na de afstamming van de andere ouder
 
Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten – uitbreiding naar werknemers en ambtenaren
 
Maximale betalingstermijn van 180 dagen in de diamantsector
 
Wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform
 
Gelijkstelling dagen van arbeidsonderbreking in het stelsel van jaarlijkse vakantie van werknemers ten gevolge van overmacht coronapandemie, uitzonderlijke weersomstandigheden en conflict in Oekraïne
 
Aanpassing buiten index op 1 mei 2023 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
 

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN
 
KAMER

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IV
Parlementair Document 55K3436
Indieningsdatum: 19 juni 2023

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 80 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de vervanging van bepaalde verhinderde rechters door plaatsvervangende rechters mogelijk te maken
Parlementair Document 55K2686
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 15 juni 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Parlementair Document 55K3359
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 15 juni 2023

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde in een uitzondering te voorzien op het rooien en snoeien van bomen en beplantingen als die zich op het openbaar domein bevinden en waarde hebben voor het algemeen belang
Parlementair Document 55K2948
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 15 juni 2023

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat in zijn huidige vorm af te schaffen
Parlementair Document 55K3426
Indieningsdatum: 14 juni 2023

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van conversiepraktijken
Parlementair Document 55K3429
Indieningsdatum 14 juni 2023

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand
Parlementair Document 55K3423
Indieningsdatum: 14 juni 2023

Wetsontwerp tot invoering van Boek I van het Strafwetboek
Parlementair Document 55K3374
Indieningsdatum: 23 mei 2023
In bespreking Commissie Kamer op 13 juni 2023

MINISTERRAAD

Regie der Gebouwen: renovatiewerken aan het Justitiepaleis
Ministerraad 9 juni 2023

VLAAMS PARLEMENT

In Vlaanderen zijn lokale contractuele en statutaire ambtenaren voortaan gelijk wat betreft ontslag
Ontwerp van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid
1631 (2022-2023) nr.1
Aangenomen plenaire vergadering op 14 juni 2023

VLAAMSE MINISTERRAAD

Een voorkooprecht voor de Vlaamse overheid om topstukken in Vlaanderen te behouden
Vlaamse Ministerraad 9 juni 2023


PUBLIEK RECHT
 
PARLEMENTAIR RECHT

De zitting 2022-2023 van het Vlaams Parlement wordt gesloten op 25 september
9 JUNI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot sluiting van de zitting 2022-2023 van het Vlaams Parlement, BS 22/06/2023, bl. 56401

BINNENLANDSE ZAKEN

Omzendbrief overlast in recreatiegebieden en recreatiezones
Omzendbrief overlast in recreatiegebieden en recreatiezones, BS 08/06/2023, bl. 54675

BUITENLANDSE ZAKEN

Wet veiligheidsmachtigingen: nieuwe regels voor bescherming van geclassificeerde informatie
7 APRIL 2023. - Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 09/06/2023, bl. 54713

VERKIEZINGEN

25 APRIL 2023. - Wet houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (II)
25 APRIL 2023. - Wet houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (II), BS 08/06/2023, bl. 54595

RUIMTELIJKE ORDENING

Gemeenten die voldoen aan de voorwaarde van het beschikken over een plannen- en vergunningenregister
Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 7.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 14/06/2023, bl. 55220
Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 7.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 14/06/2023,  bl. 55221

ENERGIERECHT

Energiebesluit – Tegemoetkomingen rationeel energiegebruik
24 MEI 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2022 tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten en de hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikels 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1 en 12.3.29 van het Energiebesluit van 19 november 2010, BS 15/06/2023, bl. 55338

Bepalen kosten van toepassing van de sociale tarieven door aardgasondernemingen
11 JUNI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, BS 15/06/2023, bl. 55302

21 MEI 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake energie
21 MEI 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 07/06/2023, bl. 54572

WONEN

Het Grondwettelijk Hof vernietigt meerdere bepalingen van het Vlaamse decreet van 9 juli 2021 die het sociaal huurstelsel wijzigen
GwH 92/2023 van 15 juni 2023
Rolnummer(s): 7774
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Vlaams decreet van 9 juli 2021 « houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen »
Trefwoorden: Sociale huisvesting - Vlaams Gewest - 1. Gemeenten - Sociaal woonbeleidconvenant - Plafond van 15 % - 2. Gegevensbeschermingsautoriteit - Verplichting tot voorafgaand raadplegen - Verwerkingen van persoonsgegevens - 3. Onroerend bezit in het buitenland - Onderzoek - 4. Recht om zich opnieuw in te schrijven op de wachtlijst - 5. Factor voor de toewijzing - Lokale binding - 6. Taalkennisvereiste - 7. Verplichting voor de sociale huurder die niet is tewerkgesteld - Inschrijving bij de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB)
Beschikkend gedeelte: 1. Vernietiging (artikel 5.52, derde lid, van de Vlaamse Codex Wonen, zoals ingevoerd bij artikel 144 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juli 2021 « houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen »)
2. Vernietiging (artikel 6.8, § 1, eerste lid, 4°, en vierde lid, van de Vlaamse Codex Wonen, zoals ingevoerd bij artikel 166 van hetzelfde decreet van 9 juli 2021)
3. Vernietiging (artikel 5.68/1, § 3, eerste lid, 3°, 4°, 7° en 8°, en tweede lid, van de Vlaamse Codex Wonen, zoals ingevoerd bij artikel 147 van hetzelfde decreet van 9 juli 2021, artikel 5.106/1, § 3, eerste lid, 6°, 7°, 8° en 9°, en tweede lid, van de Vlaamse Codex Wonen, zoals ingevoerd bij artikel 157 van het decreet van 9 juli 2021, en artikel 6.3/1, § 3, eerste lid, 3°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° en 15°, en tweede lid, en § 6, eerste lid, 2° en 3°, en tweede lid, van de Vlaamse Codex Wonen, zoals ingevoerd bij artikel 160 van hetzelfde decreet van 9 juli 2021)
4. Handhaving van de gevolgen van de in punt 3 vermelde bepalingen tot de inwerkingtreding van een regeling die is aangenomen nadat voldaan is aan de vereisten van artikel 36, lid 4, van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) » en uiterlijk tot en met 31 december 2023
5. Verwerping van het beroep voor het overige
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-092n-info.pdf

Vlaamse codex Wonen 2021: nieuw kaderMB voor de uitvoering van “Boek 6. Sociale huur”
27 FEBRUARI 2023. - Ministerieel besluit tot uitvoering van boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, BS 07/06/2023, bl. 54465

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten - rentevoet van de verwijlintresten
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht, BS 15/06/2023, bl. 55465

ONDERWIJS

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen – oproepen tot kandidaatstelling
Oproep tot kandidaatstelling. - Twee aanvullende bestuursrechters + aanleg van wervingsreserve. - Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, BS 21/06/2023, bl. 56291
Oproep tot kandidaatstelling. - Twee effectieve bestuursrechters + aanleg van wervingsreserve. - Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, BS 21/06/2023, bl. 56293
Oproep tot kandidaatstelling. - Zes bijzitters + aanleg van wervingsreserve. - Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, BS 21/06/2023, bl. 56294


BURGERLIJK RECHT

AFSTAMMINGSRECHT

Grondwettelijk Hof: Het is grondwettig dat de naam van het minderjarige kind slechts gewijzigd kan worden met instemming van beide ouders, wanneer de afstamming van de ene ouder wordt vastgesteld na de afstamming van de andere ouder
GwH 89/2023 van 8 juni 2023
Rolnummer(s): 7819 • 7834
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (artikel 335, § 3)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - Familienaam - Afstamming die later ten aanzien van de biologische vader wordt vastgesteld - Succesvol onderzoek naar het vaderschap - Naam van de moeder - Dubbele naam
Beschikkend gedeelte: Geen schending
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-089n-info.pdf
 

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT, JUSTITIE EN ANDERE JURIDISCHE BEROEPEN
 
GERECHTELIJK RECHT

Nieuwe lijst van goederen die niet in beslag kunnen worden genomen – aanpassing aan moderne (digitale) goederen zoals gsm
7 APRIL 2023. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen, BS 15/06/2023, bl. 55297

JUSTITIE

Aanwijzing van een lid van de Nederlandstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
Aanwijzing van een lid van de Nederlandstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage, BS 16/06/2023, bl. 55632

Erkenning van een voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België
12 JUNI 2023. - Koninklijk besluit tot erkenning van een voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België en tot opheffing van de artikelen 2 en 3, tweede lid van het koninklijk besluit van 29 september 2022 tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, BS 15/06/2023, bl. 55504

NOTARIAAT

Wijzigingsakten van rechtspersonen digitaal en van op afstand vanaf 26 juni 2023
7 JUNI 2023. - Koninklijk besluit betreffende de identificatie van de partijen bij en de elektronische ondertekening van de gedematerialiseerde authentieke volmachten en tot inwerkingtreding van artikel 12 van de wet van 22 november 2022 tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen, BS 16/06/2023, bl. 55687
 
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
 
Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten – uitbreiding naar werknemers en ambtenaren
9 FEBRUARI 2023. Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten, BS 19/06/2023, bl. 55723

Arrest Grondwettelijk Hof- geschillen tussen een vereniging van mede-eigenaars en ondernemingen
GwH 93/2023 van 15 juni 2023
Rolnummer(s): 7803
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van economisch recht (artikel I.1, 1°, gelezen in samenhang met artikel 573 van het Gerechtelijk Wetboek)
Trefwoorden: Economisch recht - Geschillen tussen een vereniging van mede-eigenaars en ondernemingen - Bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank - Begrip onderneming
Beschikkend gedeelte: Geen schending (artikel 573, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel I.1, 1°, van het Wetboek van economisch recht)

Maximale betalingstermijn van 180 dagen in de diamantsector
23 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot bepaling van een specifieke betalingstermijn voor de handelstransacties in de diamantsector, BS 12/06/2023, bl. 54871

FINANCIEEL RECHT

Wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform
13 MEI 2023. - Wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform, BS 22/06/2023, bl. 56343
 
STRAFRECHT

Wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform
13 MEI 2023. - Wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform, BS 22/06/2023, bl. 56343
 
SOCIAAL RECHT

Werkloosheidsreglementering kunstwerkers
7 JUNI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 46 en 184 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 38 van het koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een hoofdstuk XII houdende bijzondere bepalingen van toepassing op kunstwerkers in titel II van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 15/06/2023, bl. 55503

Gelijkstelling dagen van arbeidsonderbreking in het stelsel van jaarlijkse vakantie van werknemers ten gevolge van overmacht coronapandemie, uitzonderlijke weersomstandigheden en conflict in Oekraïne
24 MEI 2023. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus, ingevolge de gevolgen van de uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 en ingevolge het conflict in Oekraïne voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022, BS 09/06/2023, bl. 54744.

Aanpassing buiten index op 1 mei 2023 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 mei 2023 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 09/06/2023, bl. 54775
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 07/06/2023
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en twee plaatsvervangende rechters in het Benelux-Gerechtshof
Vacante betrekking rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen
Benoemingen griffiers, referendarissen en attachés

BS 08/06/2023
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Brussel.

BS 12/06/2023
Benoemingen griffiers en parketsecretarissen
Vacante betrekkingen:
- eerste voorzitter en procureur-generaal bij Hof van Cassatie
- eerste voorzitter hof van beroep Brussel en arbeidshof Brussel
- voorzitter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Oost-Vlaanderen, arbeidsrechtbank Antwerpen, ondernemingsrechtbank Antwerpen
- procureur-generaal bij het hof van beroep Antwerpen en Brussel
- federaal procureur
- procureur des Konings parket Limburg

BS 14/06/2023
Benoemingen substituut-procureurs des Konings, benoeming vrederechters
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - erratum
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekking

BS 15/06/2023
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Leuven

BS 16/06/2023
Benoemingen griffier/parketsecretarissen
(Hernieuwing) benoemingen/pensioneringen diverse magistraten

BS 20/06/2023
Aanwijzingen rechters in familie- en jeugdrechtbanken, beslagrechters, onderzoeksrechters, eerste substituut-procureur des Konings, eerste substituut-arbeidsauditeur en afdelingsauditeur
Benoemingen rechters in diverse ondernemingsrechtbanken

BS 21/06/2023
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen/referendarissen/attachés

BS 22/06/2023
Aanwijzingen functies/ontslagverleningen diverse magistraten
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be