STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 16 - 28 mei 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
 
 
 
Marktpraktijken beoefenaars van een vrij beroep - bevoegdheid voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
15 MEI 2014. - Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep, BS 28/05/2014, bl. 41681
Inwerkingtreding 31 mei 2014

Marktpraktijken beoefenaars van een vrij beroep  - vordering tot staking
15 MEI 2014. - Wet tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep, bl. 41683
Inwerkingtreding 31 mei 2014

Wetboek van economisch recht – Invoeging Boek VII ‘Betalings- en kredietdiensten’
19 APRIL 2014. - Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, BS 28/05/2014, bl. 41686
 
Inwerkingtredingsdata Boek VII ‘Betalings- en kredietdiensten'
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 28/05/2014, bl. 41803
Inwerkingtreding gedeelten op 29 april 2014 – 1 april 2015 – 1 juli 2015

Minnelijke invordering van schulden – verhoging van de verzekerde bedragen
Bericht. - Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken, artikel 2, § 2, BS 28/05/2014, bl. 41880
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof inzake samenloop van grondrechten
T. Souverijns,   Bijzondere wetgever verduidelijkt de regeling van artikel 26, § 4 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof inzake samenloop van grondrechten, RW 2013-2014, nr. 39, 31/05/2014,

De alleenrechtsprekende raadsheer in strafzaken
S. Van Overbeke,   De alleenrechtsprekende raadsheer in strafzaken: een terecht afgevoerd klutsei van Columbus, RW 2013-2014, nr. 39, 31/05/2014, 1522

Verontreinigde Vlaamse gronden in de nalatenschap: een vergiftigd geschenk?
S. Madou, RW 2013-2014, nr. 38, 1482

Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter
WILLOCX, B., Orde van de dag 2014, afl. 66, 92-102
(in X., Tussen droom en daad. Management binnen de zetel Orde van de dag 2014, afl. 66, 1-102)

Advocatenakte
Y. Kevers, L’acte d’avocat, JT N° 6564, 24/05/2014, 357

Ontkentenis van proceshandeling
B. Petit, L désaveu, JT N° 6564, 24/05/2014, 362

Hervorming gerechtelijke arrondissementen
F. Georges, La réforme des arrondissements judiciaires, JT N° 6563, 17/05/2014, 333

BTW-plicht advocaten: bijgewerkte ‘FAQ’
J. Heriman, I. Massin, Fiscoloog nr. 1385, 14/05/2014, 7

Vijftig jaar privaatrecht in het TPR
D. Heirbaut, Vijftig jaar privaatrecht in het TPR: Er is in die tijd veel veranderd, TPR 2014/1, 13

Overzicht van rechtspraak arbeidsovereenkomsten (2005-2012)
I. Vanden Poel, A. Van Eeckhoutte, S. Heyndrickx, G. De Maeseneire, E. De Kezel, TPR 2014/1, 113

Bepaling van voorwerp en prijs bij koop en aanneming:
naar een meer doorgedreven dialoogmodel
P. Brulez, in: B. Tilleman, V. Sagaert (eds.), Themis nr. 87, Academiejaar 2013-2014, die Keure 2014, 1

Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten
J. Vannerom, die Keure 2014, Themis nr. 87, Academiejaar 2013-2014, 53-102

De vernieuwde tuchtprocedure voor justitie
G. Vande Walle, E. Quartier, De vernieuwde tuchtprocedure voor justitie: stap naar een volwaardig integriteitsbeleid?, Panopticon 2014/3, 189

Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO-Wet)
V. Franssen, K. Van Cauwenberghe, Wanneer de balans overslaat …Het strafrechtelijke uitvoeringsonderzoek, Panopticon 2014/3, 229

Maatschap en zakelijke rechten
J. Vananroye, Slingerende toerekening: de zakelijke rechten van een maatschap, TRV 2014/3, 233

Kroniek internationaal belastingrecht 2013

L. De Broe, D. Van Bortel, TRV 2014/3, 260

Nieuwe verzekeringscodex
K. Termote, Codificatie van het verzekeringsrecht: wat is er nieuw?, Balans 30/04/2014, nr. 717, 1
4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen, BS 30/04/2014, bl. 35487

Wijziging vereffening in één akte en VZW-wetgeving
Lexalert, 22 mei 2014

Studentenarbeid: de belangrijkste principes toegelicht
J. Dierckx, Sociale Wegwijzer, mei 2014, nr. 10, 2

Googlebooks is geen inbreuk op auteursrecht volgens Amerikaanse rechtbank
B. Van Besien, AM 2014/2, 85

“Motivering van het ontslag” – Principes van en opmerkingen over de cao nr. 109
O. Bauchau, Nieuwsbrief Ontslag, 2014/4, 1

Gebruik taal in rechtszaken
F. Gosselin, L’emploi des langues en matière judiciaire: La Cour constitutionnelle confirme l’interprétation pratique de la loi du 15 juin 1935, JT N° 6562, 10/05/2014, 313

S-BVBA
H. De Wilde, Het aangepaste regime van de S-BVBA: een gemiste opportuniteit, Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, april 2014, 1

WCO: koper moet reeds afgetrokken btw toch terugstorten als schuld kwijtgescholden
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 17, week 8-14 mei 2014, 1

Het begrip ‘ernstige fiscale fraude’ nader omschreven
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 16, week 24-30 april 2014, 1

Wetgever beschermt belastingbevoegdheid gemeenten
L. Maes, Fiscoloog nr. 1386, 21/05/2014, 1

Nieuwe bankwet
K. Geens, Twintig jaar na datum: een nieuwe Bankwet voor een solide banksector, Bank Fin. 2014/2, 91

De Wet op de Precontractuele Informatie bijgespijkerd
S. Strobbe, De Venn. 2014/5, 8

Kostendelende vereniging: ook ‘volledige’ BW-plichtige mag lid zijn
I. Massin, Fiscoloog nr. 1387, 28/05/2014, 4
BOEKEN

Opzegging van handelscontracten
A. De Boeck, R. Van Ransbeeck (eds.), Larcier2014, 201 p.

Erfdienstbaarheden
Larcier Wet en Duiding 2014
K. De Greve, C. Fourie, A. Wylleman, Larcier 2014, 236 p.

Cassatie in strafzaken
W. van Eeckhoutte, J. Ghysels (eds.), Intersentia 2014, 294 p.

Contractenrecht
B. Tilleman, V. Sagaert (eds.), Themis nr. 87, Academiejaar 2013-2014, die Keure 2014, 167 p.

Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen
De effecten van regelgevende competitie op venootschapsrechtelijk vlak
K. Maresceeau, Intersentia 2014, 544 p.

Het gebruik van medische informatie in private verzekeringen
S. Defloor, Intersentia 2014, 360 p.

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen
Verslaggevingsverplichtingen
T. Baart, M. Van Tieghem (eds.), RNPS, Kluwer 2014, 187 p.

Rechtskroniek voor het Notariaat
G. Verschelden, Deel 24, die Keure 2014, 193 p.
Sociale zekerheidsrechtelijke aspecten van notariële gezinsdossier – Kroniek personen- en familierecht (2013-2014) – De vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en de nalatenschap: recente rechtspraak (2009-2013)

De praktijkjurist XX
Actualia inzake woninghuur – Vlaanderen onafhankelijk – De nieuwe indicatieve tabel – De rechten van verdediging in strafzaken
Story Publishers 2013, 261 p.

Bankgeheim en Privacy
Over de opheffing van het fiscaal bankgeheim en de privacybescherming van de financiële persoonsgegevens
D. Coveliers, H. Verstraete, L. De Maeyer, Kluwer 2014, 186 p.

Traité Pratique de Droit Commercial
Tome 4 – Volum 2 – Les sociétés
C. Jassogne (ed.), Kluwer 1451 p.
RECHTSPRAAK

Rechtspraak advocatuur
JLMB 2014/20

Advocaat-stagiair – stageverplichtingen
Cass. (1e k.) AR D.13.0003.F, 15 november 2013 (R.N. / Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi, Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles), JLMB 2014/20, 928

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht

JLMB 2014/21

Rechtspraak vervoersrecht
RABG 2014/9

Handelsagentuur – IPR -  recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst
HvJ (3e k.) nr. C-184/12, 17 oktober 2013 (United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) / Navigation Maritime Bulgare), JT 2014, afl. 6561, 302

Fiscale cassatierechtspraak 2013
RABG 2014/10
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

STUDIEDAGEN

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

De oplevering van flatgebouwen
Op dinsdagnamiddag 3 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag'. De oplevering van flatgebouwen. Een juridische analyse, aangevuld met praktische tips en goed hanteerbare modellen aan de hand van 10 aandachtspunten’.
Programma

