Nieuwsbrief 13 juli - 3 augustus 2018
ACTUEEL 
Nieuwe huwelijksvermogenswet in Staatsblad verschenen
22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake, BS 27/07/2018, bl. 59435
Inwerkingtreding 1 september 2018

Decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht
6 JULI 2018. - Decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, BS 20/07/2018, bl. 58505
Inwerkingtreding 1 september 2018

Erkende bemiddelaars kunnen sancties aanvechten bij Raad van State
11 JULI 2018. - Wet tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek, BS 25/07/2018, bl. 59023

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties 2e semester 2018: 8 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 25/07/2018, bl. 59153

Veranderen van (voor-)naam: wat verandert er?
FOD Justitie Persbericht 24 juli 2018
Vanaf 1 augustus 2018 staan de steden en gemeentes in om aanvragen tot verandering van voornaam te behandelen. De procedure zal ook sneller verlopen. Veranderen van familienaam blijft wel een federale bevoegdheid maar ook daar zijn er nieuwigheden.
Omzendbrief van 11 juli, BS 18/07/2018

De publiekrechtelijke rechtspersonen worden strafrechtelijk verantwoordelijk
11 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft, BS 20/07/2018, bl. 58484.

Verplichting om het alcoholslot op te leggen vanaf 1 juli 2018
6 MAART 2018. - Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid (1), BS 15/03/2018

Wijzigingen met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen en de bijhorende pensioenregeling
Ministerraad 13 juli 2018

Koninklijke Bibliotheek: uitbreiding van de deponeringsverplichting tot digitale off- en online publicaties
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België - 54K3056
Aangenomen Kamer 28 juni 2018

PUBLIEK RECHT
Overheidsopdrachten
B. Schutyser, De gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State (2015-17): een overzicht, T. Gem. 2018/2, 78

Het beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State
A. Wirtgen, De ontvankelijkheid van de middelen van openbare orde in het beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State: naar het einde van de ‘voorkeursbehandeling’?, TBP 2018/6, 339

OMGEVINGSRECHT

Milieuheffingen & -subsidies
J. Baeten  e.a., Editie 2018-2019, 638 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Twintig jaar Vlaams Wooncode
Hoe sterk is porselein?
Editor(s):  Hubeau Bernard, Vandromme Tom, die Keure 2017, 402 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS)
Inhoudstafel nr. 90, apr-mei-jun 2018

Milieu- en Energierecht (MER)
Inhoudstafel 2018/1
 
PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens
Inhoudstafel nr. 2018/1
Inhoudstafel nr. 2018/2

Naar een wettelijk kader voor het commercieel gebruik van drones

S. de Schrijver, V. De Smet, Computerrecht 2018/113, 156

BURGERLIJK RECHT
Hervorming EOT – Potpourri VI
P. Senaeve, Een nieuwe hervorming van de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming. Commentaar bij de wet van 25 mei 2018 (Wet Potpourri VI), T. Fam. 2018/6-7, 148

Inbreng en inkorting, de kwelduivels van uw vereffening!

Basisprincipes vereffening-verdeling na overlijden aan de hand van casussen in het licht van de nieuwe wet tot hervorming van het erfrecht
Pieter-Jan De Decker, in:  Notariële Actualiteit 2017, Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, die Keure 2018
Beschrijving + inhoudstafel

Internationale nalatenschappen
De notaris geconfronteerd met IPR inzake internationale nalatenschappen. Kwalificatie van de rechten van de langstlevende echtgeno(o)t(e), Els Vyncke, in:  Notariële Actualiteit 2017, Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, die Keure 2018

Beschrijving + inhoudstafel

Frauduleuze erkenningen
N. Gallus, Reconnaissance de filiation frauduleuse, Act.dr.fam. 2018/5, 99

Mede-eigendom
-R. Timmermans, De aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus voor renovatiewerkzaamheden zonder onderzoek naar de aanwezigheid van asbest, T.App. 2018/2, 3
-A. Vanhove, La mise en cause de la responsabilité du notaire dans le cadre de l’article 577-11 du Code civil, T.App. 2018/2, 11
-C. Stoop, A. Bastenier, De aansprakelijkheid van het studiebureau en de uitvoerende aannemer bij asbescontaminatie in een appartementsgebouw, T.App. 2018/2, 19


