WETGEVING 2 september - 2 oktober 2020
 
 
                      Selectie Wetgeving Belgisch Staatsblad+Arresten Grondwettelijk Hof 
                                                        

Vincent Van Quickenborne wordt onze nieuwe Minister van Justitie

Beroepsgeheim advocaten: Grondwettelijk Hof fluit de nieuwe anti-witwaswet gedeeltelijk terug
GwH nr. 114/2020 van 24 september 2020

Grondwettelijk Hof stelt nieuwe schending Grondwet vast inzake voorrecht van rechtsmacht
GwH nr. 124/2020, 24 september 2020

Neerlegging via het e-Depositsysteem – Verlenging tot 31 december 2020

Eedaflegging bij schriftelijke verklaring - verlenging toepassing tot 31 december 2020

Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Tweede semester 2020)


Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand verhoging inkomensgrenzen vanaf 1 september 2020

Beheer centraal erfregister -  voortaan ook inschrijving aanstelling curator of aanstelling beheerder

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening van vzw’s en stichtingen (versie 2020)

Wijzigingen informatieverplichtingen UBO-register


Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken

Opnieuw juridische basis voor aanrekening administratieve kosten in strafzaken

Wegcode: invoering van de reddingstrook

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na)CORONAMAATREGELEN - ALGEMEEN

PUBLIEK RECHT

UITVOERENDE MACHT

Ontslag oude regering – benoeming nieuwe regering - Vincent Van Quickenborne wordt onze nieuwe Minister van Justitie
1 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag. - Benoeming, BS 2/10/2020, bl. 69460
1 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag, BS 2/10/2020, bl. 69460
1 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit. - Regering. - Benoeming, BS 2/10/2020, bl. 69461

PARLEMENTAIR RECHT

Sluiting van de gewone parlementaire zitting 2019-2020 op 12 oktober 2020
16 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2019-2020, BS 07/09/2020, bl. 65084

AMBTENARENRECHT

Vlaams personeelsstatuut - 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen, BS 30/09/2020, bl. 68844

Verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het moederschapsverlof

22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het moederschapsverlof, BS 07/09/2020, bl. 65083

Vlaams personeelstatuut - verlenging van het corona-ouderschapsverlof
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020, wat betreft de verlenging van het corona-ouderschapsverlof, BS 08/09/2020, bl. 65168

ONDERWIJS

Verlenging van het corona-ouderschapsverlof voor het onderwijspersoneel
28 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van het corona-ouderschapsverlof voor het onderwijspersoneel, BS 03/09/2020, bl. 64735

MOBILITEIT EN VERVOER

Covid-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december
28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, BS 07/09/2020, bl. 65084

CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

COVID-19 - noodfonds sport
11 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan de sportsector in het kader van het noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, BS 23/09/2020, bl. 67912

COVID-19 -  evenementensector – annuleringen - terugbetalingsmodaliteiten
14 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 18/09/2020, bl. 67124

Instelling van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector
4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector, BS 17/09/2020, bl. 66863
11 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector, BS 17/09/2020, bl. 66872

Vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19
1 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 08/09/2020, bl. 65197

OMGEVINGSRECHT            

Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet
Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, BS 15/09/2020, bl. 66545

GEZONDHEIDSRECHT

Exportverbod van griepvaccins, in het kader van de COVID-19 pandemie
24 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende exportverbod van griepvaccins, in het kader van de COVID-19 pandemie, BS 02/10/2020, bl. 69311

COVID-19 – bijzondere toelating aan niet bevoegde personen om laboratoriumonderzoek te verrichten
21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten, BS 25/09/2020, bl. 68181


BURGERLIJK RECHT

FAMILIERECHT

Formaliteiten bij verklaring van wettelijke samenwoning
GwH 128/2020 van 1 oktober 2020
Rolnummer(s): 7309
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 164/3 tot 164/5)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Personen - Huwelijk - Formaliteiten betreffende het huwelijk - Aangifte van het huwelijk - Vervanging van de geboorteakte door een akte van bekendheid - Niet toepasselijkheid bij een verklaring van wettelijke samenwoning
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending

Hervorming huwelijksvermogensstelsels -  overgangsrecht
GwH 129/2020 van 1 oktober 2020
Rolnummer(s): 7337
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 22 juli 2018 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake » (art. 78, § 3, 2°)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Hervorming van de huwelijksvermogensstelsels - Overgangsbepalingen - Echtscheiding - Vordering tot echtscheiding bij verzoekschrift / Vordering tot echtscheiding bij dagvaarding
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending

Afstamming - Familienaam
GwH 131/2020 van 1 oktober 2020
Rolnummer(s): 7391 • 7393
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 335, §§ 1 en 3)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - Familienaam - Afstamming die later ten aanzien van een van beide ouders wordt vastgesteld / Gelijktijdige vaststelling van beide afstammingen - Opeenvolging van normen - Dubbele naam
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-131n.pdf

Inwerkingtreding 1 januari 2020 van titel 2 wet 6 juli 2017 - invoering voorafgaand geschiktheidsvonnis in de procedure voor binnenlandse adoptie
28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van titel 2 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 15/09/2020, bl. 66513

Beheer centraal erfregister -  voortaan ook inschrijving aanstelling curator of aanstelling beheerder
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister, BS 02/09/2020, bl. 64611


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Beroepsgeheim advocaten: Grondwettelijk Hof fluit de nieuwe anti-witwaswet gedeeltelijk terug
GwH nr. 114/2020 van 24 september 2020
In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 september 2017 « tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van
het gebruik van contanten », ingesteld door de « Ordre des barreaux francophones et
germanophone », door de Orde van Vlaamse balies en door het Instituut van de Accountants en
de Belastingconsulenten en anderen.

Neerlegging via het e-Depositsysteem – Verlenging tot 31 december 2020
13 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4, derde lid van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 18/09/2020, bl. 67628

Eedaflegging bij schriftelijke verklaring - verlenging toepassing tot 31 december 2020
Voor magistraten, referendarissen, parketjuristen, griffiers, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, beëdigd vertaler en tolk
13 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 5, eerste lid van de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 18/09/2020, bl. 67627


Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken
Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken, BS 18/09/2020, bl. 67562

Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Tweede semester 2020)
Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Tweede semester 2020). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 14/09/2020, bl. 66463

Inwerkingtreding 1 januari 2020 van titel 2 wet 6 juli 2017 - invoering voorafgaand geschiktheidsvonnis in de procedure voor binnenlandse adoptie
28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van titel 2 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 15/09/2020, bl. 66513

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand verhoging inkomensgrenzen vanaf 1 september 2020
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Bedragen van 1 september 2020, BS 03/09/2020, bl. 64970

Erratum wijziging reglement Hoofdstuk II.1. `De stage' van de Codex Deontologie voor Advocaten
Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.1. `De stage' van de Codex Deontologie voor Advocaten. - Erratum, BS 10/09/2020, bl. 66152

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2020, BS 30/09/2020, bl. 68896

Toekenning subsidies ter bevordering van het internationaal ondernemen
4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies in de vorm van bijzondere exportsteun en starterspakketten internationalisering voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen, BS 15/09/2020, bl. 66516

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening van vzw’s en stichtingen (versie 2020)
Nieuwe versie van de neerleggingsformulieren "Volledig model van jaarrekening", "Verkort model van jaarrekening " en "Micromodel van jaarrekening" voor verenigingen en stichtingen opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 04/09/2020? bl. 65037

Balancentrale publiceert nieuwe ‘lijst van rekenkundige en logische controles’ voor jaarrekening van vzw’s en stichtingen
Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's voor verenigingen en stichtingen bepaald in het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden onderworpen, BS 07/09/2020, bl. 65102

VRIJE BEROEPEN

Beroep van en publiek toezicht op bedrijfsrevisoren: wetgever schrapt zes ‘oude’ uitvoerings-KB’s
11 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten bedoeld in artikel 145, 1°, 2°, 4°, 7°, 8° en 12° van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 22/09/2020, bl. 67767

Belastingadviseurs en accountants
11 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering, BS 30/09/2020, bl. 68777
11 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs, BS 30/09/2020, bl. 68808
11 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en tot opheffing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, met uitzondering van sommige bepalingen, BS 30/09/2020, bl. 68837

INSOLVENTIE

Insolventiefunctionarissen – kosten en erelonen
GwH 127/2020 van 01/10/2020
Rolnummer(s): 7305
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van economisch recht (art. XX.20, § 3, tweede en derde lid, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ' Insolventie van ondernemingen ', in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht »)
Trefwoorden: Economisch recht - Insolventie van ondernemingen - Insolventiefunctionarissen - Curatoren / Andere insolventiefunctionarissen - Kosten en erelonen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending

VERZEKERINGEN

Vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur
2 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur, BS 08/09/2020, bl. 65166

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 08/09/2020, bl. 65391 (aug 2020)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 15/09/2020, bl. 66562 (aug 2020)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 15/09/2020, bl. 66562 (sep 2020)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 25/09/2020, bl. 68330 (sep 2020)


FINANCIEEL RECHT

Wijzigingen informatieverplichtingen UBO-register
23 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 01/10/2020, bl. 68988
Schrapping art. 19 basis-KB op het UBO-register. Dat artikel bevatte een UBO-meldplicht voor advocaten, maar werd onlangs vernietigd door de Raad van State. De nieuwe informatieplicht van de advocaten zal in de wet zelf ingeschreven worden.

Covid-19: staatswaarborg voor kortetermijnkredieten aan bedrijven en zelfstandigen verlengd tot 31 december 2020
16 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, BS 28/09/2020, bl. 68436

Hypothecair krediet: referte-indexen van september 2020
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. – BS 17/09/2020, Bericht, bl. 66914

Goedkeuring reglement van de NBB betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten
31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten, BS 11/09/2020, bl. 66192

Goedkeuring reglement van de FSMA betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten
31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten, BS 11/09/2020, bl. 66198


STRAFRECHT

Grondwettelijk Hof stelt nieuwe schending Grondwet vast inzake voorrecht van rechtsmacht
GwH nr. 124/2020, 24 september 2020

Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken
Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken, BS 18/09/2020, bl. 67562

Opnieuw juridische basis voor aanrekening administratieve kosten in strafzaken
28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, BS 03/09/2020, bl. 64733
N.a.v. Cass. 19 mei 2020

VERKEERSRECHT

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na)
16 JULI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft, BS 01/10/2020, bl. 68969

Correcties op recente wetswijzigingen voor fietsers en voetgangers
22 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsers, BS 21/09/2020, bl. 67637

Invoering van de reddingstrook
22 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de reddingstrook betreft, BS 21/09/2020, bl. 67638


FISCAAL RECHT

Bedrijfsvoorheffing op wettelijke uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen
27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen, BS 02/10/2020, bl. 69306

Werkgevers mogen vrijstelling van doorstorting BV voor juni, juli en augustus 2020 compenseren met verschuldigde BV voor latere periode
27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 22 augustus 2020 houdende uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, BS 01/10/2020, bl. 69005

Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht in verband met de investeringsaftrek
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 08/09/2020, bl. 65389

SOCIAAL RECHT

COVID-19 - verlenging maatregelen op vlak van werkloosheid
27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 01/10/2020, bl. 69014

Arbeidsongevallen overheidssector
8 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar het werk, BS 28/09/2020, bl. 68417
8 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, BS 28/09/2020, bl. 68424

Federale Pensioendienst niet meer erkend voor uitoefening tak 21- verzekeringsactiviteiten
21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van de Federale Pensioendienst voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst, BS 25/09/2020, bl. 68175
Erratum BS 30/09/2020

Jaarlijkse vakantie werknemers
13 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020, BS 23/09/2020, bl. 68038

Werkloosheidsuitkeringen
21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, BS 23/09/2020, bl. 68036

COVID-19 - aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
15 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, BS 23/09/2020, bl. 67906

Tewerkstelling werklozen in vitale sectoren –verlengd tot 31 oktober 2020
13 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 17/09/2020,  bl. 66842

Coronawerkloosheid: vanaf 1 september 2020 nog enkel mogelijk voor ondernemingen of sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis
10 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17/09/2020, bl. 66843

Oprichting Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen
18 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betreffende de Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen, BS 14/09/2020, bl. 66418
18 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen, BS 14/09/2020, bl. 66438

Invoering overbruggingsrecht en tijdelijke coronamaatregelen ten gunste van zelfstandigen- Erratum BS 31/08/2020: toevoeging advies RvS
22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen. - Erratum, BS 10/09/2020, bl. 65982


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2020-133


01-10-2020

Prejudiciële vraag
Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 « tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 » (art. 18, § 3, 4, a) en b))

Onbevoegdheid van het Hof

Rolnummer(s): 7402
Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2020-132


01-10-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 4 februari 2020 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het gebruik van de polygraaf betreft » (invoeging van een hoofdstuk VIIsexies, dat een nieuw artikel 112duodecies bevat, in boek I van het Wetboek van strafvordering)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7398
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang
2020-131


01-10-2020

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 335, §§ 1 en 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 7391 • 7393
Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - Familienaam - Afstamming die later ten aanzien van een van beide ouders wordt vastgesteld / Gelijktijdige vaststelling van beide afstammingen - Opeenvolging van normen - Dubbele naam
2020-130


01-10-2020

Beroep tot vernietiging
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 14bis, tweede lid)

1. Vernietiging ( artikel 14bis, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973); 2. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van alle toepassingen die ervan zijn gemaakt vóór 9 april 2020, zijnde de datum van de bekendmaking van het arrest nr. 147/2019 in het Belgisch Staatsblad

Rolnummer(s): 7386
Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Beroep tot nietigverklaring - Beroep wegens schending van substantiële vormen - Schending van verplichtingen tot samenwerking - Institutionele verzoeker / Verzoeker die natuurlijke of rechtspersoon is
2020-129


01-10-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 22 juli 2018 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake » (art. 78, § 3, 2°)

Geen schending

Rolnummer(s): 7337
Burgerlijk recht - Hervorming van de huwelijksvermogensstelsels - Overgangsbepalingen - Echtscheiding - Vordering tot echtscheiding bij verzoekschrift / Vordering tot echtscheiding bij dagvaarding
2020-128


01-10-2020

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 164/3 tot 164/5)

Geen schending

Rolnummer(s): 7309
Burgerlijk recht - Personen - Huwelijk - Formaliteiten betreffende het huwelijk - Aangifte van het huwelijk - Vervanging van de geboorteakte door een akte van bekendheid - Niet toepasselijkheid bij een verklaring van wettelijke samenwoning
2020-127


01-10-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van economisch recht (art. XX.20, § 3, tweede en derde lid, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ' Insolventie van ondernemingen ', in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht »)

Geen schending

Rolnummer(s): 7305
Economisch recht - Insolventie van ondernemingen - Insolventiefunctionarissen - Curatoren / Andere insolventiefunctionarissen - Kosten en erelonen
2020-126


01-10-2020

Beroep tot vernietiging
Bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 7 februari 2019 « tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap » (art. 37, 38, 39, 56 en 63)

- Vernietiging (artikel 56 van het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 7 februari 2019 ); - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling tot de inwerkingtreding van een nieuwe door de decreetgever aangenomen regeling en uiterlijk tot en met 31 december 2022; - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 7246
Onderwijs - Franse Gemeenschap - Oprichting van een overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht - Wallonie-Bruxelles Enseignement - 1. Financiering - 2. Personeelsmiddelen
2020-125


24-09-2020

Prejudiciële vraag
Decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 « tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten », zoals gewijzigd bij de decreten van 12 mei 2005, 17 januari 2008 en 30 april 2009 (art. 2, 6 en 7)

Geen schending

Rolnummer(s): 7394
Fiscaal recht - Waals Gewest - Milieu - Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten - Aanslagprocedure - Systeem van dubbele vaststelling - Oordeel van de belastingadministratie
2020-124


24-09-2020

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (art. 127, 479 (eveneens junctis de artikelen 480 en 482bis, in samenhang gelezen met de artikelen 127 en 130), 482bis en 483)

- Schending (de artikelen 127, 130, 479, 480, 482bis en 483 van het Wetboek van strafvordering, indien zij zo worden geïnterpreteerd dat zij, voor de in artikel 482bis van het Wetboek van strafvordering beoogde daders van samenhangende misdrijven, niet voorzien in een regeling van de rechtspleging of een daarmee vergelijkbare filterprocedure bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, in het bijzondere geval dat de strafvordering lastens de houder van het voorrecht van rechtsmacht op dat moment reeds is vervallen door een minnelijke schikking of door een sepotbeslissing van de procureur-generaal) - Geen schending (dezelfde bepalingen, indien zij zo worden geïnterpreteerd dat artikel 127 van het Wetboek van strafvordering ook van toepassing is op een gerechtelijk onderzoek dat werd gevoerd door een raadsheer-onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 480 van het Wetboek van strafvordering wanneer na de beschikking tot mededeling maar vóór de aanhangigmaking van de zaak bij de vonnisrechter, door het verval van de strafvordering wegens minnelijke schikking of sepotbeslissing van de procureur-generaal, de samenhang wegvalt tussen de feiten die een houder van het voorrecht van rechtsmacht en andere personen worden verweten)

Rolnummer(s): 7315
Strafrechtspleging - Rechtsplegingen van bijzondere aard - Voorrecht van rechtsmacht van de magistraten (en van hun mededaders en medeplichtingen) - Ontstentenis van een procedure van regeling van de rechtspleging door een onderzoeksgerecht
2020-123


24-09-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 2 mei 2019 « houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. » (art. 19)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7217
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering van de belastingen - Aanslag - Nietigverklaring van de aanslag - Gevolgen - Met belastingschuldige gelijkgestelde personen - Vereffenaar van een rechtspersoon waarvan de vereffening gesloten is - Terugwerkende kracht
2020-122


24-09-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 15 oktober 2018 « betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen »

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7168
Vrijwillige zwangerschapsafbreking (abortus) - Voorwaarden - Nieuwe regeling
2020-121


24-09-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 (art. 14524, 14531, 14533 en 105, 2°, zoals van toepassing op de aanslagjaren 2008 tot 2013)

Geen schending

Rolnummer(s): 7165
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Berekening van de belasting - Echtgenoten - Gemeenschappelijke aanslag - Aan belastingverminderingen en -aftrekken verbonden fiscale voordelen - Verdeling - Echtgenoot die inkomsten ontvangt die zijn vrijgesteld onder progressievoorbehoud - Energiebesparende uitgaven / Beveiligingskosten / Giften
2020-120


24-09-2020

Prejudiciële vragen
Decreet van de Franse Gemeenschap van 11 april 2014 « tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs » (art. 285, 3°, en 288)

Geen schending

Rolnummer(s): 7142 • 7143
Onderwijs - Franse Gemeenschap - Bekwaamheidsbewijzen en ambten - Gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs - Tijdelijke personeelsleden - Toekenning van de algemene vakken lichamelijke opvoeding in de hogere graad van het secundair onderwijs - Nieuw decreet - Overgangsregeling
2020-119


24-09-2020

Beroepen tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2018 « tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming » (art. 4)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 7122 • 7124
Bescherming en welzijn van dieren - Vlaams Gewest - Houden van dieren - Verboden handelingen - Gebruik bij honden van elektrische halsbanden
2020-118


24-09-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 21 december 2018 « houdende diverse bepalingen betreffende justitie » (« Wijziging van de artikelen 508/13 en 508/19 van het Gerechtelijk Wetboek ») (art. 206 tot 208)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7094
Gerechtelijk recht - Juridische tweedelijnsbijstand - Machtiging aan de Koning - 1. Vergoeding van de advocaten - 2. Persoonsgegevens - 3. Retroactief karakter van de nieuwe maatregelen
2020-117


24-09-2020

Beroepen tot vernietiging
Wet van 9 mei 2018 « tot wijziging van het Consulair Wetboek »

Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van de in B.15.3 vermelde interpretatie)

Rolnummer(s): 7069 • 7070
Consulair Wetboek - Consulaire bijstand - Belgen en niet-vertegenwoordigde Unieburgers - 1. Modaliteiten van toekenning - 2. Uitsluitingen
2020-116


24-09-2020

Beroepen tot vernietiging
Wet van 18 juni 2018 « houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing » (één of meer bepalingen van titel 9)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 7053 • 7061 • 7062 • 7064 • 7065 • 7088
Gerechtelijk recht - Alternatieve vormen van geschillenbeslechting - Bemiddeling - Collectieve onderhandelingen - Modaliteiten
2020-115


24-09-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (art. 22, zoals van kracht vóór 1 juni 2017)

Geen schending

Rolnummer(s): 7032
Strafrechtspleging - Gerechtelijk onderzoek - Verzoek van de verdachte om een vertaling van het dossier of van bepaalde stukken ervan te verkrijgen in een andere landstaal dan die van het gerechtelijk onderzoek - Weigering van het openbaar ministerie - Rechtsmiddelen
2020-114


24-09-2020

Beroepen tot vernietiging
Wet van 18 september 2017 « tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten »

1° Vernietiging (in de wet van 18 september 2017 ): - de tweede zin van artikel 47, § 1, 2°, in zoverre hij van toepassing is op de advocaten; - in artikel 49, tweede lid, de verwijzing naar artikel 5, § 1, 28° 2° Verwerping van de beroepen voor het overige (onder voorbehoud van de in B.21 vermelde interpretatie)

Rolnummer(s): 6888 • 6895 • 6898
Strafrecht - Bestrijding van het witwassen van geld - Omzetting van een Europese richtlijn - Meedelen van gegevens aan de Cel voor financiële informatieverwerking - 1. Advocaten - Verplichting tot melding van vermoedens - Optreden van de stafhouder - Beroepsgeheim - 2. Werknemers of vertegenwoordigers van advocaten die al dan niet de hoedanigheid van advocaat hebben - 3. Externe accountants / Externe belastingconsulenten

RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 04/09/2020
Benoemingen rechters in ondernemingszaken (Erratum BS 02/10/2020)
Pensionering advocaat-generaal bij hof van beroep te Antwerpen, P. Van Ingelgem – pensionering eerste advocaat-generaal bij Hof van beroep te Gent, F; Desterbeck – pensionering advocaat-generaal bij Hof van Cassatie, J. Genicot - ontslagverlening plaatsvervangend rechter bij vredegerecht kanton Boom, P. Quirynen
Diverse benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen:  ondernemingsrechtbank Gent, vredegerecht kanton Aarschot, vredegerecht kanton Lier, politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent, politierechtbank West-Vlaanderen, Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, rechtsgebied Hof van beroep Gent, vredegerecht kanton Oudergem, arbeidsrechtbank Gent, arbeidsrechtbank Gent, afd. Dendermonde
Verlof wegens opdracht verleend aan D. Reynders, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen

Hof van beroep te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afd. Hasselt - Ondernemingsrechtbank te Gent, afd. Oudenaarde - Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel
Oproep tot kandidaten magistraten en leden voor een mandaat van lid van raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Rechterlijke Orde: griffiers bij het Hof van Cassatie en de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel

BS 08/09/2020
Erratum BS 04/09/2020 - Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Rechterlijke Orde: griffiers bij het Hof van Cassatie en de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel
Vacante betrekkingen Nederlandstalige griffiers vredegerechten arrondissement Antwerpen

BS 09/09/2020
Benoemingen gerechtelijke stagiairs

BS 11/09/2020
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen griffiers en parketjuristen

BS 14/09/2020
Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Tweede semester 2020). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State
Raad van State. - Onverenigbaarheid
Griffiers en parketsecretarissen – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen

BS 15/09/2020
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State
Vacante betrekkingen griffier-expert ICT arbeidsrechtbank Gent en vredegerechten gerechtelijk arr. Oost-Vlaanderen

BS 16/09/2020
Raad van State. - Opruststelling

BS 17/09/2020
Aanwijzingen parketjuristen parket Oost-Vlaanderen

BS 18/09/2020
Vacante betrekking Griffier-kabinetssecretaris bij de ondernemingsrechtbank Gent

BS 21/09/2020
Grondwettelijk Hof - Opruststelling Voorzitter A. Alen
Vacante betrekking assistent dossierbeheer bij het arbeidsauditoraat Brussel
Vacante betrekkingen Nederlandstalige plaatsen van assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten, arrondissement West-Vlaanderen

BS 25/09/2020
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Benoemingen griffiers bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel
Vacature van een ambt van Franstalige referendaris bij het Grondwettelijk Hof

BS 28/09/2020
Tijdelijke opdracht ambt parketjurist bij het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

BS 29/09/2020
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Arbeidshof van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Limburg
Arbeidshof van Antwerpen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen – openstaande plaats
Vacante betrekkingen griffiers dossierbeheerder bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen en bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 01/10/2020
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 02/10/2020
Arbeidshof van Antwerpen
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - arbeidsrechtbank te Antwerpen - arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout - vredegerecht van het kanton Izegem - vredegerecht van het kanton Menen - hof van beroep te Antwerpen - rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen - rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde – benoemingen rechters, plaatsvervangende en werkende assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken  rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, Brussel, Antwerpen –- parket West-Vlaanderen - vredegerecht van het kanton Pelt - ondernemingsrechtbank te Antwerpen -  pensioen raadsheer hof van beroep te Brussel
Openstaand plaats werkend raadsheer in sociale zaken Arbeidshof van Antwerpen
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Hof van beroep te Gent - Arbeidshof te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be