Nieuwsbrief 4 augustus - 18 september 2018
ACTUEEL 
Door minister Geens aangestelde experten van Strafrechtcommissie nemen ontslag

Pro deo-diensten blijven onderworpen aan nultarief btw voor onbepaalde duur

Aanstelling Hélène Casman als expert hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het relatievermogensrecht en het erfrecht, schenkingen en testamenten

Joris LAGROU, nieuwe voorzitter van de Hoge raad voor de Justitie

Consultatie CBB wordt goedkoper vanaf 1 oktober 2018

De advocatenkaart wordt een toegangssleutel voor het Brusselse justitiepaleis


Wijzigingen alimentatievorderingen: automatisering van de uitvoerbare titel over de onderhoudsuitkeringen en achterstallen

Informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken

Bedragen juridische bijstand geïndexeerd op 1 september 2018

Transitiehuizen : oproep voor een pilootproject (verlenging termijn indienen kandidaturen tot 31 oktober 2018)

Publiekrechtelijke rechtspersonen genieten niet langer strafrechtelijke immuniteit


De werkingsmodaliteiten van het UBO-register werden gepubliceerd

PUBLIEK RECHT
Publiekrechtelijke rechtspersonen genieten niet langer strafrechtelijke immuniteit
S. Keunen, Juristenkrant nr. 373, 12/09/2018, 9
11 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft, BS 20/07/2018, bl. 58484.

Rechtspraak publiekrecht

JLMB 2018/27
Inhoudstafel

Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten

Driemaandelijks tijdschrift, nr. 2018/1
Inhoudstafel

PRIVACY

Ook beheerder Facebookpagina moet GDPR-regels naleven

M. Taeymans, Juristenkrant nr. 373, 12/09/2018, 5
(HvJ 5 juni 2018, zaak C-210/16)

Hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging
  
Ministerraad 31 augustus 2018
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake het hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging.
Zie ook:
M. Knockaert, La réutilisation des informations du secteur public: l’open data et les organismes publics, JT N° 6739, 08/09/2018, 613

GEZONDHEIDSRECHT


Orgaantransplantatie

N. Broeckx, Orgaantransplantatie. Een juridische analyse, Reeks Gezondheidsrecht nr. 17, Intersentia 2018, 1238 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Invriezen van eicellen

L. Oplinus, Kinderwens in de koelkast. Over de juridische en maatschappelijke aspecten van het invriezen van eicellen, T. Gez. 2018-2019, nr. 1, 7

VREEMDELINGENRECHT
 

Minderjarigen in de volle rechtsmachtprocedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

E. Desmet, T.Vreemd. 2018/3, jul-aug-sep 2018, 198

Legalisatie van buitenlandse documenten van burgerlijke stand
T. Evrard (vertaling S. Konings), De legalisatie van buitenlandse documenten van burgerlijke stand: een tegengestelde evolutie. Deel 2: de vrijstellingen van legalisatie. Hoofdstuk 1: de conventionele vrijstellingen, T.Vreemd. 2018/3, jul-aug-sep 2018, , 215

OMGEVINGSRECHT
 

Bescherming tegen eigendomsbeperkingen van stedenbouwkundige aard, gezien door de bril van het EHRM en van de hoogste Belgische rechtscolleges

B. Indekeu, RW 2018-2019, nr. 2, 08/09/2018, 43

Het Nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet
 
M. Denys, Wolters Kluwer 2018, 304 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Codextrein ontwikkelt enkele nieuwe sporen binnen het ruimtelijke planningsinstrumentarium
 
W. De Cock, TMR 2018/3, 275

Diverse wijzigingen in het vergunningenbeleid
J. Hoofd, Diverse wijzigingen in het vergunningenbeleid door het decreet van 8 december 2017. Naar een incoherent ruimtelijk rendement?, TMR 2018/3, 294

ONDERWIJS

Personen- en familierecht en onderwijsrecht
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB) 2017-2018, nr.04-05, mrt-apr-mei-jun 2018
Inhoudstafel
BURGERLIJK RECHT
Naamsverandering: van gunst naar recht  
I. Boone, RW 2018-2019, nr. 3, 15/09/2018, 82

Het subsidiaire karakter van de rechtsvordering uit verrijking zonder oorzaak
J.-F. Romain, Le principe de la liberté et du cumul des actions patrimoniales en général, et la non-subsidiarité de l’action de in rem verso dans l’enrichissement sans cause en particulier, JT N° 6740, 15/09/2018, 629

Aanstelling Hélène Casman als expert hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het relatievermogensrecht en het erfrecht, schenkingen en testamenten
MB 24/08/2018, BS 03/09/2018

Tendensen vermogensrecht 2018
Renate Barbaix, Nicolas Carette (eds.), Intersentia 2018, 318 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Familiaal vermogensrecht
E. Goossens, Koorddansen in het familiaal vermogensrecht. Naar een nieuw evenwicht tussen de belangen van de kinderen en die van de langstlevende echtgenoot, TEP 2018/2, 220

Zorgvolmacht bij (patrimonium)vennootschappen
E. Callens, Aanwending van de zorgvolmacht in de context van (patrimonium)vennootschappen: meer zorgen dan macht, TEP 2018/2, 224

Modellen van erfovereenkomsten
J. Bael, TEP 2018/2, 239

Omzettingstabellen voor waardering vruchtgebruik bijgewerkt
Nieuwsbrief Notariaat nr. 13 weken 25 en 26 2018, 5
1 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettings-tabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 03/07/2018, bl. 53782

Opheffing van het verbod van de verkoop tussen echtgenoten
Strada lex 18/09/2018
22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake, BS 27/07/2018, bl. 59435
Inwerkingtreding 1 september 2018

Vrijheidsbeperking in de kinderpsychiatrie. Een juridische aanvulling bij het werk van Zorginspectie  
T. Opgenhaffen, RW 2018-2019, nr. 3, 15/09/2018, 83

HUUR

Huurzakboekje 2018
M. Dambre, W. Defoor, T. Vandromme, K. Vanneste, Wolters Kluwer 2018
Beschrijving + inhoudstafel

Huurschade
P. Marey, R. Meurisse, Advocatenpraktijk, Burgerlijk Recht nr. 50, aug 2018, 114 p.

Zes modellen voor huurovereenkomsten in Brussel  
De Brusselse regering heeft zes standaardmodellen voor huurovereenkomsten vastgelegd.
(12 JULI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van huurovereenkomst ten indicatieve titel , BS 06/08/2018)

APPARTEMENTSRECHT

Appartementsrecht III
Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen
N. Carette, V. Sagaert (eds.), Intersentia 2018, 289 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De hervormde appartementswet – Overzicht van enkele belangrijke wijzigingen
K. Meert, T.Van Stiphout, Nieuwsbrief Notariaat nr. 13, weken 25 en 26 2018, 1

De vierde generatie appartementswetgeving: enkele verrassende wendingen voor het notariaat
R. Timmermans, T. Not. 2018/7-8, jul-aug 2018, 560

BOUWRECHT

Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering of borgstelling van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector   
H. Van Ostaeyen, RW 2018-2019, nr. 1, 01/09/2018, 3

VERJARING


Overzicht van rechtspraak Bevrijdende verjaring (1992-2017)

I. Claeys, TPR 2018-1/2, 605

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Today’s Lawyer
Nr. 3, sept 2018
De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is eindelijk geboren! - GDPR: gelukkig ook van toepassing op advocaten - Zonder strijdtoneel geen nood aan regisseur - De fiscale aspecten in verband met tewerkstelling van jobstudenten - Online platformen en honorariumdeling - Loch Ness in de digitale justitie - Bar Leaders Conference: verslag uit Oslo - Geschillen over advocatenhonoraria - De verhoogde investeringsaftrek: stel uw investeringen niet langer uit!
Inhoudstafel

Pro deo-diensten blijven onderworpen aan nultarief btw  voor onbepaalde duur
Gebruik van het normale btw-tarief voor juridische bijstand en rechtsbijstand – uitstel voor onbepaalde duur FOD Financiën 07/09/2018

Ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders gaat van start
Persbericht Koen Geens 5 september 2018
Website: www.ombudsgdw.be

De advocatenkaart wordt een toegangssleutel voor het Brusselse justitiepaleis
Strada lex Nieuws 14/09/2018

Joris LAGROU, nieuwe voorzitter van de Hoge raad voor de Justitie
Persbericht HRJ 13/09/2018

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2018/28
Inhoudstafel

Consultatie CBB wordt goedkoper vanaf 1 oktober 2018
30 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2014 houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning, BS 03/09/2018, bl. 68127

Openbare verkoop onroerend goed is eenvoudiger geworden
C. Haspeslagh, Juristenkrant nr. 373, 12/09/2018, 10
11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11/09/2017, bl. 83100
Sinds 1 september 2018 is het hoger bod afgeschaft.

Hommage aan Pierre Van Ommeslaghe ter gelegenheid van het verkrijgen van de titel ere-advocaat aan het Hof van Cassatie
R. Jafferali, C. Verbruggen, Hommage à Pierre Van Ommeslaghe à l’occasion de son accession à la qualité d’avocat émérite à la Cour de cassation, JT N° 6738, 01/09/2018, 573

Informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken

Ministerraad 31 augustus 2018
De ministerraad keurt voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingsaken omvat.

Gerechtskosten in strafzaken
Ministerraad 31 augustus 2018
De ministerraad keurt voorontwerp van wet goed met betrekking tot gerechtskosten in strafzaken.

Wijzigingen op vlak van onderhoudsuitkeringen en achterstallen bij alimentatievorderingen
Ministerraad 31 augustus 2018
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat verscheidene wijzigingen aanbrengt in de wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen, wat de automatisering van de uitvoerbare titel over de onderhoudsuitkeringen en achterstallen betreft.

Sinds 1 augustus 2018 mogen raadplegende adviezen gevraagd worden aan het EHRM
Strada lex Nieuws 27/08/2018
Protocol nr. 16 van het EVRM

Capita selecta nationaal en internationaal beslagrecht
B. Volders, K. Schulpen, Intersentia –UA-CBR  2018, 36 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De vrederechter ‘Tot uw dienst’

K. Rotthier (ed.), die Keure 2018, 228 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
De ene kmo is de andere niet  
N. Bovens, Actualiteit, RW 2018-2019, nr. 2 08/09/2018, 42

Informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken
Ministerraad 31 augustus 2018
De ministerraad keurt voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingsaken omvat.

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
Inhoudstafel 18/5

Hervorming verenigingsrecht: overgangsregels en nieuwigheden

M. Roelants, Balans nr. 811, 31/08/2018, 1

Handboek Bedrijfsfinanciering
  
Marc Deloof, Sophie Manigart, Hubert Ooghe, Cynthia Van Hulle, Intersentia 2018, 510 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Transportrecht
De tussenpersonen

D. Noels, Wolters Kluwer 2018, 610 p.
Beschrijving + inhoudstafel

CONSUMENTENRECHT EN HANDELSPRAKTIJKEN

Nieuwe Verordening Consumentenbescherming
E. Terryn, P. Verbiest De herziene CPC verordening als oplossing voor grensoverschrijdend consumentenleed?, DCCR N° 118, jan-feb-mrt 2018, 5

Misleidende milieureclame
C. Borucki, Als de vos de passie spreekt … Corporate greenwashing als misleidende handelspraktijk, DCCR N° 118, jan-feb-mrt 2018, 31

INTELLECTUELE RECHTEN

De nieuwe taken van het Benelux Gerechtshof sinds 1 juni 2018

H. Vanhees, RW 2018-2019, nr. 4, 22/09/2018, 122

De rechten verbonden aan een Benelux-merk
H. Vanhees, AdvocatenPraktijk, Handels- en Economisch Recht nr. 33, sep 2018, 52 p.

L’usage normal ou sérieux d’une marque au Benelux
E. Cornu, RDI 2018/2, 225

MEDEDINGING

Competitio
Tijdschrift voor Belgische Mededinging, 2018, Vol. 13/2
Inhoudstafel

FINANCIEEL RECHT
De werkingsmodaliteiten van het UBO-register werden gepubliceerd
Strada lex Nieuws 31/08/2018
30 JULI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 14/08/2018, bl. 64620
Inwerkingtreding 31/10/2018
 
STRAFRECHT
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen – versie 2018
A. Leroy, JT N° 6740, 15/09/2018, 638

Publiekrechtelijke rechtspersonen genieten niet langer strafrechtelijke immuniteit
S. Keunen, Juristenkrant nr. 373, 12/09/2018, 9
11 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft, BS 20/07/2018, bl. 58484.

Handtekening onderzoeksrechter blijft substantiële vormvereiste
R. Vasseur, De Juristenkrant nr. 373, 12/09/2018, 1
Arrest Grondwettelijk Hof 91/2018 van 5 juli 2017

Veralgemeende correctionaliseerbaarheid
Rechts(on)zekerheid na het interpretatief arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 2018/28)
R. Vilain, W. Yperman, NJW nr. 386, 12/09/2018, 566

Gerechtskosten in strafzaken: instelling van gerechtskostenbureaus
Ministerraad 31 augustus 2018
De ministerraad keurt  een voorontwerp van wet goed met betrekking tot gerechtskosten in strafzaken

Informatisering van aspecten van de burgerlijke en strafrechtelijke procedure
Ministerraad 31 augustus 2018
- gegevensuitwisseling in de strafuitvoering met drie gegevensbanken:
·         ‘Sidis Suite’ (detentie)
·         ‘Het Voorwaardenregister’
·         ‘het Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgingsdossier’ (digitale opvolging van strafrechtelijke procedures en uitspraken)
 
- Aanpassing toegangsregels van het Centraal Strafregister (mogelijkheid tot kopiëren van een strafdossier door inzagegerechtigden met smartphone of ander toestel binnen het kader van het geheim van het onderzoek)
- ‘Centraal Register Collectieve Schuldenregeling’ (verdere uitwerking van de elektronische procedure van de collectieve schuldenregeling)

- Uitbreidingen van de wettelijke kaders van bestaande digitale platformen gehouden door de bij justitie betrokken beroepsorganisatie

Salduz minderjarigen - Omzendbrief College PG
Addendum 2 aan de omzendbrief  COL 8/2011 betreffende de organisatie van recht op toegang tot een advocaat – situatie van de minderjarigen en de personen die ervan verdacht worden vóór de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben
COL 11/2018 van 16 augustus 2018, inwerkingtreding 15 september 2018

Meer onderhandelingen in het strafproces: de wet van 18 maart 2018

B. De Smet, RW 2018-2019, nr. 1, 01/09/2018, 2

Politie & Recht

Driemaandelijks tijdschrift, nr. 2018/2
Rechtsleer: Een wettelijke basis voor de screening bij 'Tomorrowland 2017'? Het standpunt van het Vast Comité P - Schadevergoeding naar aanleiding van een politieoptreden
Inhoudstafel

Gerechtskosten in strafzaken

Ministerraad 31 augustus 2018
De ministerraad keurt voorontwerp van wet goed met betrekking tot gerechtskosten in strafzaken.

Transitiehuizen : oproep voor een pilootproject

De FOD Justitie heeft op 30 juli 2018 een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor de uitbating van transitiehuizen (Erratum BS 13/09/2018: verlenging termijn indienen kandidaturen tot 31 oktober 2018)
11 JULI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken , BS 18/07/2018, bl. 57582 (art. 68- 79)

Handboek verhoren 1
M. Bockstaele, 2e herziene uitgave, Maklu 2018, 479 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek verhoren 2 
M. Bockstaele, Maklu 2018, 480 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Leugens en hun detectie
 
M. Bockstaele, S. Raeymaekers, E. Enhus, Maklu 2018, 464 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Revue de Droit Pénal et de Criminologie nr. 2018/7-8
Jul-aug 2018
Inhoudstafel

