WETGEVING 21 januari - 10 februari 2022
 
 
Bibliotheek
Balie Provincie Antwerpen
 
Gerechtsgebouw
vleugel E
verdieping 0
Bolivarplaats
Antwerpen
 
openingsuren:
ma t/m vrij
8.30 - 13.00
en
13.30 - 16.30
FOD Justitie: overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten

Yves Liégois, eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, met pensioen vanaf 1 maart 2022

Arrest Grondwettelijk Hof 23/2022, 10 februaeri 2022– schending art. 43 Ger.W. - betekening vonnis bij gerechtsdeurwaardersexploot


Vergoedingen curator – indexatie – 2e verhoging met 5% vanaf 1 februari 2022

Gerechtelijke schuldbemiddelaar –stijging tarieven door indexatie

Omzendbrief 131/9 van 8 januari 2022 indexering tarieven gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten. – Erratum !

Deze omzendbrief annuleert de versie in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2022!

Arrest Grondwettelijk Hof - Bijdrage Begrotingsfonds juridische bijstand - schending

Registratie wilsverklaring inzake euthanasie – vereenvoudiging - aanpassingen aan de AVG – geldigheid onbepaalde duur

Wet houdende diverse fiscale bepalingen

Hogere onkostenvergoeding in 2022 voor vrijwilligerswerk

Bewegingen in de rechterlijke orde

WETONTWERPEN EN –VOORSTELLEN IN DE KIJKER

MINISTERRAAD

FOD Justitie: overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten
Ministerraad 4 februari 2022
De ministerraad gaat akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten voor de rekening van de FOD Justitie.
Parlementaire vraag en antwoord  K. Van Vaerenbergh van 09/02/2022 over dit goedgekeurde voorstel:
- Eerste fase opgestart op 8 februari 2022, uiterste datum indiening kandidatuur overheidsopdracht 16 maart 2022
- Duurtijd opdracht 48 kalendermaanden (4 jaar), duurtijd kan 3 x stilzwijgend verlengd worden met 12 kalendermaanden
-eerste resultaten verwacht in eerste trimester van 2023
-Totaalwaarde van deze opdracht op 5 miljoen Euro exc. Btw
- Deze overheidsopdracht heeft vooral betrekking op het opzetten van het technisch beheer voor deze databank
- Er komt een nieuw wetsontwerp voor wettelijk kader  voor de oprichting van deze databank omdat de wet van 2019 op veel punten tekort schoot

KAMER

Voorstel van resolutie betreffende het aantrekkelijker maken van het ambt van magistraat
Kamer, Parlementair Document 55K2488
Indieningsdatum 04/02/2022

Wijziging WER inzake handelsagentuurovereenkomsten
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht inzake de handelsagentuurovereenkomsten houdende de bescherming van handelsagenten tegen de eenzijdige verhoging of oplegging van de kosten door de principaal
Parlementair Document 55K2109
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 3 februari 2022

VLAAMS PARLEMENT

Strengere straffen voor overtreders van de Dierenwelzijnswet.
Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft het voorzien van een strafverzwaring
Ontwerp van decreet Vlaams Parlement 960 (2021-2022)
Aangenomen in plenaire vergadering Vlaams Parlement op 2 februari 2022


CORONAMAATREGELEN

SAMENWERKINGSAKKOORD

Arrest Grondwettelijk Hof 21/2022 van 3 februari 2022
Rolnummer(s): 7685
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Wet van 29 oktober 2021, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 29 oktober 2021, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2021, van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 29 oktober 2021, van het decreet van het Waalse Gewest van 28 oktober 2021 en van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29 oktober 2021 « houdende instemming met het [wetgevend] samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België »
Trefwoorden: Gezondheidszorg - COVID-19-pandemie - Initiatieven om de verspreiding van COVID-19-besmettingen tegen te gaan - COVID Safe Ticket - 1. Exhaustieve opsomming van de plaatsen waarvoor het voorleggen van het CST kan worden vereist - 2. Verwerking van de in het CST opgenomen persoonsgegevens.
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing

FEDERAAL

27 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 27/01/2022, bl. 7576
Geconsolideerde versie Corona-KB 28 oktober 2021

Afkondiging instandhouding epidemische noodsituatie tot en met 27 april 2022
27 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie, BS 27/01/2022, bl. 7590

VLAAMSE OVERHEID

Verlenging gebruik COVID Safe Ticket in Vlaanderen - minimumleeftijd met een maand verhoogd: 12 jaar en drie maanden
26 JANUARI 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, wat betreft de verhoging van de onderste leeftijdsgrens voor het gebruik van het COVID Safe Ticket en de koppeling van de buitenwerkingtreding van het decreet van 29 oktober 2021 aan de epidemische noodsituatie, BS 28/01/2022, bl. 7662

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 21/01/2022, bl. 2892

RAAD VAN STATE

Raad van State - sluiting discotheken en dancings - niet geschorst
Raad van State – schorsing – culturele sector
Raad van State nr 252.564 van 28 december 2021, BS 24/01/2022
Tekst arrest


PUBLIEK RECHT

VLAAMSE OVERHEID

Benoeming burgemeesters
14 DECEMBER 2021. - Benoeming burgemeesters, BS 25/01/2022, bl. 3617
21 JANUARI 2022. - Benoeming burgemeester, BS 03/02/2022, bl. 8788
14 DECEMBER 2021. - Benoeming burgemeester, BS 08/02/2022,  bl. 9492
16 DECEMBER 2021. - Benoeming burgemeester, BS 08/02/2022, bl. 9492
20 DECEMBER 2021. - Benoeming burgemeester, BS 10/02/2022, bl. 9825

Ontslag burgemeester
20 DECEMBER 2021. - Ontslag burgemeester, BS 10/02/2022, bl. 9825

Schorsing burgemeester 
29 DECEMBER 2021. - GEMEENTE SINT-TRUIDEN. - Ministerieel besluit waarbij Veerle Heeren uit het ambt van burgemeester wordt geschorst, BS 31/01/2022, bl. 8068

ENERGIERECHT

Bericht omtrent de toegang van de kredietgevers tot de energieprestatiecertificatendatabank
17 DECEMBER 2021. - Bericht omtrent de toegang van de kredietgevers tot de energieprestatiecertificatendatabank, BS 10/02/2022, bl. 9852

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen
7 DECEMBER 2021. - Omzendbrief OMG/VEKA 2021/1 betreffende het toepassingsgebied van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, BS 10/02/2022, bl. 9826

Maximale termijn voor netbeheerder om als noodleverancier op te treden
28 JANUARI 2022. - DECREET tot wijziging van artikel 4.3.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de maximale termijn voor de netbeheerder om als noodleverancier op te treden, BS 01/02/2022, bl. 8272

BESTUURSRECHT

Afdeling bestuursrechtspraak RvS – rolrechten en bijdrage Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand op rekening Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAII)
16 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 04/02/2022, bl. 8993
Inwerkingtreding op 1 december 2022

AMBTENARENRECHT

Evaluatie in het federaal openbaar ambt
14 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, BS 28/01/2022, bl. 7630

OMGEVINGSRECHT

Instandhoudingsdoelstellingen voor het Belgische deel van de Noordzee
Habitat- en Vogelrichtlijn – Herziening 2022

11 JANUARI 2022. - Ministerieel besluit betreffende de herziening van de instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden, BS 28/01/2022, bl. 7946

GEZONDHEIDSRECHT

Registratie wilsverklaring inzake euthanasie – vereenvoudiging - aanpassingen aan de AVG – geldigheid onbepaalde duur
23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken en het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld, BS 26/01/2022, bl. 5757

MIGRATIERECHT

Verhoging aantal (tijdelijke) rechters in vreemdelingenzaken
23 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 6 mei 2009, houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (1), BS 10/02/2022, bl. 9756


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Arrest Grondwettelijk Hof – schending art. 43 Ger.W.
GwH 23/2022, 10 februari 2022
Betekening vonnis bij gerechtsdeurwaardersexploot - Ontstentenis van de verplichting om de rechtsmiddelen, de termijn waarbinnen dat rechtsmiddel of die rechtsmiddelen moeten worden aangewend, alsook de benaming en het adres van het rechtscollege dat bevoegd is om daarvan kennis te nemen, te vermelden.

Arrest Grondwettelijk Hof - Bijdrage Begrotingsfonds juridische bijstand - schending

GwH 11/2022, 3 februari 2022
Rolnummer(s): 7405
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 2, derde lid)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Bijdrage - Bijdrage ten laste van de in het gelijk gestelde eiser wanneer de in het ongelijk gestelde verwerende partij juridische tweedelijnsbijstand geniet
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 4, § 2, derde lid, van de wet van 19 maart 2017, in zoverre het de bijdrage aan het fonds voor juridische bijstand ten laste laat van de in het gelijk gestelde eiser in het geval waarin de in het ongelijk gestelde verwerende partij juridische tweedelijnsbijstand geniet)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-011n-info.pdf

JUSTITIE

FOD Justitie: overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten
Ministerraad 4 februari 2022
De ministerraad gaat akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten voor de rekening van de FOD Justitie.
Parlementaire vraag en antwoord  K. Van Vaerenbergh van 09/02/2022 over dit goedgekeurde voorstel:
- Eerste fase opgestart op 8 februari 2022, uiterste datum indiening kandidatuur overheidsopdracht 16 maart 2022
- Duurtijd opdracht 48 kalendermaanden (4 jaar), duurtijd kan 3 x stilzwijgend verlengd worden met 12 kalendermaanden
-eerste resultaten verwacht in eerste trimester van 2023
-Totaalwaarde van deze opdracht op 5 miljoen Euro exc. Btw
- Deze overheidsopdracht heeft vooral betrekking op het opzetten van het technisch beheer voor deze databank
- Er komt een nieuw wetsontwerp voor wettelijk kader  voor de oprichting van deze databank omdat de wet van 2019 op veel punten tekort schoot

Verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten
17 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 31/01/2022, bl. 8020
-griffie van de vredegerechten Brussel 3 en 4 - Ganshoren, met zetel te Brussel
-griffie van de vredegerechten Etterbeek - Oudergem, met zetel te EtterbeekHANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen januari 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2022, BS 31/01/2022,  bl. 8090

INSOLVENTIERECHT

Vergoedingen curator – indexatie – Verhoging met 5% op 1 februari 2022
Orde van Vlaamse Balies en Orde van Franstalige en Duitstalige
Officieel bericht, BS 08/02/2022, bl. 9502


Gerechtelijke schuldbemiddelaar –stijging tarieven door indexatie
Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, BS 24/01/2022, bl. 3346

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 10/02/2022, bl. 9848.

 
FINANCIEEL RECHT

STRAFRECHT

Arrest Grondwettelijk Hof – schending art. 136, lid 2 Sv –gerechtelijk onderzoek
GwH 15/2022, 3 februari 2022
Rolnummer(s): 7525
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (boek I en art. 136)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Opsporingsonderzoek / Gerechtelijk onderzoek - Ambtshalve toezicht door de kamer van inbeschuldigingstelling
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 136, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het niet voorziet in een daadwerkelijk preventief rechtsmiddel voor de verdachte, dat erop gericht is een lopend opsporingsonderzoek te doen versnellen, indien dat onderzoek na een jaar niet is afgesloten)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-015n-info.pdf

Omzendbrief 131/9 van 8 januari 2022 indexering tarieven gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten. – Erratum !

Deze omzendbrief annuleert de versie in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2022!
Omzendbrief 131/9 van 8 januari 2022 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten. - Erratum, BS 25/01/2025, bl. 3652

Toekenning subsidie van 599.400 € voor werking Permanentiedienst Salduz 2021
17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 599.400 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2021, BS 26/01/2022, bl. 5758

VERKEERSRECHT


Stroken voor openbaar vervoer ook toegankelijk voor schoolvervoer van leerlingen met een beperking
23 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de bijzondere overrijdbare beddingen open te stellen voor het schoolvervoer van personen met een handicap, BS 24/01/2022,  bl. 3007.

Arrest Grondwettelijk Hof – wegverkeer -afstand van het beroep tegen het bevel van betalen – schending indien afstand niet mogelijk is
GwH 14/2022, 3 februari 2022
Rolnummer(s): 7502
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (art. 65/1, § 2, gelezen in samenhang met de artikelen 187, § 7, en 206 van het Wetboek van strafvordering)
Trefwoorden: Strafvordering - Politie over het wegverkeer - Bevel tot betalen - Afstand van het beroep tegen het bevel tot betalen
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 65/1, § 2, van de wet van 16 maart 1968, in de interpretatie dat de verzoeker geen afstand kan doen van zijn beroep tegen het bevel tot betalen)
- Geen schending (dezelfde bepaling, in de interpretatie dat de verzoeker afstand kan doen van zijn beroep tegen het bevel tot betalen)

 
FISCAAL RECHT

Wet houdende diverse fiscale bepalingen
21 JANUARI 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen, BS 28/01/2022, bl. 7606
TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING
TITEL 2. - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN
TITEL 3 - WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN
TITEL 5 - REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN
TITEL 6 - FISCALE PROCEDURE EN INVORDERING
TITEL 7 - KOSTELOZE AFLEVERING EN UITVOERING VAN BEPAALDE DOCUMENTEN EN FORMALITEITEN DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN IN GEVAL VAN EEN ERKENDE RAMP

Vaststelling model van attest nr. 281.83 – belastingvermindering wegens Covid-19
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van een model van attest nr. 281.83 dat toelaat de vereiste bewijzen te leveren inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen (de belastingvermindering tweede tax shelter `COVID-19'), overeenkomstig art. 12, § 10, van de wet van 02.04.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13.04.2021) en het koninklijk besluit van 06.06.2021 houdende uitvoering van art. 12, § 10, W 02.04.2021 (BS 14.06.2021, ed. 1), BS 01/02/2022, bl. 8365

Modelattest belastingvermindering voor kinderoppas
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht tot vaststelling van het modelattest nr. 281.86 dat toelaat de vereiste bewijzen te leveren inzake de belastingvermindering voor kinderoppas overeenkomstig de artikelen 14535, tweede lid, 4° en 323/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) zoals respectievelijk gewijzigd en ingevoegd door de programmawet van 20.12.2020 (Belgisch Staatsblad, 30.12.2020, ed. 1) en artikel 6318/8, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 23.12.2021 ter uitvoering van de artikelen 14535, tweede lid, 4°, en 323/2, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot bepaling van de te communiceren gegevens door de in het artikel 14535, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek bedoelde instanties (Belgisch Staatsblad van 31.12.2021, ed. 1). Modelattest voor de uitgaven voor kinderoppas die zijn gedaan vanaf 1 januari 2021, BS 27/01/2022, bl. 7483

Administratieve commentaren op het vernietigingsarrest van 10 juni 2021 en op zijn gevolgen – Rolrecht – Recht op teruggave voor bepaalde rechtzoekenden – Bezwaar bij foutieve inning
Circulaire 2021/C/108 met commentaar op het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juni 2021 en de gevolgen daarvan inzake de rolrechten – FAQ
FOD Financiën, 15.12.2021

VLAAMSE BELASTINGDIENST

Automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslag-jaar 2022
13 JANUARI 2022. - Vlaamse belastingdienst Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslag-jaar 2022, BS 08/02/2022, bl. 9563

Automatische indexering inzake registratiebelasting. - Aanslag-jaar 2022
13 JANUARI 2022. - Vlaamse belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting Jaar 2022, BS 08/02/2022, bl. 9564

Automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2022
13 JANUARI 2022. - Vlaamse belastingdienst Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2022, BS 08/02/2022, bl. 9564

SOCIAAL RECHT

Covid-19 - verbetering toestand werknemers in de culturele sector
18 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19, BS 08/02/2022, bl. 9443

Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten – uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering
27 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 07/02/2022, bl. 9157

Zelfstandigen – bedrag moederschapsuitkering vanaf 1 januari 2022
21 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot vervanging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 04/02/2022, bl. 9028

Verlenging overbruggingsrecht zelfstandigen
21 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 04/02/2022, bl. 9029

Covid-19 - verlenging diverse maatregelen wat betreft tijdelijke werkloosheid tot 31 maart 2022
16 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 01/02/2022, bl. 8256

Rust- en overlevingspensioen zelfstandigen - aanpassing jaarbedragen
24 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 27/01/2022,  bl. 7312

Hogere onkostenvergoeding in 2022 voor vrijwilligerswerk
16 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 25/01/2022, bl. 3461
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 21/01/2022
Tuchtrechtbanken – aanwijzing assessor in de tuchtrechtbank in hoger beroep
Vacante betrekking attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie : 1 (Nederlandstalig).

BS 24/01/2022
Benoemingen arbeidsrechtbanken Antwerpen en Gent
Hof van beroep Brussel – ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Tongeren

BS 28/01/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – eervol ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – eervol ontslag
Arbeidshof van Antwerpen.- eervol ontslag
Arbeidshof van Antwerpen – plaatsvervangend magistraat
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen - openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen - openstaande plaats
Arbeidshof van Antwerpen – openstaande plaats
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij parket Brussel : 3
Vacante betrekkingen plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken

BS 31/01/2022
Verlenging geldigheidsduur van de reserve van de geslaagden van de vergelijkende selectie griffiers en secretarissen – erratum BS 24/12/2022

BS 01/02/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen. - Ontslag
Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie

BS 02/02/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen - benoeming
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen -benoeming
Arbeidsrechtbank van Leuven – eervol ontslag
Arbeidshof van Brussel – eervol ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen – eervol ontslag
Arbeidshof van Brussel – eervol ontslag
Arbeidshof van Brussel – plaatsvervangend magistraat
Arbeidsrechtbank van Leuven – openstaande plaats
Arbeidshof van Brussel - openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen - openstaande plaats
openstaande plaats

Arbeidshof van Brussel – openstaande plaats

BS 03/02/2022
Arbeidshof van Gent – plaatsvervangende magistraat
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 04/02/2022
Hof van beroep te Brussel - Hof van beroep te Gent.- Ondernemingsrechtbank te Gent - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

BS 10/02/2022
Benoemingen/pensioneringen griffiers, parketsecretarissen en parketjuristen
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be