Vrienden van Amelisweerd
Nieuwsbrief 20

Kracht van Utrecht-initiatief
Nieuwsbrief 5 

3 februari 2011


Nieuws:
- Hart voor de Natuur, Hart voor Amelisweerd!
- Debat in de Staten over afspraken vervolgonderzoek Ring Utrecht
- Overleg bewoners- en milieuorganisaties en Vrienden / Kracht van Utrech t
- Richtlijnen Milieu-Effectrapportage en Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse
- Statenverkiezingen

Voor je agenda:
7 febr: Statendebat over Ring Utrecht, agendapunt 15, middaggedeelte, Provinciehuis Utrecht
10 febr: 20 u: Overleg bewoners- en milieuorganisaties, Milieucentrum (MCU), Oudegracht 60
17 febr 20 u: Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd, Milieucentrum (MCU), Oudegracht 60.
19 februari: 11.00 Winterwandeling; om 14.00 flyeractie; Start, zie hieronder
2 maart 2011: Verkiezing Provinciale Staten

Verder lezen (met nieuwe achtergrondinformatie!)
www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

2011

Met jullie hulp zullen we ons weer maximaal inzetten om de bekendheid en onze kracht van argumenten voor de Kracht van Utrecht te vergroten. En daarmee een nog breder (maatschappelijk) draagvlak te creëren voor de Kracht van Utrecht en alle andere daarmee samenhangende initiatieven om de kwaliteiten van Amelisweerd en de leefbaarheid van onze woonwijken te verbeteren i.p.v. verder aan te tasten.

Zaterdag 19 februari: Hart voor de Natuur, Hart voor Amelisweerd!
In het regeerakkoord van VVD en CDA worden enorme bezuinigingen op de natuur aangekondigd. Staatssecretaris Bleker wil allerlei gemaakte afspraken openbreken om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een kopje kleiner te maken. Ook trekt de regering helemaal haar handen af van de groene recreatiegebieden om de steden, terwijl bijvoorbeeld voor de regio Utrecht al afspraken bestonden voor 50 miljoen. De provincie Utrecht wil nu vanwege het gebrek aan Rijksgeld ook de beoogde natuur inkrimpen en versoberen. Mogelijk ook de nieuwe natuur bij Amelisweerd! Natuurorganisaties voeren samen de campagne ‘Hart voor natuur’ om de kwetsbare natuur te behouden en te versterken. Zie ook de website http://www.hartvoornatuur.nu/

Op zaterdag 19 februari wordt in het hele land in en bij natuurgebieden actie gevoerd.
De Vrienden van Amelisweerd doen mee.
Om 11.00 uur is er een winterwandeling met een gids van het IVN, die start bij de Veldkeuken in Oud-Amelisweerd.
’s Middags verzamelen we om 14.00 uur bij het Theehuis Rhijnauwen. Wij delen flyers uit en wandelen naar Nieuw-Amelisweerd, waar de Rijksweg 27 dreigt te worden verbreed. Want niet alleen staatsecretaris Bleker bedreigt de natuur, ook Rijkswaterstaat….. Geef je op als je meedoet.

Donderdag 17 februari: bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd over o.m. voortgang Toekomstvisie
Het is lang stil over de Toekomstvisie voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. En er is nog veel onduidelijk over toekomstplannen voor de monumentale panden, voor de landbouw, voor de natuur. Ondertussen zijn er allerlei ontwikkelingen: de mogelijke vestiging van het Armandomuseum, herinrichting van parkeerplaatsen, de discussie over de EHS (zie boven). Het wordt tijd om met elkaar te bespreken welk signaal we geven aan de gemeente. Daarnaast komen natuurlijk de ontwikkelingen rond de A27 aan de orde en de voorbereiding van de actie op 19 februari. Iedereen is welkom!

Maandag 7 februari: debat in Provinciale Staten over afspraken Ring Utrecht
Op maandag 7 februari ('smiddags, agendapunt 15) wordt een voorstel besproken om kennis te nemen van de 2 december 2010 gemaakte afspraken over de Ring Utrecht en 16,6 miljoen te besteden aan de opwaardering van de Noordelijke Randweg. Een gelegenheid voor politieke partijen om hun standpunten over bloot te geven over wat zij nu echt willen waar het gaat om asfalt, alternatieven en leefbaarheid. Want…….

Donderdag 10 februari: Overleg bewoners- en milieuorganisaties

Met bewonersorganisaties uit Lunetten, Rijnsweerd, Voordorp en Overvecht, het Milieucentrum en de NMU evalueren we de afspraken die de minister met de Utrechtse regio maakten over de Ring Utrecht. We beoordelen de gesprekken, die de wethouder daarop aansluitend met velen van ons heeft gehad en ons gemeenschappelijke perspectief wat hij ons bood voor participatie en betrokkenheid. En we wisselen uit wat en hoe we kunnen bijdragen aan de komende debatten voor de Statenverkiezingen. T ijd en locatie: 20 uur, Milieucentrum (MCU), Oudegracht 60, Utrecht.

Woensdag 2 maart: verkiezing Provinciale Staten
Provinciale Staten staan mede aan het roer waar het gaat om besluiten over de Ring Utrecht en de toekomst van Amelisweerd. Een meerderheid tegen meer asfalt en voor duurzame alternatieven is van het grootste belang! In de provinciale Stemwijzer zijn hier ook vragen over opgenomen, zoals een vraag over 80 km/uur op de Ring: ja of nee. De Stemwijzer, en veel andere verkiezingsinformatie is te vinden op http://stem2maart.nl

...is 80 is prachtig?
Het kabinet wil 130 op andere plekken in het land. Wij zeggen: 80 is prachtig voor de Ring! Dat leidt tot minder hinder en ziektelast voor bewoners rond de Ring. Dat kunnen we al in 2011 realiseren!
Zie ook http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/gastvrij/index.html?achtergrondinfo/Snelheidseffecten.html

...MER 2e fase: richtlijnen voor het vervolgonderzoek...

Op 2 december kwamen Rijk en regiobestuurders tot een akkoord over Ring Utrecht. Dat akkoord, dat een voorkeur uitspreekt over 2x7 baans door Amelisweerd, is nog geen besluit. Nu moet eerst de 2e fase van de MER (Milieueffectrapportage) worden doorlopen. De richtlijnen daarvan komen binnen een maand of twee in de raadscommissie Stad en Ruimte.In die richtlijnen moet veel worden vastgelegd wat tot nu toe is doorgeschoven zoals een werkelijke inschatting en berekening van effecten op het gebied van luchtkwaliteit, geluidhinder, gezondheid en natuurwaarden. Het is cruciaal dat ook een werkelijke vergelijking met alternatieven als ons duurzame alternatief ‘Kracht van Utrecht’ kan plaatsvinden, zoals de Tweede Kamer heeft gevraagd. Daarbij moet ook worden onderzocht wat de gevolgen voor het stedelijk verkeer zijn wanneer de sluizen in het Rijkswegennet worden opengedraaid…

...met Richtlijnen Kosten/baten analyse....

Van belang is, dat in nu ook echt alternatieven worden onderzocht die niet uitgaan van de forse verbreding van de bak in Amelisweerd. Dat scheelt al vele honderden miljoenen, misschien wel een miljard. Dat geld kun je beter besteden aan de Duurzame WegOverkluizing van Movares op de A27 en investeringen in Fiets- en OV-netwerken. En dat is weer interessant voor de maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA) die bij zo’n project moet worden uitgevoerd.

Meer weten over ons Kracht van Utrecht-initiatief? Bekijk onze nieuwe website www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

Informeer anderen, attendeer hen op deze Nieuwsbrief, denk en doe mee!

Namens de Vrienden en het Kracht van Utrecht-team
Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts
06 3363 0344 (Jan)
info@vriendenvanamelisweerd.nl
info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

Ps 1: Hoort zegt het voort! Stuur deze nieuwsbrief per email door naar een vriend
Ps 2: Wil je zelf uw gegevens voor toezending van de Nieuwsbrief wijzigen of van de lijst af, gebruik de aanwijzing "gegevens wijzigen" of "uitschrijven" onderaan deze nieuwsbrief.

Website-tips:
 www.krachtvanutrecht-initiatief.nl  met informatie en documenten over onze visie en aanpak
www.utrechtanders.nl met kort utrechts nieuws over luchtkwaliteit
www.vriendenvanamelisweerd.nl met nieuws over onze landgoederen en actualiteit


U aanmelden voor de Nieuwsbrief of inbreng?
Ieder kan zich via internet aanmelden om onze Nieuwsbrieven Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweeerd te ontvangen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige donatie stellen wij op prijs op Triodosbank 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. De door de Vrienden opgerichte Stichting Soesa is een ANBI-erkende instelling, waardoor giften van uw belasting aftrekbaar zijn. 
 
U kunt u aanmelden via https://ymlp.com/signup.php?id=gesbmqhgmgb Vink daarna Nieuwsbrief ontvangen en in geval van een donatie/vrijwillige bijdrage ook op donateur, Geef aan wat jouw eigen bijdrage / inbreng kan zijn. In natura je dienst aanbieden is net zoveel waard als een bijdrage in geld.