Bibliotheek & Studiedienst
1
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek 
23 juli - 10 september 2021
SAVE THE DATE
 
'Week van de bibliotheek'
18 - 22 oktober 2021
 
Met vormingen, boekpresentaties en boekenmarkt
 
Meer info volgt

ACTUEEL

Nieuwe website voor de Cel Gelijke kansen van de FOD Justitie
https://equal.belgium.be/nl

Nederlandstalige examen auditoraat en coördinatiebureau Raad van State
Voor masters in de rechten met drie jaar beroepservaring
De uiterste inschrijvingsdatum is donderdag 30 september 2021
Informatie

Nieuw examenprogramma voor toegang tot ambt als plaatsvervangend rechter

 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 
CORONA
Coronavirus and the law in Europe
Ewoud Hondius, Marta Santos Silva, Andrea Nicolussi, Pablo Salvador Coderch, Christiane Wendehorst, Fryderyk Zoll (eds.), Intersentia 2021, 1151 p.
Beschrijving + inhoudstafel

AVG-handhaving in tijden van corona
S. de Wolf, K. Huysmans, H. Hijmans, SEW 2021/7-8, jul-aug 2021, 320
PUBLIEK RECHT
BESTUURSRECHT

Actualia regelgeving Dienst van de Bestuursrechtscolleges
S. Denys, T.Gem. 2021/2, 59

Het gebruik van anonieme verklaringen in tucht- en andere procedures ten aanzien van overheidspersoneel
A. Coolsaet, A. Stijleman, T.Gem. 2021/2, 67

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021
Tony Mortier, Intersentia 2021, 897 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT

De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest
Peter Flamey, Evi Mees, Bibliotheek omgevingsrecht, die Keure 2021, 845 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De klimaatzaak als symptoom
E. Van Gool, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 2, 11/09/2021, 42

De uitbreiding van het zorgwonen in de Vlaamse Codex RO
T. Vandromme, RW 2021-2022, nr. 1, 04/09/2021, 2

Het klimaatzaakvonnis: wachten op “De man die bomen plantte”?
P. Lefranc, TMR 2021/4, 332

Het tankstationarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen als opstap richting een klimaattoets bij plannen en projecten: juridische analyse van een nakende paradigmashift
H. Schoukens, TMR 2021/4, 342

Openbaarheid van bestuur en verantwoording door de Vlaamse Regering en haar leden: stappen vooruit of achteruit?
F. Schram, TMR 2021/4, 366

GEZONDHEIDSRECHT

De splitsing tussen zorg en expertise toegepast op de zorgpsychiater in het kader van een penitentiaire tuchtprocedure
S. Vanassche, T.Gez. 2021-2022, nr. 1, sep-okt 2021, 7

MENSENRECHTEN – GRONDRECHTEN


EHRM: Verantwoordelijkheid politicus voor het niet tijdig verwijderen van haatdragende reacties op facebook-post
De Standaard 02/09/2021
EHRM 2 september 2021, nr. 45581/15 (SANCHEZ c. FRANCE)

Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid
Inhoudstafel 2020-2021 nr. 5

GEGEVENSBESCHERMING
AVG-handhaving in tijden van corona
S. de Wolf, K. Huysmans, H. Hijmans, SEW 2021/7-8, jul-aug 2021, 320

Health data (‘data concerning health’) inferences – an unexplored volcano eager to erupt post COVID-19 crisis.
Aligning inferrences wit GDPR principles?
A. Skiljic, DAOR 2021/3, 5

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens
Inhoudstafel nr. 2021/2
KUNSTRECHT
Handboek kunstrecht
Een juridische schets van het kunstenlandschap
Oliver Lenaerts (ed.), Intersentia 2021, 542 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT

Op je sterfbed via onderhandse akte fiscaalvriendelijk nog snel geld schenken: het kan, maar voorzichtigheid is geboden!
E. Spruyt, Not.Fisc.M. 2021/6-7-8, 205

Rechtszekerheid en aansprakelijkheid in familiaal vermogensrecht
A. Van den Bossche, Not.Fisc.M. 2021/6-7-8, 230

GOEDERENRECHT

Goederenrecht
Beginselen van Belgisch Privaatrecht V
Vincent Sagaert, Wolters Kluwer 2021, 1256 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het zakelijk gebruiksrecht van erfpacht in het nieuw Burgerlijk Wetboek
R. Timmermans, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2021, 594 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Le droit des biens au jour de l’entrée en vigueur de la réforme
Nicolas Bernard, Vincent Defraiteur (eds.), Les Dossiers du Journal des tribunaux, nr. 115, Larcier 2021, 417 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vruchtgebruik en de vennootschap onder het nieuwe goederenrecht: Capita selecta
B. Verheye, DAOR 2021/3, 12

BOUWRECHT – ONROEREND GOED RECHT

Geen discriminatie tussen architecten en aannemers wat betreft hun verzekeringsplicht ingevolge de wet Peeters-Ducarme
M. Van Dongen, Verzekeringsnieuws nr. 07, aug 2021, 1
Bespreking GwH 28/2021, 25 februari 2021

Jurim Pratique
Revue pratique de l’immobilier
Inhoudstafel 2020/2

HUURRECHT

Themanummer Huur 2
T.Vred. 2021/7-8, jul-aug 2021
Inhoudstafel

Circulair bouwen, cascohuur, servitisatie, Madaster en afstand van bestanddeelvorming
R. Timmermans, Huur 2021/3, 106

BEWIJS

Buitengerechtelijke bekentenis
D. Mougenot, Quelques précisions concernant l’aveu extrajudiciaire, JT N° 6864, 04/09/2021, 501

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico

Thomas Verheyen, Reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, vol. 16, Intersentia 2021, 717 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

De GDPR in de advocatuur
O. Sustronck, T. Vansteenkiste, A. Saerens, Skribis 2021, 164 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De injunctiebevoegdheid van de stafhouder
H. Buyssens, RW 2021-2022, nr. 1, 04/09/2021, 3

Een verzoek indienen binnen de termijn is een resultaatsverbintenis voor de advocaat
Strada lex nieuws 01/09/2021
(Luik 9 juli 2021)

Stelt de AVG grenzen aan de uitwisseling van informatie met de advocaat?
I. Verhelst, noot onder Geschillenkamer GBA 29 januari 2021, TPP 2021/2, 33

Nieuw examenprogramma voor toegang tot ambt als plaatsvervangend rechter
16 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, BS 06/09/2021, bl. 94827

Toegang tot de magistratuur - examens
https://hrj.be/nl/loopbaan-magistratuur/examens

Inloggen op het DPA met itsme®
Stradalex nieuws 24/08/2021
Vanaf 19 augustus 2021 is het mogelijk geworden de advocatenkaart te koppelen aan een itsme®-account.

NOTARIAAT

VLANOT Jaarboek 2020
Het (nieuwe) goederenrecht; Bijzondere overeenkomsten; Fiscaliteit; Digitalisering
Intersentia 2021, 884 p.
Beschrijving + inhoudstafel

‘Haast uw langzaam’: over termijnen in de notariële fase van de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling
B. Van den Bergh, T.Not. 2021/7-8, jul-aug 2021, 617

De impact van het WVV en de Richtlijn 2019/2121 op de rol van de notaris bij de grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen
C. Janssens, T.Not. 2021/7-8, jul-aug 2021, 658
 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2021/26
Inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast
Jean Pierre Vincke, Jeroen De Schryver, Karim Fawzi, Roosmarijn Smits, 6e editie, Intersentia 2021, 297 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De VZW & haar financiering
Dirk Coeckelbergh, Intersentia 2021, 82 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vruchtgebruik en de vennootschap onder het nieuwe goederenrecht: Capita selecta
B. Verheye, DAOR 2021/3, 12

Het uitgebreid CV van de ‘eigenlijke CV’: praktische aandachtpunten in het licht van de internationale coöperatieve beginselen en de verschillen met de BV
M. Verheyden, Not.Fisc.M. 2021/6-7-8, 182

INFORMATICARECHT

Informaticacontracten – Dienstenovereenkomsten
M. Taeymans, E. Jacobs, AdvocatenPraktijk, Handels- en Economisch Recht,nr. 38, aug 2021, 99 p.
STRAFRECHT
De Stemmen van Assisen
Truecrimepodcast
Misdaadjournalist Cedric Lagast blaast het stof van vijf opmerkelijke zaken. Creatief sounddesign zet de reconstructies kracht bij. Getuigenissen uit verslagen worden opnieuw ingesproken en oude krantenartikels komen weer tot leven
https://podcast.standaard.be/podcast/5096?utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=podcasttips

Dataretentie
R. De Keersmaecker, C. Van de Heyning, De bewaarplicht van en toegang tot telecomgegevens na de arresten van het Hof van Justitie e het Grondwettelijk Hof: een nieuwe episode in de dataretentie-saga, T.Strafr. 2021/4, aug 2021, 171

Revue de Droit Pénal et de Criminologie
Inhoudstafel 2021/7-8

VERKEERSRECHT

Justitie zet in op een centraal parket voor de verkeersveiligheid
https://www.om-mp.be/nl/communiques/justitie-zet-op-een-centraal-parket-voor-verkeersveiligheid
 FISCAAL RECHT
Fiscaal Compendium - Vennootschapsbelasting 2021
Yves Verdingh, Wolters Kluwer 2021, 1217 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Moeilijk huwelijk tussen taks op effectenrekeningen en Kaaimantaks
K. Hellinckx, J. Boon, Fiscoloog nr. 1713, 08/09/2021, 1

Vlaamse erfbelasting
SVC, Begrip ‘reële economische activiteit’: standpunt fiscus opnieuw afgewezen, Fiscoloog nr. 1713, 08/09/2021, 8

Vermenging banktegoeden na overlijden echtgenoot: tweemaal erfbelasting?
A. Aydogan, Fiscoloog nr. 1712, 01/09/2021, 1

Centraal aanspreekpunt
L. Maes, Melding saldi bankrekeningen aan CAP: geen minimumdrempel, Fiscoloog nr. 1712, 01/09/2021, 4

Geschil inzake regularisatieheffing is geen geschil inzake ‘belastingen’
JVD, , Fiscoloog nr. 1712, 01/09/2021, 10

Pensioenen
P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, POZ: Administratie verduidelijkt het te hanteren referentie-inkomen, Fiscoloog nr. 1712, 01/09/2021, 7

Je laten bijstaan door een advocaat kan betekenen dat je de wet 'met kennis van zaken' hebt overtreden
Taxwin Actua 30/08/2021
Cass. 4 juni 2021, F.20.0098.N.

Over auteursrechten, studentenkamers, medische prestaties, verliezen, enz.
JVD, Fiscoloog nr. 1709, 04/08/2021, 1

Fiscale consolidatie: nieuwe inzichten en vragen in geval van reorganisatie
M. Henderikx, S. Gommers, Fiscoloog nr. 1709, 04/08/2021, 8

Wet van 27.06.2021 houdende diverse fiscale bepalingen: overzicht van de belangrijkste nieuwigheden
Taxwin Actua 29 juli 2021
27 JUNI 2021. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 30/06/2021, bl. 66736 (Erratum BS 12/07/2021)

Op je sterfbed via onderhandse akte fiscaalvriendelijk nog snel geld schenken: het kan, maar voorzichtigheid is geboden!
E. Spruyt, Not.Fisc.M. 2021/6-7-8, 205

Vlaamse erf- en schenkbelasting anno 2021: Het fiscaal duolegaat is dood! Lang leve de filantropie?!
F. Heylen, Not.Fisc.M. 2021/6-7-8, 251

De nieuwigheden in de aangifte voor aanslagjaar 2021
A. Deboever, L. Busschaert, Fisc.Act. nr. 27, week 22-28 juli 2021, 1

Voordelen van alle aard
O. Vanneste, P. Vanlerberghe, Een nieuw voordeel voor werknemers: het energiebudget, Fisc.Act. nr. 27, week 22-28 juli 2021, 16

Sociale vrijstellingen
W. De Visscher, Loonakkoord omvat coronapremie van €500, , Fisc.Act. nr. 27, week 22-28 juli 2021, 18

Waarom krijg ik fiscale controle? Naar meer transparantie bij de geautomatiseerde besluitvorming door de fiscale overheid
S. De Raedt, D. Martens, D. Brughmans, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 604, juni 2021, 607

De (oude) Vlaamse standpunten inzake de verzekeringsgift zijn onwettig
N. Geelhand de Merxem, TFR nr. 604, juni 2021, 613

Vlaamse Codex Fiscaliteit
F. Heylen, Nieuwe Vlaamse filantropie: vrijstelling(en) in ruil voor duolegaat?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 30-32 2021, 1

Beroepskosten
S. Gnedasj, E. Nackaerts, Cassatie over handelsgoederen en artikel 49 WIB 92: vlees noch vis of toch boter bij de vis?, Fisc.Act. nr. 26, week 15-21 juli 2021, 1

BTW

Handboek btw 2021-2022
Marc Govers, Frank Borger, Peter Raes, Intersentia 2021, 756 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Toelichting bij e-commerceregels voor (intra)communautaire accijnsgoederen
I. Massin, Fiscoloog nr. 1713, 08/09/2021, 5

Bijkomende waarborg bij aankoop elektro verkleint aftrekbare BTW
JVD, , Fiscoloog nr. 1712, 01/09/2021, 12

De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2021
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1711, 25/08/2021, 1

Wijziging boekjaar: nieuwe administratieve toelichting bij ‘derde golf’
S. Gommers, Fiscoloog nr. 1711, 25/08/2021, 13

Forfaitaire thuiswerkvergoeding: geen invloed op belastbaar huurinkomen
L. Maes, Fiscoloog nr. 1710, 18/08/2021, 1

Auteursrechten: bijzondere aanslag bij gebrek aan individuele fiches
JVD, Fiscoloog nr. 1710, 18/08/2021, 3

Verhuur onroerend goed: zonder eigen personeel geen VI voor BTW
C. Degadt, Fiscoloog nr. 1709, 04/08/2021, 5

OSS en IOSS
J. Opreel, Formaliteiten bij toepassing van vereenvoudigingen voor afstandsverkopen zijn nu gekend, , Fisc.Act. nr. 27, week 22-28 juli 2021, 8

Drastische btw-wijzigingen in medische sector op komst
Maar is drastisch hetzelfde als dramatisch?
B. Buelens, J. Van Loock, Fisc.Act. nr. 27, week 22-28 juli 2021, 14

De tijdelijke regeling 2021-2022 voor het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw in België (deel 2)
F. Borger, M. Govers, Not.Fisc.M. 2021/6-7-8, 238

LOKALE BELASTINGEN

Lokale & Regionale Belastingen
Inhoudstafel nr. 2021/1

Gemeentebelastingen
T. De Jonckheere, Cassatie bevestigt: belastingplichtige kan enkel schending gelijkheidsbeginsel inroepen als situatie in concreto vergelijkbaar is, Fisc.Act. nr. 26, week 15-21 juli 2021, 13

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Internationaal belastingrecht toegepast
Anne Vanmaercke, Tom Jansen, 3e editie, Intersentia 2021, 313 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Luxemburgs ‘tak 6’-beleggingsproduct: ruling verduidelijkt fiscaal stelsel
N. Vancrombrugge, A. Vandewalle, Fiscoloog nr. 1713, 08/09/2021, 9

Personele vaste inrichting
T. Wustenberghs, F. Van Belleghem, Valueclick: personele vaste inrichting o.b.v. substance over form, Fiscoloog Internationaal nr. 453, 31/08/2021, 1

Verenigde Staten
M. Van den Bergh, The Biden taks proposals: the only way is up, Fiscoloog Internationaal nr. 453, 31/08/2021, 10

Personenbelasting
CB, Ook ‘vrij kapitaalverkeer’ beschermt tegen verlies belastingvoordelen, Fiscoloog nr. 1710, 18/08/2021, 7

Terugname waardevermindering op aandelen na zetelverplaatsing: herkansing
CB, Fiscoloog Internationaal nr. 452, 31/07/2021, 1

Belgische rechtspraak over transfer pricing guidelines OESO
SVC, Fiscoloog Internationaal nr. 452, 31/07/2021, 3

Vrij kapitaalverkeer
P. Delacroix, O. Hermand, A. Van Fraeyenhoven, Fiscoloog Internationaal nr. 452, 31/07/2021, 5

Geen wettelijke basis voor belasting in bronstaat: België mag belasten spijts principiële heffingsbevoegdheid bronstaat
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 26, week 15-21 juli 2021, 9
(Cass. 25 juni 2021, F.18.0112/N)

Kaaimantakssaga over trusts: wetgever ‘grijpt in’
G.D. Goyvaerts, M. Ruell, Fisc.Act. nr. 26, week 15-21 juli 2021, 11

 SOCIAAL RECHT
Werk & Thuis
Telewerk tijdens en na corona
Ann Witters, Julie Devos, Anouck Stabel, Lauren Daniels, Intersentia 2021, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Socialezekerheidsrecht toegepast
Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Werner Wijnants, Jan Van Looij, 7e editie, Intersentia 2021, 366 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Kroniek ontslagrecht
Henri-François Lenaerts, Nicholas Thoelen, Bart Vanschoebeke, Jean-Yves Verslype, Gaëlle Willems, Ann Witters, Larcier-Intersentia 2021, 989 p.
Beschrijving + inhoudstafel

30 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
Isabel Plets, Jurgen De Vreese, Jan Hofkens, Alexander Vandenbergen, Intersentia 2021, 327 p.
Beschrijving + inhoudstafel

30 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van rechtspraak sinds 2016 (deel 2)
W. Bouciqué, O. Wouters, OR 2021/7, 178

Gegevensbescherming in de HR-praktijk: welke rechten hebben werknemers?
I. Verhelst, OR 2021/7, 215

Zoekjaar voor buitenlandse gewezen studenten
SocialWin 16 augustus 2021
Buitenlandse hooggeschoolde studenten die in België afstuderen, krijgen 12 maanden de tijd om bij ons een job te zoeken of een bedrijf op te richten. Ondertussen mogen zij ook tijdelijk in België werken.
11 JULI 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten, BS 05/08/2021, bl. 77965
20 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, BS 05/08/2021, bl. 78014

De gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof over tijdelijke contracten: wetswijzigingen op komst
SocialWin 30 juli 2021
GwH 93/2021, 17 juni 2021

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht
Anne Verhelst, Melanie Ruelens en Jan Wouters, RW 2021-2022, nr. 2, 11/09/2021, 42

Solidariteit als leidraad en uitdaging voor een sociaal Europa
K. Lenaerts, S. Adam, SEW 2021/7-8, jul-aug 2021, 297
PODCASTS
25 jaar na Dutroux, wat is er veranderd bij justitie en politie?
Tegenvoets, aflevering 5, 17 augustus 2021 Met Walter Van Steenbrugge en Johan Vande Lanotte
https://radio1.be/25-jaar-na-dutroux-wat-er-veranderd-bij-justitie-en-politie

De Stemmen van Assisen
Truecrimepodcast
Misdaadjournalist Cedric Lagast blaast het stof van vijf opmerkelijke zaken. Creatief sounddesign zet de reconstructies kracht bij. Getuigenissen uit verslagen worden opnieuw ingesproken en oude krantenartikelen komen weer tot leven
https://podcast.standaard.be/podcast/5096?utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=podcasttips
 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.