WETGEVING 27 JUNI - 6 augustus 2020
 
 
Selectie wetgeving Belgisch Staatsblad
27 juni - 6 augustus 2020
+
Arresten Grondwettelijk Hof
De bibliotheek is gesloten van 3 - 7 augustus wegens tapijtrenovatie
Juridische tweedelijnsbijstand – Verhoging inkomensmaxima die toegang geven tot kosteloze juridische bijstand

Reglementen OVB inzake media en derdengelden


Reglementen OVB, OBFG en advocaten Hof van Cassatie betreffende de administratieve sancties inzake witwas

Ontheffing beroepsgeheim voor advocaten bij een contactonderzoek

Bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik en de lijfrente
Vermindering tarieven Rijksregister van de natuurlijke personen

Wet houdende voorkoming witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Aanvullende omzendbrief aansluiting gemeenten op het Centraal Strafregister


Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)


Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen verlengd tot 30 september 2020
 
 
 
PUBLIEK RECHT

WETGEVENDE KAMERS, KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Federale Deontologische Commissie
Federale Deontologische Commissie, BS 26/06/2020, Editie 3, bl. 47600

RAAD VAN STATE

Goedkeuring van het reglement van orde van de Raad van State
7 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Raad van State, BS 15/07/2020, bl. 53674

MIGRATIERECHT

Verblijfsdocumenten en verblijfstitels
12 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 29/06/2020, bl. 47612

ENERGIERECHT

Maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen
25 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2005 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, § 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen kunnen beschouwd worden, BS 29/06/2020, bl. 47726

Maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributieondernemingen
25 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributienetbeheerders aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 20, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt kunnen beschouwd worden, BS 29/06/2020, bl. 47727

MOBILITEIT EN VERVOER

Wijziging Wegcode m.b.t. de door fietsen getrokken aanhangwagens in het kader van pilootprojecten voor het goederenvervoer
16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg met betrekking tot de door fietsen getrokken aanhangwagens in het kader van pilootprojecten voor het goederenvervoer, BS 31/07/2020, bl. 56528

Rijbewijsnormen voor mensen met hart- en vaatziekten versoepeld
16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2016/1106 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, BS 08/07/2020, bl. 50454

Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex
23 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, BS 02/07/2020, bl. 48947

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Buitenschoolse opvang
26 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de maatregelen voor de gezinnen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de maatregelen voor de gezinnen, BS 15/07/2020, bl. 53695

Buitenschoolse opvang
25 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang, BS 02/07/2020, bl. 49034

CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Vaststelling leidraad en na te leven protocollen heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19
30 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 05/08/2020, bl. 57624
17 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 27/07/2020, bl. 55606
1 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 03/07/2020,  bl. 49550

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

KB nr. 43 tijdelijke verhoging terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr.43 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's in het kader van COVID-19, BS 03/07/2020, bl. 49168

Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
26 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, wat betreft de participatieorganisatie, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid wat betreft de participatieorganisatie en de oriëntering van anderstaligen naar het meest gepaste aanbod NT2, en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, BS 09/07/2020, bl. 50817

ONDERWIJS

Dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis i.v.m. de inschrijvingen in scholen
13 JULI 2020. - Ministerieel besluit over de uitvoeringsbepalingen van het decreet van 8 mei 2020 tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis i.v.m. de inschrijvingen in scholen, BS 04/08/2020, bl. 57402

Dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III)
17 JULI 2020. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, BS 27/07/2020, bl. 55578

Diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs betreffende de verlaging tot vijf jaar van de leeftijd voor het begin van de leerplicht
9 JULI 2020. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs betreffende de verlaging tot vijf jaar van de leeftijd voor het begin van de leerplicht, BS 20/07/2020, bl. 55032

Extra ICT-middelen voor het gewoon, buitengewoon lager en secundair onderwijs
26 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra ICT-middelen voor het gewoon en buitengewoon lager voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar (geboortejaar 2008) en secundair onderwijs in het kader van de aanpak van COVID-19, BS 09/07/2020, bl. 50815.

WOONBELEID

Corona- maatregelen en procedure bijzondere sociale leningen
3 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, BS 13/07/2020, bl. 51988

Bouwtechnische en conceptuele richtlijnen realisatie en instandhouding van sociale woningen en voor de infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten
10 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijziging van de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen voor de realisatie en instandhouding van sociale woningen en voor de infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten, BS 13/07/2020, bl. 51992

Vaststelling coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen
18 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen, BS 09/07/2020, bl. 51375

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – premie voor bepaalde huurders - erratum
29 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis. - Erratum, bl. 53722

PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID

Herziene Camerawet: camerabewakingssystemen aangeven bij politie kan nog tot en met 31 december 2021
8 JULI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 15/07/2020, bl. 53673


BURGERLIJK RECHT

FAMILIERECHT

Vast model voor bescherming van wilsonbekwame persoon
25 JUNI 2020. - Koninklijk besluit vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek
BS 20/07/2020


Alle ouders zullen voorschotten mogen ontvangen op de uitkeringen voor kinderen
9 JULI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met het oog op de afschaffing van de inkomensvoorwaarde voor de toekenning van voorschotten op het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan kinderen en het toepasbaar maken van sommige bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en tot wijziging van artikel 11 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst, BS 17/07/2020, bl. 54103

GOEDERENRECHT

Bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik
1 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 03/07/2020, bl. 49147

Bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente
1 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, BS 03/07/2020, bl. 49153


JEUGDRECHT     

Jeugddelinquentierecht
3 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, tot intrekking van artikel 18, 2° en tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie van een overloopcapaciteit voor minderjarigen die geplaatst worden met toepassing van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd in het Vlaams detentiecentrum, BS 05/08/2020, bl. 57562

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Juridische tweedelijnsbijstand – Verhoging inkomensmaxima die toegang geven tot kosteloze juridische bijstand
31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen, BS 06/08/2020, bl. 57845

Reglementen OVB
Reglement tot wijziging van Afdeling III.5.2 Media van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 20/07/2020, bl. 5511
Reglement tot wijziging van Afdeling III.2.9 Derdengelden van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 20/07/2020, bl. 55115

Goedkeuring reglementen van de balies van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de administratieve sancties inzake witwas
30 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 17/07/2020, bl. 54185

Goedkeuring reglement van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie betreffende de administratieve sancties inzake witwas
30 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 17/07/2020,  bl. 54116

Goedkeuring reglementen van de balies van de Ordre des barreaux francophones et germanophones betreffende de administratieve sancties inzake witwas
30 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Ordre des barreaux francophones et germanophones betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 17/07/2020, bl. 54121

Ontheffing beroepsgeheim voor advocaten bij een contactonderzoek
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 29/06/2020, bl. 48424
Invoering afwijking van artikel 458 Sw. voor onder meer advocaten

Vermindering tarieven Rijksregister van de natuurlijke personen
3 JULI 2020. - Koninklijk besluit betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven, BS 20/07/2020, bl. 54893

JUSTITIE

Een standaardformulier voor het opstellen van activiteitenverslagen van de tuchtrechtscolleges
28 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier volgens hetwelk de activiteitenverslagen bedoeld in artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgesteld, BS 10/07/2020, bl. 51458

NOTARIAAT

Tijdelijke maatregel geen aanrekening kosten van notariële volmachten – verlenging termijn naar 31 december 2020
26 JUNI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 30/06/2020, bl. 48567

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen juli 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2020, BS 31/07/2020, bl. 56666

Indexcijfer consumptieprijzen juni 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2020, BS 30/06/2020, bl. 48628

Coronahinderpremie –coronacompensatiepremie – ondersteuningspremie in de doorstartperiode
13 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus en artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 20/07/2020, bl. 54836

Geen extra kosten voor onderneming die jaarrekening vóór 1 november neerlegt
16 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot algemene vrijstelling van heffing van de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden, bedoeld in artikel 3:70, § 4, vierde lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omwille van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 20/07/2020, bl. 54752

Reglement anti-witwas handelaren in diamant
1 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002, BS 10/07/2020, bl. 51491

