Eigentijds EcoZeN Netwerk
Nieuwsbrief december 2017 - Ecolonie & Eigentijds Festival
Beste belangstellende,
 
Ten eerste wensen we je fijne feestdagen en een gezond en zinvol 2018, waarin je ook stappen mag en kunt zetten in het transformeren van jezelf en je eigen omgeving ten behoeve van een leefbare aarde.

In deze december nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • onze festivals;
  • onze zusterorganisatie Greenschool Amasiko in Oeganda en de reis van Anja en Jos;
  • de Eigentijdse Webwinkel met een bijzonder nieuwjaarsaanbod;
  • aandacht voor een van de oudste biopioniers in Nederland;
  • bespreking van een bijzonder boek: “Blijf de aarde trouw” – Pleidooi voor een nietzschaanse terrasofie van Henk Manschot;
  • en tenslotte de rubriek Diversen.
We wensen je veel leesplezier,

De bewoners en participanten.
 

De festivals

We hopen je volgend jaar voor het eerst of opnieuw te mogen ontmoeten als gast of participant / vrijwilliger op Ecolonie of als deelnemer aan het 24ste Eigentijds Festival dat gehouden wordt van zaterdag 30 juni t/m zaterdag 7 juli 2018. De inschrijving ervan start op 1 januari a.s. Op de website staat dan al uitgebreide informatie over de inhoud van de workshops en de workshopleiders en lezinggevers. www.eigentijdsfestival.nl

Voor het Kinderfestival start de inschrijving op 1 februari a.s. Dit wordt gehouden van zondag 12 t/m donderdag 16 augustus 2018 www.eigentijdskinderfestival.nl
 

Greenschool Amasiko in Oeganda

We leven in Nederland in een van de rijkste landen ter wereld. Uit recent onderzoek blijkt opnieuw dat de kloof tussen arm en rijk weer is toegenomen. Als er één persoon is die van jongs af aan zich het lot van de achtergestelden heeft aangetrokken dan is dat wel Wilfried van Veen. Als jongeman ging hij als ontwikkelingswerker naar Oeganda, uitgezonden door organisaties in West Europa. Tien jaar geleden besefte hij dat een andere aanpak gewenst was. Hij kwam naar Ecolonie om te kijken hoe ons concept werkte. Met die kennis en visie keerde hij terug en startte o.a. met onze hulp Amasiko op een afgelegen plek in Oeganda. Hij investeerde zijn eigen spaargeld in de aankoop van stukjes land en samen met de dorpsoudste werd begonnen aan de bouw van een school. Sindsdien is er met zeer weinig middelen ontzettend veel gebeurd. Een overzicht daarvan tref je aan in dit ontroerende document dat Wilfried ons vorige week toezond. Ontroerend omdat dit overzicht laat zien wat een mens met visie, passie, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtige liefde kan doen voor de medemens in deze wereld. Wilfried verdient een lintje!!! Maar daar zit hij niet op te wachten. Laten wij hem dat lintje geven in de vorm van onze financiële donaties.

Wil Amasiko een volgende stap zetten dan is er veel (financiële) hulp nodig. Wilfried loopt op het einde van zijn latijn en kan niet alleen de kar verder trekken. Onze ecobouwers van de hexagon en meditatiehut, Jos en Anja (zie vorige nieuwsbrieven) hebben zijn noodkreet verstaan en de daad bij het woord gevoegd. Zij gaan eind december met een vriendin Hetty voor een paar maanden naar Amasiko om te helpen bij de bouw van diverse hutten en schoollokalen. Wij geven hen het geld mee dat deze zomer is ingezameld op Ecolonie (zie vorige nieuwsbrief). Maar er is zoveel meer nodig op dit moment.
 
 
Doe alsjeblieft mee en blijf niet aan de kant staan.

Wij doen dan ook een dringend beroep op iedereen die deze nieuwsbrief leest een financiële bijdrage naar draagkracht te leveren. De school biedt niet alleen onderwijs, maar de meeste kinderen zijn ook voor hun voedsel afhankelijk van de school. Laten we met elkaar het verschil kleiner maken tussen arm en rijk!

Je donatie kan gestort worden op rekening van Vereniging Ecolonie
IBAN: NL47TRIO0786891807 
BIC: TRIONL2U
onder vermelding van: AMASIKO
 
Voor meer informatie: www.amasiko.org
 
 
Op onze website staan diverse betekenisvolle en cadeaus voor je naaste familie en vrienden. Zo hebben we bijvoorbeeld voor het nieuwe jaar – in combinatie met het koude weer – het winter verwendag cadeaupakket en voor de keukenprinsen en –prinsessen onze koken met liefde pakketten. De een wat luxer dan de andere, maar beiden gevuld met producten van eigen makelij en mooie biologische producten uit Frankrijk. 

Kijk snel!
 
 

Biopioniers

Zolang Ecolonie bestaat, en dat is in 2019 dertig jaar (!) nemen wij de meeste van onze niet-verse voedselproducten (dus geen groenten en zuivel) af van de Coöperatieve groothandel in biologische levensmiddelen “De Nieuwe Band” in Marum. We doen dat niet alleen om principiële redenen, (de Nieuwe Band is een coöperatie waarvan wij lid zijn), maar ook omdat zij er veel werk van maken om te garanderen dat de producten én fair-trade gemaakt worden én natuurlijk biologisch zijn. Daarnaast - ook niet onbelangrijk - zijn deze producten gemiddeld veel goedkoper dan wanneer we ze bijvoorbeeld in Frankrijk zouden kopen. De etenswaren zijn hier per definitie duurder.

Behalve dat we de NB na zoveel jaren graag eens in het zonnetje willen zetten voor hun niet aflatende inspanningen achter de schermen voor verantwoorde voedingsmiddelen heeft de directe aanleiding voor deze aandacht ook te maken met het feit dat ruim 35 jaar na de oprichting een nieuwe generatie biopioniers in de voetsporen van de eigenwijze oude pioniers – toen bio nog in de kinderschoenen stond - een initiatief zijn begonnen.
 
Te weten een webshop www.biopioniers.nl Deze online winkel staat open voor verschillende doelgroepen, (dus neem eens een kijkje) met o.a. het verhaal achter het product, uitgebreide voedingsinformatie en voedingsadviezen.
 

“Blijf de aarde trouw” 

Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie
 
“De aarde is ziek, en die ziekte heet de mens”. Deze diagnose stelde de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche 150 jaar geleden al. Hij opperde ook een remedie voor deze kwaal: blijf de aarde trouw! Leer van emiritus-hoogleraar filosofie en ethiek Henk Manschot in hoeverre Nietzsche's oproep om de aarde trouw te blijven als leidraad kan dienen voor een ecologische levenskunst.

Dit prachtige boekje van Manschot is ‘een heel mooie, frisse, vernieuwende, vruchtbare en overtuigende studie van Nietsche en van de opgaven waarvoor de ecologische crisis ons stelt’ zo staat terecht op de kaft beschreven (uitg. VanTilt). Het boekje laat o.a. zien waarom Ecolonie bijna dertig jaar geleden is opgericht. Dit zal geen boekbespreking zijn; we beperken ons tot het weergeven van enkele citaten die mogelijk nieuwsgierig maken het boekje aan te schaffen en voor de korte termijn kunnen ze misschien een bijdrage leveren aan inspirerende feestdagen die uitstijgen boven het bekende consumentisme en behulpzaam zijn de eventuele goede voornemens voor het nieuwe jaar een brede visiebasis te geven. Op blz. 178 weet Manschot deze visie te verwoorden:

“De verandering die hij (Nietsche) voorstaat, begint ‘aan de basis’. Bij de directe beleving en de onmiddellijke leefomgeving. De kracht van de transformatie ontspringt aan een tegelijkertijd innerlijk en maatschappelijk gebeuren. Op dit fundament van persoonlijke beleving en lokale betrokkenheid dient moreel en politiek verder te worden gebouwd. […]

“in het nietzscheaanse perspectief is het existentiële commitment – het persoonlijk betrokken zijn bij de aarde – de basis en de voorwaarde voor alle echte verandering. Het uitgangspunt ligt bij een mentaliteitsomslag die mensen bewust maakt van de huidige toestand en met andere ogen naar zichzelf, naar hun gedragingen en behoeften, hun opvattingen en verwachtingen laat kijken. De omslag op persoonlijk niveau verbindt hij met een cultuuromslag, en deze wordt vervolgens doorgetrokken naar het domein van vorming en opvoeding. Het is de persoonlijke, lokale en culturele omslag die in een nietzscheaans perspectief de drijvende kracht is achter de maatschappelijke verandering.”

Manschot schrijft dan ook dat het zich committeren aan de Aarde een nieuw soort planetaire solidariteit creëert. Het Klimaatverdrag van Parijs is daar een voorzichtige voorbode van. Op pag. 179 schrijft hij over dit proces van verandering:
“De weg naar de toekomst zal lang zijn en de weerstanden zullen eerder groter dan kleiner worden. Maar zij die deze weg opgaan, kunnen inspiratie vinden bij Nietzsche, die in zijn eigen zoektocht naar dat ideaal, naast momenten van wanhoop, tegenslag en ontmoediging, getuigt van enthousiasme en de vreugde die de gang naar de Grote Gezondheid hem heeft gebracht.”

Veel van hetgeen Manschot ter berde brengt over Nietzsche zijn inzichten vinden we overigens terug bij de hedendaagse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk in zijn boek “Je moet je leven veranderen’. Hij verwijst ook veelvuldig naar Nietzsche. In de beschrijving van onze visie gingen we reeds dieper in op de betekenis en inhoud van dit boek. Zo benadrukken wij ook met Sloterdijk, het belang van oefenen en nog eens oefenen. Ook Manschot benoemt op pag. 118 die samenhang tussen oefenen en veranderen. Hij schrijft (over Nietzsche): “hij is een meester in het blootleggen van de werking van sociale patronen. Het hele spectrum […], maar ook hoe er altijd mensen zijn geweest die daar weerstand tegen wisten te bieden en het heft in eigen hand namen. Voorbij goed en kwaad staan vele overdenkingen van het nut van oefenen en het aanleren van vaardigheden op allerlei gebied, op het gebied van kunst en muziek, van taal en literatuur en van ambachtelijkheid.“
 
Als Ecolonie zijn we op basis van deze inzichten jaren geleden begonnen met onze ambachtelijke opleiding het EcoZeN College. Op onze website kun je daar meer over lezen.

Manschot schrijft verder op pag. 119: “Het terrein om radicaal te experimenteren ligt in de westerse samenlevingen daar waar de hedendaagse consumptieve strategieën aan de ene kant en het verlangen om duurzaam te gaan leven aan de andere kant op elkaar botsen. Wat hebben mensen in dat krachtenveld aan vaardigheden en inzichten nodig om hun leven zelf ter hand te nemen en nieuwe levensstijlen uit te vinden?“

Op dezelfde pagina beschrijft Manschot de kernvraag in de ecologische bewustwording, zoals hij zelf zegt: “De persoonlijke beleving en het persoonlijk experimenteren verbond Nietsche met de vraag hoe het individuele leven en het grotere levensproces met elkaar samenhangen. Zou inzicht in dat grotere proces aanwijzingen kunnen bevatten voor hoe ik als persoon zou behoren te leven?”

Bovenstaande citaten laten in een notendop zien waarom Ecolonie is opgericht én waarom de vereniging nog steeds bestaat als centrum waar én ambachtelijke vaardigheden worden geleerd én waar die genoemde botsing tussen droom en daad voortdurend plaats vindt op de ‘vierkante kilometer. In die zin is Ecolonie dan ook geen statische woon- werkgemeenschap, maar een permanent experiment in samen leven en werken. Transformeren, omvormen gaat met pijn gepaard zo blijkt steeds weer. Het is niet gemakkelijk jezelf te verliezen, het gevoel te hebben persoonlijk af te sterven; wat betekent dat wat vertrouwd was, in het licht stond, niet meer absoluut te zien. Ambachtelijke vaardigheden leren en jezelf transformeren gaan in onze visie en in de praktijk hand in hand. 

Manschot behandelt nog een aantal zeer interessante thema’s, bijvoorbeeld in het hoofdstuk “Een herwaardering van het lokale perspectief.” Maar ook citeert Manschot, zoals hij schrijft ‘de meest dramatische passage uit het hele boek’ ‘Aldus sprak Zarathoestra’ van Nietsche. (pag.114). Hij legt uit wat hij bedoelt met het begrip Terrasofie, wat veel overeenkomsten heeft met het begrip EcoZeN wat wij enkele jaren geleden introduceerden. Hij schrijft: “de terrasofie gaat uit van lokaal gesitueerde, lijfelijke mensen, die genoodzaakt zijn en ernaar verlangen om te leven en samen te leven. De terrasofie verbindt de blik van beneden, de blik van het lijfelijke, persoonlijke en lokale, met ‘de blik van boven.’ Het is die blik van boven die ieder mens zicht geeft op zijn plek binnen het grotere geheel van het leven op aarde.”

Voortaan zullen wij in elke nieuwsbrief aandacht besteden aan een boek waarvan de inhoud voeding geeft aan onze levensvisie. Correspondentie over deze boekbespreking kun je richten aan henkjan@ecolonie.eu

Diversen

Evaluaties

De afgelopen weken zijn we begonnen met de jaarevaluaties van de diverse projecten. De bewoners en participanten bespraken o.a. de verslagen over de boerderij, het Eigentijds Festival, het Kinderfestival, de bakkerij, de Orangerie, de keuken, de weckerij. In januari gaan we daarmee verder en komen de overige projecten aan de orde.

Kaasmakerij
 
Schreven we in de nieuwsbrief van september dat we hoopten de kaasmakerij te kunnen uitbreiden dan kunnen we nu melden dat dit zal gebeuren. Dit is mogelijk omdat we een samenwerkingsverband zijn aangegaan met Biodeal, een grotere melkfabriek voor biologische melk. Zij hebben ons gevraagd de verwerking van geiten- en schapenmelk voor onze rekening te nemen van kleinschalige, startende boeren in de omgeving, zodat deze boeren ook de kans krijgen om verder te groeien. Biodeal helpt ons dan ook financieel om die uitbreiding mogelijk te maken met moderne apparatuur die o.a. aangesloten kan worden op het hete watercircuit van de zonnecollectoren. Overigens, we zijn nog steeds geïnteresseerd in kandidaten die het ambachtelijk vak van kaasmaker willen leren. Deze scholing is gratis: zie voor verdere informatie over ons EcoZeN College op de website. Voorwaarde is wel dat je bereid bent om minimaal 10 maanden te blijven. 
 
Kapel
 
De verbouwing van de kapel op Forge Neuve gaat gestaag door. Arjen de Goede heeft de laatste weken op zeer vakkundige wijze twee oude kerkramen (oorspronkelijk zaten die in het kerkje van het naburige La Hutte) in de buitengevel geplaatst.
 

Oproepen

Wij zoeken een tuinder m/v afgestudeerd of nog student van de Warmonderhof die samen met de huidige tuinder, onze groentetuinen wil beheren. Deze veelzijdige tuin - waarvan de producten rechtstreeks geleverd worden aan onze keuken - leent zich er uitstekend voor om je praktijkervaring uit te breiden om op die wijze later zelfstandig (al of niet op Ecolonie) verder te gaan. 

Daarnaast zoeken we iemand die een proef – demonstratieveldje ‘permacultuur’ wil aanleggen. Op die wijze kunnen gasten het verschil zien tussen de wijze waarop wij werken en de permacultuur werkwijze. 

Het afgelopen jaar zijn onze bijen na de strenge winter gestorven. Wij doen een oproep aan imkers die mogelijk bijenvolken over hebben, ons dit te laten weten. Al of niet tegen betaling hopen we dan bijenvolken te kunnen overnemen.

Voor meer informatie over bovengenoemde oproepen kun je via info@ecolonie.eu contact met ons opnemen.
 
     
Eigentijds EcoZeN Netwerk
Deze e-mail werd verstuurd aan:
 
Stel je geen prijs meer op post van ons, klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
  Vind ons op Facebook