6 - 19 november 2015 

PUBLIEK RECHT

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - handelingen van algemeen belang
9 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester, BS 12/11/2015, bl. 68324

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - zonevreemde functiewijzigingen
17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van artikel 1, 3, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, BS 19/11/2015, bl. 69503
30 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, BS 19/11/2015, bl. 69508

Verdeling toelagen aan gemeenten met open opvangcentrum asielzoekers
30 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2014, BS 18/11/2015, bl. 69175


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Tuchtcommissies gerechtsdeurwaarders – vierde oproep kandidaten externe leden (waaronder advocaten)
Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Vierde oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen, BS 10/11/2015, bl. 68232


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 17/11/2015, bl. 69075


STRAFRECHT

Bestrijding illegale wapenproductie en -handel
29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot oprichting van een interfederaal overlegcomite ter bestrijding van de illegale wapenproductie en -handel, BS 09/11/2015, bl. 68013FISCAAL RECHT

KB/WIB 92 – revalorisatiecoëfficient voor kadastrale inkomens
29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, BS 06/11/2015, bl. 67815

Accijnzentarieven alcohol – rechtzetting BS 30/10/2015: toevoeging Advies RvS
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. - Rechtzetting, BS 09/10/2015, bl. 68000

Accijnstarieven gasolie -
– rechtzetting BS 30/10/2015: toevoeging Advies RvS
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting, BS 09/11/2015, bl. 68002


SOCIAAL RECHT

Cumulatie van pensioenen overheidssector met inkomsten uit beroepsactiviteit - indexering bedragen
Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2016, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 06/11/2015, bl. 67900

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 09/11/2015, bl. 68012
 

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


2015-165


19-11-2015

Prejudiciële vraag
Art. 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, zoals gewijzigd bij art. 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Geen schending

Rolnummer(s): 6151
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafvordering - Verjaring - Invoering van nieuwe schorsingsgronden - Afwezigheid van overgangsregeling. # Rechten en vrijheden - 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 2. Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - 3. Algemene rechtsbeginselen - Rechtszekerheid.
2015-164


19-11-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 10 april 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen (art. 38, 1°)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6109
Gerechtelijk recht - Gerechtspersoneel - Statuut - Dienst documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie - Opheffing van het stelsel van de vlakke loopbaan - Nieuwe geldelijke loopbaan.
2015-163


19-11-2015

Beroep tot vernietiging
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 56bis)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6097
Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Bijzondere regelingen - Kleine ondernemingen - Btw-vrijstelling - Voorwaarden - Jaaromzet.
2015-162


19-11-2015

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaams Gewest van 28 februari 2014 houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (art. 2, 1° en 3°, 6 en 13)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6052
Zee- en transportrecht - Vlaams Gewest - Havens - 1. Bestuurlijke bevoegdheden - Algemene havengelden - a. Retributie - b. Vaststelling en inning - 2. Begrenzing van de havens - Havengebied van Gent.
2015-161


19-11-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat (art. 21)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5963
Grondwettelijk recht - Verkiezingen - Federale parlementsverkiezingen - Senaat - Toegang tot de verdeling van de zetels van senatoren die door het Waals Parlement, de Franse taalgroep van het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en het Parlement van het Franse Gemeenschap zijn aangewezen - Kiesdrempel van 5% van de uitgebrachte stemmen voor de verkiezing van zowel het Waals Parlement als de Franse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

 

RECHTERLIJKE ORDE

BS 06/11/2015
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse – ontslag directeur
Plaatsvervangend voorzitter probatiecommissie rechtbank van eerste aanleg te Leuven – erratum BS 01/09/2015
Openstaande plaats werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever arbeidshof Antwerpen
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken als werkgever Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel  
Hof van Cassatie - Hof van beroep te Brussel - Arbeidshof te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Gent
Standaardprofiel voor de functie van voorzitter van een arbeidsrechtbank
Standaardprofiel voor de functie van voorzitter van een rechtbank van koophandel
Standaardprofiel voor de functie van voorzitter van een rechtbank van 1ste aanleg
Standaardprofiel voor de functie arbeidsauditeur bij een arbeidsrechtbank
Standaardprofiel voor de functie procureur des konings

BS 09/11/2015
Griffiers/parketsecretarissen – benoemingen/ontslagen/pensioneringen

BS 12/11/2015
3 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Benoemingen rechters in handelszaken

BS 13/11/2015
Aanwijzingen eerste substituut-procureur des Konings parket Antwerpen – aanwijzing beslagrechter rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – aanwijzing rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent

BS 19/11/2015
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen
Erratum BS 09/11/2015 parket Oost-Vlaanderen
Openstaande betrekking van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse