Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  30 december 2021
Nieuwsbrief 2021-3

In deze nieuwsbrief:

Bericht van de redactie

In 2000 is de Sociale Alliantie opgericht. Toen is ook begonnen met de Nieuwsbrief. Vanaf het begin heeft Raf Janssen de coördinatie van de redactie op zich genomen. Na 22 jaar draagt hij die taak over aan Ellie Smolenaars (zie foto). Ellie heeft de afgelopen jaren al interessante bijdragen geleverd aan de Nieuwsbrief en zij is sinds een aantal jaren ook lid van de redactie. Ellie is de auteur van Armoede Live 2007 waarin 10 mensen met een (te) laag inkomen vertellen over hun ervaringen als armen in een rijk land. In 2017 heeft Ellie dezelfde mensen opgezocht en verslag gedaan van dagelijkse strijd om bestaanszekerheid. Armoede Live is te vinden op de site van de Sociale Alliantie.
 
Raf blijft lid van de redactie. Dat geldt ook voor Hub Crijns die ook vanaf het eerste begin actief is in de redactie en de afgelopen 22 jaar talloze bijdragen heeft geleverd. Peter de Bie zorgt ook al heel veel jaren voor de prettige opmaak van de Nieuwsbrief. Peter wil dit blijven doen in 2022, maar hij zoekt een opvolger. En de redactie die nu gevormd wordt door Ellie Smolenaars, Hub Crijns en Raf Janssen kan ook versteking gebruiken. Dus als mensen de redactie willen versterken of als ze af en toe een bijdrage willen leveren, stuur dan een mailtje naar info@socialealliantie.nl.
 
De redactie wenst ieder veel leesplezier bij het doornemen van de artikelen van deze nieuwsbrief, en we wensen alle lezers van de Nieuwsbrief en allen die zich inzetten om armoede de wereld uit te helpen een gezond en strijdbaar 2022.
 
Ellie Smolenaars, Peter de Bie, Hub Crijns en Raf Janssen
 

Een nieuwsbrief met diepgang
De nieuwsbrief van de Sociale Alliantie probeert om naast het signaleren van ontwikkelingen in het armoedevraagstuk, zicht en greep te krijgen op maatschappelijke structuren en ontwikkelingen die het ergerlijke verschijnsel van armoede in een rijk land in stand houden. Geprobeerd wordt om drie of vier keer per jaar een nieuwsbrief met diepgang te maken. Soms is het pittige stof. Het kennis nemen ervan vraagt enige moeite. Maar naar de opvatting van de redactie is het graven naar structurele oorzaken van armoede nodig om de strijd tegen armoede, sociale ongelijkheid en uitsluiting vol te houden en om lezers uit te nodigen een inspirerend perspectief te ontwikkelen op een betere toekomst voor allen.
 

Samenvatting en commentaar op armoederapport CBS
Het is goed om de omvang en ontwikkelingen van armoede in Nederland in kaart te brengen. Dat gebeurt tweejaarlijks door het CBS. Op basis van cijfers over het jaar 2020 rapporteert het CBS dat de armoede afneemt in Nederland. In zijn bijdrage geeft Hub Crijns een samenvattend overzicht van deze teruglopende cijfers. Hij plaatst er wel enkele kritische kanttekeningen bij en betwijfelt of het CBS wel de dagelijkse werkelijkheid van alle groepen in beeld heeft. Organisaties en initiatieven die arme huishoudens in hun dagelijkse strijd om rond te komen bijstaan, geven te kennen dat het helemaal niet zo goed gaat met veel huishoudens in Nederland. Een procentje meer of minder kan niet verbergen dat in het rijke Nederland nog steeds schandalig veel volwassenen en kinderen moeten zien rond te komen met een minimaal of nog lager inkomen.
Sinds de bezuinigingen op de verzorgingsstaat en de opkomst van het neo-liberale beleid, is er sprake van een klimaat van sociale kilte in Nederland. Die situatie duurt nu al minstens 30 jaar. Om het tij te keren is het niet alleen nodig dat we actuele overzichten krijgen van cijfers over omvang en spreiding van armoede. Daarnaast moeten de tegels gelicht worden waaronder de mechanismen schuilgaan die armoede in een rijk land tot zo’n hardnekkig verschijnsel maken. Het CBS zegt de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief te plaatsen door de financiële situatie ook in relatie tot sociale factoren te bespreken. In dit opzicht blijft het CBS met zijn armoederapportages toch mijlenver achter bij de maatschappelijke achtergronden van de armoedecijfers die jaarlijks gepresenteerd worden door onze zuiderburen in de jaarboeken over armoede en sociale uitsluiting.
 
Klik hier om het artikel te lezen.
 

Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 2021 Vlaanderen
Begin december is de 30e editie van dit jaarboek verschenen. Naast ontwikkelingen in de armoedecijfers wordt dit jaar stilgestaan bij de toegang tot wonen, justitie en onderwijs. Onderwerpen die ook uiterst actueel zijn in Nederland. Dat geldt eveneens voor het themadeel van het jaarboek: de vraag in hoeverre er sprake is van een relatie tussen de coronapandemie en ongelijkheid.
 
Klik hier om toegang te krijgen tot de interessante en zeer relevante onderzoeken en beschouwingen over actuele ontwikkelingen rond een vraagstuk waarvoor ieder rijk land zich zou moeten schamen: armoede.
 

Effecten van Covid19 op sociale ongelijkheid
De coronapandemie en sociale ongelijkheid is ook het onderwerp van de bijdrage die Ellie Smole-naars levert voor deze nieuwsbrief. Haar beschouwing over de effecten van Covid19 wordt vooral toegespitst op de situatie van mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden wat betreft arbeid en inkomen.
 
Klik hier om het artikel te lezen.

Aanpak van armoede weer politieker maken
Het Vlaamse Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2021 bevat ook een zeer leerzaam hoofdstuk over de vraag wat een structureel armoedebeleid is en of het recht daarbij ook van betekenis kan zijn. Die vragen komen ook aan de orde in de bijdrage die Raf Janssen levert aan deze nieuwsbrief. Hij houdt daarin een pleidooi voor een politisering van het armoedebeleid. Daarbij wijst hij op het belang van politieke taal en op de functie die begrippen hebben om greep te krijgen op de werkelijkheid.
 
Klik hier om het artikel te lezen.