Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 24/02/2022
Singelkunst

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
 
Het lijkt erop dat we na de voorjaarsvakantie terugkeren naar het oude normaal, naar een school zonder coronamaatregelen. Deze week namen wij daar al een klein voorschot op. Na de vakantie verdwijnt de mondkapjesplicht. Ik ben blij dat ik jouw gezicht dan weer helemaal kan zien.
 
Als ik terugkijk naar de afgelopen periode, dan is het belangrijk om te noemen dat het niet alleen voor jou, maar ook voor ons als schoolorganisatie best lastig is geweest. In alle afdelingen van onze school hadden we enorme uitdagingen om het rooster rond te krijgen.
 
De effecten van corona zien we helaas ook terug in de resultaten. maar ook op hoe leerlingen en medewerkers zich voelen. Een van mijn collega’s vatte dat tijdens een overleg vorige week treffend samen: “Het plezier is een beetje weg.” Dat plezier is misschien nog wel belangrijker dan die resultaten. De komende periode willen we onderzoeken wat er nodig is om het welbevinden te verhogen en het plezier weer terug te brengen.
 
Nog even, dan is het vakantie. Ik hoop dat je echt even de tijd neemt om op adem te komen. Ik merk dat we dat allemaal nodig hebben.
 
Update NPO: enquête en HOMi
Op dit moment is de taskforce opnieuw aan het kijken welke achterstanden leerlingen, docenten en ouders zien. Jouw ouders kunnen hierover een enquête invullen tot zondag 6 maart. We zouden het waarderen als je ouder(s) die invult/invullen. Ook jij hebt via jouw schoolmail een eigen enquête ontvangen. 
 
Op basis van de enquêtes zullen we bekijken of de aangeboden activiteiten effectief zijn en waar er nog meer of andere activiteiten nodig zijn.
 
Vanaf deze week kunnen de leerlingen uit klas 1 gebruik maken van de plan-app HOMi. Deze app helpt leerlingen met huiswerk en toetsen plannen. In klas 1 wordt hier in een mentorles uitleg over gegeven. In dit uitlegfilmpje zie je hoe de HOMI-app werkt.
 
Totale overzicht NPO-activiteiten op de website
Op de website staat een overzicht van alle NPO-activiteiten. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
Leerlingactiviteiten
Corona heeft echt zijn tol geëist. Er zijn zorgen om de achterblijvende resultaten van onze leerlingen maar ook om hun mentale welzijn. Wie lekker in zijn vel zitt, presteert beter. We gaan de komende maanden daarom inzetten om ook een aantal ontspannende activiteiten te organiseren die er hopelijk aan bijdragen dat het plezier weer terugkomt in de school. Belangrijk uitgangspunt is wel dat we lesuitval (zo veel mogelijk) willen vermijden. In overleg met o.a. de klassenvertegenwoordigers gaan we verdere invulling geven aan de ideeën die er nu liggen. To be continued, dus!
 
Kijktip: Zembla-De tijd van je leven
Jong zijn. Het zou de leukste tijd van je leven moeten zijn: studeren, experimenteren, op kamers. Nieuwe vrienden maken, het leven ontdekken. Oudere generaties kijken er weleens met weemoed op terug. Maar uit onderzoek blijkt dat wereldwijd 1 op de 7 jongeren kampt met ernstige mentale problemen. De coronapandemie heeft die problemen vergroot en nog zichtbaarder gemaakt. Zembla onderzoekt: wat is er met deze generatie aan de hand? Wat maakt deze generatie anders dan vorige generaties? Kijk de aflevering terug.
 
Online lessen
Vanaf 7 maart streamen we in principe geen lessen meer, dus ook niet voor leerlingen die tussenuren hebben en het laatste uur graag vanuit huis volgen. Maatwerk blijft natuurlijk mogelijk. De regel is ook voor 1 lesuur kom je naar school, bij tussenuren is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om te werken in ons OLC
 
Extra maatregelen eindexamen 2022
Duimregeling
Ook in dit examenjaar kunnen leerlingen gebruikmaken van een duimregeling. Dit heeft de minister bekendgemaakt. Concreet betekent de invoering van de duimregeling dat diplomakandidaten die dat nodig hebben om te slagen, het resultaat van één vak niet mee hoeven te tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak (Nederlands) zijn. Ook geldt dat het volledige eindexamen van alle vakken (zowel het schoolexamen als het centraal examen) moet worden afgerond. Het resultaat van het betreffende vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling maar wordt wel zichtbaar gemaakt, door vermelding op de cijferlijst.
 
Beroepsgericht vak
Het beroepsgerichte profielvak E&O wordt ook in 2022 met alleen een SE afgesloten. Deze maatregel is genomen om scholen meer onderwijsruimte te geven voor de beroepsgerichte profielen. Scholen kunnen het CSPE, of een deel daarvan, wel gebruiken om bepaalde onderdelen te toetsen. Het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak is gelijk aan het cijfer behaald op het SE. Het eindcijfer telt mee in de uitslagbepaling. Voor 2022 geldt dat dit eindcijfer (op 1 decimaal) ook meetelt in de 5,5 regel. Later dit schooljaar zullen we nog uitvoeriger ingaan op de uitslagbepaling en de 5,5 regel.
 
SE-week klas 4
In de week van 21 maart is de derde en ook laatste SE week voor klas 4 gepland. Het rooster zal te zijner tijd via Magister bekend worden gemaakt. Na deze SE week wordt er tijdens de lessen gewerkt aan de voorbereiding van de Centrale Examens.
 
Toetsweek klas 1 en 2 KM/MH en 3 Mavo
In de week van 21 maart is er weer een toetsweek gepland voor de kader en mavo klassen uit de onderbouw en voor 3 mavo. Tijdens deze toetsweek zijn er (op de meeste dagen) geen lessen, maar worden er alleen toetsen afgenomen. Dit keer doen ook de klassen 1 k/m en 1 m/h mee met de toetsweek. De lesstof wordt in de week na de voorjaarsvakantie met de leerlingen en hun ouders gedeeld. Het rooster van de toetsweek zal ook begin maart d.m.v. Magister bekend gemaakt worden.
 
Keuze-avond bk-km-mh klas 2
op 17 maart
Het schooljaar vordert gestaag, we zijn al over de helft. Dit jaar volgen de leerlingen in de tweede klas basis/kader, kader/mavo en mavo/havo een breed vakkenpakket. Daarmee leggen ze een stevige basis voor latere vervolgopleidingen. In april 2021 moeten onze bk-km leerlingen een keuze maken voor wiskunde of Duits en voor vier keuzevakken. Leerlingen uit de m/h-2 stroom kiezen voor een mavo-leerweg en een bijbehorend vakkenpakket. Uiteraard zijn hierbij de bevorderingsnormen leidend. Tijdens de oriëntatielessen van de heer Immerzeel is hier al veel aandacht aan besteed.
 
Voor ouders/verzorgers organiseren wij op 17 maart aanstaande een informatieavond over de keuzes die gemaakt moeten worden in aanloop naar leerjaar 3.
 
Hiervoor ontvangt u direct na de voorjaarsvakantie een uitnodiging.
 
Oudergesprekken met de mentor
Op dinsdag 19 april en woensdag 20 april vinden er wederom oudergesprekken plaats voor klas 1 t/m 3 met de mentor, waarbij de aanwezigheid van jou ook op prijs wordt gesteld. Deze gesprekken vinden weer fysiek plaats op school.
 
Tijdens dit gesprek wordt in elk geval gesproken over de resultaten van de rapportcijfers van periode 2. Het rapport van de leerlingen van klas 1 t/m 3 wordt tijdens dit gesprek uitgedeeld. De uitnodiging om in te schrijven voor een van deze data ontvangen jouw ouders/verzorgers binnenkort via Magister.
 
Onze mentoren gaan ervan uit dat zij jou samen met je ouder(s)/verzorger(s) op 19 of 20 april ontmoeten op de oudergespreksmomenten!
 
Profielkeuze-avond mavo-3 op 24 maart
Het schooljaar vordert gestaag, we zijn al over de helft. Dit jaar volgen de leerlingen in de derde klas mavo/havo een breed vakkenpakket. Daarmee leggen ze een stevige basis voor latere vervolgopleidingen. In april 2021 moeten ze een keuze maken voor een profiel en een examenvakkenpakket. Veel leerlingen weten al voor welk profiel en welke examenvakken ze zullen kiezen, andere leerlingen twijfelen nog. Om die reden organiseren wij op 24 maart aanstaande een informatieavond over de profielen en keuzemogelijkheden van examenvakken. De mentor zal hiervoor een uitnodiging sturen.
 
Cito Volgtoets 1, 2 en 3
In week van maandag 28 maart t/m vrijdag 1 april wordt bij de brugklassen de Cito Volgtoets 1 afgenomen en in leerjaar 2 de cito volgtoets 2. Door middel van deze toets krijgen we meer inzicht in de didactische vaardigheden van onze leerlingen. De toetsen bestaan uit 6 deeltoetsen waar per toets 50 minuten aan besteed mag worden. De toetsen worden afgenomen door de vakdocenten of de mentor. De ingeplande lesuren staan in magister, in het leerlingenrooster.
 
De leerlingen met een Steinpas, die langer over de toetsen mogen doen, hebben door de 70-minuten lessen voldoende tijd om toets binnen het geplande uur af te maken.
 
In de mentorlessen zal de toets worden voorbereid, belangrijk punt hierbij is, dat je je geen zorgen moet maken: er kan niet voor geleerd worden, het is een meting van ‘de stand van zaken’. We nemen de toets digitaal af.
 
Leerlingen maken de toetsen op hun Chromebook. Belangrijk is dus dat je deze opgeladen en wel meeneemt! Leerlingen die volgens de Steinpas bij de afname van de toets spraakondersteuning mogen gebruiken, moeten ‘oortjes’ meenemen.
 
Meer informatie over de Cito Volgtoets vind je in de “Ouderfolder Cito Volgtoets”.
 
De volgtoets Cito 3 ( voor leerlingen in leerjaar 3) wordt alleen afgenomen bij die leerlingen waarbij de rapportcijfers niet passend zijn bij de leerweg die zij volgen. Hierover zal vooraf contact worden opgenomen met de betreffende leerlingen en ouders, door de mentor. Meer informatie over de afname van cito volgtoets 3 (data en tijdstippen), wordt vervolgens per mail gestuurd.
 
Lesvrij + inschuifrooster week 14
In de week van 4 april (week 14) werken we met een verkort rooster (50 minuten in plaats van 70 minuten). Dit rooster geldt voor klas 1 t/m 4. Bekijk het verkorte rooster.
 
Dinsdag 5 april is een verkorte lesdag met lessen van 50 minuten t/m het 3e uur. Hierop volgt een studiemiddag voor alle medewerkers, die in het teken staat van leerlingzorg en extra ondersteuningsmogelijkheden.
 
Vrijdag 15 april is lesvrij. Het is dan Goede Vrijdag en dit jaar zijn zowel de leerlingen als de medewerkers vrij.
 
Schoolfeest op 30 maart!
Save The Date: houd 30 maart vrij in je agenda voor hèt schoolfeest voor alle leerlingen vmbo! Dit jaar een heel bijzonder feest met beroemde gasten dat je absoluut niet wil missen…
 
Hou de website en socials in de gaten! Binnenkort start de kaartverkoop.
 
Het feest wordt mede mogelijk gemaakt door het inzetten van de NPO-gelden. Met dit feest willen we de leerlingen een bijzondere avond bezorgen met elkaar.
 
 
Singelkunst
Van 18 maart tot en met 24 april zijn er in de singels van Woerden diverse kunstwerken te bewonderen en twee daarvan zijn gemaakt door leerlingen van onze beide locaties van het Minkema College!
 
Op het vmbo is de afgelopen weken hard gewerkt aan hun kunstwerk en het begint nu serieuze vormen aan te nemen!
 
 
 
 
 
Thema-avond 31 maart 'Hoe praat ik met mijn kind over sex en sexualiteit?
 
 
In de kranten lees je geregeld over sexting: naaktfoto’s die jongeren doorsturen en vervolgens door de hele school worden bekeken. Eén op de acht jongeren stuurt probleemloos een sexy foto via sociale media. Hoe praat je live met jongeren over liefde en seksualiteit met respect voor intimiteit en privacy? Zonder dat het banaal wordt of het schaamrood direct op hun kaken staat? Hoe geef je jongeren inzicht in het belang van eigen en andermans grenzen als het gaat om seksualiteit?
 