VERKEERSRECHT
 

WAM – Overzicht belangrijkste wijzigingen ingevolge de wet van 31 mei 2017
RABG 2018/11
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Fiscaal (straf)procesrecht
S. Gnedasj, Bescherming grondrechten: Antigoon aan het wankelen?, Fisc. Act. nr. 30, week 6-12 sep 2018, 1

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

L. De Brouwer, Y. Cuypers, Steunzones: flexibelere toepassing én meer, Fisc. Act. nr. 30, week 6-12 sep 2018, 8

Kroniek van de Vlaamse registratiebelasting 2017-2018

A. Ghysens, T. Not. 2018/7-8, 622

Registratiebelasting
JVD, ‘Historische’ vennoot/mede-eigenaar in EBVBA: Vlabel draait bij, Fiscoloog nr. 1578, 12/09/2018, 12

Passiefposten in de Vlaamse nalatenschap
K. Raets, Not.Fisc.M. 2018/6, 166

Vlaamse erf- en schenkbelasting
E. Spruyt, Het Vlaamse decreet van 6 juli 2018 inzake modernisering van de erf- en schenkbelasting: het nieuw erfrecht gefaciliteerd en introductie van de ‘fiscale erfenissprong’-schenking, Nieuwsbrief Notariaat nr. 14-15, weken 27 t/m 30 2018, 1

‘Snel’ wegschenken vererfde goederen: (soms) zonder schenkbelasting
CB, Fiscoloog nr. 1578, 12/09/2018, 1

Aftrek voor innovatie-inkomsten: een FAQ met vraagtekens
B. Springael, Fiscoloog nr. 1578, 12/09/2018, 8

Belastingvrij bijklussen: mag je gras wel of niet ‘periodiek’ afrijden?

JVD, Fiscoloog nr. 1577, 05/09/2018, 1

Terugbetaling kapitaal niet toerekenbaar op aanschaffingswaarde: winst
SVC, Fiscoloog nr. 1577, 05/09/2018, 3

Voordeel van alle aard wegens werken in kader van vruchtgebruik
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1577, 05/09/2018, 7

Blockchain en kadastraal inkomen: einde van het stenen tijdperk in zicht?
K. Pauwels, I. Rivière, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 545, sep 2018, 639

De kaaimantaks 2.0
G.D. Goyvaerts, De kaaimantaks 2.0 – Een kritische commentaar bij de aanpassing van de kaaimantaks door de wet van 25 december 2017, TFR nr. 545, sep 2018, 642

Invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
Ministerraad 31 augustus 2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen invoert.

De overdracht van de Waalse fiscaliteit treedt in werking
 
Strada lex Nieuws 31/08/2018
19 JULI 2018. - Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen. - BS 24/08/2018 (inwerking 03/09/2018)

Douane en accijnzen toegepast
K. Celis, J. Verbeken, dere editie, Wolters Kluwer 2018, 363 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Meerwaarde op ‘gronden’: Cassatie zet rem op belasting als beroepsinkomen

CB, Fiscoloog nr. 1574, 08/08/2018, 1
(Cass. 21 juni 2016)

Jaarboek Registratierechten I
F. Werdefroy, 12e editie, Wolters Kluwer 2018, 1159 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Begrotingsakkoord

- JVD, Voordeel alle aard ‘gratis woonst’: altijd vermenigvuldigingsfactor ‘2’ – sociaal passief eenheidsstatuut – ATAD-interestaftrekbeperking – ficheverplichting en aandelenopties – regularisaties – carryback landbouw – onroerend goed buitenland – jobs deal, Fiscoloog nr. 1574, 08/08/2018, 3
- K. Janssens, Voordeel alle aard woningen: factor 2 i.p.v. 3,8 - vrijstelling sociaal passief eenheidsstatuut: spreiding – ATAD-interestaftrekbeperking al in 2019 i.p.v. 2020 – fraudebestrijding – steun voor binnenvaart en e-commerce, Fisc.Act. nr. 28, week 26 jul – 1 aug 2018, 1