Subsidieaanvraag coronahinderpremie geldt bij aanvraag compensatiepremie voor Vlaamse ondernemers met zwaar omzetverlies
2 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 08/07/2020, bl. 50500

Verlenging toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten vanaf 18 mei 2020
23 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 06/07/2020, bl. 50191

Horeca - Formulier om contactgegevens te registreren voor de horeca
FOD Economie – coronavirus - horeca

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 30/07/2020, bl. 56458
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 29/07/2020, bl. 56197
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 03/07/2020, bl. 49270

VERZEKERINGEN

Verzekeringen – vaststelling indexcijfers
Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 01/07/2020, bl. 48930


FINANCIEEL RECHT

Wet houdende voorkoming witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
20 JULI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 05/08/2020, bl. 57457

Bijkomende staatswaarborg voor kredieten aan bedrijven en zelfstandigen
20 JULI 2020. - Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 24/07/2020, bl. 55493

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 17/07/2020, bl. 54620

KB nr. 11 maatregelen inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis
24 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 38 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis, BS 02/07/2020, bl. 48968.

STRAFRECHT
 
Aanvullende omzendbrief aansluiting gemeenten op het Centraal Strafregister
Omzendbrief nr. 278. - Aanvullende omzendbrief bij de omzendbrief nr. 264 betreffende de aansluiting van de gemeenten op het Centraal Strafregister, BS 13/07/2020, bl. 51931

Ontheffing beroepsgeheim voor advocaten bij een contactonderzoek
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 29/06/2020, bl. 48424
Invoering afwijking van artikel 458 Sw. voor onder meer advocaten

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 24/07/2020, bl. 55457


FISCAAL RECHT

CORONA III
15 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), BS 20/07/2020,  bl. 55186

Wijziging bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid van werknemers
9 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid van werknemers, BS 15/07/2020, bl. 53685

Vastlegging model aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2020
3 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2020, BS 10/07/2020, bl. 51443

Vastlegging model aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) aanslagjaar 2020
3 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2020, BS 09/07/2020, bl. 50609

Wetgever publiceert modelformulieren voor registratie van ‘papieren’ huurcontracten
22 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, derde lid, 2quater en 8, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 03/07/2020, bl. 49097

Fiscale bepalingen ter bevordering liquiditeit en solvabiliteit ondernemingen
23 JUNI 2020. - Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, BS 01/07/2020, bl. 48783

Samenwerkingsakkoord Tax Shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken
22 JUNI 2020. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de Federale Staat inzake het Tax Shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling, gedaan te Brussel op 19 maart 2020, BS 30/06/2020, bl. 48530

Vastlegging model aangifteformulier inzake niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) aanslagjaar 2020
23 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2020, BS 29/06/2020, bl. 47649

Vastlegging model aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting aanslagjaar 2020
23 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020, BS 29/06/2020, bl. 47680

Koper eigen woning behoudt verlaagd tarief gedurende 3 jaar
26 JUNI 2020. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft het verkooprecht voor de verlenging van de domicilietermijn bij aankoop van een woning en voor de uitbreiding van het tarief bij de aankoop van een woning bij ingrijpende energetische renovatie, BS 29/06/2020, bl. 47728

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Uitvoerings-KB omzetting Richtlijn verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied m.b.t. meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
3 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 12, 13, 29, 30, 44, 45, 58 en 59 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, BS 14/07/2020, bl. 52028

Uitvoerings-MB omzetting Richtlijn verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied m.b.t. meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
7 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot uitvoering van de artikelen 12, 13, 29, 30, 44, 45, 58 en 59 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, BS 14/07/2020, bl. 52029

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied m.b.t. meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
26 JUNI 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, BS 03/07/2020, bl. 49170

Akkoord tussen Frankrijk en België - grensarbeiders
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 01/07/2020, bl. 48861

Akkoord tussen Duitsland en België – Telewerkende grensarbeiders
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door het akkoord in onderling overleg van 20 mei 2020, BS 30/06/2020, bl. 48625


SOCIAAL RECHT

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen verlengd tot 30 september 2020
20 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 27/07/2020, bl. 55931

Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector en private sociale profitsector
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 28/07/2020, bl. 56007

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector
15 JULI 2020. - Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector, BS 27/07/2020, bl. 55531

Opschorting procedure sociale verkiezingen
15 JULI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, BS 27/07/2020, bl. 55530

Tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof, BS 24/07/2020, bl. 55520

Diverse maatregelen inzake detachering van werknemers
15 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers, BS 20/07/2020, bl. 54700

Verlenging maatregelen werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding coronavirus COVID-19
15 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17/07/2020, bl. 54106
15 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17/07/2020, bl. 54109.

KB nr. 47 toekennen tijdelijke premie aan gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 47 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen, BS 15/07/2020, bl. 53689
Erratum BS 20/07/2020

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector
19 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 09/07/2020, bl. 50814

Aanmoedigingspremies in de Vlaamse privé-sector
19 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 12 en 25 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, BS 09/07/2020,  bl. 50812

Uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
6 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 08/07/2020, bl. 50465

KB nr. 39 vaststelling van de lijst van beroepsziekten wegens COVID-19
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 39 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19, BS 08/07/2020, bl. 50456

Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 ondersteuning werknemers
24 JUNI 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, BS 03/07/2020, bl. 49515

Toekenning ouderschapsuitkering zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 02/07/2020, bl. 48964

Toekenning tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid
24 JUNI 2020. - Wet houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, BS 02/07/2020, bl. 48953

KB nr. 46 ondersteuning werkgevers en werknemers
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, BS 01/07/2020, bl. 48792
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2020-112


27-07-2020

Prejudiciële vragen
- Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 « betreffende het jeugddelinquentierecht » (art. 87 en 89) - Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24 september 2019 « houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft » (art. 7, 10 en 11)

Geen schending

Rolnummer(s): 7335
Jeugdbescherming - Vlaamse Gemeenschap - Minderjarigen die worden vervolgd wegens een als misdrijf omschreven feit - Uithandengeving door de jeugdrechtbank - Toepassingsvoorwaarden - Nieuwe regeling - Onmiddellijke toepassing
2020-111


16-07-2020

Vordering tot gedeeltelijke schorsing
Wet van 20 december 2019 « tot wijziging van diverse wetgevingen wat de tekorten aan geneesmiddelen betreft » (aanvulling of wijziging van de artikelen 6, § 1sexies, 12septies en 12quinquies van de wet van 25 maart 1964 « op de geneesmiddelen »)

Verwerping van de vorderingen tot schorsing

Rolnummer(s): 7387 • 7388 • 7389
Gezondheidszorg - Geneesmiddelenwet 1964 - Groothandel in geneesmiddelen - Vergunning - Voorwaarden - Beperkingen opgelegd aan de groothandelaar-verdelers - Mogelijkheid om een specifiek uitvoerverbod op te leggen
2020-110


16-07-2020

Prejudiciële vraag
Vlaamse Codex Hoger Onderwijs, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 « tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs » (art. II.204, § 3)

Geen schending (artikel II.204, § 3, van de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs, onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.9)

Rolnummer(s): 7245
Vlaamse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Organisatie van de opleidingen - Inschrijving - Leerkrediet - Teruggave - Overmacht die blijkt na deelname aan het examen
2020-109


16-07-2020

Prejudiciële vragen
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 9, eerste lid, e))

Schending (artikel 9, eerste lid, e), van de organieke wet van 8 juli 1976, zoals van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in zoverre het een onverenigbaarheid instelt met de functie van personeelslid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)

Rolnummer(s): 7234
OCMW - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Organisatie - Raad voor maatschappelijk welzijn - Samenstelling - Onverenigbaarheden
2020-108


16-07-2020

Prejudiciële vraag
- Gerechtelijk Wetboek (art. 848 tot 850) - Wetboek van strafvordering (art. 152 en 209bis)

Geen schending (de artikelen 848 tot 850 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 152 en 209bis van het Wetboek van strafvordering, rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.8.2)

Rolnummer(s): 7167
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Geding - Tussengeschillen - Ontkentenis van proceshandelingen - Niet-toepassing voor de strafgerechten
2020-107


16-07-2020

Prejudiciële vraag
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 19, eerste en tweede lid)

Schending (artikel 19, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, in zoverre niet in de verplichting is voorzien om, in de betekening van de administratieve jurisdictionele beslissing, het bestaan van een administratief cassatieberoep alsmede de vormvoorschriften en termijnen ervan te vermelden)

Rolnummer(s): 7159
Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Rechtsmiddelen - Verplichte vermeldingen: 1. In de handeling of beslissing met individuele draagwijdte; 2. in de beslissing van een administratief rechtscollege - Beroep tot nietigverklaring / Administratief cassatieberoep
2020-106


09-07-2020

Prejudiciële vragen
Decreet van het Waalse Gewest van 6 mei 1999 « betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen » (art. 11bis, § 4)

Schending (artikel 11bis, § 4, d), van het decreet van het Waalse Gewest van 6 mei 1999, in zoverre die bepaling de bevoegde ambtenaren van het Waalse Gewest machtigt om, ten aanzien van natuurlijke personen die verblijven in België, en die in het Waalse Gewest in het kader van hun beroep en in bijkomende orde voor privédoeleinden gebruik maken van een voertuig dat is ingeschreven in het buitenland en dat hen door een buitenlandse werkgever of opdrachtgever ter beschikking werd gesteld, bij de vaststelling op de openbare weg van een overtreding van het in artikel 3, § 2, b), van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 « betreffende de inschrijving van voertuigen » vervatte voorschrift met betrekking tot het zich aan boord bevinden van de in dat artikel omschreven documenten, het bedrag van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling, verhoogd met een administratieve boete, onmiddellijk in hun handen te doen betalen, en, in geval van weigering tot betaling, om de in dat artikel 11bis, § 4, d), vermelde maatregelen betreffende de aanhaling, de inbeslagneming en de verkoop van het voertuig in werking te stellen)

Rolnummer(s): 7226 • 7257
Fiscaal recht - Waals Gewest - Gewestelijke belastingen - Verkeersbelastingen - Inning - In het buitenland ingeschreven voertuig
2020-105


09-07-2020

Prejudiciële vraag
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 19, eerste lid)

- Schending (artikel 19, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, in die zin geïnterpreteerd dat het vereist dat een verzoekende partij tijdens de gehele duur van de rechtspleging over een actueel belang beschikt, en dat de verzoekende partij die een benoeming bestrijdt, haar belang bij de nietigverklaring noodzakelijk verliest wanneer zij de benoeming niet meer kan ambiëren doordat de geldigheidsduur van de wervingsreserve waarop de benoeming is gebaseerd, in de loop van de procedure verstrijkt, zodat zij enkel nog een beoordeling van de grond van de zaak kan bekomen door in de loop van de procedure een verzoek tot schadevergoeding tot herstel in te dienen) - Geen schending (dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat de verzoekende partij die een benoeming bestrijdt, haar belang bij de nietigverklaring niet noodzakelijk verliest wanneer zij de benoeming niet langer kan ambiëren, omdat de geldigheidsduur van de wervingsreserve in de loop van de procedure is verstreken)

Rolnummer(s): 7172
Bestuursrecht - Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Belang - Actueel belang tijdens de duur van de rechtspleging - Geslaagde van een wervingsreserve
2020-104


09-07-2020

Prejudiciële vragen
Wet van 27 juni 1969 « tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders » (art. 30bis, § 5)

- Geen schending (artikel 30bis, § 5, van de wet van 27 juni 1969, in zoverre het zonder onderscheid van toepassing is op personen die te goeder trouw zijn en op personen aan wie die eigenschap niet kan worden toegekend) - Schending (dezelfde bepaling, in zoverre zij het de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de arbeidsrechtbank niet mogelijk maakt om rekening te houden met alle relevante elementen van de zaak, met name de goede trouw van de « opdrachtgever », teneinde het bedrag van de « bijslag » waarin zij voorziet, te verminderen)

Rolnummer(s): 7127
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Bijdragen - Aannemer met sociale schulden - Verplichtingen van de opdrachtgever - Sancties
2020-103


09-07-2020

Prejudiciële vragen
Wet van 27 februari 1987 « betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap » (art. 2)

Schending (artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van 27 februari 1987, in zoverre het de minimumleeftijd voor de toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming en van een integratietegemoetkoming voor meerderjarige personen met een handicap vaststelt op 21 jaar)

Rolnummer(s): 6963
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming / Integratietegemoetkomingen - Toekenningsvoorwaarden - Leeftijd
2020-102


09-07-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 16 november 2017 « tot wijziging van artikel D.IV.99 en Boek VII van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling met het oog om er een artikel D.VII.1bis in te voegen tot invoering van een stedenbouwkundig conformiteitsvermoeden voor sommige overtredingen » (art. 5)

Verwerping het beroep

Rolnummer(s): 6942
Publiek recht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Misdrijf van instandhouding van handelingen en werken die zijn uitgevoerd of opgetrokken zonder vergunning of met miskenning van de uitgereikte vergunning - Voortdurend misdrijf - Verjaring
2020-101


09-07-2020

Beroep tot vernietiging
Brusselse Huisvestingscode (art. 200ter, § 2, in fine, ingevoegd bij artikel 11 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 juli 2017 houdende regionalisering van de woninghuurovereenkomst en art. 219, §§ 4 en 5, 221, § 2, 230, § 5, eerste en tweede lid, en 238, tweede, derde en vierde lid, ingevoegd bij artikel 15 van dezelfde ordonnantie)

- Vernietiging (artikel 219, § 5, van de Brusselse Huisvestingscode, ingevoegd bij artikel 15 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 juli 2017 ) - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 6918
Huisvesting - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 1. Huurovereenkomst van korte duur - 2. Vereisten betreffende de staat van het gehuurde goed - 3. Gegevens die van de kandidaat-huurder kunnen worden geëist- 4. Onderverhuring - 5. Ontstentenis van een forfaitaire vergoeding van de huurder die zonder gerechtelijke titel werd uitgezet of gedwongen werd de woning te verlaten
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 29/06/2020
Ontslagverlening griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 03/07/2020
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, de arbeidsrechtbank Antwerpen en het arbeidshof Antwerpen
Ondernemingsrechtbank te Gent, afd. Gent

BS 06/07/2020
Vacature van een ambt van Nederlandstalig rechter bij het Grondwettelijk Hof
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer griffies bij  Hof van Cassatie (Nederlandstalig), hof van beroep Brussel (Nederlandstalig), Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en politierechtbank Halle-Vilvoorde, afdeling Vilvoorde
Verkiezing van een Belgische rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. - Oproep tot kandidaten

BS 08/07/2020
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Vacante betrekking assistent dossierbeheer griffie politierechtbank Oost-Vlaanderen, kantons Dendermonde, Gent en Sint- Niklaas
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij parket van het Hof van Cassatie (Nederlandstalig), federaal parket (Nederlandstalig) en arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

BS 10/07/2020
Griffiers en parketsecretarissen – (tijdelijke) benoemingen
Arbeidshof te Brussel

BS 13/07/2020
Pensioneringen griffier ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen en griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij het arbeidsauditoraat Brussel

BS 15/07/2020
Oproep tot kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent

BS 16/07/2020
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen (erratum BS 30/07/2020)
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent

BS 17/07/2020
KB tot wijziging van het KB van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren
Arbeidsrechtbank Gent. - Eervol ontslag
Arbeidshof Brussel. - Eervol Ontslag
Arbeidshof van Brussel
Hof van beroep te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Gent

BS 20/07/2020
Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter in de Franse taalgroep
Benoeming arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 24/07/2020
Benoemingen griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

BS 28/07/2020
Vacante betrekkingen assistenten parket en griffie bij parket Antwerpen, het hof van beroep Antwerpen, de politierechtbank Antwerpen en de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen

BS 30/07/2020
Vacante betrekkingen griffier dossierbeheerders ondernemingsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen

BS 31/08/2020
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg

BS 04/08/2020
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel: benoeming werkend rechter in sociale zaken als werkgever
Arbeidshof Brussel

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be