BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 13 - 27 maart 2014
 
Verdeling in afdelingen van arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel en politierechtbanken

Overgangsregeling  toepasselijkheid bijzondere reglementen hoven en rechtbanken


Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling - - tarieven retributie : 2 EUR (uitzondering : 0 euro voor schuldbemiddelaars)

Registratie en hypothecaire openbaarmaking van akten kan voortaan elektronisch


Fietsers mogen nog 30 km/uur op kleine wegen


Strijd tegen schijnhuwelijken  en schijn-wettelijke samenwoningen – betere integratie van verschillende procedures – opzetten databank

Identiteitsdocumenten voor kinderen onder 12 jaar

PUBLIEK RECHT

Onderwijs – gelijkstelling Nederlandse en Vlaamse opleidingen
29 NOVEMBER 2013. - Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs van 3 september 2003, ondertekend in Den Haag op 12 december 2012 en in Brussel op 16 januari 2013. Addendum, BS 18/03/2014, bl. 22158

Sociale huisvesting – Financiële aspecten
24 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de financiële aspecten van het woonbeleid in Vlaanderen, BS 19/03/2014, bl. 22360.

Verkiezingen van het Europees Parlement op 25 mei 2014
Bericht. Bijzonder Kiesbureau. Verkiezingen van het Europees Parlement op 25 mei 2014, BS 20/03/2014, bl. 22676

Verkiezingen
14 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014, BS 18/03/2014, bl. 22130
21 MAART 2014. - Verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014, BS 25/03/2014, bl. 23708.
14 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem, BS 26/03/2014, bl. 23760
21 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk, BS 26/03/2014,  bl. 23762
21 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, BS 26/03/2014, bl. 23764
21 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen, BS 26/03/2014, bl. 23766
21 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1994 tot vaststelling van de afmetingen van de stembiljetten, alsmede de kleur van de stembiljetten voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn, BS 26/03/2014, bl. 23767
21 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de kleur van de stembiljetten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, BS 26/03/2014, bl. 23768
21 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014, BS 26/03/2014, bl. 23769
21 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, BS 26/03/2014, bl. 23780
21 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, BS 26/03/2014, bl. 23787
21 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem of een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, BS 26/03/2014,  bl. 23793.
21 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014, BS 26/03/2014, bl. 23794
21 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 17, § 1 en § 2, en 21, § 2, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en in de artikelen 18 en 22, § 2, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014, BS 26/03/2014, bl. 23799
24 MAART 2014. - Formulieren voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014, BS 27/03/2014, bl. 24016

Identiteitsdocumenten voor kinderen onder 12 jaar
22 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, BS 21/03/2014, bl. 22757

Strijd tegen schijnhuwelijken  en schijn-wettelijke samenwoningen – betere integratie verschillende procedures – opzetten databank
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden, BS 24/03/2014, bl. 23033

Personeelsleden politiediensten – BA en rechtshulp zaakschadevergoeding
9 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor personeelsleden van de politiediensten, BS 21/03/2014, bl. 22765


Regionale televisieomroeporganisaties
21 FEBRUARI 2014. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over de regionale televisieomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 21/03/2014, bl. 22886.

Milieueffectrapportage
7 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, BS 24/03/2014, bl. 23067

Leefmilieu en natuur
28 FEBRUARI 2014. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur, BS 25/03/2014, bl. 23517


GEZONDHEIDSRECHT

Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 13/03/2014,  bl. 21422

Toegankelijkheid gezondheidszorg
16 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2013 betreffende de datum van inwerkingtreding van artikelen 32 en 36 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van gezondheidzorg, BS 14/03/2014? bl. 21658


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Overgangsregeling  toepasselijkheid bijzondere reglementen hoven en rechtbanken
21 MAART 2014. - Wet houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 24/03/2014, bl. 23194

Verdeling in afdelingen van arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel en politierechtbanken
14 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 24/03/2014, bl. 23052

Hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel – werking  coördinatiecomité,( opgericht bij art. 150ter Ger.W.)
25 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de werking van het coördinatiecomité opgericht bij artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 27/03/2014, bl. 26769

Taalvereisten in de Brusselse rechtbanken voor griffiers, secretarissen en gerechtspersoneel
25 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 27/03/2014, bl. 26770.

Tabel met de zittingen van de politierechtbank te Brussel  
25 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de politierechtbanken gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, BS 27/03/2014, bl. 26776

Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling - - tarieven retributie : 2 EUR (uitzondering : 0 euro voor schuldbemiddelaars)
11 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning, BS 27/03/2014, bl. 26780.


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Octrooirecht
9 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, BS 13/03/2014, bl. 21423

Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming  - Wetboek van economisch recht (errata)
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. Errata, BS 18/03/2014, bl. 22131

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer en beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 18/03/2014, bl. 22272
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 19/03/2014bl. 22501
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 19/03/2014, bl. 22501


FINANCIEEL RECHT

Benoeming nieuwe gouverneur van de Nationale Bank van België met ingang van 11 maart 2015
10 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België, BS 19/03/2014, bl. 22473
10 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van de gouverneur van de Nationale Bank van België, BS 19/03/2014, bl. 22474

Thematische volksleningen
26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag, BS 18/03/2014, bl. 22134
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering in het kader van een thematische volkslening, BS 18/03/2014, bl. 22138
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen, BS 18/03/2014, bl. 22142
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, BS 18/03/2014, bl. 22146
26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag. Erratum, BS 25/03/2014, bl. 23507(nietigverklaring Verslag aan de Koning)

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentefonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 20/03/2014, bl. 22676

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/03/2014, bl. 22546


Uitgifte lineaire obligatie door Belgische Staat
14 MAART 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.00 % - 22 juni 2034 », BS 25/03/2014, bl. 23507


STRAFRECHT

Strafinrichtingen - Commissies van toezicht
4 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van voorzitters en secretarissen voor Commissies van toezicht, BS 18/03/2014, bl. 22245


VERKEERSRECHT

Fietsers mogen nog 30 km/uur op kleine wegen
29 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter invoering van een snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99b en F99c, BS 21/03/2014, bl. 22757


FISCAAL RECHT

Registratie en hypothecaire openbaarmaking van akten kan voortaan elektronisch
14 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking, BS 21/03/2014, bl. 22772

Investeringsaftrek
Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 26/03/2014, bl. 23941.

Het verlaagd btw-tarief op de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers
21 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 27/03/2014,bl. 26734


SOCIAAL RECHT

Motivering van het ontslag – cao nr. 109 – algemeen verbindendverklaring + verslag
9 MAART 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag, BS 20/03/2014, bl. 22613
(Tekst: CAO nr. 109)

Omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) – cao nr. 110 -
9 MAART 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten, BS 20/03/2014, bl. 22620

Mededelingen RVA
3 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft, BS 13/03/2014, bl. 21393

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Verhaalbaarheid erelonen advocaat – voorlopig bewindvoerder – geen schending
Arrestnummer: 43/2014
Arrestdatum: 13/03/2014
Rolnummer(s): 5606
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1022, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Uitsluiting - Voorlopig bewindvoerder.

Koopcontract tussen echtgenoten - schending
Arrestnummer: 44/2014
Arrestdatum: 13/03/2014
Rolnummer(s): 5801
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 1595, eerste lid, 2°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Koopcontract tussen echtgenoten - Overdracht die een wettige oorzaak heeft - Beperking tot de overdracht van de man aan de vrouw. # Rechten en vrijheden - Gelijkheid van mannen en vrouwen.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-044n.pdf

Personeel politiediensten – de prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Arrestnummer: 45/2014
Arrestdatum: 20/03/2014
Rolnummer(s): 5620
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten (art. 48)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Geïntegreerde politiedienst - Personeel - Statuut - Voorwaarden en modaliteiten van de integratie van de politiediensten - Bezoldigingsregeling - Bijkomende toelage - Beperking - 1. Toepassingsgebied - 2. Terugwerkende kracht. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht.
 
Afstamming vaderszijde –geen schending
Arrestnummer: 46/2014
Arrestdatum: 20/3/2014
Rolnummer(s): 5628
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 318, § 2, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de moeder - Vervaltermijn van één jaar - Startpunt - Geboorte van het kind. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging.
 
Inkomstenbelastingen bestuurders of zaakvoerders – schending of geen schending afhankelijk van de interpretatie
Arrestnummer: 47/2014
Arrestdatum: 20/3/2014
Rolnummer(s): 5638
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (art. 50, 6°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Beroepsinkomsten - 1. Bestuurders of zaakvoerders - 2. Beroepskosten - Aftrek - Vennootschapsverliezen -Voorwaarde - De bestuurder of zaakvoerder heeft reeds bedrijfsinkomsten behaald uit de vennootschap.
 
Afstamming vaderszijde – geen schending
Arrestnummer: 48/2014
Arrestdatum: 20/03/2014
Rolnummer(s): 5645
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 322 en 332quinquies)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vordering tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap - 1. Meerderjarig kind van wie de vaderlijke afstamming niet vaststaat - 2. Recht van eenieder op vaststelling van zijn afstamming. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging.
 
Verkeersmisdrijven – geen schending
Arrestnummer: 49/2014
Arrestdatum: 20/03/2014
Rolnummer(s): 5788
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 62, achtste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Proces-verbaal - Bewijswaarde - 1. Overtreders die als natuurlijke persoon houder zijn van een nummerplaat - 2. Overtreders die rijden met een voertuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven.
 
Groenestroomcertificaten - vernietiging
Arrestnummer: 50/2014
Arrestdatum: 20/3/2014
Rolnummer(s): 5794
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie (art. 11)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energie - Bevordering van hernieuwbare energiebronnen - Stelsel van groenestroomcertificaten - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Tarieven - Maximaal aan de eindgebruiker door te rekenen kosten - Daadwerkelijk gemaakte kosten om aan de certificatenverplichting te voldoen.

RECHTERLIJKE ORDE

BS 14/03/2014
Benoeming adjunct-mandaat van eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State
Raad van State. - Verlenging van detachering
Raad van State. Adjunct-mandaat van eerste referendaris-afdelingshoofd
Raad van State. Onverenigbaarheden. Afwijking
Raad van State. Onverenigbaarheden. Machtiging
Raad van State. Benoeming tot auditeur
Hof van Cassatie

BS 17/03/2014
Dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie – griffie vredegerecht van het kanton Borgloon - griffie van het hof van beroep te Brussel
Adreswijziging jeugdrechtbank van Tongeren

BS 18/03/2014
Rechters in handelszaken
Hernieuwing benoeming functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent – Aanwijzing mandaat voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven

BS 19/03/2014
Arbeidshof van Gent
Arbeidsrechtbank te Antwerpen

BS 21/03/2014
Grondwettelijk Hof - Nationale Orden
Grondwettelijk Hof. Cumulatie van ambten
Arbeidshof van Brussel
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen griffiers en parketsecretarissen

BS 26/03/2014
Rechtbank van eerste aanleg te Gent

BS 27/03/2014
Vacante betrekkingen van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Vacante betrekkingen van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen


 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen