WETGEVING 24 maart - 6 april 2021
 
 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
(Ook tijdens de Paasvakantie)
 
 
Verlenging maatregelen bij Justitie tegen Covid-19

Vlaamse bestuursrechtscolleges verplicht om ordetermijn op te leggen bij vernietiging beslissing

Het recht op inclusie van personen met een handicap in de Grondwet

Covid-19: wetgever versoepelt insolventierecht

De SURB’s worden pas vanaf 1 december 2021 bevoegd voor korte straffen


COVID-19 – verlenging dubbel overbruggingsrecht zelfstandigen voor februari 2021

Tijdelijk versoepelen voorwaarden tewerkstelling tijdelijk werklozen
in essentiële sectoren

Uitbreiding bescherming bij discriminatie op de werkvloer – ook aan personen die iemand verdedigen of ondersteunen

CORONAMAATREGELEN

Verlenging maatregelen bij Justitie tegen Covid-19

29 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30605
(Erratum BS 06/04/2021)

29 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende beslissing inzake de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering "COVID-19" in uitvoering van artikel 66, § 2, van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30607

29 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de periode van opschorting van de uitvoering van bepaalde uitgaansmodaliteiten van gedetineerden ter uitvoering van artikel 62 van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30608

Toelating verpleegkundige activiteiten door personen die daartoe wettelijk niet bevoegd zijn - verlenging tot 1 oktober 2021
25 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2020 tot uitvoering van het artikel 3, § 2, van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn, BS 30/03/2021, bl. 29715
25 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 4, tweede lid, van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn, bl. 29716

Tiende wijziging MB 28 oktober 2020
26 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26/03/2021, bl. 29296

Aflevering zelftests door apotheken
24 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, BS 25/03/2021, bl. 28182

PUBLIEK RECHT

Vlaamse bestuursrechtscolleges verplicht om ordetermijn op te leggen bij vernietiging beslissing
5 MAART 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft, BS 25/03/2021, bl. 27908

HERZIENING VAN DE GRONDWET

Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen
17 MAART 2021. - Herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt, BS 30/03/2021, bl. 29539

BURGERLIJKE STAND

Wijze raadpleegbaarheid akten burgerlijke stand voor genealogische doeleinden
17 MAART 2021. - Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, BS 31/03/2021, bl. 30590

OMGEVINGSRECHT

Raadpleging publiek over milieueffectenbeoordeling inzake project tot uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2
Raadpleging van het publiek over de milieueffectenbeoordeling betreffende het project tot uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2, BS 02/04/2021, bl. 31233

Raadpleging bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling
Bericht betreffende de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling, BS 02/04/2021, bl. 31235
17 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling,BS 31/03/2021, bl. 30631


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Verlenging maatregelen bij Justitie tegen Covid-19
29 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30605
(Erratum BS 06/04/2021)

29 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende beslissing inzake de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering "COVID-19" in uitvoering van artikel 66, § 2, van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30607

29 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de periode van opschorting van de uitvoering van bepaalde uitgaansmodaliteiten van gedetineerden ter uitvoering van artikel 62 van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30608


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Stijging indexcijfer consumptieprijzen maart 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2021, BS 31/03/2021, bl. 30802

Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met omzetdaling – uitleg onduidelijkheden
25 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, wat betreft de precisering van de woorden "een andere referentieperiode in 2019" en de verlenging van de uiterste indieningsdatum van de subsidieaanvraag, BS 31/03/2021, bl. 30690


INSOLVENTIERECHT

Versoepeling insolventierecht
21 MAART 2021. - Wet tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26/03/2021, bl. 28193


FISCAAL RECHT

Investeringsaftrek – belastbaar tijdperk aanslagjaar 2021
Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 31/03/2021, bl. 30785

KB/WIB 92 - wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – verlenging tot 30 juni 2021

29 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, BS 31/03/2021, bl. 30864

Vastlegging model aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2021
21 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2021, BS 30/03/2021, bl. 29588

Grensarbeiders verlenging akkoorden tot 30 juni met Luxemburg en Nederland

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals verlengd door de akkoorden van 19 juni 2020, van 24 augustus 2020 en van 7 december 2020, BS 29/03/2021, bl. 29489
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020, 19 juni 2020, 24 augustus 2020 en 7 december 2020, BS 29/03/2021, bl. 2949

KB/WIB 92 - bezoldigingen van niet-inwoners die als seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw werken
21 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van bezoldigingen van niet-inwoners die als seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw werken, BS 25/03/2021, bl. 28019

BTW

Coronacrisis - ondersteuningsmaatregelen m.b.t. de btw
29 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24 en 41 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en houdende ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 31/03/2021, bl. 30566

Boetetarief btw periode 1 april 2021-30 juni 2021
29 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van tabel g, eerste afdeling, rubriek i, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31/03/2021, bl. 30587


SOCIAAL RECHT

Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen 2021
18 MAART 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 06/04/2021, bl. 31332

Premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen
26 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen, BS 06/04/2021, bl. 31453

Tijdelijk versoepelen voorwaarden tewerkstelling tijdelijk werklozen in essentiële sectoren
28 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren, BS 31/03/2021, bl. 30623

Toekennen eenmalige premie voor tijdelijke werklozen met laag loon in bepaalde sectoren
28 MAART 2021. - Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden, BS 31/03/2021, bl. 30865

Vermindering sociale zekerheidsbijdragen voor non-profit sector
25 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 31/03/2021, bl. 30629

Uitbreiding bescherming bij discriminatie op de werkvloer – ook aan personen die iemand verdedigen of ondersteunen
19 MAART 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, BS 30/03/2021, bl. 30533

COVID-19 – verlenging dubbel overbruggingsrecht zelfstandigen voor februari 2021
28 FEBRUARI 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 25/03/2021, bl. 28017

RECHTERLIJKE ORDE

BS 25/03/2021
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent

BS 26/03/2021
Vacante betrekking secretaris-hoofd parket Limburg
Oproep kandidaten magistraten voor mandaten controlecommissie van de representativiteit van de vakorganisaties van het militair personeel

BS 29/03/2021
Benoemingen: steundienst van het Hof van Cassatie - gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie - vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

BS 02/04/2021
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Hof van beroep Brussel – Arbeidshof Gent
Vacante betrekkingen rechters strafuitvoeringsrechtbanken en substituten-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken
Vacante betrekking directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie
Vacante betrekking  griffier dossierbeheerder rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder parket West-Vlaanderen.

BS 06/04/2021
Benoemingen referendarissen rechtsgebied hof van beroep Antwerpen – diverse benoemingen griffiers/stagiairs/attaché parket/parketsecretarissen/secretaris arbeidsauditoraat
Tijdelijke opdrachten ambt van griffier
Pensioneringen/ontslagneming griffier/parketsecretarissen
Hof van Cassatie. - Vergelijkend examen voor de werving van referendarissen

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be