Informatieavond social media en tieners
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door de schoolleiding
Inmiddels draait na de herfstvakantie het schooljaar weer op volle toeren. We zijn, zoals eerder met u gedeeld, gestart met een nieuwe schoolleiding en met een aangepaste schoolorganisatie. Ook is het jubileumjaar spectaculair afgetrapt met een drone-actie en een opening waarbij de wethouder aanwezig was. In november, de maand van de media, staat er ook voor ouders een activiteit op het programma.

Zoals u ziet, is de nieuwsbrief voor ouders helemaal vernieuwd! Dat geldt ook voor onze website. Deze wordt door zowel leerlingen als ouders goed bezocht en is nu op alle ‘devices’ (mobiel/tablet) goed te raadplegen. 
 
Oudergesprekken vmbo
Op dinsdag 11 december en donderdag 13 december vinden er oudergesprekken plaats met de mentor. Hiervoor kunt u zich binnenkort inschrijven in Magister. Tijdens dit gesprek, waarbij de aanwezigheid van uw kind ook zeer op prijs gesteld wordt, wordt in elk geval  gesproken over de resultaten van Rapport 1.
 
 
 
Nieuws uit de brugklassen
Na de herfstvakantie is het anders terugkomen op school voor de brugklasleerlingen. Inmiddels kennen ze de weg in Stein en zijn ze bekend met de dagelijkse gang van zaken op de middelbare school. Het is voor sommige leerlingen nog steeds wennen: vroeg uit bed, een heel stuk fietsen naar school (inmiddels zelfs in het donker), een zware schooltas en veel huiswerk. Maar toch voelt het inmiddels vertrouwd op de Stein. De leerlingen kennen hun mentor en de leerlingen in hun mentorklas goed en er worden nieuwe vriendschappen gesloten!
  Brugklasfeest
Donderdagavond 18 oktober vond het brugklasfeest plaats. De opkomst bij het Halloweenfeest was groot en de sfeer was fantastisch! Veel leerlingen hadden zich spectaculair gekleed. De foto’s van dit feest worden door de mentoren gedeeld met de leerlingen in de klas.
 
 VAS toets
Alle leerlingen hebben inmiddels de VAS toets gemaakt. Tijdens het eerstvolgende oudergesprek krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee en de uitslag van de VAS. Voorafgaand aan de rapportvergaderingen bespreken de teamleider, de zorgcoördinator en de mentor de leerlingen. Er wordt gekeken naar het niveau, de resultaten en het welbevinden van de leerling. Mocht het nodig zijn dan worden er afspraken met de ouders gemaakt over extra begeleiding en/ of ondersteuning.
 
 Informatieavond social media en tieners
Op donderdag 29 november van 19.30 - 22.00 uur organiseert het Minkema College een informatieavond om alles te weten te komen over social media en tieners. Heeft u een kind in leerjaar 1 tot en met 3? Dan bent u van harte welkom! 

Het belooft een interactieve avond te worden over mediaopvoeding, waarin we samen nadenken over hoe we tieners willen en kunnen opvoeden als het gaat om sociale media en gamen. Ook krijgt u handvatten voor het gesprek thuis.

 
 
 Kerstgala
We sluiten de periode voor de kerstvakantie op 20 december af met een spetterend kerstgala in de Steinweek, hierover hoort u t.z.t. meer.
 
 Open Lesmiddag
Vooruitlopend op de Open Dag (op 19 januari 2019) mogen groep 8’ers op woensdagmiddag 21 november twee voorbeeldlessen komen volgen.

De intekening hiervoor gebeurt digitaal op onze website. De basisschoolleerlingen krijgen op deze manier een goede eerste indruk van onze didactiek en het pedagogische klimaat. Daarmee hopen we hen te helpen bij het maken van een bewuste keuze voor de middelbare school. 
 
 
Mbo-avond op 13 november
Dinsdag 13 november vindt de mbo-avond voor de huidige vierde klassen plaats. Dit houdt in dat de mbo’s uit onze regio in het atrium van de Stein een informatiemarkt opzetten voor onze examenkandidaten. Daarnaast is er voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voorlichting over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de overstap van voortgezet onderwijs naar het mbo.
 
