Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 23/09/2021
Wendagen wederom geslaagd!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er bijna op. Het is ontzettend fijn om dit écht samen te beginnen. Weliswaar geldt er nog wel een aantal coronamaatregelen. Het mondkapje is daarvan wellicht de lastigste. Gelukkig komt de mondkapjesplicht met ingang van 27 september te vervallen. Persoonlijk ben ik daar heel blij mee.
 
De afgelopen weken stonden in het teken van ontmoeting. De wenweek op het vmbo en het brugklaskamp en Mink SummerFest op de havo/vwo-locatie zijn daar mooie voorbeelden van. Daarnaast hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het 70 minutenrooster.
 
Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van een programma om leer- en leefvertragingen in te lopen. Om een goed plan te maken vonden wij het belangrijk om naast de docenten ook jullie en jullie ouders te bevragen. Dank voor jullie input in de enquête!
 
Ik wens jullie een mooi schooljaar!
 
Nieuw coronabeleid
Het kabinet heeft besloten om per 25 september een aantal versoepelingen door te voeren in het coronabeleid. Zo wordt het niet langer noodzakelijk om anderhalve meter afstand te houden tot elkaar en komt voor het voortgezet onderwijs de verplichting voor het dragen van het mondkapje te vervallen. De regel om bij klachten thuis te blijven (en te testen), alsmede de basisregels met betrekking tot hygiëne, blijven gehandhaafd. We hebben ons protocol aangepast aan het nieuwe beleid.
 
De verplichting dat er tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen minimaal anderhalve meter afstand aangehouden dient te worden, is omgezet in een dringend advies. De striping in de lokalen blijft daarom ook gehandhaafd.

Zelftesten
De overheid vraagt nog steeds van mensen die niet immuun zijn om twee keer per week een zelftest af te nemen. Je kunt deze zelftesten ophalen bij de receptie.
 
Online lessen
Gegeven het feit dat er steeds minder leerlingen voor een wat langere periode thuis zitten, hebben we besloten om niet langer lessen te streamen. Zit je onverhoopt thuis dan verwachten wij dat je aan de hand van de lesplanning met zelfstudie verder werkt aan de stof. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij een massalere en langdurige afwezigheid) kunnen we, in overleg met de docent, alsnog besluiten de lessen te streamen.
 
Inloop voor ouders over NPO-gelden
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Daarom is er een collegebrede taskforce opgericht die de komende twee jaar als doel heeft om de cognitieve en sociaal-emotionele achterstanden zo efficiënt mogelijk weg te werken. Meer over de taskforce.
 
Online inloop
Voor de vakantie heeft de taskforce geïnventariseerd welke achterstanden leerlingen, docenten en ouders ervaren. Alle betrokkenen konden hier toen een enquête over invullen. Op basis van deze inventarisatie zijn we bezig om een plan op te stellen waar op 3 november in de MR over wordt gestemd. Omdat we het belangrijk vinden om hier ook zo veel mogelijk ouders bij te betrekken, organiseren we twee online inloopmomenten. Tijdens deze momenten kunnen ouders input geven en vragen stellen. Als u zich aanmeldt via onderstaande link ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Aanmelden kan tot en met donderdag 30 september.
 
Locatie   Tijd   Aanmeldlink
Minkemalaan
  Maandag 4 oktober     
  20.30 - 21.30 uur
   Aanmelden!  
Steinhagenseweg
  Dinsdag 5 oktober
  19.30 - 20.30 uur
   Aanmelden!
 
Wendagen wederom geslaagd!
De eerste schoolweek voor onze leerlingen is goed verlopen. De brugklassers hadden een aangepast rooster met iedere dag (extra) momenten met de klas en de mentor. Tussendoor volgden ze alvast wat “gewone” lessen.
 
Naast praktische zaken zoals het uitdelen van de kluissleutels, was er op woensdag- en donderdagochtend een sportprogramma. Op vrijdagmiddag werd het programma afgesloten met een BBQ. Veel leerlingen gaven aan dat ze het een leuke week hebben gevonden!
 
 
 
 
Voor leerjaar 2 tot en met 4 organiseerden we, samen met KUVO, op vrijdag 3 september ook een Wendag. In elk leerjaar werden er leuke (creatieve) activiteiten aangeboden, zoals graffiti, bamboestiek en muziek produceren. 
 
Voorstellen: Ruben Boerma
Met ingang van 1 oktober a.s. wordt Ruben Boerma de nieuwe afdelingsleider basis/kader & kader/mavo op onze vmbo-locatie.
 
Ruben Boerma stelt zich graag in een filmpje aan jullie voor!

Dit betekent ook dat vanaf 1 oktober mevrouw J. Emons niet langer plaatsvervangend afdelingsleider is. Zij zal zich volledig richten op haar functie als leerlingcoördinator mavo/havo.
 
 
Gezocht: ouders voor de MR
De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. In het kort heeft MR de volgende taken:
 • adviseren over of instemmen met beleidsvoorstellen van het bestuur,
 • initiatieven nemen, 
 • de gevolgen van besluiten evalueren, 
 • de belangen van alle geledingen (personeel, ouders, leerlingen) en de school als geheel behartigen, 
 • en de achterban over voorstellen, adviezen en instemmingen informeren en raadplegen. 
MR-structuur op het Minkema College
De MR op het Minkema College bestaat in totaal uit 16 leden, te weten 6 onderwijsgevende personeelsleden (OP), 2 onderwijsondersteunende personeelsleden (OOP), 4 ouders en 4 leerlingen. De verdeling van de leden is gelijk over het havo/vwo en vmbo. De MR vergadert circa 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden altijd plaats op woensdagavond. In het Minkema Nieuws brengt de MR indien nodig verslag uit.
 
Gezocht: ouder van het vmbo
Door het vertrek van Christa van Maanen (die wij hierbij hartelijk willen danken voor de inzet gedurende de afgelopen jaren) is er in de MR een vacature voor een ouder ontstaan. Het gaat om een vacature voor een ouder van het vmbo.
 
Bij deze zijn wij dus op zoek naar enthousiaste ouders die hun bijdrage willen leveren aan de school. Elke ouder met een kind op het vmbo mag zich kandidaat stellen voor deze vacature. Wanneer meer kandidaten zich hebben aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn, volgen verkiezingen.
 
Aanmeldingsprocedure
Kandidaten kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), voorzitter van de MR. In het contactformulier selecteert u bij onderwerp 'Medezeggenschapsraad'.
 
Tijdpad kandidaatstelling
De kandidaatstelling start op donderdag 23 september en sluit op vrijdag 1 oktober om 16:00 uur. Eventuele verkiezingen zullen hierna plaatsvinden.
 
 
Brugklasfeest op 14 oktober
Onder voorbehoud van corona-maatregelen vindt op 14 oktober 2021 het brugklasfeest plaats. Het thema zal zijn: Halloween. Dus: trek je mooiste/engste/origineelste Halloween-outfit aan! Binnenkort ontvang je een mail met meer informatie.
 
Masterclass Minkema Boulevard
De afgelopen 2 jaar kon Minkema Boulevard, na een jarenlange traditie met 15 shows, helaas geen doorgang vinden. Hopelijk kunnen de show en de lessen die hier aan vooraf gaan dit jaar wel doorgaan. Voor de herfstvakantie krijgen de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 informatie om zich in te schrijven voor de Minkema Boulevard lessen. De leerlingen die talenten of interesse hebben voor theater, dans, zang en muziek kunnen zich hiervoor opgeven. De lessen starten dan op dinsdagmiddag het 6e lesuur na de herfstvakantie.
 
On Stage
 
 
Voor de leerlingen van de eerste en derde klassen starten wij dit jaar regiobreed On Stage op. On Stage is een beroepenfeest, speciaal gericht op de leerlingen van het vmbo.
 
De rode loper wordt voor de leerlingen uit onze regio uitgelegd door diverse beroepsbeoefenaren die de leerlingen tijdens een beroepenfeest op 10 februari 2022 werkbezoeken op de werkvloer aanbieden.
Op dit moment is een stageteam druk bezig om een zo groot mogelijke diversiteit aan beroepen op het beroepenfeest te krijgen. De leerlingen worden op school voorbereid door de mentor, tijdens de mentorlessen. Voor onze brugklasleerlingen is het doel kennismaken met alle mogelijkheden die zij in de toekomst hebben, voor de derdeklasleerlingen is het een voorbereiding op het keuzeproces in de vierde klas. 
 
Gezocht: ouders die willen vertellen over hun beroep!
Ouder(s) die meer willen weten en wellicht zelf mee willen werken aan het beroepenfeest en de werkbezoeken op de werkvloer (24 februari 2022) kunnen contact opnemen met José van der Heijden (j.vanderheijden@minkema.nl) of Wouter Agterberg (w.agterberg@minkema.nl). Of meld je direct aan op de website van On Stage.
 
We hebben stageaanbieders nodig uit de sectoren:
 • handel & economie 
 • techniek 
 • zorg, welzijn & maatschappij 
 • groen & natuur.
 
MBO-avond voor examenleerlingen
Direct na de herfstvakantie, op dinsdagavond 26 oktober organiseert het Minkema College een mbo-avond waar alle mbo’s uit de regio vertegenwoordigd zullen zijn. Een mooie kans om kennis te maken met de diverse mogelijkheden die het mbo-onderwijs te bieden heeft. Voor onze mavoleerlingen is er ook een vertegenwoordiging van onze havo aanwezig.
 
De mbo-avond is een verplicht onderdeel van het PTA-LOB (loopbaanoriëntatie). Op deze avond zal de decaan van het vmbo, mevrouw Van der Heijden, voorlichting geven aan ouders en leerlingen over het keuzeproces en de inschrijving op het mbo. Je wordt via de mail binnenkort verder geïnformeerd over deze avond.
 
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is op school geweest om pasfoto’s van jullie te maken. Deze pasfoto gebruikt school voor je leerlingenpas en voor Magister. In april komt de schoolfotograaf terug voor de individuele- en klassenfoto’s die jij of je ouders kunnen nabestellen. Dit gaat dit jaar via een online platform, er worden geen pakketjes foto’s meer meegegeven.
 
Leerlingen starten duurzame onderneming
Vanaf 1 oktober gaan de 3e jaars vmbo-kaderleerlingen aan de slag met het opzetten van een duurzame onderneming vanuit het project ‘Day for Change’. Day for Change zet zich in voor een rechtvaardig economisch systeem. Goed voor mens, dier en de planeet. 
 
 
Zij hebben de overtuiging dat toegang tot fatsoenlijke financiële dienstverlening, ‘inclusive finance’ een basisrecht is. Diverse gastsprekers vertellen de leerlingen over de uitdagingen waar we op dit moment wereldwijd mee te maken hebben. En bovenal hoe leerlingen door het opstarten van een eigen (duurzame) onderneming een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld.

Ze leren een ondernemersplan te schrijven en pitchen dit aan een jury die hen ook echt een microkrediet zal geven om van start te gaan. Welk groepje leerlingen komt met het beste duurzame idee en weet hun dienst of product ook goed te verkopen? Het winnende groepje krijgt een certificaat en de opbrengst van alle ondernemingen gaat naar een goed doel.
 
Cito-0
In de week van 27 september t/m vrijdag 1 oktober zal bij de brugklassen de Cito Volgtoets 0 worden afgenomen. Door middel van deze toets krijgen we meer inzicht in de didactische vaardigheden van uw dochter/zoon. In april van dit schooljaar zal Cito Volgtoets 1 worden afgenomen, we kunnen op deze manier de vorderingen goed monitoren.
 
De toets bestaat uit 6 deeltoetsen waar per toets 50 minuten aan besteed mag worden. De onderdelen Nederlands woordenschat / leesvaardigheid, Engels woordenschat/leesvaardigheid en rekenen/wiskunde worden getoetst.
 
De toetsen worden zoveel mogelijk tijdens de vaklessen (Ne, Eng, Wis/rek) afgenomen, alle leerlingen zitten dus gewoon in hun eigen klas, bij hun eigen vakdocent of mentor. De ingeplande lesuren staan in magister, in het leerlingrooster.
 
De lesduur waarin de toets wordt afgenomen is 70 minuten; dit geeft leerlingen met een Steinpas, die langer over de toetsen mogen doen, de gelegenheid de toets gewoon in dezelfde les af te ronden.
 
In de mentorlessen zal de toets worden voorbereid, belangrijk punt dat hierbij besproken zal worden is dat leerlingen zich geen zorgen moeten maken: er kan immers niet voor geleerd worden, het is een meting van ‘de stand van zaken’. We nemen de toets digitaal af. Leerlingen maken de toetsen op hun Chromebook. Belangrijk is dus dat zij deze geladen en wel meenemen! Leerlingen die volgens de Steinpas bij de afname van de toets spraakondersteuning mogen gebruiken moeten ‘oortjes’ meenemen.
 
FAQ Kuario-app
Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt het Minkema College met de KUARIO-app. Met deze app betaal je bij de printers, in de kantine en bij de automaten.
 
Heb jij de app nog niet geïnstalleerd? Lees dan hier hoe dat moet. Loop je tegen problemen aan met de app? Loop dan even binnen bij de ICT-helpdesk. Zij helpen je graag.
 
Check de FAQ over de app!
 
 
 
 
 
OLC (Mediatheek) zoekt vrijwilligers
Wij zoeken voor het Open Leer Centrum (inclusief de mediatheek) ouders die als vrijwilliger een handje willen helpen. De mediatheek wordt druk bezocht door diverse leerlingen en vrijwilligers zijn onmisbare hulpkrachten in de mediatheek.
 
Werkzaamheden van de vrijwilliger in de mediatheek zijn:
 • Innemen en uitlenen van de boeken
 • Begeleiden van leerlingen bij hun werkzaamheden
 • Zorgen voor een prettige werksfeer binnen de mediatheek 
Wat bieden wij?
Een plezierige werksfeer en een werkomgeving waar je betrokken bent bij de school, leerlingen en docenten. Het gaat om een aantal uren in de week, in nader overleg te bepalen.

Heb je interesse?
Voor vragen of om een afspraak te maken om eens langs te komen, stuur een e-mail naar: h.vanesch@minkema.nl.
 
De impact van corona op jongeren in beeld
Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. De GGD’en in Nederland willen de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart brengen.
 
GGD regio Utrecht voert daarom in september-oktober 2021 een online vragenlijstonderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats. Lees verder.
 
Schoolplan 2021-2025
 
Vanaf dit schooljaar werken we met een nieuw schoolplan. In het schoolplan geven we woorden aan beleid en ambities voor de periode 2021 tot met 2025. Het schoolplan sluit aan op ons strategisch beleidsplan 'Bagage voor het leven'.
 
Onze kernwaarden “Verbindend”, “Inspirerend” en “Verantwoordelijk” hebben we als kapstok voor het schoolplan gebruikt. In het schoolplan beschrijven we onze vertreksituatie en hoe we onze ambities willen omzetten in concrete plannen voor de hele school en per afdeling. 

We beschrijven onze keuzes voor het onderwijs, het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg. Aan de start van het schooljaar ontvingen alle medewerkers een kleurenwaaier, waarin de ambities nog een keer op een rijtje staan. We willen de waaier gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over de ambities. Daarnaast is de waaier een soort geheugensteuntje voor de langere termijn.
 
 
7 & 27 oktober lesvrije ontwikkeldagen
Gedurende een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op 5 lesvrije dagen. Donderdag 7 en woensdag 27 okotber zijn zulke dagen. De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor onderwijsontwikkeling en andere werkzaamheden. De leerlingen kunnen genieten van een extra dagje vrij!
 
Ouderraad
De ouderraad fungeert als een klankbord en brug tussen ouders, leerlingen en de school. In de ouderraad zitten ouders met kinderen op beide locaties en namens beide locaties is er regelmatig overleg met vaste contactpersonen van de school.
 
Het nieuwe schooljaar is nog maar net gestart en de ouderraad is vastbesloten om op een pro-actieve wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van een mooi schooljaar voor alle leerlingen. In samenwerking met de school zullen we de komende periode met elkaar een activiteitenplanning maken. Over de geplande activiteiten zullen we binnenkort meer delen.
 
