WETGEVING 1 MEI - 9 JUNI 2020
 
 
Selectie wetgeving Belgisch Staatsblad
1 mei - 9 juni 2020
+
Arresten Grondwettelijk Hof
De bibliotheek is weer open vanaf 18 mei met de nodige coronamaatregelen: info
 
Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
20 MEI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29/05/2020, bl. 38157
-tijdelijke versoepeling identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt uitoefenen
-tijdelijke maatregelen betreffende de neerlegging van verzoekschriften
-procedure van vereffening-verdeling
-videoconferentie voor gerechtsdeurwaarders
-tijdelijke inperking van bepaalde beslagen tegen particulieren
-de wettelijke verplichting tot medeondertekening van een rechterlijke beslissing
-wijziging aan het Wetboek van Strafvordering inzake het tijdelijk bevel tot betalen


Nieuwe regels rond misbruik van economische afhankelijkheid ondernemingen uiterlijk op 1 december 2020 in werking

Dagen van tijdelijke werkloosheid door corona tellen mee voor vakantie

Uitstel voor afbetaling consumentenkredieten

Nieuw nationaal noodplan voor aanpak van terroristische aanslag

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind juni 2020


Wet ‘wraakporno’ gaat in werking vanaf 1 juli 2020: Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames


Verlenging maatregelen genomen KB nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID

Grondwettelijk Hof vernietigt gedeelte van de wet tegen schijnerkenningen van kinderen (GwH 58/2020 van 7 mei 2020)


Covid-19 – justitie en notariaat: termijnverlengingen, mogelijkheid procedures schriftelijk of digitaal te voeren, vergaderen per videoconferentie, elektronische volmachten – verlenging sommige maatregelen tot 3 juli

Verlenging termijnen procedures Brusselse wetgeving en reglementering

Handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten vanaf 12 maart 2020

Tijdelijke versoepeling inschrijving KBO – schorsing uitverkoop voor duur sluiting - uitstel solden

Vennootschapsbijdrage 2020: uitstel naar 31 oktober 2020 en optrekking drempel balanstotaal

Vrijwilligersvergoeding: tijdelijke uitbreiding voor vrijwilligers in commerciële bejaardentehuizen van 1 mei – 1 juli 2020

CORONAMAATREGELEN - ALGEMEEN

MB houdende wijziging van het MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
5 JUNI 2020. Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 05/06/2020, bl. 41544


KB nr. 25 tot wijziging KB nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
28 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 25 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 03/06/2020, bl. 40960

Vlaams decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19
29 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 02/06/2020, bl. 38681
Inwerkingtreding 11/05/2020

Hervatting lessen kleuter-, lager en secundair onderwijs – toegelaten familieleden te bezoeken in buurlanden
30 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/05/2020,  bl. 38508

Opening musea, dierentuinen, speeltuinen etc. vanaf 27 mei
25 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/05/2020, bl. 37432.

Eigenaars en huurders mogen naar hun tweede verblijfplaats  
20 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/05/2020, bl. 37062

Dienstencentra – woonzorgcentra – sluitingen en heropeningen
4 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 19/05/2020, bl. 36165

MB houdende wijziging van MB 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/05/2020, bl. 35727

MB houdende wijziging van MB 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, bl. 33333

Organisatie contactonderzoek in het kader van COVID-19
8 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 08/05/2020, bl. 33344

Technische correcties  diverse ombudsdiensten
8 MEI 2020. - Decreet tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten, BS 08/05/2020, bl. 33346
Vlaamse Ombudsman mag tijdelijk bemiddelen bij private huurgeschillen veroorzaakt door corona


PUBLIEK RECHT

RAAD VAN STATE

Verlenging termijnen rechtspleging voor de Raad van State en schriftelijke behandeling van zaken
4 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 04/05/2020bl. 30338

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

Verlenging termijnen rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken
26 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 27/05/2020,  bl. 38020
5 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 06/05/2020, bl. 32937.

Hernieuwing adjunct-mandaten
Hernieuwingen adjunct-mandaat van kamervoorzitter


VREEMDELINGENRECHT

Seizoensarbeid
23 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft, BS 07/05/2020, bl. 32973

GEZONDHEIDSZORG

Tijdelijk verbod aanrekenen serologische testen aan verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en verbod terbeschikkingstelling en gebruik van snelle tests
3 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 28 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 05/06/2020, bl. 41513
Inwerkingtreding 1 maart 2020

KB nr. 29 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes van artsen in opleiding
5 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 29 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes van artsen in opleiding, BS 05/06/2020, bl. 41532

Aanpassing administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door uitbraak COVOD-19

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein, BS 26/05/2020, bl. 37533

Uitvoeringsbesluit decreet contactonderzoek in het kader van COVID-19
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 20/05/2020, bl. 36824

Tijdelijk toestaan uitoefening verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars
19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, bl. 30306 
Intrekking van dit besluit nr. 9:
29 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 26 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, bl. 38504

Opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars
29 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, bl. 30314
Intrekking van dit besluit nr. 16:
29 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 27 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, BS 29/05/2020, bl. 38505.

