Nieuwsbrief | maart 2015
 
Tweede editie 'Bijzondere sporten voor unieke mensen' op 26 april
Op 26 april aanstaande vindt de Dag van de Sport met een beperking plaats bij het Omnisport in Apeldoorn. Het is een sportoriëntatiedag waar zo'n twintig verschillende sportaanbieders aanwezig zijn voor iedereen, jong en oud, met een speciale sportvraag (door bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, autisme, ADHD of andere (gedrags)problemen).

Naast het meedoen aan diverse sportclinics kunt u ook een kijkje nemen bij verschillende kraampjes. In deze kraampjes ontvangt u meer informatie over de sportverenigingen die een bijzonder sportaanbod hebben. De Dag van de Sport is op zondag 26 april van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis!
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@sportraad.nl of telefonisch 055-3604570.
 
Handleiding 'Starten met een Schoolsportvereniging' ontwikkeld
 
Vanuit het programma Special Heroes is een ‘Handleiding Starten met een Schoolsportvereniging’ ontwikkeld, die ondersteuning biedt aan scholen voor speciaal onderwijs voor het opzetten van een schoolsportvereniging. De handleiding beschrijft stapsgewijs welke stappen gezet kunnen worden om een schoolsportvereniging op te zetten. Ook biedt de handleiding goede voorbeelden van ervaringen en inzicht uit de praktijk. Regionaal projectleiders van Special Heroes kunnen ondersteunen bij het opzetten van een schoolsportvereniging.
 
Een schoolsportvereniging geeft leerlingen die (nog) niet in staat zijn om te sporten bij een reguliere sportvereniging de mogelijkheid om structureel en in groepsverband te bewegen en sporten. Leerlingen maken kennis met één of meer beweeg- en sportactiviteiten. De activiteiten worden op of nabij de school aangeboden. Het sport- en beweegaanbod wordt aangepast aan de specifieke doelgroep en aan de wensen en behoeften van de deelnemers. Zo wordt het voor leerlingen makkelijker om de stap naar een reguliere sportvereniging te maken. Maar er zijn ook leerlingen die door hun beperking nooit de stap naar een reguliere sportvereniging kunnen of willen maken. Voor deze leerlingen kan de schoolsportvereniging een oplossing zijn om structureel te blijven sporten.
 
U kunt de handleiding hier gratis downloaden.
 
Laat geld geen extra beperking zijn als kinderen willen sporten
Zoveel mogelijk leerlingen uit het speciaal onderwijs in de provincie Gelderland lid laten worden van een
sportvereniging. Dat is het belangrijkste doel van een proefproject dat het Jeugdsportfonds, Special Heroes
en Menzis op 1 februari zijn gestart.
 
Geld mag geen extra beperking zijn voor jongeren om te gaan sporten, terwijl dit nog wel te vaak het geval is constateert het sportservicepunt Uniek Sporten in Arnhem. Het Jeugdsportfonds, Special Heroes en Menzis willen die extra beperking wegnemen. Zodat er geen belemmeringen meer zijn voor kinderen om lid te kunnen worden van een sportvereniging.
 
Het proefproject duurt ongeveer zes maanden en wordt exclusief in Gelderland gehouden. In september
evalueren de betrokken partijen of het project het gewenste resultaat heeft gehad. Als deze nieuwe wijze van
intensievere samenwerking inderdaad helpt om meer kinderen over de drempel van de sportvereniging te
krijgen, dan wordt het project eventueel landelijk vervolgd.
 
Klik hier voor meer informatie over het pilotproject ‘Laat geld geen extra beperking zijn’
 
Cruijff Court tournooi Special Heroes editie
 
Een ereronde over het veld als je kampioen bent geworden? Waarom dan pas? Gewoon als je scoort en het liefst ook nog ‘High Fives’ uitdelen aan alle supporters langs de lijn. Tijdens de Special Heroes editie van het Cruijff Court toernooi, kan het allemaal. De beleving is optimaal, zowel bij winst maar ook zeker bij verlies.
 
Op vrijdagmiddag 6 maart werd door buurtsportcoaches van de SRO in samenwerking met Special Heroes deze speciale editie van het Cruijff Court toernooi georganiseerd. Bijna 50 zeer moeilijk lerende kinderen van de Dr. A. van Voorthuysenschool en de Koningin Emmaschool gingen de strijd met elkaar aan. In de poule voor het SO, leerlingen in de basisschoolleeftijd, won een team van de van Voorthuysenschool. Een team van de Koningin Emmaschool trok aan het langste eind in de VSO poule voor leerlingen in de middelbare schoolleeftijd.
 
Als afsluiter van deze sportieve middag ontvingen alle deelnemers een certificaat van deelname en gingen de winnaars met een mooie bokaal naar huis.
 
Vragenlijst kennisportaal 'sport en bewegen'
Voor een nieuw te ontwikkelen kennisportaal 'sport en bewegen' is Stichting Onbeperkt Sportief benieuwd naar uw informatiebehoefte. Begin februari heeft u ook het verzoek gekregen om een vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van de resultaten daarvan willen we de informatiebehoefte verder specificeren. Kies uit een lijst met 116 onderwerpen de voor u vijf belangrijkste en bepaal mede welke informatie op de nieuw te ontwikkelen site komt te staan.
 
Wij nodigen u uit om de online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat vier vragen. Klik hier voor de online vragenlijst.

Bedankt voor uw medewerking!
 
 
Deskundigheidsbevordering voor sportaanbieders
Binnen het programma Special Heroes vormt de kennisdeling en -overdracht in het kwalitatief goed omgaan met de specifieke doelgroep (kinderen en jongeren met allerlei vormen van beperkingen) een belangrijk procesonderdeel. In de komende maanden zullen er verspreid over het land een aantal themabijeenkomsten  worden georganiseerd.
 
Bent u een actief trainer of begeleider van kinderen en jongeren met een beperking en denkt u dat er ook voor u nog steeds veel te leren valt in het goed omgaan met deze doelgroep, kijk dan in onderstaand schema voor het aanbod in uw regio.
Periode
Plaats/
Regio
Thema
Aanspreekpunt
ZUID Nederland
Mei-juni
Oost-Limburg
Moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties
Connie Wezeman
T: 06-51693957
 
Mei-juni
West-Limburg
(Sittard e.o.)
Weerbaarheid voor trainers en coaches (2 dagdelen)
Connie Wezeman
T: 06-51693957
 
Juni
Midden-Limburg
(Roermond e.o.)
Weerbaarheid voor trainers en coaches (2 dagdelen)
Connie Wezeman
T: 06-51693957
 
Mei
Helmond
Omgaan met sporters met een verstandelijke handicap
Daan Gardien
T: 06-22182233
 
April-mei
Breda
Trainen en coachen van jongeren met autisme
Janine van Gurp
T: 06-30024126
 
Mei-juni
Breda
Sporters met gedragsproblematiek (2 dagdelen)
Janine van Gurp
T: 06-30024126
 
Mei-juni
Den Bosch e.o.
Omgaan met sporters met een verstandelijke handicap
Nico Gense
T: 06-20391258
 
Mei-juni
Den Bosch e.o.
Trainen en coachen van jongeren met autisme
Nico Gense
T: 06-20391258
 
NOORD en OOST Nederland
20 april
Borculo e.o.
Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag binnen de sportvereniging
Ingrid Peperkamp
T: 06-38074523
 
 
 
Projectleiders opgeleid tot 'train the trainers' voor Sport PA
 
Op 18 maart jongstleden zijn de projectleiders en programmacoördinatoren van Special Heroes door Whise geschoold tot 'train the trainer' voor het programma Sport PA. Deze projectleiders en programmacoördinatoren zullen straks de projectleiders, cursusbegeleiders en praktijkbegeleiders van de deelnemende scholen aan dit programma gaan scholen om zodoende een goed en waardevol traject met de leerlingen te kunnen vormgeven.
 
Met ingang van schooljaar 2015-2016 kunnen Special Heroes scholen een verdere insteek maken op het laten ontdekken en ontwikkelen van vaardigheden van hun leerlingen in de leeftijd van 14-17 jaar middels het implementeren van het Special Heroes pluspakket Sport PA (Professional Assistent).
 
Jongeren leren binnen de veilige omgeving van de school hoe ze vaardigheden kunnen verbeteren of aanscherpen die voor hen van belang kunnen zijn bij het verdere leerproces, arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs. Net zoals bij Special Heroes sport en bewegen worden de leerlingen via een methodische aanpak op weg geholpen om zich verdienstelijk te maken als vrijwilliger of ondersteunend persoon van sporttechnische kader in onder meer een aantrekkelijke sportcontext.
 
Middels het deelnemen aan een binnenschools lesprogramma, gevolgd door een naschoolse stage opdracht en een praktijkcase in de buitenschoolse fase kunnen deze jongeren het felbegeerde Sport PA certificaat behalen.
 
Wilt u meer informatie over Sport PA en/of de mogelijkheden daartoe voor uw school, raadpleeg dan www.sportpa.nl of neem contact op met een van de programmacoördinatoren van Special Heroes.
 
Nieuwe combinatiefunctionarissen in Utrecht en Amersfoort
Gemeente Utrecht investeert in combinatiefuncties Special Heroes
De gemeente Utrecht wil samen met partners een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen realiseren, sportverenigingen versterken en bevorderen dat de jeugd vertrouwd raakt met één of meer kunst en cultuurvormen. Deze ambitie is te lezen in haar Beleidsregel stimuleringssubsidie combinatiefuncties Jeugd. De combinatiefunctionaris vervult een sleutelrol bij het realiseren van deze ambitie.
Zowel onderwijsorganisaties als sportaanbieders konden een aanvraag voor de inzet van combinatiefunctionarissen indienen. Special Heroes heeft samen met de Special Heroes scholen in Utrecht, en in overleg met de gemeente een aanvraag ingediend voor de inzet van combinatiefunctionarissen bij cluster 3 scholen en bij cluster 2 scholen.
 
Femke Heijdemann werkt als combinatiefunctionaris voor vijf cluster 3 scholen. Daarnaast werkt zij als vakleerkracht op de mytylschool Ariane de Ranitz. Femke was in de vorige periode, samen met Esther van Jaarsveld, ook al actief als combinatiefunctionaris. 
Sandra van Wijhe is de nieuwe combinatiefunctionaris voor de vijf cluster 2 scholen. Sandra werkt tevens bij Sportservice Provincie Utrecht.
Met deze beide betrokken, enthousiaste en bekwame functionarissen is er in Utrecht een stevige basis voor de continuering en waar mogelijk uitbreiding van het programma Special Heroes. 
 
Gemeente Amersfoort investeert in buurtsportcoach Special Heroes
Niet alleen Utrecht, ook de gemeente Amersfoort heeft geïnvesteerd in de aanstelling van een buurtsportcoach Special Heroes. Sinds dit jaar is Sjamana Wijsmuller bij de organisatie SRO aangesteld als buurtsportcoach Special Heroes Amersfoort. Sjamana realiseert Special Heroes bij vier nieuwe Special Heroes scholen en zij begeleidt één geborgde Special Heroes school. Hierbij werkt zij nauw samen met haar collega’s buurtsportcoaches en dat leidt tot mooie initiatieven. Het is de ambitie om in het nieuwe schooljaar ook SBO scholen bij Special Heroes te betrekken. Met de inzet van de buurtsportcoach wordt een stevige basis gelegd voor het motto ‘Amersfoort-Special Heroes gemeente’.
Sjamana werkt daarnaast ook als regionaal projectleider Special Heroes in Soest en Huizen. Tevens werkt zij als vakleerkracht bewegingsonderwijs op een SBO school in Zeist.
 
Special Heroes Survival Challenge Havelte
 
Op donderdag 23 april 2015 organiseren Special Heroes en Stichting Survival Havelte de Special Heroes Survival Challenge voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. De verwachting is dat ruim 150-180 leerlingen van twaalf scholen uit Noord- en Noord-Oost Nederland deelnemen aan de survival run die plaatsvindt in en rond het Drentse dorp Havelte. Om 10.00 uur worden de leerlingen welkom geheten en vanaf 10.30 uur vertrekken de eerste groepen die deze run van 4,5 km met ongeveer 30 hindernissen gaan bedwingen.
In aanloop naar dit fantastische evenement worden op bijna alle scholen survival clinics aangeboden door survivalverenigingen in de buurt van de diverse scholen. De eerste clinics zijn reeds gestart en de reacties vanuit de leerlingen en leerkrachten zijn erg enthousiast. Trainers van Thor Zwolle, ValtJeMet Westerbork en Stichting Survival Havelte zijn goed voorbereid om de clinics voor deze doelgroep aan te bieden.
 
Onlangs is er een themabijeenkomst “Survival in het speciaal onderwijs” georganiseerd waarbij trainers en vakleerkrachten kennis uitwisselden om de clinics zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep. Het doel van de clinics is om leerlingen kennis te laten maken met survival en te enthousiasmeren om deel te nemen aan de Challenge op 23 april.
Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om van 23 april een speciale dag te maken en de leerlingen een maximale beleving te kunnen geven en na afloop huiswaarts te laten gaan als echte helden van de school!
 
Deelnemende scholen zijn: RENN4 Aventurijn Smilde, RENN4 Atlas Assen, RENN4 Atlas Emmen, RENN4 Atlas Hoogeveen, Ambelt Meppel, De Windroos Hoogeveen, Mackayschool  Meppel, RENN4 VSO De Zwaai Drachten, RENN4 VSO de Monoliet Leeuwarden, Ambelt Nunspeet, Ambelt Hardenberg en Ambelt Steenwijk.
 
Special Heroes Schooltool
Special Heroes is een krachtig programma! Met elkaar laten we kinderen en jongeren actief kennismaken met sport en bewegen. De prachtige beelden en verhalen van het programma zorgen voor veel enthousiasme. Naast deze impressies is het ook belangrijk om cijfers over het programma zo eenvoudig en goed mogelijk te registreren. Dit doen we in de nieuw ontwikkelde schooltool. Met deze nieuwe toekomstbestendige online tool willen we graag een stevige basis leggen om de belangrijkste aspecten van het programma Special Heroes zo eenvoudig mogelijk te registreren om hierna ook te kunnen evalueren en rapporteren.
 
Vanaf begin februari kunnen scholen hun leerlingen invoeren in de tool. Inmiddels zijn er al ruim 12.500 leerlingen ingevoerd. Alle deelnemende scholen kunnen aan de slag met het invullen van de sportgegevens van hun leerlingen.