Actualia BTW-plicht advocaten : hoe optimaliseren?
Wevelgem, 3 juni 2014
Programma

Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus
Op dinsdagnamiddag 3 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus’.
Programma

Tontineclausules na het Cassatie-arrest van 6 maart 2014
Op woensdagavond 4 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de Juristenavond ‘Tontineclausules na het Cassatie-arrest van 6 maart 2014’.
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
Op woensdagnamiddag 4 juni 2014 (Antwerpen) of donderdagnamidadag 12 juni 2014 (Gent) organiseert M&D Seminars de jaarlijkse studienamiddag
‘Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen’.
Lees het volledige programma (Antwerpen) | Lees het volledige programma (Gent)

Sociale bijstand - Wie vindt door het bos nog de bomen?
Universiteit Antwerpen 4 juni 2014, Studienamiddag (15u30 - 18u30)
Programma

Vennootschapsrecht: update wetgeving en rechtspraak
Lexalert, Online seminarie op donderdag 5 juni 2014 van 12u tot 14u
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
Op donderdagnamiddag 5 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Echtscheiding: de fiscale gevolgen’.
Programma

Rechtspraak inkomstenbelastingen anno 2013
Op donderdagnamiddag 5 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de jaarlijkse studienamiddag ‘Rechtspraak inkomstenbelastingen anno 2013. Capita selecta’.
Programma

Buitenlandse private vermogensstructuren
Op dinsdagnamiddag 10 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis? Een analyse na het KB van 19 maart 2014 met de lijst van de buitenlandse constructies die onder de meldplicht vallen’.
Programma

Jongeren in het recht – Enkele actuele topics
Studienamiddag Universiteit Antwerpen 10 juni 2014
Programma

Heling van erf- en gemeenschapsgoederen
Op dinsdagnamiddag 10 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Heling van erf- en gemeenschapsgoederen. Een praktijkgerichte analyse met tevens aandacht op het vlak van de successierechten.’
Programma

Seminarie 'Verkeer op punt'
UGA, Boortmeerbeek 12 juni 2014
Programma

Zwartwerk anno 2014
Op vrijdag 13 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag
‘Zwartwerk anno 2014’.
Programma

Sociale media in de onderneming
Op dinsdagnamiddag 17 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Sociale media in de onderneming. Drie actuele juridische aspecten’.
Programma

Aandachtspunten bij de opmaak van de overdrachtsovereenkomst
Lexalert Online seminarie, dinsdag 17 juni 2014 van 12u00 tot 14u00
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 17 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen.
1. Risico’s bij het werken met zelfstandige dienstverleners die opdrachten . uitvoeren met hun personeel: terbeschikkingstelling - hoofdelijke aansprakelijkheid.
2. Vennootschapsmandaten en managementovereenkomsten’.
Programma

Woninghuur
Op woensdagnamiddag 18 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen’.
Programma

Handelshuur
Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: twee actuele topics. Duur, opzegging en hernieuwingsaanvraag. Huuroverdracht, onderhuur en vervreemding van het gehuurde goed’
Programma

Testamenten anno 2014
Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag‘Testamenten anno 2014.
1. 10 vuistregels voor fiscale successieplanning via testament
2. Een slim testament: analyse van clausules met hoofdzakelijk civielrechtelijke doelstellingen aan de hand van een modeltestament’
Programma

Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten
Op vrijdagnamiddag 20 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag
‘Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten. Selectie van recente rechtspraak’.
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 24 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen.
Programma

Fiscale topics rond vruchtgebruik op aandelen
Op dinsdagnamiddag 24 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Fiscale topics rond vruchtgebruik op aandelen’.
Programma

Ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen
Lexalert online-seminarie, 24 juni 2014
Programma

Beleggingsverzekeringen
Op dinsdag 8 juli 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag (9u30 - 17u)
‘Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse'.
Programma

Juristendagen 2014
Op donderdag 21 augustus 2014 (De Lozen Boer, Lochristi), dinsdag 26 augustus 2014 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 28 augustus 2014 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de zevende maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant. Er zijn 24 verschillende sessies, elke deelnemer kiest minstens 4 sessies (minstens 2 sessies per dag) en maximaal 12 sessies. De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar familierecht, handelsrecht en onroerend goedrecht.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
7 oktober 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo – NL
Programma

Jura Gebruikersopleiding
20 november 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt – NL
Programma