STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 4 - 16 april 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer en jurisprudentie en wetgeving© 2013 FOD Justitie
HERVORMING JUSTITIE

Alle informatie over de hervorming wordt gebundeld op één specifieke site:
www.hervormingjustitie.be. Behalve een blik op de pijlers van de hervorming, vindt u er ook links naar de wetgeving, parlementaire vragen, een timeline, een handige infographic en contactgegevens.
Gerechtelijke arrondissementen Brussel en Henegouwen
28 MAART 2014. - Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft, BS 31/03/2014, bl. 28027

Gerechtsdeurwaarders
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, BS 31/03/2014, bl. 28031

ACTUALITEIT


Reglement Advocaat en Media

Vanaf vandaag, 16 april, geldt het nieuwe reglement Advocaat en media, dat het reglement van 4 juni 2003 vervangt.
Salduz - Nederland
Hoge Raad: nog geen recht op bijstand tijdens verhoor
R. Malewicz, Advocatenblad Nieuwsbrief 3 april 2014
Al geruime tijd discussiëren strafrechtjuristen over de vraag of de Salduz jurisprudentie verdachten het recht geeft op bijstand van een advocaat tijdens verhoren door de politie.
Volgens de Hoge Raad in haar uitspraak van 1 april 2014 heeft de verdachte dit recht (nog) niet.
http://www.advocatenblad.nl/site/magazine/archief/artikelen/detail/20092178.html#sthash.xIxUtaRU.dpuf

WETSONTWERPEN


Justitie

Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie – 53K3531
HANGEND KAMER
AANGENOMEN SENAAT (03/04/2014)

Wetsontwerp houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II) –
53K3520
AANGENOMEN KAMER (03/04/2014)

Wetsontwerp tot hertekening van de kantons Beringen en Neerpelt-Lommel –
53K3492
AANGENOMEN KAMER (03/04/2014)

Wetgeving – initiatief tot een wet
Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet – 53K3530
HANGEND KAMER
AANGENOMEN SENAAT (03/04/2014)


Betalings- en kredietdiensten – Boek VII. Wetboek van economisch recht
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen.
AANGENOMEN KAMER (27/03/2014)
AANGENOMEN SENAAT (03/04/2014)
53K3429

Consumentenkoop
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen - 53K3529)
HANGEND KAMER
AANGENOMEN SENAAT (03/04/2014)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649quater, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft -
53K3528
HANGEND KAMER
AANGENOMEN SENAAT (03/04/2014)

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


BTW – advocaat - verschuldigdheid en opeisbaarheid
H. Vandebergh, Verschuldigdheid en opeisbaarheid van btw in de overgang van vrijgestelde diensten naar belaste diensten, Larcier, maart 2014, n° 458, 275

Verzekeringsfraude: burgerrechtelijke neutralisatie en strafrechtelijke beteugeling
D. Wuyts, RW 2013-2014, nr. 33, 19 april 2014, 1282

Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders onder de loep
P. Lombardi, RW 2013-2014, nr. 32, 12 april 2014, 1243

Vliegende arbeidsvoorwaarden
F.Hendrickx, RW 2013-2014, nr. 32, 12 april 2014, 1242

Continuïteit voor de Wet Continuïteit Ondernemingen
A. Van Hoe, RW 2013-2014, nr. 31, 5 april 2014, 1202

Bescherming van persoonsgegevens
J. Verschakelen, P. Valcke, Dataportabiliteit en digitale (mensen-)handel, NJW nr. 300, 9 april 2014, 290

Una Via - schending van de Grondwet !
FiscalNet Nieuwsbrief 7 april 2014
Grondwettelijk Hof vernietigt deel van ‘una via-wet’
GwH 3 april 2014, 61/2014

Kamer en Senaat na de zesde staatshervorming
A. Rezsohazy, M. Van der Hulst, De verdeling van de wetgevende bevoegdheid tussen Kamer en Senaat na de zesde staatshervorming, TVW 2014/1, 40

De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof
Overzicht van rechtspraak 2012
J. Theunis, TBP 2014/3, 131

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
R. Van der Hulle, R. Van der Hulle, De arresten Akerberg Fransson en Melloni gerelativeerd, TBP 2014/3,102

Onafhankelijkheid van de energieregulator
L. De Deyne, Lijvig arrest van het Grondwettelijk Hof versterkt onafhankelijkheid van CREG slechts matig, MER 2014/1, 3

De Raad van State en zijn milieucontentieux in het gerechtelijk jaar 2012-2013
D. Decock, K. Barns, MER 2014/1, 39

Private handhaving van het mededingingsrecht in België
Overzicht van rechtspraak 2e deel, X. Taton, T. Franchoo, N. Baeten, I. Rooms
TBH 2014/3, 199

De volle rechtsmachtbevoegdheid van de RvV (2011-2013)
C. Fransen, A. Maes, T.Vreemd. 2014/1, 6

Kroniek van de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inzake de annulatiebevoegdheid (gerechtelijke jaren 2011-2012 en 2012-2013)
M. Ryckaseys, S. Soetinck, I. Van den Bossche, T.Vreemd. 2014/1, 28

Verzekeringsovereenkomst – gevolgen bij faillissement en WCO
F. George, V. Callewaert, Le contrat d’assurance terrestre analysé à l’aune des procédures de faillite en de réorganisation judiciaire (Partie II), T. Verz. 2014/1, 4

Liquidatieboni
A.M. Vandekerkhove, Wat is nog mogelijk inzake de overgangsregeling m.b.t. liquidatieboni?, Fisc.Act. nr. 12, week 27 mrt-2 apr 2014, 1

Belangenschade - Rechtsmisbruik niet van toepassing in fiscale zaken
J. Vanden Branden, Fisc.Act. nr. 12, week 27 mrt-2 apr 2014, 5

Btw van 6 % voor elektriciteit: residentieel contract is bepalend
J. Vanden Branden, Fisc.Act. nr. 12, week 27 mrt-2 apr 2014, 10

Langstlevende partner krijgt vrijstelling successierechten op gezinswoning in Brussel
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 12, week 27 mrt-2 apr 2014, 11

De onbeslagbaarheid van de gezinswoning gewijzigd en verduidelijkt
M. De Clercq, Not.Fisc.M. 2014/3, 58

Art. 464, 1° WIB 1992 en de gemeentelijke belastingbevoegdheid: stand van zaken
M. De Jonckheere, Not.Fisc.M. 2014/3, 66

Verplicht motiveren van een ontslag (cao nr. 109)
E. Verhaegen, P & O, april 2014, nr. 4, 15
CAO nr. 109

Schriftelijke taalbescherming bij de stukken uit het strafproces
Nullum Crimen Prijs 2013
J. Raeymakers, NC, dossier, april 2014

Tegenspraak in de bestraffing
J. Rozie, NC, april 2014, nr. 2, 91

Geen rechtsplegingsvergoeding voor voorlopig bewindvoerder
E. Brewaeys, Juristenkrant nr. 287, 09/04/2014, 9
GwH 43/2014, 13 maart 2014

Wijzigingen kunstenaarsstatuut na 1 januari 2014
Sociale Wegwijzer, april 2014, nr. 7, 15

Richtlijn consumentenrecht 2011/83/EU
B. Keirsbilck, J. Stuyck, E. Terryn, D. Voinot (eds.), La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs et sa transposition en droits belge en français, REDC 2013/3-4
Speciaal nummer met bijdragen over deze richtlijn en omzetting hiervan in het Belgische en Franse recht.

Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken
J. Kirkpatrick, Réflexions sur la procédure en cassation en matière répressive après l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2014, JT N° 6559, 12 april 2014, 257
14 FEBRUARI 2014. - Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, BS 27/02/2014, bl. 17088

Milieurecht
H. Schoukens, Echo’s uit Luxemburg: Food for thought voor het Vlaamse omgevingsrecht?; TMR 2014/1, 3

De herstelvordering in de Vlaamse Wooncode
N. Van Damme, De herstelvordering in de Vlaamse Wooncode: een vordering in personam, een maatregel in rem, TBO 2014/1, 3

BOEKEN

Strafuitvoeringsrechtbanken
K. Beyens, T. Daems, E. Maes, Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf, Panopticon Libri 6, Maklu 2014 p.178

RECHTSPRAAK

Advocaat – Ereloon

Cass.  12 april 2013, RW 2013-2014, nr. 32, 12 april 2014, 1267
Advocaat - Ereloon - Begroting - Betwisting - Controle door de Raad van de Orde - Beslechting door de burgerlijke rechter

Rechtspraak bewijs in handelszaken
RABG 2014/5

Rechtspraak procesrecht
RABG 2014/6

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten
JLMB 2014/14

Rechtspraak administratieve cassatie
RABG 2014/7

Rechtspraak agrarisch recht
JLMB 2014/15

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN


Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/STUDIEDAGEN

Het 18de congres van de “International Association of Democratic Lawyers"

VUB Brussel, 15 - 19 april 2014
Programma

Vijftig jaar Probatiewet
CBR Antwerpen 22 april 2014
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2014
Antwerpen 24 april 2014
Programma

Einde loopbaan anno 2014
Op donderdagnamiddag 24 april 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Einde loopbaan anno 2014. Met aandacht voor de impact van de Wet op het Eenheidsstatuut’.
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat: Sessie 'Rechtspersoon'
Leuven / Kortrijk - maandag 5 mei 2014
Programma

Collectief ontslag en sluiting van onderneming
Op dinsdagnamiddag 6 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag
‘Collectief ontslag en sluiting van onderneming’.
Programma

Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen
Op woensdag 7 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen’.
Programma

De burgerlijke maatschap anno 2014
Op donderdagnamiddag 8 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De burgerlijke maatschap anno 2014’
Programma

Het verdachtenverhoor” meer dan het stellen van vragen
Kluwer – PLOT (Politieschool Limburg Opleiding en Training) Genk, 8 mei 2014
Programma

Vijftig jaar Probatiewet
CBR Gent 8 mei 2014
Programma

Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven
Brussel 9 mei 2014
Programma

Update Faillissement - WCO - Zekerheidsrecht
De Juristenclub 9 mei 2014
Programma

Actualia Verkeersrecht
Evenaar Studiedag Kortrijk, 15 mei 2014
Programma

Wet precontractuele informatie
Op donderdagnamiddag 15 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘De wijzigingen aan de Wet Precontractuele Informatie’
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed
Op donderdagnamiddag 15 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed. Een analyse aan de hand van een aantal praktijkgevallen’
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op vrijdagnamiddag 16 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag
‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

Sociale en fiscale antimisbruikbepalingen
CBR 20 mei 2014
Programma

De nieuwe Brussel I-Verordening
Op dinsdagnamiddag 20 mei 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De nieuwe Brussel I-Verordening (nr. 1215/2012) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken’.
Programma

Het voorrecht van de onbetaalde verkoper
Op dinsdagnamiddag 20 mei 2014 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag
‘Het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Een praktijkgerichte analyse, met aandacht voor  de raakvlakken met eigendomsvoorbehoud en retentierecht’.
Programma

Beleggingsverzekeringen
Op woensdag 21 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse'.
Programma

Workshop Preventieve ordehandhaving in de lokale besturen en gemeentelijke administratieve sancties
CBR Antwerpen 23 mei 2014
Programma

Actualia ontslagrecht
Op dinsdagnamiddag 27 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de jaarlijkse studienamiddag ‘Actualia ontslagrecht’.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

De oplevering van flatgebouwen
Op dinsdagnamiddag 3 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag'. De oplevering van flatgebouwen. Een juridische analyse, aangevuld met praktische tips en goed hanteerbare modellen aan de hand van 10 aandachtspunten’.
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
Op woensdagnamiddag 4 juni 2014 (Antwerpen) of donderdagnamidadag 12 juni 2014 (Gent) organiseert M&D Seminars de jaarlijkse studienamiddag
‘Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen’.
Lees het volledige programma (Antwerpen) | Lees het volledige programma (Gent)

Vennootschapsrecht: update wetgeving en rechtspraak
Lexalert, Online seminarie op donderdag 5 juni 2014 van 12u tot 14u
Programma

Buitenlandse private vermogensstructuren
Op dinsdagnamiddag 10 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis? Een analyse na het KB van 19 maart 2014 met de lijst van de buitenlandse constructies die onder de meldplicht vallen’.
Programma

Woninghuur
Op woensdagnamiddag 18 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen’.
Programma

Handelshuur

Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: twee actuele topics. Duur, opzegging en hernieuwingsaanvraag. Huuroverdracht, onderhuur en vervreemding van het gehuurde goed’
Programma