WETGEVING 13 - 24 januari 2017
Nieuwe BOM-wet

Vreemdelingen – invoering algemene verblijfsvoorwaarde

Organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtcolleges

Prijsaanduiding in de horecasector

Administratieve geldboetes in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten

Circulaire geregistreerd kassasysteem in de horecasector

Circulaire fiscale co-ouderschapsregeling


Vaststelling basisnormen preventie van brand en ontploffing nieuwe gebouwen

Brandpreventieverslag

Milieuschade – informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht – maatregelen en beroepsprocedure

Decreet tijdelijke werkervaring

Invoering overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen 
PUBLIEK RECHT

Tarieven De Lijn vanaf 1 februari 2017
16 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en de categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis vervoer, BS 13/01/2017, bl. 1796

Vreemdelingen – invoering algemene verblijfsvoorwaarde
24 NOVEMBER 2016. - Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 16/01/2017, bl. 2054

Civiele veiligheid – afschaffing borgstelling voor de bijzondere rekenplichtige
18 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor de bijzondere rekenplichtige, BS 17/01/2017,  bl. 2722

Brandpreventie
1 DECEMBER 2016. - Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van brandpreventieverslag, BS 18/01/2017, bl. 2954
Omzendbrief betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones, BS 18/01/2017, bl. 3381

Vaststelling basisnormen preventie van brand en ontploffing nieuwe gebouwen
7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, BS 18/01/2017, bl. 2956

Milieuschade – informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht – maatregelen en beroepsprocedure
16 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, BS 19/01/2017, bl. 3521

Organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtcolleges
9 DECEMBER 2016. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft, BS 24/01/2017, bl. 12794

Sociaal woonbeleid
2 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets, BS 24/01/2017,  bl. 12805
 
FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en kredietdiensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht, BS 18/01/2017, bl. 3387

Lineaire obligaties
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, BS 19/01/2017, bl. 3467
23 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, BS 20/01/2017, bl. 3737
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, BS 24/01/2017, bl. 12784
10 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2017, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", BS 24/01/2017, bl. 12785

Regeling spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten
7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot regeling van de spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten, BS 19/01/2017, bl. 3492

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/01/2017, bl. 3672


FISCAAL RECHT

VCF – terugbetaling verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer
23 DECEMBER 2016. - Decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer, BS 13/01/2017, bl. 1794

Circulaire geregistreerd kassasysteem in de horecasector
Circulaire AAFisc Nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) d.d. 8 november 2016. - Geregistreerd kassasysteem GKS. - Horeca. - Verplichtingen. - Controlemodule. - Geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van de wet van 30 juli 2013, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 ter uitvoering van deze wet en van het koninklijk besluit van 30 december 2009, BS 16/01/2017, bl. 2460

Circulaire fiscale co-ouderschapsregeling
Circulaire 2017/C/2 betreffende de fiscale co-ouderschapsregeling van 20.01.2017
Deze circulaire bespreekt de wijzigingen die de W 03.08.2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap (BS 11.08.2016, 2de editie) heeft aangebracht in art. 132bis, WIB 92

Vrijstelling inkomsten voor investering in raamovereenkomst productie podiumwerk
25 DECEMBER 2016. - Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk, BS 17/01/2017, bl. 2730

WIB 92 – Bedrijfsvoorheffing - winsten en baten uit diensten via elektronische platformen (deeleconomie)
12 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 20/01/2017, bl. 3736
12 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing, BS 24/01/2017, bl. 12786

SOCIAAL RECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. – Erratum: wijziging afkondigingsdatum
20 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum, BS 16/01/2017, bl. 2056
Afkondigingsdatum moet zijn: 25 december 2016

Decreet tijdelijke werkervaring van 9 december 2016
9 DECEMBER 2016. - Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 17/01/2017, bl. 2775

Bevordering tewerkstelling in de non-profit sector
10 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, BS 18/01/2017, bl. 3008

Invoering overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
8 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, BS 20/01/2017, bl. 3744
 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2017-005


19-01-2017

Prejudiciële vraag
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 84ter)

Geen schending

Rolnummer(s): 6411
Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Vervolgingen en gedingen - Verjaring van de vordering tot voldoening van rechten - Verlengde verjaringstermijn bij vermoeden van belastingontduiking - Toepassingsvoorwaarden - Voorafgaande aanmelding - Verschil in behandeling naar gelang van de fiscale administratie die het onderzoek voert
2017-004


19-01-2017

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1253ter/5)

Geen schending

Rolnummer(s): 6349
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Bijzondere rechtsplegingen - Vorderingen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit familiale betrekkingen - Voorlopige maatregelen - Vaststelling van de afzonderlijke verblijfplaats van de echtgenoten of de wettelijk samenwonenden - Feiten van geweld - Genot van de echtelijke of de gemeenschappelijke verblijfplaats - Feitelijk samenwonenden
2017-003


19-01-2017

Beroepen tot vernietiging
Decreet van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2015 betreffende de studies medische wetenschappen en tandheelkundige

Afstand

Rolnummer(s): 6346 • 6347
Franse Gemeenschap - Onderwijs - Studies medische wetenschappen en tandheelkundige wetenschappen - Afstand
2017-002


19-01-2017

Prejudiciële vragen
Algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen (art. 8)

Geen schending

Rolnummer(s): 6338
Bestuursrecht - Ambtenarenzaken - Rechtspositie van het personeel - Pensioenen - Pensioenberekening - Vast benoemde leerkracht die tijdelijk een hoger ambt uitoefent - Weddebijslagen
2017-001


19-01-2017

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 572bis, 3°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6316
Gerechtelijk recht - Bevoegdheid van de rechtscolleges - Volstrekte bevoegdheid - Familierechtbank - Vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben - Feitelijk samenwonenden
RECHTERLIJKE ORDE

BS 13/01/2017
Ontslagverleningen diverse magistraten
Vergelijkende selectie voor werving van jurist voor hoven en rechtbanken bij de Rechterlijke Orde - (ANG11829) - Verlenging geldigheidsduur
Vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken (niveau B) - (ANG12138) - Verlenging geldigheidsduur
Vergelijkende selectie voor werving van assistenten voor de hoven en rechtbanken (niveau C) - (ANG12139) - Verlenging geldigheidsduur

Erratum benoeming rechter in handelszaken rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen
Kandidaatstelling voor benoeming eerste en tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P)
Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel -
Rechtbank van koophandel te Gent - Rechtbank van koophandel te Luik - Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen


BS 16/01/2017
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen – benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen
Eervolle ontslagnemingen plaatsvervangende rechters vredegerechten Antwerpen (zesde, negende en twaalfde kanton) vredegerecht Kontich
Rechtbank van koophandel te Gent -  erratum

BS 19/01/2017
Vaste aanwijzing advocaat-generaal hof van beroep te Gent – aanwijzing rechters in de familie- en jeugdrechtbank in hoger beroep hof van beroep te Brussel – ontslagneming parket van het Hof van Cassatie