WETGEVING 2 - 15 september 2016 
Wijze van bekendmaking adviezen Raad van State

Programma's examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

Hoge Raad voor de Justitie - bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen

Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2016-2017)

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – vacatures

Samenstelling van het Bureau en de Commissies Beurtrol voor het voorzitterschap van de Hoge Raad en de Colleges


Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten -foto’s en handtekeningen van laatste 15 jaar in databanken Rijksregister vanaf 06/12/2016

Toekenning hinderpremie aan kleine ondernemingen wegens ernstige hinder openbare werken

Vanaf oktober helm, nummerplaat en rijbewijs verplicht voor speed pedelecs (elektrische fietsen  met trapondersteuning tot 45km/u)

Spitsstrook in Wegcode


Sociaal statuut zelfstandigen – vrijstelling bijdragen in geval van moederschap
  
PUBLIEK RECHT

Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten -foto’s en handtekeningen van laatste 15 jaar in databanken Rijksregister vanaf 06/12/2016
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de historiek van de foto's en de historiek van de elektronische beelden van de handtekeningen, bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden opgenomen en bijgehouden in het centraal bestand van de identiteitskaarten en in het centraal bestand van de vreemdelingenkaarten, BS 05/09/2016, bl. 59484

Bewijs van jachtrecht bij uitbreiding of betwisting van jachtterrein
12 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel, BS 05/09/2016, BS 05/09/2016, bl. 59554

Hervorming Belgische spoorwegen
3 AUGUSTUS 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit, BS 07/09/2016, bl. 60143.

FOD Mobiliteit en Vervoer – Overheidsopdrachten - overdrachten bevoegdheden
18 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling binnen de Directie Vervoerinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van de overdrachten van bevoegdheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake de toekenning en aanwending van subsidies en inzake de ondertekening van protocollen, BS 07/09/2016, bl. 60148

Gelijke kansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie
8 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, BS 08/09/2016, bl. 60684

Verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren melden bij Centrale Terrorisme-eenheid politie
30 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld, BS 09/09/2016, bl. 60977.
Terro@police.belgium.eu

Erkenning vluchtelingenstatus - bevoegdheden
15 JULI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 13/09/2016, bl. 61490

Wijze van bekendmaking adviezen Raad van State
16 AUGUSTUS 2016. - Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving, BS 14/09/2016, bl. 62060
 
GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Programma's examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
20 JULI 2016. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, BS 05/09/2016, bl. 59484

Hoge Raad voor de Justitie - bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen
20 JULI 2016. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen, BS 05/09/2016, bl. 59487

Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2016-2017)
Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2016-2017). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 05/09/2016, bl. 59586

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen, BS 05/09/2016, bl. 59589

Hoge Raad voor de Justitie
Samenstelling van het Bureau en de Commissies Beurtrol voor het voorzitterschap van de Hoge Raad en de Colleges, BS 12/09/2016, bl. 61459

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Toekenning hinderpremie aan kleine ondernemingen wegens hinder openbare werken
15 JULI 2016. - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 06/09/2016, bl. 59698

Ontslag en benoeming lid Arbitragecommissie
1 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten, BS 06/09/2016, bl. 59706

Sociale maximumprijzen levering elektriciteit
Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2016 tot en met 31 januari 2017 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 14/09/2016, bl. 62272

Sociale maximumprijzen levering aardgas
Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2016 tot en met 31 januari 2017 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 14/09/2016, bl. 62273

Energiebesluit – bepalingen inzake energieefficiëntie
15 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, BS 15/09/2016, bl. 62404

FINANCIEEL RECHT

Financieel toezicht – erkenning compliance officers
9 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers, BS 08/09/2016, bl. 60657


Benoemingscommissie gerechtsdeurwaarders
30 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de in artikel 512, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde lijst van uniforme evaluatiecriteria, BS 08/09/2016, bl. 60664

Reglement van de Nationale Bank van België
1 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 26 juli 2016 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 en tot opheffing van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen, BS 15/09/2016, bl. 62399

 
Vlaams decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming
24 JUNI 2016. - Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming, BS 06/09/2016, bl. 59670

Tijdelijke arbeid - uitzendarbeid
30 AUGUSTUS 2016. - Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, BS 15/09/2016, bl. 62342

Sociaal statuut zelfstandigen – vrijstelling bijdragen in geval van moederschap
1 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van moederschap, BS 15/09/2016, bl. 62403
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen arresten gepubliceerd in deze periode (01/09/2016 – 10.30u.)
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 02/09/2016
Pensionering diverse magistraten

BS 05/09/2016
20 JULI 2016. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
20 JULI 2016. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen
Benoemingen gerechtelijk stagiairs met ingang van 1 oktober 2016
Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2016-2017). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

BS 06/09/2016
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Gent - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Gent

BS 09/09/2016
Benoeming raadsheer in hof van beroep te Brussel – aanwijzing federaal magistraat bij het federaal parket – aanwijzing eerste advocaat-generaal bij hof van beroep te Brussel – aanwijzing directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie – ontslag van de Minister van Justitie in van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding – aanwijzing  lid van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, in de hoedanigheid van afgevaardigde van de Minister van Justitie.

BS 14/09/2016
Griffiers/parketsecretarissen/referendarissen – benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen

BS 15/09/2016
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten