Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
18 - 31 MAART 2017
 

ACTUEEL

Vanaf 1 april verplichte registratie voor syndici in de kruispuntbank ondernemingen
Bron: 
FOD Justitie
15 MAART 2017. - Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 24/03/2017, bl. 39402

Regsol, Het Centraal Register Solvabiliteit wordt op 1 april officieel gelanceerd
Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zal verplicht moeten gebeuren via RegSol
23 MAART 2017. - Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 27/03/2017, bl. 39863
27 MAART 2017. - Koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit,  BS 29/03/2017, bl. 42441

Toepassing van het normale btw-tarief van 21 % op de diensten verricht door advocaten in het kader van de juridische bijstand en door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand: uitstel tot 01.09.2017
Bron:
FOD Financiën
Een circulaire waarin de gevolgen van de toepassing van het normaal tarief worden toegelicht zal zo spoedig als mogelijk op Fisconetplus worden gepubliceerd.

Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand
19 MAART 2017. - Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand,  BS 31/03/2017, bl. 46565

 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


Indicatieve tabel 2016
Tijdschrift van de politierechters 2017/1, maart  2017

Pand op levende bankrekeningen: de verschaffingsvereiste onder de loep
T. Donnez, , RW 2016-2017, nr. 31, 01/04/2017, 1202

De impact van Richtlijn 2014/104/EU op het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht - Game over door spillover of probleemloze insertie uit inertie?
P. Gillaerts, RW 2016-2017, nr. 31, 01/04/2017, 1203

Verkoop woning via e-mail. Het Antwerpse e-mailarrest van 19 december 2016
J. CALLEBAUT, Verkoop woning via e-mail. Het Antwerpse e-mailarrest van 19 december 2016, NjW 2017, afl. 359, 29/03/2017, 210-215

Drastische uitbreiding mogelijkheid ‘bewarend beslag’ inzake btw
JVD, Fiscoloog nr. 1515, 29/03/2017, 1

Grondwettelijk Hof vernietigt rolrechtenhervorming
S. Sobrie, RW 2016-2017, nr. 30, 25/03/2017, 1162

Naar een nieuwe fiscale benadering van de publieke sector
M. Vervoort, RW 2016-2017, nr. 30, 25/03/2017, 1163

Hypothecair krediet
J. Vandenbroucke, La loi du 22 avril 2016 relative au crédit hypothécaire privé, JT N° 6682, 25/03/2017, 217

Werkgever mag religieuze symbolen verbieden, maar lang niet altijd
J. Panis, S. Keunen, Juristenkrant nr. 346, 22/03/2017, 1
(Arresten in de zaken
C-157/15 Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure Solutions en C-188/15
Bougnaoui en Association de défense des droits de l’homme (ADDH) / Micropole)

Spijtoptanten kunnen, ook zonder specifieke wettelijke regeling
F. Schuermans, Juristenkrant nr. 346, 22/03/2017, 2
EHRM, Habran & Dalem tegen België, 17 januari 2017

Humanitaire visa
L. De Smedt, L. Dyckmans, W. Smeets, ‘Yesss! Gewonnen!’? Zaak over humanitaire visa terug naar af, Juristenkrant nr. 346, 22/03/2017, 3
HvJ 7 maart 2017, nr. C-638/16 X en X t. Belgische Staat
Concl. A-G. Mengozzi van 7 februari 2017 ECLI:EU:C:2017:93

Raad voor Vergunningsbetwistingen preciseert vereisten voor derde-belanghebbende
A. Maes, , Juristenkrant nr. 346, 22/03/2017, 4
RvVb/A/1617/0379, 6 december 2016
RvVb/A/1617/0380, 6 december 2016

Over willen en weten in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
S. Sonck, Juristenkrant nr. 346, 22/03/2017, 5
Cass. 9 februari 2017, C.13.0143.F

Onderzoeksrechter oordeelt soeverein over omstandigheden verlenging vrijheidsberoving
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr. 346, 22/03/2017, 7
Cass. 22 februari 2017, P.17.0191.F

Kraken, recht op wonen en eigendomsrecht: een lastige puzzel
T. Vandromme, Juristenkrant nr. 346, 22/03/2017, 11

Geen e-mail om huis te (ver)kopen? Veel heisa om niets
G. Somers, B. Fiten, Juristenkrant nr. 346, 22/03/2017, 12
(Antwerpen 19 december 2016)

(Geen) vergoeding voor auteursrechten op adviezen advocaat

K. Janssens, Fisc. Act. nr. 11, week 16-22 mrt 2017, 1

Machtiging fiscus tot huisvisitatie
F. Desterbeck, Machtiging door politierechter voor huisvisitatie door fiscus slechts in beperkte mate betwistbaar, Fisc. Act. nr. 11, week 16-22 mrt 2017, 4

Elektronische handtekeningen en andere vertrouwensdiensten
H. Jacquemin, Les services de confiance depuis le règlement eIDAS et la loi du 21 juillet 2016, JT N° 6681, 18/03/2017, 197

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet?
L. Cassimon, Fisc. Act; nr. 10, week 9-15 maart 2017, 1

Rolrecht in fiscale zaken, wet vernietigd maar niet voor het verleden
Korte berichten, Fisc. Act; nr. 10, week 9-15 maart 2017, 8

Kwartaalvoorschotten zijn niet meer nodig vanaf 1 april
Fisc. Act. nr. 9, week 2-8 maart 2017, 1
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient, BS 23/02/2017, bl. 29877

Geen aangetekende brief meer vóór deurwaarder langskomt
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 9, week 2-8 maart 2017, 10
20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen, BS 15/03/2017, bl. 35717
Zie ook:
JVD, Laattijdige betaling: wel nog ‘herinnering’ maar niet meer ‘aangetekend’, Fiscoloog nr. 1514, 22/03/2017, 3

Burgers en Brexit
A.A.M. Schrauwen, Brexit-reeks nr. 3, SEW nr. 3, maart 2017,37

Registratierechten
T. Carnewal, De tarieven en kortingen inzake kooprechten langsheen de gewestgrenzen anno 2017, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 4, weken 10-11 2017, 1

De taal van een vennootschapsakte: het lijkt eenvoudig…
H. Goret, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 4, weken 10-11 2017, 1

Bezitloos pand
Bezitloos pandrecht nogmaals uitgesteld – twee registratierechten afgeschaft
, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 4, weken 10-11 2017, 11

Hoe verantwoordingsstukken bewaren bij een geïnformatiseerde boekhouding?
E. Eeckhout, De Venn. nr. 3, mrt 2017, 4

Wat moet u over de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten weten?
T. Slaedts, De Venn. nr. 3, mrt 2017, 6

Het niet-concurrentiebeding bij overname van aandelen
B. De Meester, De Venn. nr. 3, mrt 2017, 10

Kostendelende verenigingen omgedoopt tot zelfstandige groeperingen
P. Dauw, De Venn. nr. 3, mrt 2017, 12

Vergoeding voor reprografie: nieuwe regeling van kracht
K. van Tilborg, Balans nr. 780, 15/03/2017, 1

De bodemsanering van de onteigening
S. Verbist, C. Bimbenet, De bodemsanering van de onteigening: de toerekening van de saneringskost op de onteigeningsvergoeding, TBO 2017/1, 5

Gezinshereniging en geweld: worden slachtoffers in België afdoende beschermd?
S. Dawoud, T. Vreemd. nr. 1, jan-feb-mrt 2017, 6

Detentie van asielzoekers: de Belgische praktijk
M. Claes, T. Vreemd. nr. 1, jan-feb-mrt 2017, 25

De verzekeringsgift: nieuwe decretale regeling in zicht
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2016/3-4, 10

De impact van de nieuwe richtlijn betalingsdiensten (PSD II) op de Europese betaalmarkt
P.E. Berger, I. Van Biesen, S. Liebaert, TBH 2017/2, feb 2017, 123

De institutionele bevek na de omzetting van de AIFMD
W. Legrand, TBH 2017/2, feb 2017, 135

Het recht om (digitaal) vergeten te worden erkend door het Hof van Cassatie
J. Clinck, noot onder Cass. 29 april 2016, , TBH 2017/2, feb 2017, 206

Bankverrichtingen – overschrijvingen – figuur sui generis
R. Steennot, De overschrijving is een figuur sui generis en de bank van de begunstigde is een uitvoeringsagent van de bank van de opdrachtgever, noot onder Cass. 24 maart 2016, TBH 2017/2, feb 2017, 121

Duo-legaat
F. Heylen, Het E=MC2 van het duo-legaat – Nar een allesomvattende formule voor het duo-legaat, Not.Fisc.M. 2017/2, 30

Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom
N. Carette, Not.Fisc.M. 2017/2, 44

 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Indicatieve tabel 2016
Dossiers Tijdschrift van de Vrede- en politierechters
die Keure 2017,172 p.

Het gebruik van inlichtingen in het strafproces
B. Vangeebergen, Intersentia 2017, 714 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Collectieve schuldenregeling
R. Plaeke, Intersentia 2017, 182 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het einde van een samenwoning
C. De Wulf, die Keure 2017, 294 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Erfrecht wettelijk samenwonenden
C. Castelein, J. Dierynck, Larcier 2017, Herzien uitgave, 107 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Actualia vereffening en verdeling
R. Barbaix, J. Du Mongh, Intersentia 2017, 58 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Personen- en Familierecht
Een Benadering in Context
G. Swennen, 5e, herziene uitgave, Intersentia 2017,
Beschrijving + inhoudstafel

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
R. Fransis, Intersentia 2017, 2017, 566 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Legitieme verdediging

J. Huysmans, Intersentia 2017, 958 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België
F. Desterbeck, J. Van Droogbroeck, Wolters Kluwer 2017, 183 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Innovatie en disruptie in het economisch recht

Digitale omwenteling in het recht
M. E. Storme, F. Helsen , Intersentia 2017, 310 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscaal recht in essentie
I. Van De Woesteyne,
Beschrijving + inhoudstafel

De bevoegdheden van de gemeenschappen
B. Seutin, G. van Haegendoren (eds.), die Keure 2017, 551 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Europese gerechtelijke taalbescherming
I. Bambust, die Keure 2017, 620 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De aanbestedende overheid & schadevergoeding
P. Teerlinck, P. De Koninck, L. Galot, Larcier 2017, 267 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak advocatuur
Arresten GwH: griffierechten – btw en juridische bijstand – btw en beroepsgeheim
Arresten Cass.: beroepsgeheim rechten van verdediging – afwezigheid bijstand advocaat –  tucht - eerlijk proces - stafhouder
JLMB 2017/11
Inhoudstafel

Rechtspraak marktpraktijken
RABG 2017/5
Inhoudstafel

Rechtspraak handelsagentuur
JLMB 2017/12
Inhoudstafel

ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

6DE TBM JAARCONFERENTIE OVER RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET BELGISCH MEDEDINGINGSRECHT
The Arc at Square Brussels, 19 april 2017
Programma

Colloquium Rechtsstaat onder druk
Progress Lawyers Network, Brussel, Tour & Taxis 20 april 2017
Programma

Het kwaliteitscharter schattingsverslagen voor de aangifte van de nalatenschap

Larcier, Sint-Niklaas 20 april 2017
Programma

Motivering ontslag
CBR studiavond 25 april 2017
Programma

Flexibel werken in een arbeidsrelatie en in een relatie met zelfstandigen M&D Seminars(Sint-Niklaas) 25 april 2017
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2017
Intersentia - UAntwerpen 27 april 2017
Programma

Themadag Zakelijke zekerheden en Financieel recht
M&D Seminars (Gent) 27 april 2017
Programma

De inning en invordering van socialezekerheidsbijdragen door de RSZ
Larcier opleiding, 4 mei 2017 (14u - 17u) - Holiday Inn Hasselt
Programma

Intellectuele rechten, waar vindt u ze in uw onderneming?
Larcier, Brussel 9 mei 2017
Programma

Capita Selecta Energierecht 2016
Intersentia, 11 mei 2017
Programma

Voormiddagseminar BEGUNSTIGINGSCLAUSULE IN DE LEVENSVERZEKERING
Namiddagseminar DE LEVENSVERZEKERING ALS BELEGGINGSVEHIKEL EN INSTRUMENT VOOR SUCCESSIEPLANNING

Larcier opleiding, Donderdag 11 mei Faculty Club Leuven
Programma

Welzijn, aansprakelijkheid en verzekering
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC), UA, Antwerpen 16 mei 2017
Programma

Leasing en fiscus. Een praktijkgerichte benadering van de fiscale aspecten van leasing
M&D Seminars(Kontich) 16 mei 2017
Programma

Ik verkoop mijn bedrijf. Wat nu?
Intersentia, 'Lunch & Learn’, Mortsel 16 mei 2017
Programma

Seminarie Business Development en klantenmanagement in advocatenkantoren, accountantskantoren en notarisstudies
Larcier opleiding, 16 mei 2017 - Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Leuven 18 mei 2017
Programma

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma

Seminarie Marketing voor advocaten, notarissen deurwaarders en accountants, Hoe begin je eraan?
Larcier opleiding, 23/05/2017 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Ontbijtsessie OTR: Nieuwe decreet onteigeningen
30 mei 2017 - Communicatieloft, Gent
Programma

Themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking
Op donderdag 1 juni 2017 in Sint-Niklaas organiseert M&D Seminars in samenwerking met LegalNews.be de themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking.
Programma

Studievoormiddag Nederbelgen
Larcier, Herentals 6 juni 2017
Programma

Opleiding Balanslezen voor advocaten
Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma