Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
1 - 20 augustus 2015

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2015: 8,50 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 13/08/2015, bl. 51650
Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de informatienota dd 10/08/2015 meegedeeld door de afdeling Financiële markten en Diensten

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 18/08/2015, bl. 53899

Aantal vrije beroepers groeit explosief
De Tijd 11/08/2015
In België zijn er het voorbije decennium jaarlijks gemiddeld 11.000 vrije beroepers - zoals artsen, advocaten of architecten - bij gekomen. In 2004 hadden 178.000 mensen een vrij beroep, vorig jaar waren dat er 286.000. Dat is een stijging van 60 procent.
Het aantal zelfstandige advocaten en architecten stijgt nog steeds. De toename in die beroepsgroepen baart de Federatie voor Vrije Beroepen evenwel zorgen. 'De advocatuur en de architectuur dreigen het slachtoffer te worden van hun eigen succes', zegt secretaris-generaal Jan Sap. 'Niet iedereen heeft genoeg werk om het hoofd boven water te houden, wat tot verdoken armoede leidt.'
Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit
17 JULI 2015. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14/08/2015, bl. 52651
Zie literatuur hierover verderop in de nieuwsbrief

BS 17/08/2015 - Rechterlijke orde
Hof van Cassatie. - Vergelijkend examen voor de werving van referendarissen
Tweede oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie

Kilometerheffing voor vrachtwagens op Vlaamse wegen vanaf 1 april 2016
3 JULI 2015. - Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, BS 10/08/2015, bl. 50803
Zie literatuur hierover verderop in de nieuwsbrief

Programmawet is gepubliceerd:

10 AUGUSTUS 2015. - Programmawet, BS 18/08/2015, bl. 53834
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. - Sociale Zaken
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994
Afdeling 1. – Begrotingsdoelstelling
Afdeling 2. - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
HOOFDSTUK 2. - Strijd tegen de sociale fraude
Afdeling 1. – Aanwezigheidsregistratie
Afdeling 2. - Bestrijding domiciliefraude
Afdeling 3. - Uitbreiding van de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ en de fiscus van de hoofdaannemer tot de opdrachtgever
Afdeling 4. - Verdubbeling van de administratieve geldboetes voor fictieve aansluitingen als zelfstandigen
Afdeling 5. - Schorsing van de uitkeringen voor gedetineerden - Wijziging van de wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
HOOFDSTUK 3. – Financiering
Afdeling 1. - Alternatieve financiering
Afdeling 2. - Financiering van de gezondheidszorg
Afdeling 3. - Inwerkingtreding
HOOFDSTUK 4. - Verlenging van de innovatiepremies
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoordineerd op 3 juni 1970
Afdeling 1. - Wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Afdeling 2. - Wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970
HOOFDSTUK 6. – Werkbonus
TITEL 3. – Werk
ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen
TITEL 4. – Financiën
HOOFDSTUK 1. - Aanslagstelsel dat van toepassing is op de juridische constructies als bedoeld in artikel 2, § 1, 13°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
HOOFDSTUK 2. - Maatregelen voor startende ondernemingen
Afdeling 1. - Tax shelter voor startende ondernemingen
Afdeling 2. - Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen
Afdeling 3. - Vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen
HOOFDSTUK 3. - Belastingstelsel dat van toepassing is op ondernemingen uit de diamantsector ('Diamant Stelsel')
HOOFDSTUK 4. - Diverse bepalingen
Afdeling 1. - Investeringsaftrek voor digitale investeringen
Afdeling 2. – Liquidatiereserve
Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance
Afdeling 4. – Intercommunales
Afdeling 5. - Wijzigingen inzake de bijkomende vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten
HOOFDSTUK 5. - Kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen
TITEL 5. – Mobiliteit
ENIG HOOFDSTUK. - Overheidsbedrijven. - Bijdrage betreffende de kinderbijslag


ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Rechtsplegingsvergoeding en rolrechten bij fiscale geschillen - Geen
Copernicaanse omwenteling...
S. Vancolen, J. Sandra, Lexalert.net, 20 juli 2015

The New Belgian Class Action
F. Danis, F. lefèvre, TRNI 2015/2, 139

Beroepskosten
S. Van Crombrugge, Cassatierechtspraak over beroepskosten: minder spectaculair dan ze lijkt, Fiscoloog nr. 1438, 05/08/2015, 1

Fiscale maatregelen voor ‘starters’ uit de startblokken
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1438, 05/08/2015, 4
Drieluik maatregelen ten behoeve van startende KMO-ondernemingen in Programmawet
Ontwerp van programmawet. 54K1125

Getrapte’ aansprakelijkheid bouwsector: ook bouwheer in het vizier
I. Massin, Fiscoloog nr. 1438, 05/08/2015, 7
Programmawet, luik ‘Uitbreiding van de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ en de fiscus van de hoofdaannemer tot de opdrachtgever’
Ontwerp van programmawet. 54K1125

Tax shift: bijkomende beslissingen pas tegen eind augustus
(JVD)Varia, , Fiscoloog nr. 1438, 05/08/2015, 8

Schenkbelasting: gunstregelingen enkel voor ‘Vlaams’ vastgoed
(CB), , Fiscoloog nr. 1438, 05/08/2015, 10

Verhoogde belastingvrije som: tot wat verplicht het EU-recht de woonstaat?
N. Bammens, A. Van der Mast, Fiscoloog Internationaal nr. 380, 31/07/2015, 1

Internationale financiële en fiscale transparantie: steeds meer realiteit
F. Smet, , Fiscoloog Internationaal nr. 380, 31/07/2015, 4

Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit
-Erfbelasting: hoge boetes voor onvolledige of te lage aangifte worden al verzacht, Fisc.Act. nr. 28, week 23-29 juli 2015, 1
-K. Janssens, Reparatiedecreet brengt Vlaamse ‘una via’ en rulings, Fisc.Act. nr. 28, week 23-29 juli 2015, 3
- Strengere normen voor verlaagde onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen, Fisc.Act. nr. 28, week 23-29 juli 2015, 14
17 JULI 2015. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14/08/2015, bl. 52651

De gespreide belasting van meerwaarden en belastingvrije herstructureringen
L. Dillen, Fisc.Act. nr. 28, week 23-29 juli 2015, 9

Overzicht van de beslissingspraktijk van de Belgische Mededingingsautoriteit in 2014
J. Ysewyn, M. Van Schoorisse, TBM 2015/3, 141

Invoering microschema en verlaging neerleggingskost van de jaarrekening
K. Van Tilborg, Balans 31/07/2015, nr. 744, 1
Omzetting Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 (deadline van 20/07/2015 niet gehaald door België– Regering keurde op 19/06/2015 ontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed - De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. – Ministerraad 19 juni 2015 )

Vlaams decreet tot invoering van de kilometerheffing
FiscalNet, Dagelijkse nieuwsbrieven van 11/08/2015 – 5
3 JULI 2015. - Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, BS 10/08/2015, bl. 50803
Art. 44. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en ten vroegste op 1 april 2016.
17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing, BS 10/08/2015, bl. 50840

De Belgische sperperioderegeling herbezocht
G. Straetmans, DCCR N° 107, apr-mei-jun 2015, 47

Ge-kunst-el bij veiling
Niet-authenticiteit van een kunstwerk in het consumentenrecht
J. Goddaer, DCCR N° 107, apr-mei-jun 2015, 71
BOEKEN

Bouwrecht
Duiding, Deel I en II
I.Arteschene, N. Portugaels, Larcier 2015, 2196 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tewerkstelling buitenlandse werknemers
S. Maes, M. Baert, D. Faingnaert, Sociale Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2015, 125 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015
C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, B. Demeulenaere, EBP consulting 2015, 1184 p.
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAK

Rechterlijke orde – onafhankelijkheid plaatsvervangend magistraat – advocaat
Cass. (2e k.) P.15.0172.N., 10 februari 2015, P & B 2015/3, 108
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen
STUDIEDAGEN

Summer School ‘bewindvoering’
JustWatch, Brugge, Summer School: 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 12 augustus, 20 augustus, 27 augustus
Gepersonaliseerde infosessies op aanvraag.
Spreker: Jan Nolf
Programma

Europese Erfrechtverordening
Op vrijdag 21 augustus 2015 herhaalt M&D Seminars in sint-Niklaas de studienamiddag 'Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!’
Programma

De Kaaimantaks
Vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

De burgerlijke maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de private stichting als controleorgaan in het kader van een familiale vermogensplanning
M&D Seminars, (Sint-Niklaas) (Studievoormiddag), 21 augustus 2015
Programma

De Juristendagen – 25, 26 en 27 augustus 2015
Op dinsdag 25 augustus 2015 (De Lozen Boer, Lochristi), woensdag 26 augustus 2015 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 27 augustus 2015 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de achtste maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant.
Programma

Organisatie van openbare dienst & wetgeving overheidsopdracht
GhyBo Groot-Bijgaarde,25 augustus 2015
Programma

Vijf jaar nieuwe appartementsrecht: overzicht van het eerste lustrum
Intersentia, Leuven 25 augustus 2015 - Antwerpen 27 augustus 2015 - Kortrijk 31 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Gent: handels- economisch recht, vastgoed en fiscaal recht, familie- en familiaal vermogensrecht en ICT- en mediarecht
Confocus, Gent 25 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Edegem 26 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Edegem: handels- en economisch recht, strafrecht, verkeers- en verzekeringsrecht, sociaal en fiscaal recht
Confocus, Edegem 26 augustus 2015
Programma

De verjaring
Dienst Postacademische Vorming KULAK, Kortrijk 26 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Hasselt: handels- en economisch recht, vastgoed en fiscaal recht, familie- en familiaal vermogensrecht en ICT- en mediarecht
Confocus, Hasselt 27 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 27 augustus 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: wat is er veranderd?
Ghybo, Dilbeek 27 augustus 2015
Programma

Studienamiddag "Verzekeringsfraude"
GhyBo Groot-Bijgaarden 27 augustus 2015
Programma

Hoe de overdracht van (on)roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2015? (Sint-Niklaas)
M&D Seminars, 28 augustus 2015
Programma

Aankoop & verkoop van onroerend goed in de publieke sector: actuele decreten, valkuilen & best practice
Confocus, Berchem 3 september 2015
Programma

R.O. actueel - het decreet complexe projecten & het criterium van de goede ruimtelijke ordening (1 voormiddag)
Confocus, Hasselt 4 september 2015
Programma

R.O. actueel - het mobiliteitsbeleid binnen R.O. (1 namiddag)
Confocus, Hasselt 4 september 2015
Programma

Summer Course Master in de Fiscaliteit
KULeuven 8 september 2015
Programma

De reglementering van overheidsopdrachten
Studipolis, woensdag 9 september 2015 , Gent 
Programma

Wet Breyne
Intersentia, Brugge 9 september 2015 (herneming studiedag van 21 mei te Antwerpen)
Programma

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op donderdag 10 september en donderdag 24 september 2015 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de tweedaagse ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering

Confocus, Berchem 10 september 2015 OF Berchem 10 september 2015
Programma

Sociale verkiezingen: overzicht van rechtspraak
(Gent) (Studienamiddag) M&D Seminars 11 september 2015
Programma

Update verzekeringsrecht: de wetgeving anno 2015 en de verschillende vormen van collectieve geschillenvoering
Confocus, Berchem 11 september 2015
Programma

Kaaimantaks: hoe scherp zijn de tanden van de Kaaiman?

Lexalert online seminarie 15 september 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start
M&D Seminars, 15 september 2015
Programma

Liquidatiereserve 2012-2013 & 2014 en nu ?!
Concrete antwoorden op de voornaamste knelpunten
Kennis Ateliers, Gent: 15/09/2015 , Antwerpen: 17/09/2015
Programma

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
(Leuven) (Studienamiddag) 16 september 2015
Programma

Contracten in vennootschapsverband: twee praktijkgerichte analyses
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 16 september 2015
Programma

Voordelig onroerend goed schenken in Vlaanderen
Opportuniteiten en valkuiken nieuwe Vlaamse schenk- en erfbelasting.
Kennis Ateliers, Gent: 17/09/2015 , Antwerpen: 16/09/2015
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Met bijzondere aandacht voor de laatste wijzigingen
M&D Seminars(Edegem) (2 studiedagen) 17 september 2015
Programma

De bevrijdende verjaring : principes en bespreking van recente rechtspraak 
Lexdura Nazareth 17 september 2015
Programma

Update overheidsopdrachten
Update overheidsopdrachten: De nieuwe reglementering van de overheidsopdrachten Studipolis, donderdag 17 september 2015 , Gent
Programma

Efficiënte technieken om onroerend goed optimaal af te zonderen van ondernemingsrisico !
Kennis Ateliers, Gent: 17/09/2015 - Antwerpen: 24/09/2015
Programma

Actualia inzake witwaswetgeving
Confocus, Diegem 17 september 2015
Programma

Stedenbouwkundig vergunningenbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 17 september 2015
Programma

Jacht in Vlaanderen met focus op de nieuwe wetgeving

Studipolis, vrijdag 18 september 2015 , Gent
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed en dit aan de hand van een aantal praktijkgevallen
M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 22 september 2015
Programma

WCO in de praktijk: 7 essentiële vragen !

Lexdura Hasselt 22 september 2015
Programma

Milieunetwerk: duurzaam omgaan met hemelwater en juridische kijk op de waterheffing
Confocus, Berchem 22 september 2015
Programma

Decreet complexe investeringen uit de startblokken
Studipolis,dinsdag 22 september 2015 , Brussel
Programma

Een Franse vakantiewoning. De impact van de laatste wetswijzigingen. Het arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 februari 2015
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 23 september 2015
Programma

De wapenwet van A tot Z: het wapenhandeldecreet 2 jaar later, vergunningsplicht, indeling van de wapens, verboden en vrij verkrijgbare wapens, economische activiteit met wapens
Confocus, Berchem 24 september 2015
Programma

De MATRIX vragen methode als instrument bij conflicthantering
Bijscholing voor Familiale Bemiddelaars
KULeuven 24 september 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 september 2015
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 25 september 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld’
Programma

Sociale verkiezingen 2016 – Hoe bereidt u zich voor?
Lexalert online seminarie 29 september 2015
Programma

Datamanagement en dataprivacy: gevolgen van de nieuwe Europese reglementering in de praktijk
Confocus, Diegem 29 september 2015
Programma

M&A anno 2015: 7 value drivers in overnamecontracten
M&D Seminars(Edegem) (Studienamiddag) 29 september 2015
Programma

Tax Risk Management Seminar
Stichting Recht & Vermogen, Brasschaat 29 september 2015
Programma

Due diligence: een praktijkgerichte analyse van een aantal concrete probleemstellingen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 30 september 2015
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, donderdag 1 oktober 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Hasselt 1 oktober 2015 OF Gent 29 oktober 2015
Programma

Ambtenarenrecht Capita Selecta
Confocus, Gent 1 oktober 2015
Programma

IT due diligence in de financiële sector
Confocus, Diegem 1 oktober 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties (Gent)
M&D Seminars, 2 oktober 2015
Programma

Studienamiddag 'Sociale Media Anno 2015: Actuele Juridische Aspecten
KULeuven 2 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel I)
Confocus, Berchem 6 oktober 2015
Programma

Strafrechtelijke thema’s toegelicht: Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen - Criminaliteit in Cyberspace – Salduz
Larcier opleiding, Gent 12 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 13 oktober 2015
Programma

Databescherming en privacywetgeving  
CBR studieavond 13 oktober 2015
Programma

Insolventie- en Beslagrecht 2015-2016
Themis  
Leuven 15 oktober 2015 (ook via livestream)
Kortrijk 19 oktober 2015
Hasselt 27 oktober 2015
Brussel 10 december 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Gent 15 oktober 2015
Programma

Stedenbouwkundig handhavingsbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 15 oktober 2015
Programma

Onbemande luchtvaartuigen aka drones: wetgeving, laatste stand van zaken en het operationeel gebruik
Confocus, Gent 16 oktober 2015 OF Hasselt 20 november 2015
Programma 

Werken met impasses in bemiddeling
Bijscholing Familiaal Bemiddelaar  
KULeuven 17 oktober 2015
Programma

Postuniversitaire cyclus notariaat - Familie
KULeuven, Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
Leuven en Kortrijk, 19 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: overzicht van de meest relevante milieuwetgeving in 2015 en van de recente rechtspraak van de Raad van State inzake milieuvergunningen en het milieuhandhavingscollege
Confocus, Berchem 20 oktober 2015
Programma

Colloquium 10 jaar Nullum Crimen
Intersentia, Antwerpen 20 oktober 2015
Programma

Tucht bij politiediensten: praktische voorbeelden met een alternatieve oplossing
Confocus, Berchem 22 oktober 2015
Programma

Omgaan met emoties in bemiddeling
Bijscholing Familiaal Bemiddelaar  
KULeuven 22 oktober 2015
Programma

Studienamiddag Aansprakelijkheidsverzekeringen
Op donderdag 22 oktober 2015 organiseert de Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC) een studienamiddag op de UAntwerpen over de aansprakelijkheidsverzekeringen
Programma

Grond- en Pandendecreet
GhyBo Groot-Bijgaarden 22 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - milieueffectrapportage & windturbines en vergunningen (1 voormiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - pop-up stores & nachtwinkels: aandachts- en knelpunten (1 namiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Bijscholing Familiaal Bemiddelaar - Supervisie
KULeuven 10 november 2015
Programma

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 12 november 2015
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel II)
Confocus, Berchem 17 november 2015
Programma

Knelpunten van de burgerlijke stand en de Belgische nationaliteitswetgeving
CBR studieavond 17 november 2015
Programma

Indicatieve tabellen letselschade
Confocus, Berchem 19 november 2015
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Fiscaal
KULeuven, Leuven en Kortrijk, 19 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma 

Studiedag Verkavelen in Vlaanderen
GhyBo, Groot-Bijgaarden 26 november 2015
Programma

Actualia executierecht
CBR studieavond 8 december 2015
Programma

Seminarie Verkeer van A tot Z
INNI Publishers, Gent 9 december 2015
Programma 

Samenwerkingsovereenkomsten
CBR workshop 11 december 2015
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2015
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2015
Info
Inschrijving

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2015
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2015
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2015
Programma