WETGEVING 22 JANUARI - 4 FEBRUARI 2016 
Codex deontologie voor advocaten - Reglement detachering in Staatsblad van 04/02/2016 – onmiddellijke inwerkingtreding

Pot-Pourri II aangenomen in de Kamer op 28 januari
Wetsontwerp tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie - 54K1418

Interestvoet betalingsachterstand handelstransactie 1e semester 2016: 8,50 %
(Zie voor alle wettelijke tarieven en interesten website bibliotheek-studiedienst balie Antwerpen)

BTW - Diensten van gerechtsdeurwaarders onder het pro deo systeem
BTW beslissing dd.19.01.2016 betreffende de diensten van gerechtsdeurwaarders onder het pro deo systeem.
Beslissing Btw nr. E.T.129.361 d.d. 19.01.2016

Kosten bekendmaking akten van rechtspersonen in de bijlagen Belgisch Staatsblad vanaf 1 maart 2016

Invoering kilometerheffing – stopzetting heffing eurvignet (goedkeuringswet en omzendbrief VLABEL)

Verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatie van woningen: ouderdomsvereiste woning verhoogd van 5 naar 10 jaar

Schorsing ziekte-uitkering  bij gevangenen

PUBLIEK RECHT

Wijziging tarieven consulaire rechten en kanselarijrechten
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek, BS 27/01/2016, bl. 6115


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Overzichtstabel onbekwaam verklaringen
Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 (oud artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek), BS 25/01/2016, bl. 5369

Hoge Raad voor de Justitie
Hoge Raad voor de Justitie - Aanwerving van een adjunct-auditeur, BS 26/01/2016, bl. 6102

Codex deontologie voor advocaten - Reglement detachering
Reglement tot invoeging van afdeling III.1.9 i.v.m. werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex deontologie voor advocaten, BS 04/02/2016, bl. 8224
Inwerkingtreding 04/02/2016


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 26/01/2016, bl. 6039

Interestvoet betalingsachterstand handelstransactie 1e semester 2016: 8,50 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handels-transacties, BS 01/02/2016, bl. 7427

Kosten bekendmaking akten van rechtspersonen in de bijlagen Belgisch Staatsblad vanaf 1 maart 2016
Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 02/02/2016, bl. 7709

Nieuwe sociale maximumprijs levering aardgas
27 JANUARI 2016. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2016 tot en met 31 juli 2016 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 02/02/2016, bl. 7710

Nieuwe sociale maximumprijs levering elektriciteit
27 JANUARI 2016. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2016 tot en met 31 juli 2016 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 02/02/2016, bl. 7710

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 03/02/2016, bl. 8032


FINANCIEEL RECHT

Uitgifte door de Belgische staat van lineaire obligaties
15 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1 % - 22 juni 2026 », BS 25/01/2016, bl. 5268

Maximale prijs basis-bankdienst: 15,17 EUR vanaf 01/01/2016
Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 27/01/2016, bl. 6260

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur daalt tot 2%

20 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, BS 03/02/2016, bl. 7800


STRAFRECHT

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 28/01/2016, bl. 6500


VERKEERSRECHT

Erratum inwerkingtredingsdatum speekselanalyse en bloedproef
27 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria. - Erratum, BS 01/02/2016, bl. 7317


FISCAAL RECHT

Maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht - erratum
26 DECEMBER 2015. - Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht. - Errata, BS 25/01/2016, bl. 5267

Automatische indexering inkomstenbelastingen aanslagjaar 2017
Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2017, BS 28/01/2016, bl. 6480

Verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatie van woningen: ouderdomsvereiste woning verhoogd van 5 naar 10 jaar
26 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen en de assistentiehonden betreft, BS 02/02/2016, bl. 7596

Invoering kilometerheffing – stopzetting heffing eurvignet
27 DECEMBER 1994. - Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, BS 02/02/2016, bl. 7505

Omzendbrief VLABEL invoering kilometerheffing – stopzetting heffing eurvignet
29 JANUARI 2016. - Vlaamse Belastingdienst. - Omzendbrief FB/VLABEL/2016/1 betreffende Titel 1 en titel 2, hoofdstuk 4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband - materieel toepassingsgebied - kilometerheffing, BS 04/02/2016, bl. 8238