Oprichting databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020, bl. 30325

Bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie
27 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 04/05/2020, bl. 30330

Vlaamse overheid – verlenging maatregelen tegen verspreiding COVID-19
29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 05/05/2020, bl. 30395


Verplichte informatie te geven door de ziekenhuizen
30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal, BS 06/05/2020, bl. 32943

ONDERWIJS

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II)
29 MEI 2020. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II), BS 02/06/2020, bl. 38686

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19, BS 02/06/2020, bl. 38689

Toekenning projectsubsidie ter compensatie kosten opvang schoolkinderen tijdens de schooluren
15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren, BS 02/06/2020, bl. 38694

Dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis
8 MEI 2020. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, BS 14/05/2020, bl. 34102

Afwijkingen gemeenschapsonderwijs n.a.v. de coronacrisis
8 MEI 2020. - Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft, BS 08/05/2020, bl. 33352

WOONBELEID

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/028 invoering premie ter ondersteuning van huurders in financiële moeilijkheden
29 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 03/06/2020, bl. 40961

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: verlenging verbod uithuiszettingen
20 MEI 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/023 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020, BS 29/05/2020, bl. 38427

Private en sociale huurmarkt
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen, BS 29/05/2020, bl. 38172

Reglementering sociale huurstelsel
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 29/05/2020, bl. 38177

Omzendbrief inzake impact WVV op sociale huisvestingsmaatschappijen
24 APRIL 2020. - Omzendbrief OMG/W 2020/3: betreffende de impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen, BS 11/05/2020, bl. 33568


WELZIJN, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Buitenschoolse opvang, opvang zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning - aanpassing subsidievoorwaarden en afbouwen compensatie
15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie, BS 26/05/2020, bl. 37554
29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft een aanvulling van het afbouwen van de compensatie, BS 05/06/2020, bl. 41523
29 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang, BS 05/06/2020, bl. 41530

Bestrijding  negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang
15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang, BS 25/05/2020, bl. 37287

Gezinsbijslag voor kind-vluchteling
30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de datum van het ontstaan van het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat vluchteling is, BS 25/05/2020, bl. 37284

Subsidie ‘COVID-19’ aan OCMW’s
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 20/05/2020, bl. 36708

OMGEVINGSRECHT

Omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning – digitale participatie
8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning, BS 18/05/2020, bl. 35967

Standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet
27 APRIL 2020. - Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, BS 14/05/2020, bl. 34047

Vaststellen regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19, BS 06/05/2020, bl. 32837


Maatregelen wat de waterregelgeving betreft
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft, BS 06/05/2020, bl. 32841

ENERGIE

Energiedecreet – geldigheidsduur startdatum voor projecten
15 MEI 2020 - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling voor de geldigheidsduur van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113° /2, BS 29/05/2020, bl. 38175

Tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie
30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19, BS 05/05/2020, bl. 30376

MOBILITEIT

Registratie van de opvarenden van passagiersschepen
14 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen, BS 25/05/2020, bl. 37235

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer
7 MEI 2020. - Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I), BS 18/05/2020, bl. 35753

Inschrijving voertuigen
15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, BS 15/05/2020, bl. 34123
15 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 15/05/2020, bl. 34145
26 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 15/05/2020, bl. 34174

Noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 12/05/2020, bl. 33757

Noodmaatregelen inzake rijbewijs, rijopleiding en -examens – terugkommoment - keuringsstations
30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, bl. 32963
23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, BS 07/05/2020, bl. 33037

Vakbekwaamheid/opleiding/nascholing chauffeurs bepaalde voertuigen voor goederen- en personenvervoer
30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs, BS 12/05/2020, bl. 33623.

VEILIGHEID

Nieuw nationaal noodplan voor aanpak van terroristische aanslag
18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag, BS 04/06/2020, bl. 40976

Schorsing bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid
11 MEI 2020. - Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid, BS 20/05/2020, bl. 36924

Schorsing bepaalde verval- en procedurele termijnen
13 MEI 2020. - Wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen bepaald bij of in uitvoering van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 15/05/2020, bl. 35725

SPORT

Bepaalde tijdelijke maatregelen door coronavirus COVID-19 m.b.t. subsidies in het beleidsveld sport
15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 26/05/2020, bl. 37881


AMBTENARENRECHT

Omzendbrief nr. 682. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor federale ambtenaren met een startbaanovereenkomst
27 MEI 2020. - Omzendbrief nr. 682. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 03/06/2020, bl. 40958

Vlaams personeelsstatuut – loopbaanonderbreking
29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking, BS 09/06/2020, bl. 41754

GEMEENTERECHT

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/027 – werking gemeentelijke organen
28 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/027 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 03/06/2020, bl. 38781


BURGERLIJK RECHT

FAMILIERECHT

AFSTAMMING

Grondwettelijk Hof vernietigt gedeelte van de wet tegen schijnerkenningen van kinderen
GwH nr. 58/2020 van 7 mei 2020 

VERBINTENISSENRECHT

Arrest GwH: handelshuurwet - vergoeding wegens uitzetting - termijn instellen vordering tot betaling uitzettingsvergoeding 
GwH nr. 77/2020 van 28 mei 2020
Rolnummer(s): 7225
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 26 en 28 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten)
Trefwoorden: Handelshuurwet - Vergoeding wegens uitzetting - Termijn voor het instellen van een rechtsvordering tot betaling van een uitzettingsvergoeding - Verjaringstermijn van één jaar - Toepassingsgebied - Uitzettingsvergoeding verschuldigd door de verhuurder / Uitzettingsvergoeding verschuldigd door de verkrijgende verhuurder
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten), aldus geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, enkel van toepassing is op rechtsvorderingen tot het betalen van de uitzettingsvergoeding in geval van de weigering van een huurhernieuwing door de verhuurder)
- Geen schending (artikel 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten), aldus geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot het betalen van de uitzettingsvergoeding)


Vlaamse Ombudsman mag tijdelijk bemiddelen bij private huurgeschillen veroorzaakt door corona
8 MEI 2020. - Decreet tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten, BS 08/05/2020, bl. 33346

 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

     
JUSTITIE

Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

20 MEI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29/05/2020, bl. 38157
-tijdelijke versoepeling identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt uitoefenen
-tijdelijke maatregelen betreffende de neerlegging van verzoekschriften
-procedure van vereffening-verdeling
-videoconferentie voor gerechtsdeurwaarders
-tijdelijke inperking van bepaalde beslagen tegen particulieren
-de wettelijke verplichting tot medeondertekening van een rechterlijke beslissing
-wijziging aan het Wetboek van Strafvordering inzake het tijdelijk bevel tot betalen


Vaststelling model legitimatiekaart gerechtsdeskundigen, vertalers, tolken en vertalers-tolken
8 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register, BS 19/05/2020, bl. 36148

Covid-19 – justitie en notariaat: termijnverlengingen, mogelijkheid procedures schriftelijk of digitaal te voeren, vergaderen per videoconferentie, elektronische volmachten
30 APRIL 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020, bl. 30297
Verlenging sommige maatregelen tot 3 juli:
20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 27/05/2020, bl. 37955

Verlenging termijnen procedures Brusselse wetgeving en reglementering
14 MEI 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 27/05/2020, bl. 37978

JURIDISCHE BIJSTAND

Arrest GwH inzake Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand – collectieve schuldenregeling
GwH 80/2020 van 4 juni 2020
Getoetste norm(en): Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 2, tweede lid, 4°)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Verplichte bijdrage - Vrijstelling - Collectieve schuldenregeling
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. - Schending (artikel 4, § 2, tweede lid, 4°, van de wet van 19 maart 2017, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het geen betrekking heeft op de vordering inzake de toelating tot de collectieve schuldenregeling ingeleid bij het arbeidshof);
- Geen schending (dezelfde bepaling, indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat ze ook betrekking heeft op de vordering inzake de toelating tot de collectieve schuldenregeling ingeleid bij het arbeidshof)
2. Het tweede onderdeel van de eerste prejudiciële vraag en de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 6737 behoeven geen antwoord.
3. Schending (artikel 4, § 2, tweede lid, 4°, van de wet van 19 maart 2017, in zoverre het niet voorziet in een vrijstelling van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor een persoon die is toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en in het kader van die regeling hoger beroep instelt tegen een beslissing van de arbeidsrechtbank die geen betrekking heeft op de toelating tot de collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/4 van het Gerechtelijk Wetboek)HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten vanaf 12 maart 2020
29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 05/06/2020, bl. 41519

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 steun aan ondernemingen
28 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 03/06/2020, bl. 38784

Indexcijfer van de consumptieprijzen mei 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2020, BS 29/05/2020, bl. 38450

Nieuwe regels rond misbruik van economische afhankelijkheid ondernemingen uiterlijk op 1 december 2020 in werking
27 MEI 2020. - Wet tot wijziging van de wetten van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I 'Definities', van boek XV 'Rechtshandhaving' en vervanging van boek IV 'Bescherming van de mededinging' van het Wetboek van economisch recht, BS 29/05/2020, bl. 38497

Tijdelijke versoepeling inschrijving KBO – schorsing uitverkoop voor duur sluiting - uitstel solden
27 MEI 2020. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft, BS 29/05/2020, bl. 38501


COVID-19-waarborg

15 MEI 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg, BS 18/05/2020, bl. 35802

Dienstencheques -  verhoogde tegemoetkoming
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming, BS 14/05/2020, bl. 34112

Verlenging KB nr. 15: tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, BS 13/05/2020, bl. 33958

Chirurgische maskers nu ook te koop buiten de apotheek

2 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 04/05/2020, bl. 30294

Horecasector in Brussel – toekenning kredieten
30 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, bl. 32948

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Omzetting richtlijn over bevordering lange-termijn-betrokkenheid van aandeelhouders
28 APRIL 2020. - Wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de lange-termijn-betrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, BS 06/05/2020, bl. 30488

VERVOER

Verlenging steun voor verspreid en gecombineerd spoorvervoer
20 MEI 2020. - Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer, BS 08/06/2020, bl. 41560

KB ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek
7 MEI 2020. - Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek, BS 03/06/2020, bl. 38710

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 08/06/2020, bl. 41690
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 25/05/2020, bl. 37382

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 04/05/2020, bl. 30263


FINANCIEEL RECHT

Goedkeuring norm inzake toepassing wet 18/09/2017 voorkoming witwas en financiering terrorisme
20 MEI 2020. - Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten", BS 02/06/2020, bl. 38643

Opschorting terugbetaling consumentenkrediet
27 MEI 2020. - Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan, BS 29/05/2020, bl. 38498

Uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie
14 MEI 2020. - Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 26/05/2020, bl. 37445


Hernieuwing mandaat directeur van de Nationale Bank van België voor termijn van zes jaar met ingang van 1 juni 2020.
27 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België, BS 22/05/2020, bl. 37074

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 18/05/2020, bl. 35983

Covid-19: Procedure voor ondernemingen en zelfstandigen die staatswaarborg willen aanvragen voor korte termijnkredieten van meer dan 50 miljoen euro
29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1°, BS 04/05/2020, bl. 30304

Toevoeging aan lijst van personen beperkende maatregelen ter bestrijding financiering terrorisme
28 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 06/05/2020, bl. 30529

Consignaties in valuta's
4 MEI 2020. - Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's, BS 07/05/2020, bl. 33034STRAFRECHT

Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames
4 MEI 2020. - Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames, BS 18/05/2020, bl. 35762

Verlenging maatregelen genomen KB nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 13/05/2020, bl. 33957

Omzetting Europese Wapenrichtlijn
23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, BS 05/05/2020, bl. 30354


FISCAAL RECHT

Overeenkomst tussen Nederland en België ter verlenging overeenkomst van 30 april 2020 m.b.t. grensarbeiders
Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, BS 05/06/2020, bl. 41472

Akkoord tussen Duitsland en België ter verlenging akkoord van 6 mei 2020 m.b.t. grensarbeiders
Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, BS 05/06/2020, bl. 41472


Terbeschikkingstelling van fiscale ambtenaren aan de procureur des Konings of aan de arbeidsauditeur
Terbeschikkingstelling van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur van ambtenaren van de algemene fiscale administraties teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken. - Oproep tot kandidaten, BS 05/06/2020, bl. 41461

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie  - vaststelling van de retributies
2 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der Successierechten, BS 05/06/2020, bl. 41094

Versoepelingsmaatregelen registratierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
28 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/020 tot invoering van versoepelingsmaatregelen voor de registratierechten in de context van de COVID-19 pandemie, BS 04/06/2020, bl. 41010

Uitvoerings-KB verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, BS 04/06/2020, bl. 40982

Automatische uitwisseling financiële inlichtingen: update van ‘lijst van andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden’ en ‘lijst van deelnemende rechtsgebieden’
2 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, BS 04/06/2020, bl. 40993


Akkoord tussen België en Luxemburg m.b.t. grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19
Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 29/05/2020, bl. 38448

Akkoord tussen Frankrijk en België m.b.t. grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 26/05/2020, bl. 37837.

Studentenarbeid
18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 26/05/2020, bl. 37462

Investeringsaftrek
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 22/05/2020, bl. 37184

Dubbelbelastingverdrag België-Nederland: fiscale situatie van grensarbeiders die door coronacrisis verplicht moeten telewerken of thuis blijven
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 14/05/2020, bl. 34071

Dubbelbelastingverdrag België-Duitsland: grensarbeiders die door coronacrisis van thuis uit werken blijven belastbaar in het land waar ze voor de crisis werkten
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, bl. 34073

Verwerking persoonsgegevens via het e-notariaat – wijzigingen btw-wetboek, WIB 1992, wetboek minnelijke invordering en programmawet van 29 maart 2012
23 APRIL 2020. - Wet houdende wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de programmawet (I) van 29 maart 2012, inzake de verwerking van persoonsgegevens via het e-notariaat, BS 11/05/2020, bl. 33377


