WETGEVING 23 december 2016 - 12 januari 2017

Potpourri IV – wijziging rechtspositie gedetineerden toezicht gevangenissen + diverse bepalingen inzake justitie

Wijziging van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten – verhoging
(zie Programmawet BS 29/12/2016 – titel 3 – hoofdstuk 4 – art. 59-60) –
Inwerkingtreding 1 januari 2017 (van toepassing op feiten gepleegd vanaf de dag van zijn inwerkingtreding)


Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen

Invoering van het Centraal Register Solvabiliteit, inwerkingtreding 1 april 2017

Nieuwe naamwet: Dubbele naam bij onenigheid of uitblijven naamkeuze -
Omzendbrief nieuwe naamwet

Nieuwe pandwet

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2017

Tarief prestaties vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

Programmawet (Sociale en fiscale bepalingen)

Sociaal en fiscaal statuut ‘student-zelfstandige’

FATCA-akkoord over uitwisseling fiscale inlichtingen tussen België en de US 
ALGEMEEN

Indexcijfer consumptieprijzen december 2016
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2016, BS 30/12/2016, bl. 92167

Programmawet (Sociale en fiscale bepalingen)
25 DECEMBER 2016. - Programmawet, BS 29/12/2016, bl. 90879
TITEL I - Algemene bepaling
TITEL 2 - Sociale bepalingen
HOOFDSTUK 1 – Gezondheidszorg
HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong
HOOFDSTUK 3 - Sociale fraude – Schoonmaaksector
HOOFDSTUK 4 - RIZIV - Verlenging van de wachttijd in de uitkeringsverzekering voor de werknemers
HOOFDSTUK 5 - Wijziging van hoofdstuk VI van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd in de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij bepaalde socialezekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit
TITEL 3 - Diverse bepalingen
HOOFDSTUK 1 - Opheffing van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid
HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het bevel tot betalen betreft, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft, en van de wet van 14 april 2014 houdende diverse bepalingen
HOOFDSTUK 3 - Verbetering van de invordering van douane- en accijnsschulden en penale boeten
HOOFDSTUK 4 - Wijziging van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten
HOOFDSTUK 5 - Wijzigingen van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en de wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
TITEL 4 - Fiscale bepalingen
HOOFDSTUK 1 - Tankkaarten en andere brandstofkosten
HOOFDSTUK 2 – Speculatiebelasting
HOOFDSTUK 3 - Roerende voorheffing
HOOFDSTUK 4 - Interne meerwaarden
HOOFDSTUK 5 - Stelsel dat voorziet in de terugvordering van staatssteun die betrekking heeft op de belasting van de in artikel 185, § 2, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde overwinst

HOOFDSTUK 6 - Belasting over de toegevoegde waarde
HOOFDSTUK 7 - Diverse rechten en taksen


Wet houdende Middelenbegroting 2017

25 DECEMBER 2016. - Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, BS 29/12/2016, bl. 90908

Wet houdende algemene uitgavenbegroting 2017
25 DECEMBER 2016. - Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, BS 29/12/2016, bl. 91282

Begroting en comptabiliteit federale staat
25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, BS 29/12/2016, bl. 91830

Vlaamse overheid - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (1)
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (1), BS 29/12/2016, bl. 91053
HOOFDSTUK 1. – Algemeen
HOOFDSTUK 2. - Economie, Wetenschap en Innovatie
HOOFDSTUK 3. - Werk en Sociale Economie
HOOFDSTUK 4. - Kanselarij en Bestuur
HOOFDSTUK 5. – Energie
HOOFDSTUK 6. - Leefmilieu en Natuur
HOOFDSTUK 7. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
HOOFDSTUK 8. - Cultuur, Jeugd, Sport en Media
HOOFDSTUK 9. - Onderwijs en Vorming
HOOFDSTUK 10. - Financiën en Begroting
HOOFDSTUK 11. - Inwerkingtreding


Vlaamse overheid - - Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017, BS 30/12/2016, bl. 92030

PUBLIEK RECHT

Wijzigingen statuut van de militairen
21 NOVEMBER 2016. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen, BS 23/12/2016, bl. 89389
6 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, BS 23/12/2016, bl. 89435

Instemming Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid
29 JUNI 2014 - Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008, BS 27/12/2016, bl. 89704

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
18 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 27/12/2016, bl. 89711
TITEL 1. - Inleidende bepaling
TITEL 2. – RIZIV
TITEL 3. - Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
TITEL 4. - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
TITEL 5. - Horizontale bepalingen
TITEL 6. – ZIEKENFONDSEN

Organisatie elektriciteitsmarkt
25 DECEMBER 2016. - Wet tot houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 29/12/2016, bl. 90984

25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, BS 29/12/2016, bl. 90988.

Vlaamse overheid – Energiebesluit – technische vereisten en hoogten premies
10 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, bl. 91072

Gedelegeerd bestuurder NMBS - benoeming Sophie DUTORDOIR en eervol ontslag Jozef CORNU
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ("NMBS"), BS 30/12/2016,bl. 92143.

25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ("NMBS"), "), BS 30/12/2016, bl. 92144

Leden raad van bestuur NMBS – benoeming en eervol ontslag
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS, BS 30/12/2016, bl. 92145
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS die de gewesten vertegenwoordigen en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur, BS 30/12/2016, bl. 92146

Benoeming en eervol ontslag voorzitter en leden raad van bestuur Infrabel
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur die de gewesten vertegenwoordigen en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur, BS 30/12/2016, bl. 92148.
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel, BS 30/12/2016, bl. 92150.
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel, BS 30/12/2016, bl. 92150

Binnenlandse zaken - op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven
7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld, BS 02/01/2017, bl. 4


ONDERWIJS

Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs
28 OKTOBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, BS 29/12/2016, bl. 90468.

Diverse besluiten Vlaamse overheid – Nederlands-Vlaamse acrreditatieorganisatie
BS 29/12/2016

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Auteursrecht – volgrechten - beheersvennootschappen
14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 92, § 2, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 23/12/2016, bl. 89484

Invoeging boek XI ‘Intellectuele eigendom’ in WER – uitstel inwerkingtreding diverse bepalingen -
12 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 23/12/2016, bl. 89485

Boek XI WER - auteursrecht – reproductie van werken
22 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht, BS 29/12/2016, bl. 91843.

Auteursrecht – verschuldigde billijke vergoedingen
1 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 30/12/2016, bl. 92018.

1 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 30/12/2016, bl. 92019.

1 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 30/12/2016, bl. 92020.

1 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 30/12/2016, bl. 92021

Auteursrecht - het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik
11 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, BS 30/12/2016,  bl. 92022

Invoering van het Centraal Register Solvabiliteit
1 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 11/01/2017, bl. 1178
Deze wet is slechts van toepassing op de faillissementen die open worden verklaard na de dag waarop deze wet in werking treedt.
Datum van inwerkingtreding is niet 31 december 2016, maar wel 1 april 2017 (door Potpourri IV-wet, art. 171-174, BS 30/12/2016) !

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 12/01/2017, bl. 1703

FINANCIEEL RECHT

Coördinatie wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft.
25 DECEMBER 2016. - Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen, BS 30/12/2016, bl. 91912

Depositogarantie-stelsels
22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 382, tweede en derde lid, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 30/12/2016, bl. 91936

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - uitwisseling fiscale inlichtingen tussen België en de US 
22 DECEMBER 2016. - Wet houdende instemming met de volgende internationale akten:- het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van "FATCA", gedaan te Brussel op 23 april 2014;- het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Brussel op 29 en 30 september 2015, ter aanvulling van het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van "FATCA", ondertekend te Brussel op 23 april 2014, BS 08/01/2017, bl. 597

Afschaffing effecten aan toonder – vaststelling berekening boete
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 "tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vaststelling van de berekening van de boete", BS 12/01/2017, bl. 1414
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 "tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten", BS 12/01/2017, bl. 1419
 
STRAFRECHT

Potpourri IV
25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30/12/2016,  bl. 91963

Tarief prestaties vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden
22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, BS 30/12/2016, bl. 91995
Erratum BS 08/01/2017: bijvoeging Advies RvS

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 09/01/2017, bl. 923
www.gamingcommission.be

Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen
10 JANUARI 2017. - Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen, BS 12/01/2017, bl. 1704.

WEGVERKEER

Rijbewijs – omzetting richtlijn 2015/653/EU
14 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, BS 23/12/2016, bl. 89449

Inning en consignatie van een som bij vaststelling van verkeersovertredingen
14 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, BS 23/12/2016, bl. 89464

Regularisatie inschrijving bromfietsen en lichte vierwielers
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 11/01/2017, bl. 1187.

FISCAAL RECHT

Oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
15 DECEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, BS 23/12/2016bl. 89515 

Heffing aanvullende bijzondere accijns op voorraden energieproducten
22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, bl. 91850
27 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 29/12/2016, bl. 91853.

Berekening personenbelasting - niet aan personenbelasting onderworpen personen
25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30/12/2016, bl. 91910

Grondslag belastingen - Vrijgestelde inkomsten - bedrijfspensioenen
25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen, BSD 30/12/2016, bl. 91911

Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/12/2016, bl. 92086
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
HOOFDSTUK 2. - Verrekenbaarheid met opcentiemen in geval van federale fiscale regularisatie
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
HOOFDSTUK 9. - Slotbepaling


SOCIAAL RECHT

Invordering d.m.v. dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
1 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, BS 29/12/2016, bl. 90982

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
20 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 29/12/2016, bl. 91836

Wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid
20 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, BS 30/12/2016, bl. 91942

Sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige
18 DECEMBER 2016. - Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige, BS 30/12/2016, bl. 91946

Elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, BS 30/12/2016, bl. 92001

Invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
22 DECEMBER 2016. - Wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, BS 06/01/2017, bl. 446
 
Verordening betreffende het elektronisch voorschrift
19 DECEMBER 2016. - Verordening betreffende het elektronisch voorschrift, BS 08/01/2017, bl. 792

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen arresten tot nu toe gepubliceerd voor deze periode (12/01/2017: 12.00u) 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 23/12/2016
Benoemingen plaatsvervangende assessoren in interneringszaken, gespecialiseerd in de klinische psychologie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, Brussel, Luik en Bergen
Hof van beroep te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen

BS 27/12/2016
Beschikking van de Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 29/12/2016
Griffiers – benoemingen en tijdelijke opdrachten

BS 02/01/2017
Aanwijzing directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

BS 03/01/2017
Pensioneringen/verlengingen uitoefening ambt/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 05/01/2017
Benoemingen raadsheren hoven van beroep Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen – aanwijzingen federale magistraten bij het federaal parket – benoeming substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent

BS 06/01/2017
Aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings parket Antwerpen – aanwijzing  advocaat-generaal hof van beroep Brussel
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Gent

BS 08/01/2017
12 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Herve van het vredegerecht van het eerste kanton Verviers naar de zetel Verviers van het eerste kanton Verviers

BS 09/01/2017
Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Leden aangeduid in hun hoedanigheid van magistraat in de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie (Franstalige vertegenwoordigers)

BS 11/01/2017
Aanwijzing eerste advocaat-generaal Arbeidshof Brussel – aanwijzing 2 rechters in de familie-en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Limburg – aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings parket Limburg – aanwijzing 2 rechters in de familie-en jeugdrechtbank in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

BS 12/01/2017
Aanwijzing voorzitter rechtbank van koophandel te Gent