JULI 2019
In deze Bijblijver
  • Voortgang herstel NSE 2019
  • Herziene planning NSE 2019
  • Europese Aanbesteding
 
 
Voortgang herstel NSE 2019
Het CBS heeft de 2e review van de herstelde NSE resultaten van de niet-bekostigde instellingen afgerond. De rapportage is voorgelegd aan de NRTO. Op basis van de bevindingen van het CBS concludeert Studiekeuze123 dat de gecorrigeerde resultaten van de NSE 2019 gepubliceerd kunnen worden en van hetzelfde kwaliteitsniveau zijn als wanneer de NSE 2019 zonder problemen zou zijn uitgevoerd. De NRTO is akkoord met publicatie van de resultaten. Het CBS maakt in het rapport opmerkingen t.a.v. de representativiteit van de data naar type student en opleidingsvorm. Deze opmerkingen zijn generiek, ook voor voorgaande jaren, en niet specifiek gerelateerd aan de reparatie van de bestanden. Studiekeuze123 neemt de aanbevelingen ter harte voor de toekomst. Het definitieve CBS-rapport wordt gepubliceerd op de website van het CBS. Het concept benchmarkbestand is aan de niet-bekostigde instellingen ter controle voorgelegd en akkoord bevonden.
 
Het herstel van de data van de universiteiten is op 15 juli j.l. gestart. Na de herstelronde vindt een tweede review plaats door het CBS. 
 
Nieuwe planning NSE 2019
Studiekeuze123 heeft een nieuwe planning opgesteld. In overleg met de NRTO is besloten dat de publicatie van de NSE data van de niet-bekostigde instellingen tegelijkertijd zal plaatsvinden met die van de bekostigde universiteiten (dit laatste alleen bij een positief besluit hierover na de 2e review van CBS). Dit betekent dat de resultaten van de niet-bekostigde instellingen ook op 23 oktober gepubliceerd zullen worden, een maand later dan eerder gecommuniceerd.
 
 
Europese Aanbesteding
Studiekeuze123 is begin juli gestart met een aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een nieuwe leverancier voor de uitvoering NSE de komende jaren. Dit volgens de Europese richtlijnen. Vanwege het krappe tijdsbestek zal de NSE 2020 gericht zijn op het verzamelen en publiceren van gegevens die nodig zijn voor de studiekeuzevoorlichting. De opdrachtomschrijving wordt begin augustus op Tenderned gepubliceerd.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.