newsletter 87, July 2021
Dear abonnee,

Persoonlijke noot

Sinds november 2015 (verkeersongeluk) kamp ik met de nadelige gevolgen van hersenletsel: overprikkeling, moeheid, somberheid, stress, executief disfunctioneren, geheugenproblemen en onbelastbaarheid.
In de jaren die volgden hield ik met moeite het hoofd boven water, maar belandde uiteindelijk begin 2020 alsnog in een kliniek wegens een ernstige depressie en verbleef daar ruim 9 maanden.
In alles heb ik moeten snijden: in mijn rol als partner, in mijn rol als vader, in mijn rol als werknemer en ook in mijn rol als beeldend kunstenaar. Alles gaat in een lager tempo met veel rustmomenten. Mijn motor draait niet meer het toerental dat deze maatschappij verlangt. Dan ga ik opnieuw kopje onder...
Een en ander beïnvloedt ook mijn beeldend werk zoals het werk 'radeloos'.

Ondanks bovenstaande koerswijziging staan er mooie dingen op stapel waar ik een stukje geluk uit haal.
 
Personal note

Since November 2015 (traffic accident) I have struggled with the adverse consequences of brain injury: overirritability, fatigue, gloominess, stress, executive dysfunction, memory problems and getting overburdened.
In the years that followed, I could barely save myself, but finally at the beginning of 2020 I ended up in a clinic due to a severe depression and stayed there for more than nine months.
I had to cut off everything: my role as a partner, my role as a father, my role as an employee and also my role as a visual artist. Everything goes at a slower pace with many moments of rest. My engine does not longer run the speed this society demands. Otherwise, I will go down again…
This has also influenced my visual art such as 'desperate'.
 
Despite the changing of course mentioned above there are some nice things underway of which I get a bit lucky.
 
 

KunstRAI 2021, Amsterdam

Vanaf donderdag 9 september is er, na uitstel door corona, de KunstRAI 2021 en krijgt mijn werk een plaats in de stand van gallery 9 (stand 79). Bekijk hier een filmpje van het tweeluik.

 
KunstRAI 2021, Amsterdam

After a delay, due to corona, the KunstRAI 2021 will take place starting Thursday 9 September and my work of art will get a place at Gallery 9 (stand 79). Watch a video of the diptych here.
Boomgaard, Nieuw-Beijerland

Enige tijd geleden belde een landschapsarchitect mij op en vroeg mij iets aan te leveren voor een akoestisch schilderij. Zijn nieuwgebouwde huis in een oude boomgaard is wat gehorig namelijk. Ik liet de vraag op mij inwerken en besloot op een dag wat door zijn boomgaard te struinen. Vervolgens ben ik op een later moment op twee plekken vlakbij de kreek waar de boomgaard op uitmondt gaan graven in de hoop iets te vinden dat tot de verbeelding spreekt. Ik zocht en ik vond. De kunst lag voor het oprapen, het was er al!
Wat ik met de voorwerpen ga doen, volgt in een andere nieuwsbrief.
 
 
Orchard, Nieuw-Beijerland

Some time ago a landscape architect called me and asked me to supply me something for an acoustic painting. As his newly build house in an old orchard was a bit noisy. To understand his request, I decided to wander around in his orchard. Later I went digging at two places near the creek, where the orchard ends up, hoping to find something what appealed to my imagination. I searched and I found. The art was right there for the taking, it already was there!
What I will do with the objects is to be continued in another newsletter.


boomgaard, Nieuw-Beijerland

Geloof in Geluk, Haarlem

Naar aanleiding van een beeldmeditatie op Lazarus op Witte Donderdag kwam er bericht dat het Laatste Avondmaal zal worden geëxposeerd in de katholieke Sint Bavokathedraal in Haarlem tijdens de tentoonstelling 'Geloof in Geluk'. Daarnaast krijgt Communio Sanctorum een plek. De tentoonstelling loopt van 27 augustus tot aan Pasen 2022.
 
 
Sint Bavo Cathedral, Haarlem

As a result of a visual meditation on Lazarus on Holy Thursday a message had been received that the Last Supper will be exposed in the catholic cathedral Sint Bavokathedraal in Haarlem, during the exhibition ‘Geloof in Geluk’. Besides that, Communio Sanctorum gets a place. The exhibition will be held from 27 August till Easter 2022.
Sint Bavokathedraal, Haarlem (foto pixelpolder)

Kunstwerk kerk, Berkenwoude

Vrij recent ontving ik een opdracht van de kerk hier in Berkenwoude. Op dit moment is de bouw van de kerk in volle gang. In de komende weken zal het kunstwerk worden geïnstalleerd. Het is een rond kunstwerk, diameter 150 centimeter en krijgt een prominente plek boven de kansel. Hoogstwaarschijnlijk wordt het ergens in het najaar (tijdens de opening van het kerkgebouw) onthuld.
 
 
Work of art church, Berkenwoude

Quite recently I received an assignment from the church of Berkenwoude. At this moment the building of the church is in progress. The coming weeks the artwork will be installed. It is a round work of art, diameter 150 centimetres and it will get a prominent place above the pulpit. Most likely it will be revealed somewhere in autumn (during the opening of the church building).
kerk Berkenwoude

Toevalsreeks, Elburg

Bijzonder! Tijdens mijn opname in de kliniek kwam de vraag van iemand waar ik al jaren mee bevriend ben om een kunstwerk te realiseren voor in hun vide. Het is een modern nieuw gebouwd huis en waarschijnlijk komt er een smal wit werk aan een witte muur van zo'n 4 a 5 meter hoog.
 
 
Set of coincidences, Elburg

Special! During my admission to the clinic someone, who I have been friends with for many years, raised the question to realise a work of art for their mezzanine.
It is a modern newly build house and probably there will be a narrow white work of about 4 to 5 meters high on a white wall.
villa, Elburg

Yours faithfully,
Yours faithfully, 

Martijn Duifhuizen
Visual artist