Wijzigingen vrijstelling van de aangifteplicht in de personenbelasting
30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van de aangifteplicht in de personenbelasting, BS 11/05/2020, bl. 33389


Omzetting EU-richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de EU
Vlaamse overheid:3 APRIL 2020. - Decreet houdende omzetting van richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, BS 04/05/2020,  bl. 30071
Brussels Gewest: 14 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 november 2019 houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, BS 27/05/2020, bl. 37977

BTW

Geen BTW voor kleine handelsgeschenken, liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen
18 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft, BS 25/05/2020, bl. 37220

Wijziging btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels
5 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels, BS 07/05/2020, bl. 33035


SOCIAAL RECHT

Vennootschapsbijdrage 2020: uitstel naar 31 oktober 2020 en optrekking drempel balanstotaal
29 MEI 2020. - Wet tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen om in 2020 de betaaldatum van de vermelde bijdrage uit te stellen naar 31 oktober, BS 08/06/2020, bl. 41561

25 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 05/06/2020, bl. 41095

Organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding – verlenging duur overeenkomsten
29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de duur vermeld in artikel 111/38, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 05/06/2020, bl. 41525

Dagen van tijdelijke werkloosheid door corona tellen mee voor vakantie voor de periode van 1 februari 2020 - 30 juni 2020
4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, BS 05/06/2020, bl. 41515

Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen – verlenging tot en met 30 juni 2020
28 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 03/06/2020, bl. 38713

Vrijwilligersvergoeding: tijdelijke uitbreiding voor vrijwilligers in commerciële bejaardentehuizen van 1 mei – 1 juli 2020
20 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector, BS 29/05/2020, bl. 38163

Verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques
20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29/05/2020, bl. 38168

Werkloosheidsreglementering
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 72 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 131bis in hetzelfde besluit, BS 27/05/2020, bl. 37951.
18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 27/05/2020,  bl. 37952

Covid-19: oplossing voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die niet tijdig bij hun behandelend arts raken
18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, BS 20/05/2020, bl. 36925

KB nr. 21 tijdelijke aanpassingen vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie
14 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 20/05/2020, bl. 36318
Erratum in editie 3 van BS 20/05/2020

KB nr. 20 maatregelen strijd tegen COVID-19 pandemie en ter verzekering continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 19/05/2020, bl. 36104

Uitzonderlijke maatregelen wegens COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
7 MEI 2020. - Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18/05/2020, bl. 35756

Vermindering sociale zekerheidsbijdragen - verlenging termijnen t/m 30 juni 2020
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 14/05/2020, bl. 34111

Corona-ouderschapsverlof
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14/05/2020,  bl. 34095
Inwerkingtreding 1 mei 2020

Opschorting procedure sociale verkiezingen 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie
4 MEI 2020. - Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 13/05/2020, bl. 33954

KB nr. 17: werkgevers krijgen mogelijkheid uitstel van betaling te vragen bij de RVA
4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12/05/2020, bl. 33741

Verlenging toekenning premie individuele beroepsopleiding

23 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 05/05/2020, bl. 30383

Gezinsbijslagen
30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 07/05/2020, bl. 33043

Wijziging uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
29 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 08/05/2020, bl. 33156

Verlenging overbruggingsrecht zelfstandigen
6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 08/05/2020,  bl. 33340

Wijziging toekenning aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 11/05/2020, bl. 33398


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2020-083


04-06-2020

Prejudiciële vragen
Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 « houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 » (art. 7)

Onbevoegdheid van het Hof

Rolnummer(s): 7383 • 7384 • 7385
Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2020-082


04-06-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (art. 38, §§ 6 en 8)

Geen schending (artikel 38, § 8, 1°, van de wet van 16 maart 1968, ingevoegd bij artikel 11, 7°, van de wet van 6 maart 2018 « ter verbetering van verkeersveiligheid »)

Rolnummer(s): 7056
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Recidiverende beklaagde - Verval van het recht tot sturen - Herstel van het recht tot sturen afhankelijk gesteld van het slagen voor vier examens en onderzoeken - Belgisch rijbewijs / Buitenlands rijbewijs
2020-081


04-06-2020

Prejudiciële vraag
Decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 1994 « houdende bepaling van de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs » (art. 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6927
Onderwijs - Franse Gemeenschap - Inrichtende macht - Huishoudelijk reglement - Verbod op het dragen van zichtbare religieuze, politieke en levensbeschouwelijke kentekens
2020-080


04-06-2020

Prejudiciële vragen
Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 2, tweede lid, 4°)

1. - Schending (artikel 4, § 2, tweede lid, 4°, van de wet van 19 maart 2017, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het geen betrekking heeft op de vordering inzake de toelating tot de collectieve schuldenregeling ingeleid bij het arbeidshof); - Geen schending (dezelfde bepaling, indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat ze ook betrekking heeft op de vordering inzake de toelating tot de collectieve schuldenregeling ingeleid bij het arbeidshof) 2. Het tweede onderdeel van de eerste prejudiciële vraag en de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 6737 behoeven geen antwoord. 3. Schending (artikel 4, § 2, tweede lid, 4°, van de wet van 19 maart 2017, in zoverre het niet voorziet in een vrijstelling van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor een persoon die is toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en in het kader van die regeling hoger beroep instelt tegen een beslissing van de arbeidsrechtbank die geen betrekking heeft op de toelating tot de collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/4 van het Gerechtelijk Wetboek)

Rolnummer(s): 6737 • 6739
Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Verplichte bijdrage - Vrijstelling - Collectieve schuldenregeling
2020-079


04-06-2020

Beroep tot vernietiging
Programmawet van 25 december 2016 (art. 122 en 123, wijziging van de artikelen 120 en 126² van het Wetboek diverse rechten en taksen)

Verwerping het beroep

Rolnummer(s): 6681
Fiscaal recht - Diverse rechten en taksen - Taksen op de beursverrichtingen - Order aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon van beroep - Hoedanigheid van schuldenaar van de belasting
2020-078


28-05-2020

Prejudiciële vragen
Programmawet (I) van 27 december 2006 (art. 120, § 2, eerste lid, 1°, a) en b))

Schending (artikel 120, § 2, eerste lid, 1°, a) en b), van de programmawet (I) van 27 december 2006, in zoverre het de langstlevende echtgenoot, die minder dan 365 dagen met het overleden slachtoffer was gehuwd, met wie hij, voordat het slachtoffer aanspraak is beginnen te maken op de tegemoetkoming, een verklaring van wettelijk samenwonen had afgelegd, of die, voordat het asbestslachtoffer aanspraak is beginnen te maken op de tegemoetkoming, met hem een verklaring van wettelijk samenwonen had afgelegd, waarna zij minder dan 365 dagen gehuwd waren, en waarbij de gezamenlijke en onafgebroken duur van het huwelijk en het daaraan voorafgaande wettelijk samenwonen minstens 365 dagen bedraagt, het voordeel van de tegemoetkoming van het Asbestfonds ontzegt)

Rolnummer(s): 7349
Arbeidsongevallen en beroepsziekten - Asbestfonds - Tegemoetkoming uit het Asbestfonds - Voorwaarden - Langstlevende echtgenoot - Opeenvolging in de tijd van verschillende samenlevingsvormen
2020-077


28-05-2020

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 26 en 28 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten)

- Schending (artikel 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten), aldus geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, enkel van toepassing is op rechtsvorderingen tot het betalen van de uitzettingsvergoeding in geval van de weigering van een huurhernieuwing door de verhuurder) - Geen schending (artikel 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten), aldus geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot het betalen van de uitzettingsvergoeding)

Rolnummer(s): 7225
Handelshuurwet - Vergoeding wegens uitzetting - Termijn voor het instellen van een rechtsvordering tot betaling van een uitzettingsvergoeding - Verjaringstermijn van één jaar - Toepassingsgebied - Uitzettingsvergoeding verschuldigd door de verhuurder / Uitzettingsvergoeding verschuldigd door de verkrijgende verhuurder
2020-076


28-05-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 41)

Geen schending (artikel 41, 1° en 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Rolnummer(s): 7196
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Meerwaarden - Meerwaarde op beroepsmatig gebruikte gronden - Natuurlijke persoon die koopman is en die een vereenvoudigde boekhouding voert / Belastingplichtige die een dubbele boekhouding voert
2020-075


28-05-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 3 juli 1967 « betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector » (art. 14, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 7161
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Overheidssector / Privésector - Subrogatievordering van de verzekeraar - Grondslag van de vordering - Berekeningswijze
2020-074


28-05-2020

Prejudiciële vraag
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 14, § 1, eerste lid, 2°)

Schending (artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, in zoverre het de adressaat van een beslissing van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake toegang tot het Rijksregister niet de mogelijkheid biedt om bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van een weigeringsbeslissing in te stellen)

Rolnummer(s): 7130
Administratief recht - Raad van State - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Beroep tegen een beslissing van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Uitsluiting
2020-073


28-05-2020

Prejudiciële vraag
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 « betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu » (art. 42)

Schending (artikel 42 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999, geïnterpreteerd in die zin dat het de toepassing ervan niet onderwerpt aan het bestaan van een definitieve voorafgaande administratieve geldboete, die met andere woorden niet langer het voorwerp uitmaakt van een beroep of daarvoor niet meer vatbaar is)

Rolnummer(s): 6943
Leefmilieu - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Misdrijven - Sancties - Administratieve geldboete - Verhoging - Parallellisme met de beoordeling door de strafrechter
2020-072


28-05-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » (art. 19bis-11, § 2)

- Schending (artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989, zoals het van toepassing was vóór de opheffing ervan bij artikel 15 van de wet van 31 mei 2017 « tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen », in de interpretatie volgens welke het de voertuigen die aan spoorstaven zijn gebonden, uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet) - Geen schending (dezelfde bepaling, in de interpretatie volgens welke het begrip « voertuigen » verwijst naar « motorrijtuigen die al dan niet aan spoorstaven zijn gebonden » en in de interpretatie volgens welke, voor motorrijtuigen die aan spoorstaven zijn gebonden, de verplichting tot schadevergoeding op de eigenaar van die voertuigen rust)

Rolnummer(s): 6911
Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Verkeersongeval met verscheidene voertuigen - Motorrijtuig - Uitsluiting - Voertuig gebonden aan spoorstaven (tram)
2020-071


28-05-2020

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 1385undecies, eerste lid) Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 366 tot 375)

Geen schending

Rolnummer(s): 6907 • 6960
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering van de belastingen - Rechtsmiddelen - Voorafgaande uitputting van de administratieve beroepen
2020-070


14-05-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 19 januari 2017 « betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders », (art. 4, § 2, 21°, derde lid, ingevoegd bij artikel 168, 3°, van het programmadecreet van 17 juli 2018 « houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting »)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7146
Gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders - Waals Gewest - Tariefmethodologie - Aanpassing van de lasten - Tarieftoeslagen (« netkosten », « exogene » kosten)
2020-069


14-05-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 11 juli 2018 « tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft » (art. 3)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7099
Strafrecht - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen - Strafsancties - Eenvoudige schuldigverklaring - Opgesomde publiekrechtelijke rechtspersonen
2020-068


14-05-2020

Prejudiciële vraag
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 11bis, eerste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 7059
Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Schadevergoeding tot herstel - Steller van de onwettige handeling / Partijen die hebben bijgedragen tot het opstellen van de handeling
2020-067


14-05-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 29 november 2017 « betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking »

- Vernietiging ( de woorden « al dan niet » in artikel 153/1, § 3, vijfde lid, van de wet van 23 juli 1926 « betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen », zoals ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 29 november 2017 ); - Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.29)

Rolnummer(s): 6988 • 6990
Personenvervoer per spoor - Staking - Maatregelen met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening - Vrijheid van vakvereniging - Recht op collectief onderhandelen - Stakingsrecht
2020-066


07-05-2020

Beroep tot vernietiging
Consulair Wetboek (art. 35)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7343
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Beroep ingesteld buiten de termijn
2020-065


07-05-2020

Beroep tot vernietiging
Omzendbrief van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 9 oktober 2013 aan de gemeentebesturen

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7342
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2020-064


07-05-2020

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 335, §§ 1 en 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 7341
Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - Familienaam - Afstamming die later ten aanzien van een van beide ouders wordt vastgesteld - Onenigheid - Dubbele naam
2020-063


07-05-2020

Prejudiciële vragen
Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer », zoals vervangen bij artikel 11, 6°, van de wet van 6 maart 2018 « ter verbetering van de verkeersveiligheid » (art. 38, § 6)

- Schending (artikel 38, § 6, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968, in de interpretatie dat er in geval van een beklaagde die in de periode waarin die versie van artikel 38, § 6, eerste lid, van toepassing was, één van de in die bepaling bedoelde overtredingen begaat, sprake is van herhaling wanneer die overtreding wordt begaan binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarbij de beklaagde werd veroordeeld voor één van de in dat artikel vermelde overtredingen) - Geen schending (artikel 38, § 6, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968, in interpretatie dat er in geval van een beklaagde die in de periode waarin die versie van artikel 38, § 6, eerste lid, van toepassing was, één van de in die bepaling bedoelde overtredingen begaat, sprake is van herhaling wanneer de beklaagde voor die overtreding wordt veroordeeld binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarbij de beklaagde werd veroordeeld voor één van de in dat artikel vermelde overtredingen)

Rolnummer(s): 7216
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Verval van het recht tot sturen - Herhaling - Wijziging van de norm - Opeenvolging van normen - Toepassing van de meest gunstige norm
2020-062


07-05-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 11 februari 2013 « houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar » (art. 8 en 10, § 2, 1°)

Geen schending

Rolnummer(s): 7173
Economisch recht - Vastgoedmakelaar - Uitoefening en bescherming van de titel - Onweerlegbaar vermoeden van uitoefening van de werkzaamheid als zelfstandige - Verschil in behandeling - Aandeelhouder werknemer / Werknemer
2020-061


07-05-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » (art. 19bis-11, § 2, en 29bis)

Geen schending (artikel 29bis van de wet van 21 november 1989)

Rolnummer(s): 7128
Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Verkeersongeval met verscheidene voertuigen - Schadevergoeding van de benadeelde persoon - Hoedanigheid van passagier of van de bestuurder
2020-060


07-05-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art.17, § 1, 4°, en 20)

Geen schending (artikelen 17, § 1, 4°, en 20 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het aanslagjaar 2014)

Rolnummer(s): 7093
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Grondslag van de belasting - Inkomsten uit roerende goed - Lijfrente met afstand van kapitaal - Intresten
2020-059


07-05-2020

Prejudiciële vragen
- Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 « betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten » (art. 8) - Koninklijk besluit van 31 juli 1969 « tot vaststelling van de wervings- en selectieambten waarvan de personeelsleden van het rijksonderwijs titularis moeten zijn om benoemd te kunnen worden in het bevorderingsambt in de categorie van het opvoedend hulppersoneel der rijksonderwijsinrichtingen » (art. 1)

Geen schending

Rolnummer(s): 7027
Onderwijs - Franse Gemeenschap - Bevorderingsambten en selectieambten - Benoeming en bevordering - Bevordering tot het ambt van bestuurder - Benoemingsvoorwaarden - Ambt van boekhouder / Ambt van opvoeder-huismeester
2020-058


07-05-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 19 september 2017 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning »

- Vernietiging (artikel 330/2, vijfde en zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoerd bij artikel 10 van de wet van 19 september 2017) - Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.18)

Rolnummer(s): 6876
Vreemdelingen - Erkenning van een kind - Frauduleuze erkenning met het oog op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel - Weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand - Belang van het kind - Recht van toegang tot de rechter
2020-057


07-05-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 21 juli 2017 « betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België »

Verwerping het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.40)

Rolnummer(s): 6836
Milieubescherming - Regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België - 1. Bevoegdheidverdelende regels - Milieu / Wetenschappelijk onderzoek - 2. Activiteit op Antarctica - Vergunningsplicht - Toepassingsgebied - 3. Strafsancties - Toepassingsgebied / Procedure / Cumulatie
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 04/05/2020
Benoemingen wetenschappelijk comité Instituut voor gerechtelijke opleiding en Commissie voor herziening strafzaken

Grondwettelijk Hof: opheffing vanaf 4 mei 2020 van art. 2 en 3  Richtlijn betreffende de bijzondere proceduremaatregelen van het Grondwettelijk Hof in het kader van de coronaviruscrisis
Raad van State. - Benoeming tot griffier
Arbeidsauditoraat Brussel

BS 05/05/2020
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Benoeming griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Limburg
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen

BS 08/05/2020
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen in: hof van beroep Antwerpen – arbeidshof Brussel – arbeidsauditoraat Gent – rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen – vredegerecht eerste kanton Antwerpen - politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.- hof van beroep Brussel – Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel – ondernemingsrechtbank Leuven - rechtbank van eerste aanleg Limburg
Hof van beroep Brussel - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Ondernemingsrechtbank te Gent - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
Aanwijzingen assessor in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep in Antwerpen en Gent

BS 14/05/2020
Arbeidsrechtbank Antwerpen. – Ontslag
Arbeidsrechtbank Gent. - Ontslag

BS 15/05/2020
Arbeidshof te Brussel - Arbeidshof te Gent - Arbeidsrechtbank te Gent
Vacante betrekkingen: voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde
Arbeidsrechtbank Gent. - Beschikking dd. 13 maart 2020

BS 18/05/2020
Vacante plaatsen gerechtelijke stagiairs 2020-2021: 24 plaatsen Nederlandse taalrol en 24 plaatsen Franse taalrol
Vacante betrekkingen raadsheer in het hof van beroep te Brussel – rechters in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Brussel Nederlandstalig en Franstalig en  Oost-Vlaanderen, substituten-procureur des Konings bij parketten Antwerpen, Brussel en Oost-Vlaanderen

BS 19/05/2020
Oproep tot de kandidaten voor een ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof -  Derde oproep

BS 20/05/2020
Benoemingen en pensioneringen griffiers

BS 22/05/2020
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Arbeidshof Brussel

BS 25/05/2020
Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage (zittijd 2019-2020) 

BS 28/05/2020
Arbeidshof van Brussel


BS 29/05/2020
Benoemingen:  advocaat-generaal Hof van Cassatie - substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen (en Limburg) - substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde (en parketten te Brussel en te Leuven) - substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen (en parket West-Vlaanderen) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene
Machtiging opdracht bij Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 02/06/2020
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 03/06/2020
Arbeidshof van Brussel

BS 05/06/2020
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Voortijdig beëindiging mandaat directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken.
Terbeschikkingstelling van fiscale ambtenaren aan de procureur des Konings of aan de arbeidsauditeur
Hof van beroep Brussel – rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – Ondernemingsrechtbank Antwerpen en Gent - vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be