Ideeën? Laat het ons weten!
De ouderraad is momenteel op volle bezetting en daar zijn we heel blij mee. We willen ouders wel graag oproepen om ideeën, suggesties en verbeterpunten met ons te delen. Dat kan via het contactformulier op de website van het Minkema College. Namens de ouderraad alvast bedankt voor het meedenken!
 
Boekenpakket 2021-2022
Bij de start van het schooljaar hebben we alle ouder(s)/verzorger(s) met een mail geïnformeerd over het vertraagd uitleveren van de boekenpakketten.
 
OsingadeJong heeft er hard aan gewerkt om de pakketten vóór de eerste schooldag nog bezorgd te krijgen. In bijna alle gevallen is dit gelukt.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alle problemen zijn opgelost en dat een aantal boeken nog niet geleverd is. Deze titels zijn in herdruk bij de uitgeverijen. 
 
 
Het uitleveren van de boekenpakketten is beter gegaan dan vorig jaar en wij rekenen erop dat vanaf week 40 alle leerlingen de juiste boeken bezitten.
 
Mochten er desondanks nog problemen zijn, neemt dan gerust contact op via de mail met: leermiddelen@minkema.nl.
 
Post van school
Berichten voor leerlingen en ouders sturen we meestal per e-mail. We vragen dan ook vriendelijk om geregeld in de mail- (en spam)box te kijken. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat we over de juiste mailadressen beschikken.
 
Als leerling gebruik je je hele Minkema-loopbaan hetzelfde adres: @minkemacollege.nl. Ouders kunnen hun persoonlijke gegevens bij een wijziging zelf aanpassen door in het ouderaccount van Magister in te loggen. Als van beide ouders het mailadres bekend is, belandt de post ook in beide mailboxen.
 
Hiernaast is onze website een rijke bron van informatie, zoals:
 • de omgangscode school en ouders 
 • de Schoolgids 2021-2022 
 • het Leerlingenstatuut
 • het overzicht schoolkosten. 
De bevorderingsnormen voor dit schooljaar staan 29 september op de agenda van de eerste MR-vergadering. Zodra instemming is verleend, zullen we deze ook op de website plaatsen.
 

 
Gezocht: docent Nederlands
Per 1 januari 2022 ontstaat er op onze vmbo locatie een vacature voor docent Nederlands (LB/LC). De vacature is terug te vinden op Meesterbaan. Uiteraard zijn wij gestart met de werving voor een nieuwe collega of nieuwe collega's (parttimers).
 
Omdat de ervaring leert dat het voor veel scholen lastig is om kandidaten te vinden op dit vakgebied, roepen we graag jullie hulp in. Mocht je in jouw netwerk iemand kennen die interesse heeft in deze functie, wil je dit dan bij ons kenbaar maken?
 
Het kan ook zijn dat je iemand kent die graag de overstap wil maken vanuit het primair onderwijs. Deze overstap is al meermaals succesvol gebleken. Alvast hartelijk dank voor het meedenken. Informatie via: J.Emons@minkema.nl
 
Open Lesmiddag en Kijkavond
Vooruitlopend op de Open Dagen (vrijdagmiddag 28 en zaterdagochtend 29 januari) kunnen basisschoolleerlingen en hun ouders dit najaar al kennismaken met het Minkema College. Kinderen van groep 8 en 7 ontmoeten we graag op woensdagmiddag 3 november voor twee voorbeeldlessen. Inschrijven hiervoor kan digitaal op onze website vanaf maandag 27 september.
 
Kijkavond vmbo voor groep 7&8
Leerlingen in groep 8 en 7 en hun ouders die willen ontdekken of de locatie Steinhagenseweg (vmbo, mavo/havo) een geschikte school is voor hun kind, nodigen we van harte uit voor de Kijkavond op 4 november. Je kunt dan een presentatie bezoeken en in diverse lokalen rondkijken. De inschrijving hiervoor is geopend!
 
 
Agenda
27/09: Start afname Cito 0 leerjaar 1
28 + 30/09: Oudergesprekken SteinSuccesPlan
04-08/10: Inschuifrooster 
Nieuwsbrief 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.