Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #12 - 16/01/2020
Open dag op 25 januari

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Januari 2020. Een nieuw decennium is begonnen. We kunnen terugkijken op een mooie eerste helft van dit schooljaar. Het zal u niet ontgaan zijn: de werving voor nieuwe brugklasleerlingen is begonnen. Op zaterdag 25 januari houden wij open huis. Voor ons als school is dat altijd weer een bijzonder moment. Wervingsactiviteiten houden ons scherp: Wat willen wij onze leerlingen meegeven naast kennis en een waardevol diploma? Het is goed om dat te verwoorden én te laten zien! Onze focus ligt op de toekomst en gaat uit van idealen. We willen onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van morgen. We willen leerlingen meegeven dat er meer is dan alleen hun eigen waarheid. Dat zij rekening leren houden met het verhaal van de ander. Dat geldt uiteraard niet alleen voor onze nieuwe, maar ook voor onze huidige leerlingen.
 
Foutief percentage zittenblijvers vmbo in AD studiekeuzebijlage
Dinsdag 14 januari heeft het AD een speciale studiekeuzebijlage uitgebracht om groep 8-leerlingen te helpen bij hun studiekeuze. De bijlage toont o.a. informatie van DUO over het aantal leerlingen op de scholen in de regio, de slagingspercentages en de gemiddelde examencijfers. Helaas staat er een foutief percentage vermeld bij het aantal leerlingen dat op onze vmbo-locatie is blijven zitten. Het juiste percentage is 1,52% en ligt daarmee ver onder het landelijke gemiddelde. Er staat echter dat 21,8% van onze vmbo-leerlingen is blijven zitten. Dit percentage is dus allesbehalve juist!
 
Stakingsdagen 30 en 31 januari
De vakbonden hebben voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari een landelijke staking aangekondigd in het onderwijs. Hiermee willen zij opnieuw een signaal afgeven aan de politiek dat er structurele investeringen noodzakelijk zijn wat o.a. de werkdruk en het lerarentekort betreft.

Zoals wij u begin deze week via de mail hebben laten weten, ondersteunt het Minkema College dit signaal, maar we willen ook bezien hoe we op het Minkema College zelf iets kunnen doen aan de verlaging van de werkdruk. Het College van Bestuur van het Minkema College heeft daarom besloten deze twee dagen te gebruiken om met onze medewerkers een goed vervolg te geven aan gesprekken over verlaging van de werkdruk en over de vraag welke verbeteringen en investeringen nodig en wenselijk zijn.

Dit betekent voor de leerlingen dat er die dagen geen onderwijs wordt aangeboden en de school voor leerlingen gesloten is. Er zijn enkele uitzonderingen i.v.m. examengerelateerde activiteiten of reeds geboekte excursies.
 
Toetsweek en Magister
Er staat alweer een toetsweek voor de deur! Voor de onderbouw is het de eerste van dit jaar; klas 4 t/m 6 hebben in november al een toetsweek gehad. De onderbouw heeft toetsen van maandag 20 t/m vrijdag 24 januari. Voor maandag 27 januari zijn zij huiswerkvrij. De bovenbouwleerlingen gaan door met de toetsweek tot (uiterlijk) de 29ste.

In plaats van gewone lessen staan er toetsuren en (facultatieve) inlooplessen op het rooster (de examenleerlingen hebben alleen SE-toetsen). Het aangepaste rooster zal voor de leerlingen ingelezen worden in hun agenda in Magister. De toetsstof staat voor de onderbouwklassen in de ELO.

Geen jas, tas, pet, mobiel e.d. toegestaan
Tijdens toetsen is het niet toegestaan je jas, pet, tas, mobiele telefoon, smartwatch e.d. bij je te hebben. Word je daar tijdens de toets tòch op betrapt, dan krijg je een 1 voor de toets. Laat behalve de toegestane hulpmiddelen dus alles in je kluis (of thuis)! Hulpmiddelen mogen tijdens de toets niet uitgeleend worden. Verder geldt voor de onderbouw dat iedereen het lokaal pas verlaat als de bel gaat. Neem eventueel een (lees)boek mee als je verwacht eerder klaar te zijn. Dit leg je op de grond onder je stoel zolang je niet zichtbaar klaar bent met de toets.

