Nieuwsbrief 5 - 18 december 2018

 
 
ACTUEEL 
Toekenningsvoorwaarden gezinsbijslagen
5 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, BS 18/12/2018, bl. 100205
Inwerkingtreding 1 januari 2019

Wet omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie
6 DECEMBER 2018. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, BS 18/12/2018, bl. 99563

E-ID met vingerafdruk – wet gepubliceerd
25 NOVEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters, BS 13/12/2018, bl. 98465

Nieuwe samenstelling en herschikking bevoegdheden binnen de regering
9 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag. - Wijziging, BS 10/12/2018, bl. 96688

Nieuwe huurdecreet inwerking op 1 januari 2019
9 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, BS 07/12/2018, bl. 96253

De Wegcode van 1975 wordt vervangen door een nieuw verkeersreglement
Ministerraad 7 december 2018

Einde wettelijk samenwonen: voorlopige maatregelen kunnen meer dan één jaar duren
GwH 177/2018 van 6 december 2018
Schending art. 1479, derde en vierde lid BW
 
PUBLIEK RECHT
Verkrijging Belgische nationaliteit
O. Vandenbossche, Quel pouvoir d’appréciation pour l’officier de l’état civil dans les procédures d’acquisition de la nationalité belge? TBBR 2018/10, 507

PARLEMENTAIR RECHT


Parlementair Recht
K. Muylle,  TBP 2018/8, , 481

Schadevergoeding tot herstel in de procedure voor de Raad van State
F. Eggermont, De gevolgen van het verlies van het actuele belang gedurende het annulatieberoep bij de Raad van State voor de vordering tot schadevergoeding tot herstel, TBP 2018/9, 523

WOONBELEID


Beveiliging van woningen door optische rookmelders
I. Vermander, NNK 2018/3, 34

OMGEVINGSRECHT


Een snelle internetverbinding is vereist voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning
J. Goethals, NNK 2018/3, 37

Lasten opgelegd in een omgevingsvergunning
E. Holleman, B. Schelstraete, Lasten opgelegd in een omgevingsvergunning: waar liggen de grenzen voor het vergunningverlenend bestuur?, T.Not. 2018/11, nov 2018, 843

ONDERWIJS

De vrije personeelskeuze als uitloper van de vrijheid van onderwijs: een geërodeerd begrip
E. Timbermont, TBP 2018/8, 455

Kroniek Onderwijsrecht 2018 (1): kwaliteitszorg 2.0
J. Lievens, TBP 2018/8, 465

Kroniek Onderwijsrecht 2018 (2): het onderwijs uit de steigers 
J. Lievens, TBP 2018/9, 533

RECHTEN VAN DE MENS
 

Rechtspraakskroniek Europees Hof Rechten van de Mens 1 jan – 30 jun 2018
F. Krenc, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (1er janvier – 30 juin 2018), JT N° 6752, 08/12/2018, 901
 
BURGERLIJK RECHT
JEUGDRECHT

Levensbeëindiging van minderjarigen
Themanummer Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
Inhoudstafel

FAMILIERECHT


Chronique de législation en droit privé
(1er janvier – 30 juin 2018) (Première partie)
R. Jafferali (coord.), JT N° 6753, 15/12/2018, 921

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT


Patrimonium 2018
Declerck Charlotte, Pintens Walter , eds., die Keure 2018, 572 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe erfrecht
V. Volcke, B. Verkest, NNK 2018/3, 10

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 32 
A. Wylleman (ed.), Academiejaar 2017-2018, mei 2018, die Keure  2018, 94 p.
Samenwonende partners en het nieuwe erfrecht - overzicht van het nieuwe BV-recht - ontbinding, vereffening en herstructureringen
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 33

G. Verschelden (ed.), Academiejaar 2018-2019, november 2018, die Keure 2018, 204 p.
hervorming van het huwelijksvermogensrecht - solidariteit in scheidingsstelsels - wijzigingen aan en reparaties van het erfrecht door de wet van 22 juli 2018 tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht - De wisselwerking tussen de (ver)nieuw(d)e erfbelasting en het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht
Beschrijving + inhoudstafel

Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht
wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018
 
E. Dhaene, Wolters Kluwer 2018, 971 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La réforme du droit successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018

C. Aughuet, Act.dr.fam. 2018/7-9, 142

Réforme du droit successoral et droit transitoire: quelles sont les hypothèses dans lesquelles une déclaration de maintien pourrait ’s avérer utile?
C. Aughuet, Act.dr.fam. 2018/7-9, 183

La réforme du droit des régimes matrimonieaux par la loi du 22 juillet 2018
K. Boone, Act.dr.fam. 2018/7-9, 189

VERBINTENISSENRECHT


Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet
A. Van Oevelen, Intersentia 2018, 88 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Nieuwe huurdecreet inwerking op 1 januari 2019
9 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, BS 07/12/2018, bl. 96253

Vlaanderen regelt privaat huren in apart Vlaams woninghuurdecreet
T. Vandromme, D. Vermeir, Juristenkrant nr. 378, 21/11/2018, 3

Vlaams woninghuurdecreet zorgt voor continuïteit en vernieuwing
D. Vermeir, T. Vandromme, Juristenkrant nr. 379, 05/12/2018, 1

ZAKENRECHT

De hervorming van het appartementsrecht anno 2018
V. Sagaert, RW 2018-2019, nr. 15, 08/12/2018, 562

Verkoop onroerend goed via e-mail of sms
B. Kohl, F. Onclin, La vente immobilière par e-mail ou par SMS. Commentaire de la loi du 20 septembre 2018 visant à lever des obstacles à la conclusion de contrats par voie électronique, RNB , dec 2018, 807

Overdracht onroerend goed - waterformaliteiten
J. Callebaut, NNK 2018/3, 40

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Potpourri van de civiele rechtspleging anno 2018
Bruno Maes, CABG, Larcier 2018, 67 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beoefenaren van een vrij beroep: ondernemingen sui generis
 
H. Lamon, B. Ponet, Actualiteit, RW 2018-2019, nr. 17, 22/12/2018, 642

Voorziening in Cassatie
L. Claus, , Het gewijzigde art. 1110 Ger.W.: de omvang van het debat voor de rechter op verwijzing aan banden gelegd?, RW 2018-2019, nr. 17, 22/12/2018, 643

De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht
P. Thiriar, M. Rozie, Story Publishers 2018, 218 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verstekvonnissen – het nieuwe art. 806 Ger.W. – arrest Grondwettelijk Hof

GwH 7 juni 2018, noot S. Mosselmans,  Matiging of afwijzing van kennelijk ongegronde vorderingen bij verstek – Fiat, nu ook van het Grondwettelijk Hof, RW 2018-2019, nr. 16, 15/12/2018, 629

Rechtsplegingsvergoeding: ook na tien jaar nog strijdig met Grondwet

H. Lamon, Juristenkrant nr. 379, 05/12/2018, 5
GwH nr. 159/2018, 22 november 2018

Nieuw wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (nieuw opschrift)  - 54K3303
Aangenomen  in eerste lezing door de Commissie voor de Justitie op 30 november 2018

Cassatiearrest Begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand
Cassatie 26 november 2018 (nog niet gepubliceerd)
Persbericht 28 november 2018

Lijst van de digitaal bereikbare rechtbanken
DPA Update 30/11/2018

Ongrondwettelijkheid alleenzetelende rechter in sociaal strafrechtelijke zaken

B. Nelissen, W. Suenens, Grondwettelijk Hof fluit ‘unus iudex’ terug in sociaal strafrecht, Juristenkrant nr. 379, 05/12/2018, 7
GwH nr. 162/2018, 22 november 2018

Meer recht op een tolk na recente uitspraak EHRM

I. Bambust, M. Wijnants, Juristenkrant nr. 378, 21/11/2018, 4
EHRM 28 augustus 2018, Vizgirda v. Slovenia

Voor recht, rechtvaardigheid en Camus

Liber Amicorum Bernard Hubeau
Opdebeek Ingrid, Rutten Stefan, Van Zimmeren Esther, Vermeir Diederik (eds.), die Keure 2018, 636 p.
Beschrijving + inhoudstafel

CDR in België

Stefaan Voet (ed.), die Keure 2018, 238 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Procesrechtmisbruik – flagrante onwaarheden in besluiten – boete (art. 780bis Ger.W.)
Rb. W.-Vl. (afd. Brugge) 10 mei 2017, TGR 2018/3, 178
Procesrechtmisbruik – verkondigen van flagrante onwaarheden in besluiten – vertragend effectief op de procedure - boete – artikel 780bis Ger.W.

Herveiling na rouwkoop als bijzondere toepassing van voordeelafdracht

T. Gladinez, T.Not. 2018/11, nov 2018, 862
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (TRV & RPS)
Inhoudstafel 18/7, 15/11/2018

VENNOOTSCHAPSRECHT

Bakstenen of aandelen (asset deal versus share deal)

B. Stockman, NNK 2018/3, 3

Winstuitkering in de ‘kapitaalloze’ BV vereist dubbele utkeringstest
M. Roelants, Balans nr. 817, 30/11/2018, 1

INSOLVENTIERECHT

De oprichting van het Centraal Register Solvabiliteit
I. Van den Bosch, NNK 2018/3, 29

Insolventie- en beslagrecht
Lindemans Rubben,  Van Calster Geert,  Vananroye Joeri,  Verheyden Roel , Themis Academiejaar 2018-2019, nr. 107, M. E. Storme (ed.), die Keure 2018, 151 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Continuïteit van ondernemingen
Artikelsgewijze commentaar bij boek XX WER en cao nr. 102
Virginie Frémat, Sophie Berg, Grégory de Sauvage, Jean-François Goffin, Intersentia 2018, 540 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERZEKERINGEN

Verzekering appartementsgebouw
A. Clabots, Het appartementsgebouw goed verzekerd? Capita Selecta toegelicht vanuit de algemene verzekeringstechniek, RJI 2018/4, nr. 7087, 196

De nieuwe wet op de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor woningen
(wet Peeters-Borsu)
R. Meeussen, P. Van Buggenhout, RJI 2018/4, nr. 7088, 244

Het voorontwerp van wet betreffende de verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor intellectuele beroepen in de bouwsector: een stand van zaken
Y. Deckers, RJI 2018/4, nr. 7089, 249

L’assurance décennale obligatoire des professionnels de la construction
M. Dupont, J.-S. Lenaerts, JT N° 6753, 15/12/2018, 933

INTELLECTUELE EIGENDOM

European Libraries and the Internet: Copyright and Extended Collective Licences
Ran Tryggvadottir , KU Leuven Centre for IT & IP Law Series, Intersentia 2018, 448 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
FINANCIEEL RECHT
De gemiddelde marktrente op huurwaarborgen (1997-2018)
D. Meulemans, NNK 2018./3, 43
 
STRAFRECHT
De OVB en de OBFG worden belast met de organisatie van de permanentiedienst Salduz (art. 495 Ger.W.)
28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, BS 06/12/2018, bl. 95961

Wanneer moet het openbaar ministerie zijn advies verlenen? Herziening COL 13/2015
Persbericht OM 30/11/2018
Naar aanleiding van de wijziging van  artikel 88 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek,  artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek en  artikel 1289ter van het Gerechtelijk Wetboek, werd de omzendbrief COL 13/2015 gewijzigd.

Herziening COL 1/2018 inzake internering
 
Persbericht OM 27/11/2018
De COL 1/2018 inzake internering werd gewijzigd naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 juni 2018 waarin het hof enkele artikelen heeft vernietigd in de wet van 5 mei 2014 betreffende internering, zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie (BS 30/07/2018)

Strikte voorwaarden voor politieambtenaren die infiltreren op internet
L. Lemmens, Juristenkrant nr. 379, 05/12/2018, 4
17 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 46sexies, § 1, tweede lid van het Wetboek van strafvordering, BS 19/11/2018, bl. 88269

Concluderen voor de strafrechter

Ilse Couwenberg, Filip Van Volsem, Intersentia 2018, 115 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een vreedzame revolutie
Cyrille Fijnaut, Intersentia 2018, 1067 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht op bijstand advocaat in strafzaken is een mensenrecht
P. Gerard, H. Lamon, Juristenkrant nr. 378, 21/11/2018, 1
EHRM 9 november 2018, Beuze v. Belgium

Duiding Strafrecht
 
Derde bijgewerkte editie tot 1 november 2018
Dirk Van Der Kelen, Joachim Meese, Martine De Busscher, Larcier 2018, 904 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht

JLMB 2018/41
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Over grensoverschrijdende fiscaliteit en de bijdrage van het Hof, het Brussels International Business Court en bitcoins  
A. Henkes, RW 2018-2019, nr. 16, 15/12/2018, 602

‘Mobiliteitsvergoeding’: geen uitsluiting meer bij ‘salary sacrifice’?
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1591, 12/12/2018, 1

‘Mobiliteitsbudget’ maakt zelfs belastingvrij wonen mogelijk
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1591, 12/12/2018, 4

Kaaimantaks
K. Hellinckx, S. Seré, Uitbreiding toepassingsgebied kaaimantaks: nieuw ‘EER-KB’, Fiscoloog nr. 1591, 12/12/2018, 8

Btw: raadpleeg de actuele stand van uw rekening-courant op MyMinfin.be
FOD Financiën – 5 december 2018

Beperking interestaftrek: vervroegd in werking vanaf 1 januari 2019

P. Smet, Fiscoloog nr. 1590, 05/12/2018, 1

KMO-definitie
JVD, Rechtspersonen/bestuurders met zelfde vaste vertegenwoordiger: quid?, Fiscoloog nr. 1590, 05/12/2018, 4
(Rulings nr. 2018.0569 en nr. 2018.0563, beide van 4 september 2018, Fisconetplus)

Erg- en registratiebelasting: invoering formele rectificatieprocedure

CB, Fiscoloog nr. 1590, 05/12/2018, 6

Beroepskosten
JVD, Antwerpse rechters nemen ook pleziervaartuigen onder vuur, Fiscoloog nr. 1590, 05/12/2018, 11

Controle en onderzoek
T. Sas, Observatie: (nog) geen ‘bom’ in het fiscaal recht, Fisc.Act. nr. 41, week 29 nov-5 dec 2018, 1

Primair Unierecht als katalysator van verlaging algemeen RV-tarief?
S. Gommers, J. Luts, Fiscoloog Internationaal nr.420, 30/11/2018, 1

Pensioenen
L. Maes, Cassatie bevestigt niet-terugwerkende kracht WAP, Fiscoloog  Internationaal nr. 420, 30/11/2018, 4

Hof van beroep bevestigt: geen auteursrechten voor advocaat

TaxWin 06/12/2018
Bespreking Gent 31/10/2018
(Zie ook JVD in Fiscoloog  nr. 1588, 21/11/2018, 11 en Fiscoloog nr. 1589, 28/11/2018, 9)

Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2018-2019
L. Maes, H. De Cnijf, L. De Broeck (eds.), Wolters Kluwer 2018, 465 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscaal praktijkboek indirecte belastingen 2018-2019
L. Maes, H. De Cnijf, L. De Broeck (eds.), Wolters Kluwer 2018, 431 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BTW

Optionele btw en onroerende verhuur: een btw-revolutie in de vastgoedsector
S. Vastmans, S. De Maeijer, NNK 2018/3, 22

SOCIAAL RECHT
Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit  - Goedkeuring ontwerp-KB
Ministerrraad 7 december 2018
Het ontwerp voert de jobsdeal uit en zorgt voor de invoering, voor de publieke en private sector, van de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven.

Zelfstandigen  geen bijdrageplicht meer voor laatste kwartaal  vóór hun pensionering

Wetsontwerp tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen - Parlementair Document 54K3357
Aangenomen Kamer 29 november 2018

Sociaal procesrecht
 
Anne Van Regenmortel, Joëlle Rozie, Intersentia 2018, 157 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Collectieve conflicten oplossen Van bemiddeling en verzoening tot rechterlijke interventie
Claudio Vandersnickt, Wolters Kluwer 2018, 98 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wet op de arbeidsovereenkomsten – Aanpassing van de bedragen vanaf 1 januari 2019

M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 21, dec 2018, 2

De arbeidsbevorderende maatregelen uit het eenheidsstatuut: sectoren hebben nog werk op de plank
T. Dirix, Sociale Wegwijzer nr. 21, dec 2018, 5

Thuiswerkalarm bij slecht weer: bent u er klaar voor?
M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 21, dec 2018, 7

Betaal tijdig uw sociale bijdragen en vermijdt een boete van 10 % of meer!
N. De Groot, Sociale Wegwijzer nr. 21, dec 2018, 9

De Bijkluswet: aangifte, model en aanpassingen
S. Bellemans, Sociale Wegwijzer nr. 21, dec 2018, 13

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be