WETGEVING 24 februari - 9 maart 2017
De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de elektronische CCBE-advocatenkaart

Standaardprofiel voor de functie van eerste voorzitter van het Hof van Cassatie

Standaardprofiel voor de functie van procureur-generaal Hof van Cassatie

Hulp van de Staat aan slachtoffers van terrorisme

Oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Wetboek van economisch recht aangepast aan oprichting Marktenhof

Vaststelling maximale dossierkosten bij hypothecair krediet

Gevangeniswezen – benoeming leden van Commissies van toezicht
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2017
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2017, BS 28/02/2017, bl. 30850
PUBLIEK RECHT

Oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
22 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende de overgangsregeling van huidige managementfuncties ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, BS 28/02/2017, bl. 30683
22 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, BS 28/02/2017 bl. 30684

Reglementering sociaal huurstelsel –erratum BS 22/02/2017 – incorrecte nummering in de Nederlandse tekst
23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Woon-code. - Erratum, BS 02/03/2017, bl. 31305

Gebruik van talen in bestuurszaken
24 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, BS 03/03/2017, bl. 31474

Decreet begraafplaatsen en  lijkbezorging -  toestemming tot crematie

10 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft, BS 06/03/2017, bl. 32537

Verbod afsluiten toevoer elektriciteit en aardgas - verlenging  tot en met 31 maart 2017

24 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2016-2017 de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten, BS 07/03/2017, bl. 32796

 
GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de elektronische CCBE-advocatenkaart
Reglement tot invoeging van artikel 193bis in de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 01/03/2017, bl. 31146

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Wetboek van economisch recht aangepast aan oprichting Marktenhof
20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 27/02/2017, bl. 30496

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer) januari 2017, BS 27/02/2017, bl. 30624
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer) februari  2017, BS 27/02/2017, bl. 30624

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg februari 2017

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 03/03/2017, bl. 31626

Vaststelling maximale dossierkosten bij hypothecair krediet
24 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, BS 06/03/2017, bl. 32534
Erratum BS 08/03/2017

STRAFRECHT

Gevangeniswezen – benoeming leden van Commissies van toezicht
10 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht, BS 28/02/2017, bl. 30793

Definitie gevangenisdirecteur
20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de definitie van gevangenisdirecteur, BS 02/03/2017, bl. 31251

Hulp van de Staat aan slachtoffers van terrorisme
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft, BS 03/03/2017, bl. 31538
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985, BS 03/03/2017, bl. 31541

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, BS 03/03/2017, bl. 31543

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 08/03/2017,  bl. 34163

FISCAAL RECHT

Goedkope leningen: referentie-rentevoeten voor 2016
20 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 03/03/2017, bl. 31515

Instemming tweede protocol Dubbelbelastingverdrag België en UK en Noord-Ierland

10 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Parijs op 24 juni 2009, bl. 33944

Instemming dubbelbelastingverdrag België-Zwitserland
10 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Zwitserse Bondstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Bern op 28 augustus 1978 zoals gewijzigd door het avenant, ondertekend te Brussel op 10 april 2014; 2° het avenant, ondertekend te Brussel op 10 april 2014, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, BS 08/03/2017, bl. 33945

Instemming dubbelbelastingverdrag België - Noorwegen
10 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Oslo op 23 april 2014; 2° het protocol bij de onder 1° vermelde overeenkomst, ondertekend te Oslo op 23 april 2014, BS 09/03/2017, bl. 34307

SOCIAAL RECHT

Fonds tot vergoeding in geval van sluiting ondernemingen - bijdragen 2017 verschuldigd door werkgevers
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 02/03/2017, bl. 31298
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 02/03/2017, bl. 31299
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 02/03/2017, bl. 31300

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2017-034


09-03-2017

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 587bis, 4°bis) en wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (art. 32decies, § 2)

Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag

Rolnummer(s): 6592
Gerechtelijk recht - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Voorzitter van de arbeidsrechtbank - Vordering in verband met feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid
2017-033


09-03-2017

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 162bis, tweede lid)

Schending

Rolnummer(s): 6534
Strafrechtspleging - Rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de beklaagde ten laste van de burgerlijke partij - Hoger beroep ingesteld door uitsluitend de burgerlijke partij tegen een vonnis waarbij haar vordering onontvankelijk wordt verklaard nadat de beklaagde op de strafvordering werd veroordeeeld - Uitsluiting
2017-032


09-03-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6389
Fiscaal recht - Internationaal fiscaal recht - Automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau - Mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen - Principe, draagwijdte en modaliteiten
RECHTERLIJKE ORDE

BS 27/02/2017
Standaardprofiel voor de functie van eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
Standaardprofiel voor de functie van procureur-generaal Hof van Cassatie

BS 28/02/2017
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Kortrijk - vredegerecht van het kanton Merelbeke - parket Luik – hernieuwing functie substituut-procureur des konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, rechtsgebied hof van beroep Antwerpen - Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Hoge Raad voor de Justitie. - Lid niet-magistraat van het Nederlandstalige college

BS 01/03/2017
10 FEBRUARI 2017. - Benoeming van een werkend bijzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

BS 03/03/2017
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Opdrachten tijdelijk ambt van griffier

BS 06/03/2017
Diverse benoemingen rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel - hof van beroep te Luik  - Eurojust federaal parket
Hof van beroep te Luik - Hof van beroep te Gent. -  Arbeidshof te Gent - Rechtbank van eerste aanleg Luik - Arbeidsrechtbank te Luik - Rechtbank van koophandel te Gent - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen -
Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Luik