De Ouderraad van onze school biedt in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Bedtime Stories aan. Een feest van herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op goede communicatie tussen ouders en hun pubers.
 
Aanmelden
Zet het in de agenda en meld u aan voor de interactieve avond Bedtime Stories op 31 maart 2022 van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: aula Minkemalaan 1 te Woerden. Voor ouders vande Minkemalaan èn de Steinhagenseweg. Kijk voor meer informatie op de website.
 

 
Talentlessen
De brugklasleerlingen zijn afgelopen maand vol enthousiasme begonnen met de talentlessen. Bij de talentlessen krijgen brugklassers de kans om kennis te maken met verschillende creatieve disciplines die buiten de reguliere lesinhoud van de brugklas én hiervoor talenten te ontwikkelen.
 
Freerunnning, 3D of videobewerking of...
Sportieve leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor freerunning en leerlingen die technisch ingesteld zijn kunnen bijvoorbeeld met de 3D-printer leren werken of beeld en geluid leren bewerken voor een film. De brugklassers konden de afgelopen weken twee disciplines uitproberen en gaan de komende weken 5 verdiepingslessen volgen van de workshop die zij het leukste vonden.
 
De workshops worden gegeven door enthousiaste professionals uit het vak, bijgestaan door onze eigen docenten. De talentlessen worden afgesloten met een presentatie van het gemaakte werk.
 
Debat met Tweede kamerleden
"Hoe inspireren jullie?" Met deze vraag opende Sam het gesprek. Op 4 februari waren Tweede Kamerleden Liane den Haan en Farid Azarkan op bezoek bij onze vmbo-locatie. Ze gingen in debat met onze leerlingen maatschappijkunde. De onderwerpen waren divers. Van jeugdzorg en vaccinatieplicht tot woningcrisis en internationale samenwerking. Onze leerlingen hadden zich goed voorbereid, stelden doordachte vragen en gaven open en eerlijk hun mening. "Wees kritisch en blijf vragen stellen!" was de boodschap van beide politici.
 
 
(Buitenland)reizen
De reis die nog gepland staat (LO2 reis naar de Ardennen) gaat door! Op dit moment onderzoeken wij of en op welke manier we de geplande reizen voor klas 3 door kunnen laten gaan.
 
Steindagen 15 en 16 maart
Op dinsdag 15 en woensdag 16 maart worden er Steindagen gehouden voor klas 1 t/m 3. Er staan weer diverse activiteiten op het programma.
 
Zo gaat klas 1 ervaren wat het is om aan gehandicaptensport te doen. Tevens is er voor hen een KUVO-voorstelling “Klappen voor Bart”. Hierin staat pestgedrag centraal.
 
Voor klas 2 zijn er kennismakingslessen bij vakken die ze in de derde klas kunnen gaan kiezen. De basis/kader- en kader/mavo-leerlingen gaan 6 vakken bezoeken die zij in de derde klas basis of kader kunnen kiezen. De mavo/havo-leerlingen krijgen een les in Mavo Ondernemen en Mavo Techniek. Deze twee richtingen kunnen zij kiezen in de derde klas. Een en ander is bedoeld om de leerlingen een goede keus te kunnen laten maken.
 
Voor de derde klassen staan de Kunstendagen op het programma. Hierbij kunnen de leerlingen kiezen uit een aantal creatieve workshops en houden ze aan het eind van de dag een presentatie. Ook volgen zij een weerbaarheidstraining. Hierin staat centraal, middels een aantal oefeningen, hoe je jezelf weerbaarder op kunt stellen.
 
Als de coronamaatregelen blijven zoals het is, zullen deze activiteiten zeker doorgang vinden.
 
Live Online Tour geslaagd!
Wat was het spannend: een live uitzending van twee razende reporters die op donderdag 27 januar jl. de school laten zien aan honderden basisschoolgezinnen. Zowel voor het vmbo als voor het havo/vwo lag er voor dit unieke concept een strak draaiboek klaar waarbij twee docenten samen met twee leerlingen de school zouden laten zien als razende reporters en onze directeur onderwijs met een co-host de avond zou presenteren.
 
 
Het doel was om de kijkers de kracht van onze scholen te laten ‘ervaren’, zoals we daar op de fysieke Open Dagen altijd goed in slagen: betrokkenheid, een prettig klimaat, een informele sfeer. Wat de kijkers te zien kregen, waren trotse, enthousiaste docenten die leerlingen het podium gaven. Natuurlijk deden zich schoonheidsfoutjes voor. Maar daarin zat ook de charme: we hebben ons open en eerlijk willen presenteren en daar hoort af en toe ook een blooper of wegvallend geluid bij. Uit de complimenten die we aan het einde in de chat kregen en de volgende dag in de mailbox, maken we op dat we in de opzet geslaagd zijn!
 
Nieuwe schoolfotograaf
De organisatie Schoolfotosonline is met ingang van dit schooljaar gevraagd om de schoolfotografie te verzorgen op het Minkema College. Zij maken van iedere klas een klassenfoto en ook van leerjaar 2 t/m 4 een mooi portret van alle leerlingen, enerzijds voor de administratie op school, anderzijds te bestellen, als herinnering aan de schooltijd op het Minkema College.
 
Foto's online bestellen
In tegenstelling tot wat tot nu toe gebruikelijk was, zullen de foto’s niet meer als pakket op school worden uitgereikt. Wij zijn erop gericht alleen de foto’s af te drukken die daadwerkelijk worden besteld. Na het fotograferen ontvangt de ouder/verzorger een persoonlijke inlogcode waarmee op de website: www.schoolfotosonline.nl de foto’s kunnen worden bekeken en besteld.
 
De werking en afhandeling laat zich het best vergelijken met een webwinkel. Je rekent online af en de foto's worden naar het opgegeven adres verstuurd. Uiteraard houden we ons aan de regelingen rond de privacy.
 
Wij hopen natuurlijk dat je blij bent met het fotowerk en de service van onze nieuwe fotograaf.
 
Uitnodiging (ouders van) eerstejaars: onderzoek Minkema College
 
Binnenkort vindt er op de school een onderzoek plaats om te achterhalen wat onze brugklasleerlingen en hun ouders tot nu toe van onze school vinden en waarom jij en jouw ouders voor de school hebben gekozen. Met deze informatie kunnen wij gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit van de school.
 
Zit je in de brugklas?
Dan ga je na de voorjaarsvakantie in een mentorles een vragenlijst invullen.

Ouders van eerstejaars krijgen in week 11-13 per e-mail van DUO Onderwijsonderzoek & Advies (het bureau dat het onderzoek voor ons uitvoert) een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In die e-mail vinden je ouders een link waarmee zij automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komen. Het invullen van de vragenlijst neemt gemiddeld 10 minuten in beslag; dit kan tot drie weken na ontvangst van de link.

Vragenlijst
We willen jou en je ouders verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op eigen ervaringen. Met het invullen van de vragenlijst laat jij jouw stem horen en lever je een constructieve bijdrage aan onze school.
 
Privacy
DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle deelnemers aan dit onderzoek. Het zorgt ervoor dat de persoonlijke mening niet bij anderen terecht komt. Ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en zij zullen het bestand met de antwoorden van alle ouders nooit aan ons afstaan. Bovendien zorgt het bureau ervoor dat in het rapport individuele leerlingen en ouders niet herkenbaar zijn. De antwoorden komen in geen geval direct bij ons terecht. Jij en je ouders kunnen de vragen dan ook zonder terughoudendheid beantwoorden.
 
Vragen over het onderzoek
Mocht je vragen hebben over het onderzoek, dan kun je bellen of mailen met directeur onderwijs Arjan van de Wart of met Geert van den Hoek (projectleider DUO Onderwijsonderzoek & Advies): 030-263 10 80 of g.vanden.hoek@duo-onderwijsonderzoek.nl.
 
Alvast bedankt voor jouw medewerking!
 
Vakanties schooljaar 2022-2023 bekend!
Landelijk en in onze regio zijn de schoolvakanties weer vastgelegd voor het schooljaar 2022-2023. Bekijk het overzicht
 
 
Agenda
28/02-06/03: Voorjaarsvakantie
15/03-16/03: Steindagen
14/04-18/03: Toetsvrij week klas 1 en k/m en m/h en 3 mavo
17/03: Keuzemiddag b/k en k/m voor klas 3
 
Nieuwsbrief 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.