Wet 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 26/07/2018

JVD, Verenigingswerk, occasionele diensten, en deeleconomie: de definitieve regels, Fiscoloog nr. 1574, 08/08/2018, 4

Vennootschapsbelasting
D.Decrock, K. Dewagtere, De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aj. 2018, Fisc.Act. nr. 28, week 26 jul – 1 aug 2018, 3

Effectentaks doorstaat (eerste) toets Grondwettelijk Hof
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 28, week 26 jul – 1 aug 2018, 10
GwH 19 juli 2018, 110/2018

Fiscale consolidatie

P. Vanclooster, P. Deré, D. Verbeurgt, Invoering van de consolidatie in België, AFT 2018/7, 6

Europees fiscaal recht 
N. Bammens, Fiscoloog Internationaal nr.416, 31/07/2018, 1

Transferpricing
  
A. Engels, Transfer pricing aspecten van financiële transacties: OESO-discussietekst, Fiscoloog Internationaal nr.416, 31/07/2018, 6

Waalse registratierechten
D. Verpeut, De Waalse decreetgever zet de eerste stap naar meer fiscale coherentie – Decreet 13 december 2017 houdende diverse fiscale wijzigingen,  Nieuwsbrief Notariaat nr. 12, weken 23 en 24 2018, 1

BTW

Btw op onroerende verhuur wordt mogelijk vanaf 1 januari 2019

I. Massin, T. Not. 2018/7-8, 647

Regeling optionele BTW-verhuur sleutelt grondig aan herziening
I. Massin, Fiscoloog nr. 1577, 05/09/2018, 4

De langverwachte hervorming van btw-boetebeleid

G. Cristiaensen, S. Bergers, BTW Brief nr. 7, aug 2018, 1

Kosten voor publieke evenementen: btw toch aftrekbaar
P. De Wandel, G. Gilis, BTW Brief nr. 7, aug 2018, 2

Fondsenwerving voor goed doel vrijgesteld van btw
P. De Wandel, G. Gilis, BTW Brief nr. 7, aug 2018, 3

BTW-vrijstelling voor sport vereist een lichamelijke component
P. De Wandel, S. Van Ooteghem, , BTW Brief nr. 7, aug 2018, 4

Nieuwe circulaire hernieuwde btw-vrijstelling online kans- en geldspelen
S. Kerkhove, A. Rems, BTW Brief nr. 7, aug 2018, 5

Verwerping 21 % btw op pro-Deorechtsbijstand
C. Orban, BTW Brief nr. 7, aug 2018, 5

Herziening bij onterechte btw-aftrek: kiest Hof kant belastingplichtige?
B. Pernet, BTW Brief nr. 7, aug 2018, 5

Ook lening bij huurkoopovereenkomst aan btw onderworpen
B. Pernet, C. Orban, BTW Brief nr. 7, aug 2018, 7

Onttrekkingen en herzieningen inzake onroerende goederen
V. Coussee, T. Van Beveren, Not.Fisc.M. 2018/6, 150

BTW
I. Massin, Eerste fout te goeder trouw: algemeen ‘pardon’ toch niet zo ‘algemeen’, Fiscoloog nr. 1574, 08/08/2018, 8

Overzicht rechtspraak btw 2010-2015
S. Reynders, AFT 2018/7, 24
 
SOCIAAL RECHT
Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht
M.-A. Masschelein, APR-reeks, Wolters Kluwer 2018, 448 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Codex over het welzijn op het werk, editie 2018-2019

Volledig herziene editie n.a.v. publicatie van de nieuwe Codex, van kracht sinds 12 juni 2017, Wolters Kluwer
Beschrijving + inhoudstafel

Educatief verlof & regionalisering: stand van zaken en vooruitblik

I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2018, 2

Burn-out: indientermijn voor preventieprojecten loopt
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2018, 7

Het lot van het gewaarborgd loon bij volledige en gedeeltelijke werkhervatting
T. Stroobants, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2018, 9

Zondag 7 oktober Open Bedrijvendag. Werken op zondag: de spelregels
M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 15, sep 2018, 13

Nieuwe Europese Richtlijn 2018/957 betreffende de terbeschikkingstelling

Strada lex Nieuws 29 augustus 2018
Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Sociaal recht in essentie
D. Heylen, I. Verreyt, zesde editie, Wolters Kluwer 2018, 512 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Alternatieve verloning

N. Wellemans, Intersentia 2018, 744 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsrecht toegepast zesde editie
 
Dirk Heylen, Ivo Verreyt, Intersentia 2018, 478 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Camerabewaking op de werkvloer na de doortocht van GDPR: hoe moet het nu verder?

T. Dirix, Sociale Wegwijzer nr. 13, aug 2018, 2

Herstel van kanker als arbeidershandicap: wat zijn de gevolgen?
K. Verloes, I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 13, aug 2018, 6

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
CBR studieavonden 2018-2019
Programma

CBR workshops 2018-2019
Programma

CBR –Bemiddeling programma 2018-2019
Programma

TPR Webinarreeks rechtspraakoverzichten

•09.10.2018: Afstamming en adoptie (12.00u tot 14.00u) – prof. dr. Gerd Verschelden
•24.10.2018: Wettelijke samenwoning (12.00u tot 14.00u) – Mevr. Lynn De Schrijver
•21.11.2018: Huwelijk (12.00u tot 14.00u) – Meester Annette Van Thienen
•30.11.2018: Echtscheiding (12.00u tot 14.00u) – Meester Steven Brouwers
•11.12.2018: Alimentatie (12.00u tot 14.00u) – Meester Steven Brouwers
Programma

Het burgerlijk proces opnieuw hervormd
Intersentia i.s.m. CBR (UA), VUB, U Gent, KU Leuven
Leuven 11 oktober 2018
Programma

Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Intersentia
BRUSSEL - 20/09/2018 (tweetalig): de (genoteerde) NV / la SA (cotée en bourse)
LEUVEN - 28/09/2018: not-for-profit
Programma

Opleiding bewindvoerders
arrondissement Antwerpen
14 september – 23 november 2018
Programma

Het arrest Altun. Doorbraak van de Europese fraude- en misbruikdoctrine in het sociaal recht?
 
Larcier opleiding, Antwerpen 20 september 2018
Programma

Het nieuwe verenigingsrecht: de intrede van de ‘non-profit’ sector in de ondernemingswereld

Lexalert online seminarie, 20 september 2018
Programma

Webinar: Tussenpersonen in verzekeringen

M&D Seminars 21 september 2018
Programma

Bestuurdersaansprakelijkheid in een nieuw jasje

Lexalert online seminarie 25 september 2018
Programma

Contracten: welke aanpassingen in het licht van de talrijke nieuwe wetgeving?

M&D Seminars, Kontich 25 september 2018
Programma

Bodemverontreinigingen, bodemsaneringen en grondverzet

M&D Seminars, Leuven 25 september 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
 
Larcier opleiding, Antwerpen 27 september 2018
Programma

De nieuwe wet mede-eigendom

M&D Seminars, Laakdal 28 september 2018
Programma

Conventionele overdracht van onderneming en de arbeidsrechtelijke aspecten: recente evoluties in de rechtspraak

M&D Seminars, Gent 28 september 2018
Programma

Webinar: Virtueel geld: over bitcoins, cryptomunten en ICO's

M&D Seminars 28 september 2018
Programma

DPA to day – congres ING Privalis met OVB

2 oktober 2018
meer informatie volgt

Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?
M&D Seminars, Leuven 2 oktober 2018
Programma

De hervorming van het ondernemingsrecht
Intersentia opleiding
Dinsdag 2 oktober 2018 | Hasselt
Dinsdag 16 oktober 2018 | Antwerpen
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het straf(proces)recht: een grondige update
Larcier opleiding, Zwijnaarde 4 oktober 2018
Programma

Werken met onderaannemers en zelfstandigen
M&D Seminars, Sint-Niklaas 4 oktober 2018
Programma

Fiscale implicaties van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
Lexalert online seminarie 8 oktober 2018
Programma

De nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen: wat verandert er en hoe kan uw onderneming zich optimaal beschermen?
Larcier, Brussel 9 oktober 2018
Programma

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 9 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling na echtscheiding vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 11 oktober 2018
Programma

De bescherming van bedrijfsgeheimen
Lexalert online seminarie 11 oktober 2018
Programma

Boek XX – Het nieuwe insolventierecht (seminarie in 2 sessies + boek)
Lexalert online seminarie, 12 en 22 oktober 2018
Programma

10 veilige technieken om schenk- en erfbelasting te vermijden anno 2018
Lexalert online seminarie 16 oktober 2018
Programma

De gedwongen overdracht van aandelen tussen aandeelhouders
M&D Seminars, Gent 16 oktober 2018
Programma

Actualia handelshuur
M&D Seminars, Leuven 16 oktober 2018
Programma

Juridische aspecten van smart contracts en blockchain
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 17 oktober 2018
Programma

Buitengerechtelijke geschillenregeling in het verzekeringsrecht
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC), UAntwerpen 18 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 18 oktober 2018
Programma

Burenhinder
M&D Seminars, Gent 18 oktober 2018
Programma

De positie van schuldeisers onder de nieuwe insolventiewet
M&D Seminars, Kontich 18 oktober 2018
Programma


Legal Tech Congres OVB
19 oktober 2018
meer info volgt

Actualia intellectuele eigendomsrechten
M&D Seminars, Gent 19 oktober 2018
Programma

Het nieuwe ondernemingsrecht
Intersentia
Kuleuven 19 oktober 2018
VIA Brussel 5 november 2018
Programma

Colloquium CABG - Mensenhandel en -smokkel - De weg naar een eengemaakte vervolging en berechting
Larcier opleiding, Brugge 23 oktober 2018
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia
M&D Seminars, Gent 23 oktober 2018
Programma

Webinar: Verzekeringen en marktpraktijken
M&D Seminars 24 oktober 2018
Programma

De nieuwe wet mede-eigendom
M&D Seminars,Gent 24 oktober 2018
Programma

Fusies en splitsingen: tips en tricks voor de meerwaardezoeker

Larcier, Gent 25 oktober 2018
Programma

De Aanbestedende Overheid &: Gunningscriteria
Larcier opleiding, Brussel 25 oktober 2018
Programma

Actuele tendensen in het distributierecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 25 oktober 2018
Programma

Strafprocesrecht
M&D Seminars, Leuven 25 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling na echtscheiding vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 6 november 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie
Larcier opleiding, Antwerpen 6 november 2018
Programma

Het nieuwe Vlaams Huurdecreet – What’s new?
Lexalert online seminarie 6 november 2018
Programma
Colloquium Contra-Terrorisme
Larcier opleiding, Mechelen 8 november 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 13 november 2018
Programma

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed
Lexalert online seminarie 13 november 2018
Programma

Faillissementsrecht
M&D Seminars
Gent 14 november 2018
Kontich 20 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Mechelen 15 november 2018
Programma

Waar blijft de tijd in een juristenwereld? Over timemanagement & focus
Larcier, twee opleidingsvoormiddagen, Antwerpen 16 november + 7 december 2018
Programma

Studieavond: Ouderschap
Larcier opleiding, Gent 20 november 2018
Programma

EOT: de vermogensrechtelijke overeenkomst
M&D Seminars, Kontich 22 november 2018
Programma

Vlaams huurdecreet – Bespreking van de clausules in huurovereenkomsten
Lexalert online seminarie 26 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Zedelgem 27 november 2018
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 28 november 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
Larcier opleiding, Zwijnaarde 29 november 2018
Programma

Updateseminarie Btw
Larcier opleiding, Antwerpen 3 december 2018
Programma

Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?
Larcier opleiding, Gent 6 december 2018
Programma

 
JURA UITLEG DATABANK
zoekstrategieën en functionaliteiten
Elke 1e donderdag van de maand van 9 tot 13u in de advocatenlounge gerechtsgebouw Antwerpen
meer info
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
 
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be