Ouderraad zoekt nieuwe leden
 
De ouderraad (OR) behartigt de belangen van de ouders bij de schoolleiding en de MR (Medezeggenschapsraad). Daarnaast organiseert de OR leuke activiteiten voor onze leerlingen. De OR van het vmbo zoekt nieuwe leden!
 
De leden van de MR stellen zich graag aan u voor.
 
Margreet Top & Sandra van Dusschoten
 
Minkema Fonds: financiële steun
Het Minkema Fonds ondersteunt al jaren met veel plezier projecten op school met een financiële bijdrage zoals Minkema Boulevard (Stein) en de aanschaf van muziekinstrumenten (Mink). Dat is echter lang niet bij iedereen bekend! Goede ideeën zijn van harte welkom! Iedereen op het Minkema College kan een aanvraag indienen, van leerling tot schoolleider, maar ook organen binnen de school zoals Leerlingenraad en MR.
 
Vuurwerk
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld. Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers van onze school. U zult begrijpen dat vuurwerk daar niet thuis hoort.

Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor het schoolgebouw en de terreinen rondom de school. Indien leerlingen zich niet houden aan dit verbod zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie.
 
 

Wij willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken. De schoolleiding spreekt de verwachting uit dat onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen een ieder een fijne en gezellige tijd toe. 

 
Post en belangrijke informatie
Post voor leerlingen en ouders sturen we meestal per e-mail, net zoals andere belangrijke documenten. We vragen dan ook vriendelijk om met regelmaat in de mailbox te kijken naar berichten van school. Het is hierom ook belangrijk dat we beschikken over de juiste mailadressen. Ouders kunnen hun persoonlijke gegevens zo nodig zelf aanpassen door in het eigen account van Magister in te loggen. Als van beide ouders het mailadres bekend is, gaat de post ook naar beiden (behalve die voor de intekening op de oudergespreksmomenten). Hiernaast is onze website een rijke bron van informatie. Belangrijke documenten (zoals Schoolgids, Omgangscode, Overgangsnormen, etc.) staan handig gegroepeerd op de site.
 
Nieuwe gezichten MR Stein
De medezeggenschapsraad (MR) heeft in haar samenstelling een aantal nieuwe gezichten door aftredende of vertrekkende leden. De MR is een luisterend oor voor collegae en ouders en houdt zich bezig met onderwerpen zoals financiën, beleid, roosters en lessentabellen.
 
Wijzigingen in het personeel
Met ingang van 1 november nemen we afscheid van collega Mw. Wijnands. Zij heeft een baan geaccepteerd op het middelbaar beroepsonderwijs. Wij danken haar voor alles wat ze voor de leerlingen en Minkema Stein heeft betekend en wensen haar alle succes op het MBO.

We zijn verheugd te kunnen melden dat met de komst van Mw. Heimans (ook per 1 november) ons team weer op volle sterkte is. Vanwege een ruil van klassen neemt Mw. De Vroomen de mavo-4-groep nu over, alsmede het mentoraat van klas 2h. Om die reden gaan lessen handvaardigheid in klas 2g over naar mw. Heimans. De andere lessen van Mw. Wijnands en de CKV-lessen (voorheen van Mw. De Vroomen) worden ook overgenomen door onze nieuwe collega Heimans.

Het schooljaar was (zonder vacatures) nog maar net begonnen of we werden verrast door het onverwachte vertrek van een net gestarte collega Economie & Ondernemen/ economie. Met de komst van Dhr. Sert is begin oktober in die vacature voorzien. Dhr. Sert heeft nu kader 4c E&O en de klassen 2b en 2l voor economie; kader 4bd heeft nu voor E&O ook 2 uur/week Dhr. Van der Leeden.

Vanwege alle veranderingen wordt gestart met een aangepast basisrooster.
 
Agenda
05/11: Start SE Week periode 1
13/11: Mbo-avond
21/11: Open Lesmiddag leerlingen groep 8
29/11: Informatieavond social media en tieners
 
Nieuwsbrief #1, 2018 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens verloren hebben, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan bij magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.