De cijferkolommen van Magister zijn in dit soort weken niet zichtbaar, zodat je niet ontmoedigd raakt door een tegenvallend cijfer of juist overmoedig wordt door een goed eerste resultaat. Ook kunnen de docenten op deze manier rustig en zorgvuldig al het werk nakijken, beoordelen en in Magister zetten.
 
Knip schooljaar
 
Op maandag 3 februari begint het tweede halfjaar. Er gaat die dag een nieuw basisrooster in; voor sommige jaarlagen staan daar nieuwe vakken op.

Zo start er een nieuwe periode van talent- en ondersteuningsmodules in klas 1. Ook gaat het extra traject gymnasium in voor leerlingen van 1hv en 1a die de ambitie hebben op te stromen naar 2 gymnasium. De leerlingen van 1 atheneum krijgen van februari tot juli audiovisuele vormgeving als extra (uitdagend) vak.

Voor 2 en 3 gymnasium geldt dat ontwerp & vormgeving in de plaats komt voor wetenschap & techniek resp. tekenen. De gymnasiumleerlingen uit 3Ve krijgen tekenen i.p.v. o&v. Verder geldt voor alle derdejaars dat rekenen in januari wordt afgesloten.

Ook in de bovenbouw zijn er veranderingen in de roosters. Voor 4 havo zitten de modules erop, terwijl die in 5 vwo juist starten. 4 vwo krijgt er een les Nederlands bij en een uur Frans en/of Duits; maatschappijleer levert hier een uur in. 5 havo heeft in het tweede halfjaar een uur Nederlands minder. 6 vwo sluit l.o. af en heeft een les Nederlands minder, als ook een les Frans, Duits en/of natuurkunde.
 
Rapport 1 bovenbouw
In december hebben alle onderbouwleerlingen hun eerste rapport ontvangen. Op 3 februari maken we de balans van het eerste halfjaar op voor de bovenbouwers en leggen we hun eerste rapport vast. In de week van 10 februari zullen de docententeams er in de middaguren over vergaderen. Hierdoor zal een aantal klassen op deze dagen wat eerder uit zijn. Voor de onderbouw is 3 februari een intern peilmoment. De mentoren bekijken samen met de coördinator leerlingzaken de ‘tussenstand’ en gaan zo nodig in gesprek met leerlingen en ouders.
 
Activiteitenweek en lesuitval
De Minkema kent een rijke traditie als het gaat om buitenlesactiviteiten. In januari, na de toetsweek, staat alweer de derde activiteitenweek in de jaaragenda. Deze blijft vanwege de landelijke onderwijsstakingen op 30 en 31 januari beperkt tot de eerste 3 dagen van de week. Enkele (externe) activiteiten gaan tijdens de staking wel door.

 
We streven er jaarlijks naar om de buitenlesactiviteiten zo veel mogelijk te bundelen in 5 activiteitenweken. Voor elk leerjaar is er in zo’n week wel iets te doen, vaak zelfs meer dan één excursie of project. 

De vakdocenten zijn hier natuurlijk bij betrokken en kunnen daardoor niet hun reguliere lessen geven. Dit betekent dat er in de activiteitenweken gemiddeld meer lesuitval is dan in gewone lesweken. De activiteiten compenseren echter de lesuitval en op jaarbasis bereiken we doorgaans de voorgeschreven onderwijstijd. 
 
Open dag 25 januari 2020
Op zaterdag 25 januari tussen 9.00 en 14.00 uur zetten we de deuren van onze school open voor kinderen en ouders van groep 8. Zonder hulp van (heel veel) leerlingen kan deze dag natuurlijk geen succes worden.

Inmiddels hebben velen zich al opgegeven om als ‘ambassadeur van de school’ op te treden. Alle hulp is welkom; de inbreng van leerlingen wordt door de bezoekers altijd hoog gewaardeerd!

Heb je nog vragen of wil je je alsnog aanmelden, neem dan contact op met mevr. Joke Snijder (j.snijder@minkema.nl). Op onze site is meer informatie over de Open Dag te vinden.
 
Begeleiding getalenteerde/ (hoog)begaafde leerlingen
Het Minkema college gaat zich meer inzetten om hoogbegaafde leerlingen goed te begeleiden. Vlak voor de zomer heeft het Samenwerkings-verband Regio Utrecht West een subsidie ontvangen om het voortgezet onderwijs beter aan te laten sluiten bij getalenteerde/ (hoog)begaafde leerlingen. Dankzij deze subsidie kan het Minkema College personeel scholen en beleid ontwikkelen om deze leerlingen beter te begeleiden.

 
 
 
U-talent en andere mogelijkheden voor verdieping
 
Sinds dit schooljaar is het Minkema College een partnerschool van U-Talent, het netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht voor verrijking en verdieping van onderwijs. U-Talent is bedoeld voor gemotiveerde en geïnteresseerde havo- en vwo-leerlingen die het leuk vinden meer te leren over een bepaald onderwerp. Deze leerlingen krijgen de gelegenheid om onder schooltijd masterclasses te volgen in Utrecht
 
Ouderavonden
In februari en maart vinden er voor allerlei leerjaren weer ouderavonden plaats (zie de agenda op de website). Hiervoor wordt u te zijner tijd per mail geïnformeerd en uitgenodigd.
 
Verlof voor ortho, tand- of huisarts
Steeds vaker merken we dat van tevoren niet bij ons bekend is dat een leerling enkele uren afwezig is vanwege bijvoorbeeld een consult bij de huisarts. Het is wel degelijk wenselijk om goed zicht te houden op de aan- en afwezigheid. Het voorkomt ongerustheid en onnodige communicatie heen-en-weer.

Daarom hierbij een dringend verzoek aan alle ouders om, conform de leerplichtwet, dit soort kortdurend verlof van tevoren met een briefje of telefoontje aan te kondigen bij de afdelingsassistenten.
 
Minkema Live: 7 februari
Foto: Minkema Live 2019
 
De avondvullende voorstelling van Minkema Live voor en door onze leerlingen komt er alweer bijna aan, namelijk op vrijdag 7 februari!

Dit jaar is het thema: Come to Space with us!

We hebben weer heel wat prachtige acts van onze talentvolle leerlingen. Binnenkort start de verkoop van de kaartjes!
 
Try Out!
 
Lekker bewegen is belangrijk! Ben jij op zoek naar een (nieuwe) sport, maar weet je misschien nog niet zo goed wat bij je past? Doe mee aan Try Out! van de Gemeente Woerden en Beweegteam Woerden.

Het Minkema College steunt dit project omdat de school er belang aan hecht dat leerlingen fysiek en mentaal lekker in hun vel zitten. Sporten is daarbij een belangrijk onderdeel. Lees meer.
 
Inschrijftermijn Heel Jong Woerden Bakt verlengd
De mogelijkheid om je aan te melden voor Heel Jong Woerden Bakt is verlengd tot en met 26 februari! Jongeren van 14 tot 20 jaar van diverse nationaliteiten en culturen, Woerdens en nieuw-Woerdens, zijn uitgenodigd om allerlei zoets en vooral lekkers te bakken. Ook wie nog nooit iets gebakken heeft, kan gerust meedoen. Het gaat vooral om samen lekker bezig te zijn, te leren van elkaars leven en vooral ook lol te hebben tijdens bakactiviteiten, niet om het maken van super-gelikte taarten. 

 
 
 
Agenda
20/01: Start toetsweek
25/01: Open dag
27/01: Start activiteitenweek
27/01: Voorlichtingslessen klas 3
 
Nieuwsbrief #12, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.