SOCIAAL RECHT

Arbeidsbemiddeling
18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag, BS 29/01/2016, bl. 6996

Verminderingen sociale zekerheidsbijdragen
26 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de uitbreiding van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen, BS 02/02/2016, bl. 7605

Schorsing ziekte-uitkering  bij gevangenen
19 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 02/02/2016, bl. 7601


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Opheffing Eurovignet – invoering kilometerheffing
27 DECEMBER 1994. - Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, BS 02/02/2016, bl. 7505

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2016-020


03-02-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep)

Rolnummer(s): 6267
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Onvoldoende uiteenzetting van de feiten en middelen.
2016-019


03-02-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 82, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6155
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden - Opzeggingstermijn - Overeenkomst betreffende de opzeggingstermijn.
2016-018


03-02-2016

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 318, §§ 1 en 2)

Schending

Rolnummer(s): 6120
Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van vaderschap - Betwisting door het kind - 1. Grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering - Bezit van staat - 2. Verjaringstermijn - Kind ouder dan 22 jaar - Eén jaar vanaf de ontdekking van het feit dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader is. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2016-017


03-02-2016

Prejudiciële vraag
Vlaams decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (art. 42, § 2, 2°)

Schending

Rolnummer(s): 6114
Fiscaal recht - Vlaams Gewest - Leegstandsheffing - Onroerende goederen die zijn beschermd als monument - 1. Bedrijfsruimten - Vrijstelling - 2. Gebouwen of woningen - Voorwaardelijke vrijstelling.
2016-016


03-02-2016

Beroepen tot vernietiging
Ordonnantie van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest van 3 avril 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeeentebelastingen (art. 9, 12 en 13)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6083 • 6084
Fiscaal recht - Fiscaal geschillenregeling - Gemeentelijke belastingen - Bezwaartermijn - 1. Inkorting - 2. Retroactiviteit. # Rechten en vrijheden - 1. Bescherming van de eigendom - 2. Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter - 3. Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - Niet-retroactiviteit van de wetten.
2016-015


03-02-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (art. 50, 51 en 146)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5564
Telecommunicatie - Elektronische communicatie - Universele dienstverlening - 1. Sociale tarieven - 2. Nettokosten van de universeledienstverplichtingen - Financiering - Bijdragen van operatoren - 1. Operatoren die mobieletelefonie- en mobielinternetabonnementen aanbieden - 2. Operatoren voor vaste telefonie en vaste internetverbindingen. # Europees recht - Telecommunicatie - Universele diensten - Richtlijn.
2016-014


27-01-2016

Prejudiciële vraag
Reglementaire bepalingen die de algemene verkoopsvoorwaarden van de vervoerovereenkomst regelen, genomen op grond van de art. 11 tot 17 van boek I, titel VIIbis, hoofdstuk II, van het Wetboek van Koophandel (wet van 25 augustus 1891 houdende herziening van de titel van het Wetboek van Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst)

Klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof

Rolnummer(s): 6280
Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof - Reglementaire bepalingen.
2016-013


27-01-2016

Beroepen tot vernietiging
Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State (art. 3 tot 8, 16 tot 18, 20, 21 en 23 tot 28)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6094 • 6095
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - 1. Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid - 2. Beroep tegen beslissingen van de Commissaris-generaal. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op toegang tot de rechter - 2. Redelijke termijn.
2016-012


27-01-2016

Beroepen tot vernietiging
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 3 april 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6072 • 6073
Publiek recht - Milieurecht - Niet-ioniserende stralingen - 1. Vermogensdichtheid - Voor de bevolking toegankelijke gebieden - a. Versoepeling van de norm - b. Toepassingsgebied - Balkons en terrassen van gebouwen - 2. Milieuvergunningen - Nieuwe categorie van inrichtingen - Ontstentenis van voorafgaand openbaar onderzoek. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - Standstill-verplichting - 2. Recht op eerbiediging van het privéleven - 3. Inspraak van het publiek.
2016-011


21-01-2016

Prejudiciële vraag
Art. 198, § 1, 10°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met art. 307, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2011

Geen schending

Rolnummer(s): 6128
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het netto-inkomen - Betalingen naar de zogenaamde belastingparadijzen - Aangifteverplichting - Sanctie - Weigering van de aftrek als beroepskosten.
2016-010


21-01-2016

Prejudiciële vraag
Art. 39 en 86/2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 december 2013 " betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen ", zoals van toepassing vóór 1 januari 2014

Schending - Handhaving van de gevolgen

Rolnummer(s): 6123
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden - Willekeurig ontslag - Compenserende opzeggingsvergoedingen.
2016-009


21-01-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (art. 4, § 1)

Geen schending

Rolnummer(s): 6113
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Blijvend arbeidsongeschikt - Slachtoffers - Schadevergoeding - 1. Overheidssector - 2. Privésector.
2016-008


21-01-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie (art. 3, 4, 8, 19, 23 en 41 tot 46)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.16.2 en in B.37.3

Rolnummer(s): 6111
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Vlaams Gewest - a. Landbouw - Zeevisserij - b. Openbare werken en vervoer - (i) Wegen en hun aanhorigheden - (ii) Waterwegen en hun aanhorigheden - (iii) Juridisch stelsel van de land- en waterwegenis - (iv) Havens en hun aanhorigheden - (v) Zeewering - (vi) Dijken - (vii) Loodsdiensten en bebakeningsdiensten van en naar de havens, en reddings- en sleepdiensten op zee - c. Wetenschappelijk zeeonderzoek - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Bevoegdheidsvoorbehoud - Aangelegenheden die wegens hun technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven - Grote infrastructuren voor de stockering, vervoer en produktie van energie - a. Electriciteit - (i) Toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, respectievelijk voor de bouw en de exploitatie van installaties noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden onder de Belgische rechtsbevoegdheid - (ii) Wegenistoelatingen voor het aanleggen van electrische geleidingen en alle installaties nodig voor het transporteren van elektriciteit boven of onder de openbare wegen - b. Gas - (i) Vastgestelde onverenigbaarheid van een vervoerinstallatie op het openbaar domein met een project van algemeen belang - Voorafgaand overleg tussen de beheerder van het openbaar domein en de houder van de vervoervergunning - (ii) Verdeling van de kosten voor het behoud of de wijziging van de ligging of het tracé van de vervoerinstallaties - 3. Bevoegdheidsuitoefening - a. Evenredigheid - b. Overleg.
2016-007


21-01-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 1382)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6081
Burgerlijk recht - Burgerlijke aansprakelijkheid - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafgerechten - Rechtspersoon die is opgericht en in het rechtsverkeer optreedt ter verdediging van een collectief belang, zoals de bescherming van het leefmilieu of bepaalde bestanddelen ervan - Aantasting van het collectief belang waarvoor hij is opgericht - Morele schadevergoeding die verder gaat dan een symbolische vergoeding van één euro - Uitsluiting.
2016-006


14-01-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector (art. 66)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6104
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenstelsel van de plaatselijke besturen - Vastbenoemde beroepspersoneelsleden van de hulpverleningszones - Werkgeversbijdragen voor responsabilisering - Tenlasteneming door de gemeenten die de hulpverleningszone vormen.

RECHTERLIJKE ORDE / VACATURES JURIDISCHE BEROEPEN     

BS 22/01/2016
Arbeidshof te Gent
Benoemingen raadsheren in het Hof van Cassatie en andere benoemingen in de magistratuur
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen intellectuele beroepen (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

BS 25/01/2016
Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur
Benoemingen/pensioneringen griffiers

BS 26/01/2016
Hoge Raad voor de Justitie - Aanwerving van een adjunct-auditeur

BS 29/01/2016
Rechtbank van koophandel te Antwerpen - rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - rechtbank van eerste aanleg te Limburg

BS 01/02/2016
Hof van Beroep te Brussel - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel

BS 02/02/2016
Tijdelijke uitoefening ambt griffier vredegerechten arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen magistratuur

Vacante betrekking rechter strafuitvoeringsrechtbank rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen

BS 03/02/2016
Pensionering raadsheer hof van beroep te Antwerpen  - pensionering vrederechter van het kanton Sint-Truiden

BS 04/02/2016
Arbeidsrechtbank van Leuven