STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 31 janauri - 13 februari 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer en jurisprudentie en wetgeving
Consumptieprijzen januari 2014
De consumptieprijsindex van de maand januari is de eerste index die berekend werd met de nieuwe indexkorf en die gepubliceerd wordt met referentiejaar 2013 = 100
FOD Economie

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2014, BS 13/02/2014, bl. 12607

Gerechtskosten in strafzaken. Indexatie. Tarief 2014
Gerechtskosten in strafzaken. Indexatie. Tarief 2014, BS 10/02/2014, bl. 11824

BTW - Advocaten – Overgangsmaatregelen
De administratie publiceert een BTW-beslissing dd.06.02.2014 betreffende de overgangsmaatregelen voor advocaten
Beslissing Btw, nr. E.T. 125.543, dd. 06.02.2014

 
 
TWEEDE LUIK VAN DE ZESDE STAATSHERVORMING GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD
De wijzigingen aan de Grondwet, bijzondere wetten en wetten die de zesde staatshervorming uitvoeren (TWEEDE LUIK) zijn op 31 januari 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
Herzieningen van de Grondwet
Hervorming Senaat
Hervorming van de financiering gemeenschappen en gewesten
Overdracht bevoegdheden Gemeenschaps- en Gewestparlementen, onder meer inzake justitie (justitiehuizen, juridische eerstelijnsbijstand)
Bevoegdheid Grondwettelijk hof inzake beslissingen over volksraadpleging
Tweede luik Zesde Staatshervorming BS 31/01/2014

Rechtsplegingvergoeding bij de Raad van State
Ministerraad van 7 februari 2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de rechtsplegingvergoedingen voor de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State vastlegt.

Voorontwerp van wet inzake verzekeringen - tweede lezing
Ministerraad van 7 februari 2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over verzekeringen dat de hervorming van het toezicht op de verzekeringssector uitvoert.
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Derdengelden advocaten op aparte rekening vanaf 1 juni 2014
X., Derdengelden op aparte rekening,  Juristenkrant 2014, afl. 282, 7
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft, BS 16/01/2014, bl. 2991
Zie ook bespreking in NJW nr. 296, 12/02/2014, 110
Inwerkingtreding: 1 juni 2014

Advocaten en pers
NJW nr. 296, 12/02/2014, 109
Bespreking Reglement over advocaat en media, BS 16/01/2014, bl. 3095
Inwerkingtreding 16 april 2014

Raad van State online
NJW nr. 296, 12/02/2014, 109
Bespreking 13 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State en het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, met het oog op de invoering van de elektronische rechtspleging, BS 16/01/2014, bl. 2993
Inwerkingtreding: 1 februari 2014

Statuut gerechtsdeurwaarders
NJW nr. 296, 12/02/2014, 113
Bespreking 7 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, BS 22/01/2014, bl. 5204
Inwerkingtreding: 1 februari 2014

Consulair Wetboek
NJW nr. 296, 12/02/2014, 111
Bespreking 21 DECEMBER 2013. - Wet houdende het Consulair Wetboek, BS 21/01/2014, bl. 4987.

Spookrijden in het douanestrafrecht
E. Van Dooren,  RW 2013-2014, nr. 24, 15 februari 2014, 922

Onderzoeksrechter of rechter van het onderzoek: elementen in het debat
T. Decaigny, RW 2013-2014, nr. 24, 15 februari 2014, 923

Modernisering van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties
S.J.F.J. Claessens, SEW januari 2014, nr. 1, 2

De witwasrichtlijn als onderwerp van discussie tussen de hoogste rechtscolleges in de Europese juridische ruimte
C. Van de Heyning, SEW januari 2014, nr. 1, 12

Strijd tegen namaak
R. Schoefs, Strijd tegen namaak. Douane schakelt een versnelling hoger met Verordening nr. 2013/608

Huwelijkscontracten - Publicatieverplichtingen - Centraal huwelijksovereenkomstenregister

R. Barbaix, A.-L. Verbeke, Actualiteit,  RW 2013-2014, nr. 23, 882

Kroniek intellectuele rechten (2011-2012)
F. Brison, M.-Ch. Janssens, P. Maeyaert, H. Vanhees,  ,  RW 2013-2014, nr. 23, 883

Aard sanctie uit artikel 23 Organieke Wet Notarisambt
B. Vervoort, De aard van de verbodsbepaling uit artikel 23 van de wet op het notarisambt van 25 ventôse jaar XI en diens verhouding met het beroepsgeheim van de notaris, Not.Fisc.M. 2014/1,2

Extern beheer van nalatenschapsvermogen tijdens de vereffening-verdeling
S. Mosselmans, Not.Fisc.M. 2014/1, 20

Thematische volksleningen: wat zijn de voorwaarden en de voordelen?
E. Janssens, Balans nr. 710, 22/01/2014, 1

Ook Antwerpse rechter vindt dat sterfhuisclausule onbelast blijft
E. De Nolf, Fisc.Act. nr. 2, week 16-22 januari 2014, 1
Bespreking Rb. Antwerpen 13 november 2013

BTW en advocaten: de circulaire
J. Opreel, , Fisc.Act. nr. 2, week 16-22 januari 2014, 3

Advocaten krijgen soepele overgangsregeling
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 2, week 16-22 januari 2014, 7

Fiscale vereenvoudigingswet
K. Janssens, , Fisc.Act. nr. 2, week 16-22 januari 2014, 8

Het nieuwe  huwelijksvermogensrecht
- N. Geelhand de Merxem, Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: beschouwingen en amendementen bij belangrijke hervormingen van de wet, T.Not. 2013/12, 626
- T. Roovers,Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding  (53K2998). Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de individuele levensverzekeringen, T? Not. 2013/12, 678

Overheidsopdrachten
M. De Groot, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap bij het formele onderzoek van de voorstellen bij overheidsopdrachten, TBP 2014/1, 4

Actieve rechtsvorming door het Grondwettelijk Hof. Waar ligt de grens?
J. De Jaegere,TBP 2014/1, 21

Vreemdelingenrecht
M. Bobrushkin, K. de Haes, L’étranger et l’ordre public, JT N° 6549, 01/02/2014, 65

De nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2014
C. Engels, O. Wouters, OR 2014/1, 2

Herhaaldelijke tekortkoming: welk vertrekpunt voor dringende reden?
B. Paternostre, OR 2014/1, 26
Bespreking Arbh. Bergen 08/01/2013, AR nr. 2010/AM/216

Verkavelingsvergunning
J. Bouckaert, G. Schaiko, Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen, TROS 2013, nr. 70-71, 73

Gemeenschaps- en Beneluxmodellen
H. Vanhees, Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2011-2012), RDI-Ing.Cons.2013/2, 239

Gemeenschaps- en Beneluxmerken
M.-.C. Janssens, Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmerken (2011-2012), RDI-Ing.Cons.2013/2, 341

Implementatieperiode 2015 van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector - belangrijkste data
Nieuwsbrief FiscalNet 10/01/2014

Grondwettelijk Hof vernietigt 15 %-gunsttarief spaarboekjes
K Janssens, Fisc.Act. nr. 3, week 23-29 januari 2014, 1
Zie ook J. Bossuyt, Fiscaal regime spaarboekjes in strijd met Europees recht, Juristenkrant, nr. 283, 12/02/2014, 2
GwH 2014/7, 23/01/2014

Gewijzigde wet betalingsachterstand voert druk op wanbetalers op
T. Dang Vu, Juristenkrant nr. 283, 12/02/2014, 6
22 NOVEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 10/12/2013,  bl. 97951

Programmadecreet wijzigt registratierechten en OV
K. Verduyckt, Fisc.Act. nr. 3, week 23-29 januari 2014, 6
20 DECEMBER 2013. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, BS 31/12/2013, bl. 103775 (hoofdstuk 2)

Het eenheidsstatuut: de eerste stappen in de richting van de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden
P. Roos, K. Van Herpe, Sociale Wegwijzer, februari 2014, nr. 3, 2

Salduz in de tuchtprocedure?
I. Arteschene, D&T 2013/2, 111 (noot bij Cass. 16/11/2012)

De ADR-overeenkomst in een Europese grensoverschrijdende context
M. Piers, TBH 2014/1, 7

De nieuwe Vastgoedmakelaarswet
F. Burssens, TBO 2013/6, 249

De hoedanigheid van vastgoedmakelaar
F. Burssens, noot onder Kh. Antwerpen 04/11/2013, TBO 2013/6, 275

De Vlaamse Codex Fiscaliteit: een geslaagde codificatie van de Vlaamse belastingen?
K. Verduyckt, Fisc.Act. nr. 4, week 30 jan – 5 feb 2014, 1
13 DECEMBER 2013. - Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23/12/2013, bl. 101516

Circulaire verduidelijkt (nogmaals) overgangsregeling m.b.t. liquidatieboni
A.M. Vandekerkhove, Fisc.Act. nr. 4, week 30 jan – 5 feb 2014, 4,
Circulaire nr. Ci.RH.233/630.825 (AAFisc Nr. 4/2014) dd. 23.01.2014
BOEKEN

Juridische Meesterwerken VUB 2011-2012
Selectie van de beste masterproeven in de rechten
A. François, S. Smis, K. Van Laethem, G. Van Limberghen (eds.), Larcier – VUB 2013, 457 p.

BTW-handleiding voor advocaten
H. Vandebergh (coördinator), Larcier – vzw Fiskofoon – OVB 2014, 142 p.

La TVA et les avocats. Obligations, formalités et opportunités
F. Mennig, M.-P. Donéa, Anthemis 2014, 134 p.

De aanbestedende overheid & contacten met de inschrijver
P. Teerlinck, C. De Koninck, L. Galot, Larcier 2014, 109 p.
RECHTSPRAAK

Onderzoekstermijnen inkomstenbelasting en BTW
RABG 2013/19

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht

RABG 2014/1

Rechtspraak aansprakelijkheid

RABG 2014/2

Rechtspraak  re-integratie van beschermde werknemers

RABG 2014/3

Rechtspraak verkoop onroerend goed
JLMB 2014/4

Rechtspraak consumentenrecht

JLMB 2014/5

Rechtspraak familierecht
JLMB 2014/6
WEBSITES

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be/

Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS)
http://www.minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/index.htm
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

STUDIEDAGEN

Het arbeidsauditoraat: hoeksteen van autonome arbeidsgerechten?
Brussel, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 14 februari 2014
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat: Sessie 'Familie'  
Leuven / Kortrijk - maandag 17 februari 2014
Programma

Kinderalimentatie: en wat met het bedrag?
(Gent) (Studienamiddag), 18 februari 2013
Programma

Onderneming & Recht: Tweede Forum: de vennootschap als drager van de onderneming: capita selecta met focus op NV, BVBA en CV
CBR, 18 februari 2014
Programma

Groot fiscaal verkiezingsdebat
Antwerpen 18 februari 2014, Antwerp Tax Academy-Tiberghien Advocaten
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 18/02/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

Toekomst van de advocatuur (Tomorrow’s lawyer)
Congres Luik 20 en 21 februari 2014
Programma

Knelpunten bij de plaatsing van overheidsopdrachten

Op donderdagnamiddag 20 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Knelpunten bij de plaatsing van overheidsopdrachten’.  
Programma

Burgerrechtelijke heling. Heling van erfgoederen en gemeenschapsgoederen
Op vrijdagnamiddag 21 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Burgerrechtelijke heling. Heling van erfgoederen en gemeenschapsgoederen.’
Programma

Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen. Handelstussenpersonen: overzicht van de verschillende soorten
(Gent) (Studienamiddag), 25/02/2013
Programma

Het gebruik van huwelijkscontracten in het kader van successieplanning
Op dinsdagavond 25 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de Juristenavond ‘Het gebruik van huwelijkscontracten in het kader van successieplanning’
Programma

Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Op woensdagnamiddag 26 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag:  ‘Het eenheidsstatuut: wat wijzigt er? Praktijkgerichte bespreking van de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen’.
Programma

Samenwoners - vermogensplanning
Op woensdagavond 26 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de Juristenavond Hoe kunnen samenwoners (wettelijk én feitelijk) elkaar optimaal bevoordeligen:
analyse van een aantal technieken, met aandacht voor de impact van de antimisbruikbepaling
Programma

Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief  
Gent - 27 februari 2014
Programma

Toegang tot niet-medische dossiers in het ziekenhuis
Genk - 27 februari 2014
Programma

Arbeidsongevallen in de onderneming – strafrechtelijke aansprakelijkheid
M& D, Seminars, Kontich 11 maart 2014, ‘Arbeidsongevallen in de onderneming. Hoe omgaan met het risico op burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval?’.
Programma

Commerciële contracten en precontractuele informatie
CBR, Antwerpen 11 maart 2013
Programma

Successieplanning met behoud van het bestaand levensverzekeringscontract
Op Op woensdagnamiddag 12 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Successieplanning met behoud van het bestaand levensverzekeringscontract’
Programma

Arbeidsovereenkomsten: nuttige clausules
Op donderdagnamiddag 13 maart herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Arbeidsovereenkomsten: nuttige clausules. Wat aanpassen na de invoering van het eenheidsstatuut?’
Programma

Het Vlaams decreet betreffende het onroerend erfgoed
Op donderdagnamiddag 13 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Het Vlaams decreet betreffende het onroerend erfgoed (12 juli 2013): wat voor nieuws onder de zon?
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 18 maart en dinsdag 1 april 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’.
Programma

Fiscale/estate planning bij immigratie naar België van een werknemer/zelfstandige/bedrijfsleider
Op woensdagnamiddag 19 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Een adequate fiscale/estate planning bij immigratie naar België van een werknemer/zelfstandige/bedrijfsleider’.
Programma

De factuur in de commerciële rechtspraktijk
Op donderdagnamiddag 20 maart 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De factuur in de commerciële rechtspraktijk. Met aandacht voor de Wet van 24 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft’.
Programma

Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht
Op vrijdag 21 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht. 4 actuele items: van onderzoek tot minnelijke schikking’
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 18 maart en dinsdag 1 april 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Successieplanning: actuele tendensen
Antwerpen 24 maart en Gent 26 maart 2014
Programma

Nieuwe Justitie
Gandaius, woensdag 26 maart - UGent
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 1 april 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’.
Programma

Fictiebepalingen in het successierecht
Op dinsdagavond 1 april 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de Juristenavond ‘Fictiebepalingen in het successierecht: actualia’.
Programma

Nieuwe Justitie

dinsdag 1 april - KU Leuven
Programma

Nieuwe Justitie
CBR, UA Stadscampus 3 april 2014
Programma

Het 18de congres van de “International Association of Democratic Lawyers"
VUB Brussel, 15 - 19 april 2014

Programma

Tendensen Vermogensrecht 2014
Antwerpen 24 april 2014
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat: Sessie 'Rechtspersoon'
Leuven / Kortrijk - maandag 5 mei 2014
Programma

Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven
Brussel 9 mei 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL