Programm Pascal K'in Greub, Mexico, in Prague  WELCOME TO CONNECT OUR HEARTS!!!
 
Contact person: Stana Simkova, stana.sim@gmail.com  or cell phone : +420 774 890 917
 
Website of Pascal K’in Greub:   http://www.it-is-heart-time.com/cesky
 
 
Wednesday, 9 April 2014, 10:00-17:00 pm           Individual Sessions 1 hour (Regressions, Master-Contacts, DNA-Activation, Healing, Life-Coaching), Reservation with Stana Simkova, +420 774 890 917, Place: DOTEK, Hastalska 27, Prague, CZK 1800 
 
Wednesday, 9 April 2014, 7:30-9:30 pm                Healing Meditation and Ceremony (charitable Project for magic mountain in Mexico with minimum donation CZK 200, CZK 100 for students), no reservation required, Place: DOTEK, Hastalska 27, Prague
 
Thursday, 10 April 2014, 5:00-10:00 pm                 EVOLUTION ROUNDTALBE “Step Forward, Step to Ourselves”
 
Friday,  11 April, 5:00pm – 6:00pm                          MAYA HEALING CEREMONY with Pascal K’in Greub from Mexico, ESOTERIKA, Prague
Friday  11 April, 6:00 pm-7:00 pm                             BE BORN AGAIN – Soulwisdom from past lives (workshop with Pascal K’in Greub from Mexico), ESOTERIKA, Prague
 
Saturday+Sunday, 12-13 April 2014, 2 days-intensive                     Sea of Abundance – transpersonal workshop to live your inner and outer Richness!
http://www.joyin.cz/cz/more-hojnosti.html , Place: Studio Nuevo, Senovážné nám. 6, Praha 1 (Reservation with Stana Simkova, +420 774 890 917), CZK 3000
 
August 2014 (place in Czech Republic to be confirmed)                Galactic Mayan Brotherhood (Summer Heart-Retreat with Meditations, Creativity, Cosmic Shamanism and lots of Laughter)
 
Nov 21 – Dic 6, 2014, Spiritual Journey to Mexico                             The Medicine Path to the Mother Goddess (an inner journey to the sacred places of the Olmecs), special offer for Czech people: USD 1995, all included without flight ticket, earlybird until June 30, 2014 for only USD 1700 http://www.tiempodelcorazon.com/english/programs/spiritual-journeys-medicine-path-to-the-olmecs-nov-2014/
 
 
 
 
 
MOŘE HOJNOSTI
Tajemství pro vaše hojnosti v životě
Workshop 12-13 dubna 2014 v Praze
So + ne, 2 dny náročné
Studio Nuevo, Senovážné nám. 6, Praha 1 (rezervace s Stana Šimková, +420 774 890 917), 3000 Kč http://www.joyin.cz/cz/more-hojnosti.html,
Webové stránky  Pascal K’in Greub:   http://www.it-is-heart-time.com/cesky
 
 
 
Hojnost je vlastní život, rozhlédněte se kolem sebe: květiny v zahradě, dítě, které se narodí, krása a nekonečnost vesmíru s jeho hvězdy v noci.

Proč nemůžeme žít tuto hojnost a bohatství, které je součástí celého života?

Protože jsme ho zablokovat pomocí vzorců utrpení, omezující přesvědčení, pochybnosti a strach.

V tomto workshopu se naučíte vizionářský a osvědčenou metodu, která opravdu přitahuje a vytváří hojnost. Já vás naučí, jak rozpoznat své sny a proměnit je v realitu. Ještě předtím, než se vrací domů po dílně, bude vytvořen váš prosperity, vše, co musíte udělat, je přijmout to ...!
 
ČINNOST
Najít zdroj hojnosti ve vás a naučit se, jak zvýšit váš mozek frekvence, abyste mohli používat použití zákon rezonance ve váš prospěch.
Co přitahuje, pokud si objednáte z závisti a myšlení nedostatku a "oh špatné já"? – Budete přitahovat projevy závisti, konkurence a chudoby. To je důvod, proč to nefunguje sama "myslet hojnost" nebo dělat pozitivní vizualizace. V této dílně bychom jít mnohem hlouběji, dotýká pocity a energii vytváření vysoce vibrací a dosažení zásadní transformaci na podvědomí a buněčné úrovni.
 
 
Sledujeme následující tři úrovně bohatého vědomí:
Úroveň 1 - VY: Sebereflexe. Vyměňte omezení paradigmat.Call vaší duše. Váš vnitřní džin a spící kreativita, která chce probudit.
Úroveň 2 - KULTURA: Efektivní komunikace (92% non-verbální!). Expresní sny, vize, talenty a překážky. Každý problém je příležitost vytvořit.
Úroveň 3 - GLOBÁLNÍ: Živé systémy. Vědomí v Evolution. Osobní akční plán.
 
VAŠE VÝHODY
• Budete opustit dílnu uznání se znovu jako někdo, unikátní a nádherné.
• Budete znovu cestu radosti, moudrosti a úspěchu, že vaše duše chce jít, vytváří to, co chcete, bez omezení.
• Budete žít hojnost jako nový styl života, myšlení, víry, citu a ducha.
• Naučíte se vytvářet hojnost a bohatství ve všech jeho vzájemně propojených aspektech: zdraví, duchovní život, prosperující domácí, vztahy, život a sociálních sítí, komunikaci s prostředím, pracovní život, peníze.
 
 
OBSAH
1. Zvětšení vnímání a povědomí o tom, co je hojnost.
2. Naučit se změnit realitu projevovat své sny teď.
3. Spuštění osobní proces každého účastníka o řízení hojnosti.
4. Instalace ve vás je 5 pilířů hojnosti po "Vitruvian Man" od Leonarda da Vinci.
5. Vyvažování své 4 Life Projekty hojnosti.
6.. Překlenutí propasti mezi globální transformace povědomí a své tvůrčí potenciál.
 
 
PODROBNOSTI
Když už mluvíme o hojnosti, musíme osvobodit z dilematu, že "musíme být vždy úspěšná". Protože v případě, že utajovaná motor pro naše stvoření je to, co naši rodiče či kulturní mýtus, že již slouží nám řekl, pak bychom mohli pokračovat kopat na stejném místě. Ve skutečnosti jsme bojovníci v širokém vědomí bez omezení. Tam, za dilema časoprostoru můžeme sami najít znovu dělat zázraky v našich životech a na naší planetě.
 
ZAMĚŘENA NA
Všichni. Ready dělat fyzické cvičení a změnit omezující vzory s jemnými metodami.
 
 
 
SEA OF ABUNDANCE
Secrets for your Abundance in Life
 
Workshop 12-13 April 2014 in Prague
Saturday+Sunday, 2 days-intensive
 
Studio Nuevo, Senovážné nám. 6, Praha 1 (Reservation with Stana Simkova, +420 774 890 917), CZK 3000   http://www.joyin.cz/cz/more-hojnosti.html
Website of Pascal K’in Greub:   http://www.it-is-heart-time.com/cesky
 
 
 
Abundance is inherent in life, look around you: the flowers in the garden, the baby that is being born, the beauty and infinity of the cosmos with its stars at night.
Why do we not live this abundance and richness that is part of all life?
Because we block it through patterns of suffering, limiting beliefs, doubts and fear.
In this workshop you learn a visionary and proven methodology that truly attracts and creates abundance. I teach you how to recognize your dreams and turn them into reality. Even before coming home after the workshop, your prosperity will be created, all you have to do is receive it ...!
 
ACTIVITIES
Find the source of abundance in you and learn how to raise your brain frequency in order to use the use the law of resonance in your favor.
What are you attracting if you order from envy and a thinking of scarcity and "oh poor me"? – You will attract manifestations of envy, competition and poverty. That’s why it does not work alone "thinking abundance" or doing positive visualizations. In this workshop we go much deeper, touching the feelings and the energies of creation of high vibration, and achieving a vital transformation on subconscious and cellular level.
 
We follow the following 3 levels of abundant consciousness:
Level 1 – YOU: Self-reflection. Replace limiting paradigms. The Call of your Soul. Your inner genie and the sleeping creativity that wants to awaken.
Level 2 – CULTURE: An effective Communication (92% non-verbal!). Express dreams, visions, talents and obstacles. Every problem is an opportunity to create.
Level 3 – GLOBAL: Living Systems. Consciousness in Evolution. Personal Action Plan.
 
 
 
YOUR BENEFITS
• You will leave the workshop recognizing yourself again as someone unique and wonderful.
• You will reconnect a path of joy, wisdom and success that your soul wants to go, creating what you want, without limits.
• You will live abundance as a new style of life, of thought, faith, feeling and spirit.
• You will learn to create abundance and wealth in all its interdependent aspects: health, spiritual life, prosperous home, relationships, life and social networks, communication with the environment, working life, money.
 
 
CONTENT
1. Enlarging the perception and awareness of what is Abundance.
2. Learning to change reality to manifest your dreams now.
3. Starting a personal process of each participant about the management of abundance.
4. Installing in you the 5 Pillars of Abundance following the "Vitruvian Man" by Leonardo da Vinci.
5. Balancing your 4 Life Projects of Abundance.
6. Bridging the gap between the global awareness transition and your creative potential.
 
 
DETAILS
Speaking of abundance we must free ourselves from the dilemma that "we must always be successful". Because if the clandestine engine for our creation is what our parents or a cultural myth that no longer serves told us, then we could continue kicking in the same place. In truth we are warriors in a wide consciousness without limits. There, beyond the dilemma of space-time we can find ourselves again to do miracles in our lives and on our planet.
 
DIRECTED TO
Everyone. Ready to do physical exercise and change limiting patterns with gentle methods.
 
 
 
 

Instituto del Tiempo del Corazón
El Ahuehuete, Camino Viejo a Tenancingo
 
52441 Malinalco, Edo. México
Oficina Ciudad de México
Tel./Fax (00 52 55) 55 44 63 01  
Handy wenn auf Europa-Tour 0041 76 245 54 62
  
Skype "pascal greub" (Mexico)
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Síguenos :

    Por favor avanza este correo a tu amigos - Gracias!  Quiero recibir el boletín