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Brieven aan jonge juristen
De Rey Sébastien, Tilleman Bernard (eds.), Hannibal/ die Keure 2018, 304 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Algemeen deel - De Notariswet derde editie
L. Weyts, Wolters Kluwer 2018, 441 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Notariële Actualiteit 2017
Auteur(s):  De Decker Pieter-Jan,  Ghysens Annick,  Vyncke Els , die Keure 2018, 134 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het onroerend goed bestemd voor het notariskantoor: nieuwe mogelijkheden door Potpourriwet V
A. Clybouw, Not.Fisc.M. 2018/5, 102

Aansprakelijkheid notaris
J. Callebaut, B. Van Baeveghem, uw onpartijdig raadsman bij juridische loodgieterij: de aansprakelijkheid van de notaris bij overdracht van verontreinigde gronden, Not.Fisc.M. 2018/5, 123

Basisbegrippen ADR en collaboratief onderhandelen
F. Delporte, AdvocatenPraktijk, Gerechtelijk Recht, nr. 22, juli 2018, 62 p.

Verhaalbaarheid van advocatenkosten in geschillen rond intellectuele eigendom
B. Vandermeulen, A. Schockaert, De verhaalbaarheid van advocatenkosten in geschillen rond intellectuele eigendom: mythe en realiteit, Cah.Jur. 2018/1, juni 2018, 8

Circulaire 2018/C/88  van 5 juli 2018 over de bezoldigingen betaald door internationale tribunalen

Openbare verkoop – afschaffing van het recht van hoger bod
C. Engels, Abolir peut parfois être utile. À propos de la surenchère et de la seconde séance, RNB jul-aug 2018, 471
ook in het Nederlands verschenen:C. Engels, Afschaffen kan soms nuttig zijn. Het recht van hoger bod en de tweede zitdag, T.Not. 2018, afl. 5, 381-394

Nieuw Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof
Deze instelling wordt op 1 juni 2018 de enige beroepsinstantie tegen eindbeslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).
Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (artikel 11, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het is gewijzigd door het Protocol van 10 juni 1981 tot wijziging van artikel 1 van genoemd Verdrag, door het Protocol van 23 november 1984 tot wijziging en aanvulling van genoemd Verdrag en door het Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van genoemd Verdrag), BS 16/07/2018, bl. 56853

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Rechtbank van koophandel verdwijnt
De Venn. nr. 7, juli 2018, 6
15 APRIL 2018. - Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, BS 27/04/2018, bl. 36878 (Inwerkingtreding 1 november 2018)

Attest Bedrijfsbeheer verdwijnt in Vlaanderen
De Venn. nr. 7, juli 2018, 9
18 MEI 2018. - Decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer, BS 11/06/2018, bl. 48448

VENNOOTSCHAPPEN

Stand van zaken nieuw wetboek van vennootschappen
De Venn. nr. 7, juli 2018, 4
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - 54K3119

Sanctioneel gevaar bij het niet-neerleggen van de jaarrekening
De Venn. nr. 7, juli 2018, 11

ZEERECHT

Aansprakelijkheid voor schade door olieverontreiniging
Richtlijnen voor de vaststelling van schade en aansprakelijkheid
E.H.P. Brans, TVR 2018, afl.1/2, 1

York-Antwerp Rules
M. Mudric, Boekbespreking van J. Kruit, General Average, Legal Basis and Applicable Law: The Overrated Significance of the York-Antwerp Rules, Zutphen: Paris Legal Publishers 2017, 436 p.

CONSUMENTENRECHT  

Recht op reis
De nieuwe wetgeving pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen
Editor(s):  Wyseur Bert, die Keure 2018, 303 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INTELLECTUELE RECHTEN

Het Instituut voor Octrooigemachtigden
M. Beck, IRDI 2018/1, 7
 
FINANCIEEL RECHT
Organisatie van het CAP en uitbreiding van de toegang tot het CBB
8 JULI 2018. - Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 16/07/2018, bl. 56680
Ze treedt in werking op 26 juli 2018, behalve twee bepalingen (art. 4 en 13) die in werking treden eerste dag van de 13de maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 1 augustus 2019

De functie van hypotheekbewaarder verdwijnt
Persbericht FOD Financiën 31 juli 2018

STRAFRECHT
Het materieel terrorismestrafrecht in België: de misdrijven  
A. Fransen, J. Kerkhofs, T.Strafr. 2018/3, 150
Inhoudstafel T. Strafr. 2018/3

Panopticon. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk Nummer
2018/3
Jeugddelinquentierecht - Pesten in de gevangenis – Ivoorhandel in China

FISCAAL RECHT
Successierechten
C. Devoet, Fiscale implicaties in het huwelijksvermogensrecht, Verzekeringsnieuws, nr. 7, augustus 2018, 1

De functie van hypotheekbewaarder verdwijnt
Persbericht FOD Financiën 31 juli 2018

Ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen
P. Van Rompaey, De Belgische regeling inzake ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen in het licht van de dubbelbelastingverdragen en de transfer pricing-beginselen, AFT 2018/6, 4

Oprichting van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
Ministerraad 13 juli 2018
Fusie van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) met het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en fiscalisten (BIBF).

De Raad van State heeft het beruchte standpunt 15004 van de Vlaamse belastingdienst vernietigd

R. Deblauwe, De bierroute en de kaasroute, TaxWin nieuws 23/07/2018
“Het standpunt 15004 kwam erop neer dat schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik bij een buitenlandse notaris—veelal een Nederlandse notaris—later onderworpen zouden zijn aan erfbelasting, zelfs indien de schenking meer dan 3 jaar voor het overlijden plaatsvond.”

Beroepsinkomen – normaal beheer
 
K. Janssens, Koop en verkoop van één enkel vastgoed kan al volstaan voor beroepsactiviteit, Fisc. Act. nr. 27, week 19-25 juli 2018, 1

Aangifte inkomstenjaar 2017 – Jaaroverzicht personenbelasting
G.Valkenborg, Fisc. Act. nr. 27, week 19-25 juli 2018, 3

Gezinsfiscaliteit
I. Van de Woesteyne, De belastingvrije som en het terugbetaalbare belastingkrediet: het vlaggenschip in de gezinsfiscaliteit, T. Fam. 2018/6-7, 159

Festivalseizoen feestelijk geopend
 
B. Buelens, Minister dribbelt eigen administratie inzake btw-aftrek voor gratis evenementen, Fisc.Act. nr. 26, week 12-18 juli 2018, 1

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling
H. Andries, M. Van Vlasselaer, Belastingkrediet voor O&O: is de circulaire nog relevant na het advies van de CBN?, Fisc.Act. nr. 26, week 12-18 juli 2018, 5

BTW-boeten

I. Lejeune, N. Dutré, B. Eeckeleers, Administratieve instructie brengt meer duidelijkheid over invulling genaderecht, Fisc. Act. nr. 25, week 5-11 juli 2018, 1

Vennootschapsbelasting
P. Deré, G. Van Hulle, Herschudt de Belgische CFC-regel de kaarten?, Fisc. Act. nr. 25, week 5-11 juli 2018, 4

‘Charter van de belastingplichtige’
F. Desterbeck, ‘Charter’ is voorbijgestreefd, zegt minister, maar er gebeurt niets, Fisc. Act. nr. 25, week 5-11 juli 2018, 12

Circulaire 2018/C/88  van 5 juli 2018 over de bezoldigingen betaald door internationale tribunalen

Hof van Justitie nuanceert strikte vervaltermijnen voor btw-aftrek

De Venn. nr. 7, juli 2018, 7
(HvJ 21 maart 2018, C-533/16 - Volkswagen  en HvJ 12 april 2018, C-8/17 - Biosafe)

Het fiscale en juridische relaas van cash for car
De Venn. nr. 7, juli 2018, 10
30 MAART 2018. - Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 07/05/2018, bl. 38264

De heffing van de Vlaamse schenkbelasting
Annick Ghysens, in:  Notariële Actualiteit 2017, Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, die Keure 2018,

Aftrek voor innovatie-inkomsten – sofwarebedrijven
G. Smet, L. Dauwe, Impact van de aftrek voor innovatie-inkomsten op de fiscale positie van Belgische softwarebedrijven, Computerrecht 2018/3, 166

SOCIAAL RECHT
Nieuwigheid inzake aanvullend pensioen voor zelfstandige natuurlijke personen: de POZ
C. Waterlot, SocialWeb gratis artikel, 14/07/2018,

Overzicht rechtspraak ontslag
Nieuwsbrief Ontslag nr. 5
Nieuwsbrief Ontslag nr. 6

Het fiscale en juridische relaas van cash for car
De Venn. nr. 7, juli 2018, 10
30 MAART 2018. - Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 07/05/2018, bl. 38264

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
CBR studieavonden 2018-2019
Programma

CBR workshops 2018-2019
Programma

CBR –Bemiddeling programma 2018-2019
Programma

Up-to-date straf- en strafprocesrecht

Lexalert online seminarie, 30 augustus 2018
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Intersentia
GENT: 30/8/2018
HASSELT: 11/09/ 2018
KORTRIJK: 14/09/ 2018
Programma

Webinar Days 2018
M&D Seminars 21 en 22 augustus 2018
Programma

Juristendagen 2018 – 11e editie
M&D Seminars
Leuven 23/08/2018
Gent 28/08/2018
Antwerpen 30/08/2018
Programma 

Up-to-date straf- en strafprocesrecht

Lexalert online seminarie 30 augustus 2018
Programma

Appartementsrecht. Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen

Intersentia
Kortrijk 27 augustus 2018
Leuven 30 augustus 2018
Antwerpen 4 september 2018
Programma

Optimale opbouw van een pensioen(spaarpot) voor zelfstandigen en bedrijfsleiders (met of zonder vennootschap)

Lexalert online seminarie 6 september 2018
Programma

Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

Intersentia i.s.m. CBR (UA), VUB, U Gent, KU Leuven
Antwerpen 31 augustus 2018
Brussel 12 september 2018
Gent 13 september 2018
Leuven 11 oktober 2018
Programma

2018: Het jaar van het vernieuwde vennootschapsrecht
 
Lexalert online seminarie 7 september 2018
Programma

Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Intersentia
ANTWERPEN - 11/09/2018: conflicten en structuurwijzigingen
GENT - 18/09/2018: de BV
BRUSSEL - 20/09/2018 (tweetalig): de (genoteerde) NV / la SA (cotée en bourse)
LEUVEN - 28/09/2018: not-for-profit
Programma

De rechtsplegingsvergoeding anno 2018
 
Larcier opleiding, Leuven 14 september 2018
Programma

De nieuwe bemiddelingswet

M&D Seminars, Kontich 14 september 2018
Programma

Single Permit voor buitenlandse werknemers: een revolutie voor de legale arbeidsmigratie

Lexalert online seminarie 17 september 2018
Programma

De rechtsplegingsvergoeding anno 2018
 
Larcier opleiding, Leuven 18 september 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het straf(proces)recht: een grondige update
 
Larcier, Antwerpen 18 september 2018
Programma

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed

Lexalert online seminarie 18 september 2018
Programma

Het nieuwe erfrecht

M&D Seminars, Gent 18 september 2018
Programma

Webinar: De syndicus: opdrachten en aansprakelijkheden

M&D Seminars 18 september 2018
Programma

Het arrest Altun. Doorbraak van de Europese fraude- en misbruikdoctrine in het sociaal recht?
 
Larcier opleiding, Antwerpen 20 september 2018
Programma

Het nieuwe verenigingsrecht: de intrede van de ‘non-profit’ sector in de ondernemingswereld

Lexalert online seminarie, 20 september 2018
Programma

Webinar: Tussenpersonen in verzekeringen

M&D Seminars 21 september 2018
Programma

Bestuurdersaansprakelijkheid in een nieuw jasje

Lexalert online seminarie 25 september 2018
Programma

Contracten: welke aanpassingen in het licht van de talrijke nieuwe wetgeving?

M&D Seminars, Kontich 25 september 2018
Programma

Bodemverontreinigingen, bodemsaneringen en grondverzet

M&D Seminars, Leuven 25 september 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
 
Larcier opleiding, Antwerpen 27 september 2018
Programma

De nieuwe wet mede-eigendom

M&D Seminars, Laakdal 28 september 2018
Programma

Conventionele overdracht van onderneming en de arbeidsrechtelijke aspecten: recente evoluties in de rechtspraak

M&D Seminars, Gent 28 september 2018
Programma

Webinar: Virtueel geld: over bitcoins, cryptomunten en ICO's

M&D Seminars 28 september 2018
Programma

DPA to day – congres ING Privalis met OVB

2 oktober 2018
meer informatie volgt

Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?
M&D Seminars, Leuven 2 oktober 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het straf(proces)recht: een grondige update
Larcier opleiding, Zwijnaarde 4 oktober 2018
Programma

Werken met onderaannemers en zelfstandigen
M&D Seminars, Sint-Niklaas 4 oktober 2018
Programma

De nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen: wat verandert er en hoe kan uw onderneming zich optimaal beschermen?
Larcier, Brussel 9 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling na echtscheiding vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 11 oktober 2018
Programma

De gedwongen overdracht van aandelen tussen aandeelhouders
M&D Seminars, Gent 16 oktober 2018
Programma

Actualia handelshuur
M&D Seminars, Leuven 16 oktober 2018
Programma

Juridische aspecten van smart contracts en blockchain
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 17 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 18 oktober 2018
Programma

Burenhinder
M&D Seminars, Gent 18 oktober 2018
Programma

De positie van schuldeisers onder de nieuwe insolventiewet
M&D Seminars, Kontich 18 oktober 2018
Programma

Legal Tech Congres OVB
19 oktober 2018
meer info volgt

Actualia intellectuele eigendomsrechten
M&D Seminars, Gent 19 oktober 2018
Programma

Colloquium CABG - Mensenhandel en -smokkel - De weg naar een eengemaakte vervolging en berechting
Larcier opleiding, Brugge 23 oktober 2018
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia
M&D Seminars, Gent 23 oktober 2018
Programma

Webinar: Verzekeringen en marktpraktijken
M&D Seminars 24 oktober 2018
Programma

De nieuwe wet mede-eigendom
M&D Seminars,Gent 24 oktober 2018
Programma

Fusies en splitsingen: tips en tricks voor de meerwaardezoeker

Larcier, Gent 25 oktober 2018
Programma

De Aanbestedende Overheid &: Gunningscriteria
Larcier opleiding, Brussel 25 oktober 2018
Programma

Actuele tendensen in het distributierecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 25 oktober 2018
Programma

Strafprocesrecht
M&D Seminars, Leuven 25 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling na echtscheiding vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 6 november 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie
Larcier opleiding, Antwerpen 6 november 2018
Programma

Colloquium Contra-Terrorisme
Larcier opleiding, Mechelen 8 november 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 13 november 2018
Programma

Faillissementsrecht
M&D Seminars
Gent 14 november 2018
Kontich 20 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Mechelen 15 november 2018
Programma

Studieavond: Ouderschap
Larcier opleiding, Gent 20 november 2018
Programma

EOT: de vermogensrechtelijke overeenkomst
M&D Seminars, Kontich 22 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Zedelgem 27 november 2018
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 28 november 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
Larcier opleiding, Zwijnaarde 29 november 2018
Programma

Updateseminarie Btw
Larcier opleiding, Antwerpen 3 december 2018
Programma

 
JURA UITLEG DATABANK
zoekstrategieën en functionaliteiten
Elke 1e donderdag van de maand van 9 tot 13u in de advocatenlounge gerechtsgebouw Antwerpen
meer info
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 www.balieantwerpen.be                              els.haagsman@balieantwerpen.be