OKTOBER 2017
In deze Bijblijver
  • Verslag Startbijeenkomst NSE 2018
  • Gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO)
  • Overeenkomsten tot deelname NSE 2018 worden in week 42 verstuurd
 
 
Verslag Startbijeenkomt NSE 2018
Op dinsdag 26 september jl. vond de Startbijeenkomst van de NSE 2018 plaats. Tijdens deze bijeenkomst, met ruim 30 aanwezige contactpersonen, is de planning voor de NSE 2018 vastgesteld, zijn de belangrijkste wijzigingen dit jaar besproken en is er toegelicht wat we met de op- en aanmerkingen van afgelopen jaar gaan doen.
 
Het verslag is na te lezen via www.studiekeuzeinformatie.nl/nse-2018. Daar vind je ook de presentatie van de bijeenkomst. 
 
Gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO)
De wet- en regelgeving rondom privacy is sterk in ontwikkeling. Zo zal vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. De AVG is de privacywetgeving die geldt in de hele EU. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Wbp die afgelopen augustus is aangescherpt niet meer.
 
Op dit moment is de privacy van de Nationale Studenten Enquête geregeld in Artikel 2 van de overeenkomst tot deelname die Studiekeuze123 sluit met alle deelnemende instellingen. Studiekeuze123 heeft de huidige overeenkomst laten toetsen gezien de ontwikkelingen. Hieruit is gebleken dat de huidige overeenkomst tot deelname niet afdoende is.
 
Daarom gaat Studiekeuze123 met ingang van de NSE 2018, naast de overeenkomst tot deelname, een gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) afsluiten met instellingen. In de GUO maken de instelling en Studiekeuze123 afspraken over het uitwisselen van persoonsgegevens, over de verwerking van deze gegevens en over hoe te handelen in geval van een datalek. 
 
Wij verzoeken je de GUO door te nemen, inclusief de bijgevoegde toelichting.
 
Opmerkingen zijn van harte welkom, maar ruimte de voor aanpassingen is beperkt. Het is een standaard tekst die rekening houdt met huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Reageren kan tot uiterlijk 12 oktober via info@nse.nl. Ook eventuele vragen kun je stellen via dit mailadres.
 
Overeenkomsten tot deelname NSE 2018 worden in week 42 verstuurd
In de week van 16 oktober worden de overeenkomsten verstuurd aan de Colleges van Bestuur en directies. De contactpersonen worden hiervan ook per mail op de hoogte gesteld.
 
Dit jaar ontvangt elke instelling dus drie overeenkomsten:
  • Overeenkomst tot deelname (ongewijzigd t.o.v. NSE 2017)
  • Overeenkomst tot levering van een sleutelbestand (ongewijzigd t.o.v. NSE 2017)
  • Gegevensuitwisselingsovereenkomst (nieuw voor NSE 2018) 
De overeenkomsten dienen uiterlijk 17 november retour te worden gestuurd aan Studiekeuze123.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.