Nieuwsbrief 19 december 2018 - 8 januari 2019

 
 
ACTUEEL 
Hervorming griffierechten
14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 20/12/2018,  bl. 101202
(Op 21/12/2018 werd deze wet per vergissing een tweede keer in BS gepubliceerd. Hiervan is een erratum verschenen in BS 31/12/2018)
Inwerkingtreding 1 februari 2019

Tarief 2019 akten verricht door de gerechtsdeurwaarders
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2019, BS 20/12/2018, bl. 101485

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie
21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31/12/2018, bl. 106560
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. - Vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
TITEL 3. - Wijzigingen van het afstammingsrecht
TITEL 4. - Wijzigingen van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek teneinde een meerderjarig kind de mogelijkheid te bieden van zijn nieuwe naam akte te laten nemen als gevolg van de vaststelling van een nieuwe afstammingsband via gerechtelijke weg
TITEL 5. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het voorleggen van de vorderingen tot opheffing van het verbod een huwelijk aan te gaan bedoeld in de artikelen 164 en 353-13 van het Burgerlijk Wetboek aan de familierechtbank
TITEL 6. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen, met betrekking tot de werking van de Commissie voor Onderhoudsbijdragen, de vaststelling en afrekening van de buitengewone kosten en de vermeldingen in overeenkomsten die onderhoudsbijdragen vaststellen
TITEL 7. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek om de vermelding van het beroep in de akten van rechtspleging te schrappen
TITEL 8. - Wijziging van artikel 1410 van het Gerechtelijk Wetboek (niet beslagbare uitkering overbruggingsrecht zelfstandigen)
TITEL 9. - Wijzigingen van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en van bijzondere wetten met als doel een gemeenrechtelijk regime van vordering ter verdediging van collectieve belangen op te richten
TITEL 10. - Wijzigingen betreffende de rechterlijke organisatie
TITEL 11. - Wijzigingen van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
TITEL 12. - Wijziging van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het gezag van het rechterlijk gewijsde
TITEL 13. - Wijziging van artikel 392 van het Burgerlijk Wetboek (voogdij)
TITEL 14. - Wijzigingen van de wet van 25 ventôse jaar XI
TITEL 15. - Wijziging van het Wetboek van vennootschappen
TITEL 16. - Wijziging van de artikelen 508/13 en 508/19 (juridische tweedelijnsbijstand)

Registratie van wanbetalingen: niet meer voor bedragen onder 50€
16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, BS 21/12/2018, bl. 101694

Toekenning subsidie voor werking Permanentiedienst Salduz begrotingsjaar 2018
21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit van tot toekenning van een subsidie van 833.000 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2018, BS 31/12/2018, bl. 106595
 
PUBLIEK RECHT
Het actueel belang bij de Raad van State
A.-S. Vandaele, Het verlies van het belang bij de vernietiging verhindert niet dat de Raad van State een verzoek tot schadevergoeding op basis van art. 11bis RvS-Wet behandelt. Dit is de conclusie van twee arresten van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrecht , RW 2018-2019, nr. 20, 12/01/2018, 762
RvS 21 juni 2018, nr. 241.865, Lenglez, en nr. 241.866, Gemeente Sint-Gillis

Grondwettelijk Hof verbetert rechtsbescherming bij procedure Raad van State
T. Souverijns, Juristenkrant nr. 380, 19/12/2018, 10
GwH nr. 148, 8 november 2018 en GwH nr. 175/2018, 6 december 2018

GEMEENTERECHT

Decreet lokaal bestuur: capita selecta
T.Gem. 2018/3-4

OMGEVINGSRECHT 

Klimaat
Speciaal dubbel nummer ‘Climat’
Amén. 2018/4

VREEMDELINGENRECHT

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
2018/4
Inhoudstafel

OVERHEIDSOPDRACHTEN


Kroniek overheidsopdrachten
S. Van Garsse, TBP 2018/10, 579

BURGERLIJK RECHT
De inpassing van digitale producten in het Belgisch privaatrecht
K. Swinnen, TPR 2018/3, 1021
- pand en beslag op digitale data
- elektronisch contracteren en ondertekenen bij onroerende goederen
- aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door (autonome) robots

FAMILIERECHT- FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
 

Overeenkomst over de onderhoudsbijdragen voor de kinderen
Ilse Vogelaere, Ouders motiveren overeenkomst over onderhoudsbijdrage voor kinderen (art. 125-129 DB Justitie), Jura Nieuws 07/01/2019
21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31/12/2018, bl. 106560

Grondwettelijk Hof verlengt maximumduur van maatregelen na beëindiging wettelijke samenwoning
G. Verschelden, Juristenkrant nr. 380, 19/12/2018, 8
GwH nr. 177/2018, 6 december 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat nieuws voor de gehuwde zakenman of –vrouw?
D. De Bie, L. Goossens, VIP 2018/4, 4

Rechtspraak familierecht – familiaal vermogensrecht
JLMB 2019/1

Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2017
A.L. Verbeke, M. Aerts, M. Delbroek, S. Praet (eds.), TEP 2018/3, 387

Registers Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht
TEP 2018/3, 662

Minnelijke geschillenoplossing verder bevorderd, ook in familiezaken
P. Senaeve, Editoriaal, T.Fam. 2018/10, 258

Zoeken naar het goede. Over ethiek in de verhouding tussen de familierechtadvocaat en de cliënt
E. Lancksweerdt, T.Fam. 2018/10, 269

Schenkingen op twee snelheden
R. Barbaix, TEP 2018/3, 374

Erfrecht
-C. De Wulf, De reparatiewet van 22 juli 2018 met betrekking tot het erf- en giftenrecht. Aanvullingen bij het handboek ‘De erfwet van 31 juli 2017 – Een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, T. Not. 2018/12, 937
-J. Bael, Het nieuwe basisartikel inzake het verbod van erfovereenkomsten: artikel 1100/1 van het Burgerlijk Wetboek na de aanpassing door de wet van 22 juli 2018, T. Not. 2018/12, 962
M. Delanote, De hervorming van erfbelasting in het kielzog van het gewijzigde erf- en huwelijksvermogensrecht, T. Not. 2018/12, 1007
-C. Decerlck, A. Cassiers, K. Debroux, Familierechtelijke aspecten van het hervormde erfrecht, T. Not. 2018/12, 260
-H. Casman, A.L. Verbeke, Formaliteiten van een (globale) erfovereenkomst: een teleologische interpretatie, TEP 2018/3, 379
G. Deknudt, S. Berghman, Nieuwe samengestelde gezinnen: langdurige erfenistwist of strategische vermogensplanning?, TEP 2018/4, 19

VERBINTENISSENRECHT


Het Vlaamse Woninghuurdecreet  
A. Van Oevelen, RW 2018-2019, nr. 19, 05/01/2019, 722

De medehuur binnen het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet
R. Timmermans, Huur 2018/4, 147

Vlaams woninghuurdecreet regelt ook studentencontracten
T. Vandromme, D. Vermeir, Juristenkrant nr. 380, 19/12/2018, 4

Pop-upverhuur van onroerende goederen: mét of zonder btw?
S. Ruysschaert, Huur 2018/4, 157

Verhoogde aandacht in het syndicuscontract voor de bijzondere prestaties van de syndicus
R. Timmermans, T.App. 2018/4, 3

Geldlening door vereniging van mede-eigenaars. Na Nederland ook in België?
C. Willemot, NJW nr. 393, 19/12/2018, 906

Verbintenissenrecht
Themanummer Tijdschrift van de Vrederechters 2018/11-12
Inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
 

Naar een snellere vergoeding voor slachtoffers van verkeersongevallen?  
N. Stroobants, RW 2018-2019, nr. 18, 29/12/2018, 682

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Gerechtelijke bemiddeling: knelpunten & mogelijkheden
Wendy Hensen, die Keure 2018, 630 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Prejudiciële vragen praktisch
Frank Judo, CBR, UAntwerpen-Intersentia 2017, 77 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beslag
E. Dirix, APR-reeks, Wolters Kluwer 2018, 615 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Deontologie & tuchtrecht (D & T)
Inhoudstafel 2018/2

Gezag van rechterlijk gewijsde genuanceerd (art. 199 DB Justitie)
Ilse Vogelaere, Jura Nieuws 07/01/2019
21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31/12/2018, bl. 106560

Collectief vorderingsrecht voor rechtspersonen ter bescherming van rechten en vrijheden (art. 137-156 DB Justitie)
Ilse Vogelaere, Jura Nieuws 07/01/2019
21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31/12/2018, bl. 106560

Deontologie/tuchtrecht advocaten
S. Verbist, Enkele beschouwingen over de beginselen van transparantie en motivering, gelijkheid en rechtszekerheid en de deontologie en de tucht van advocaten, D&T 2018/2, 219

Detachering advocaat – onafhankelijke advocaat
Tuchtraad voor advocaten (Antw.) 27 juni 2017, noot F. Blockx, D&T 2018/2, 291

Juridische tweedelijnsbijstand – vergoeding advocaat
GwH 21 juni 2018, nr. 77/2018, noot E. Janssens, D&T 2018/2, , 296

Tucht advocaat – publicatie uitspraken
Raad van Discipline Den Haag 27 augustus 2018, noot E. Janssens, D&T 2018/2, 355

Advocaat – ereloon
Hof van Beroep Brussel 09 juni 2017, RW 2018-2019, nr. 18, 29/12/2018, 707
Advocaat – Ereloon – Aanrekening van succes fee – Voorwaarden – Voorafgaande overeenkomst tussen partijen

Rechtspraak procesrecht
RABG 2018/18
Inhoudstafel

Actualia advocatendiensten en overheidsopdrachten
K. Van den Wyngaert, OoO 2018/3, 453

Justitie en algoritmes
J. de Codt, Justice et algorithme: danger pour le procès équitable et la démocratie?, RTDH N° 117, jan 2019, 3

Wetgevingskroniek gerechtelijk recht en arbitrage
Chronique de législation en droit privé(1er janvier – 30 juin 2018) (Deuxième partie)
R. Jafferali (coord.), JT N° 6754, 22/12/2018, 921
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Tot ziens handelaar, welkom onderneming: modernisering met belangrijke impact, doch geen vereenvoudiging
R. Steennot, TPR 2018/3, 881

De nieuwe economie

Tijdschrift voor Europees en economisch recht (SEW)
Themanummer ‘De nieuwe economie’, nr. 12, dec 2018
Uitgeverij Paris

Wetgevingskroniek handels- en economisch recht
Chronique de législation en droit privé(1er janvier – 30 juin 2018) (Deuxième partie)
R. Jafferali (coord.), JT N° 6754, 22/12/2018, 921

HANDELSCONTRACTEN

Handelsagentuur

S. Willemart, Q. Willemart, Le contrat d’agence commerciale (loi du 13 avril 1995 transposée au livre X du Code de droit économique, JT N°6755, 05/01/2019, 2

VERZEKERINGEN

Verzekeringsprestaties in natura: mogelijkheden en grenzen
S. De Rey, T. Verz. 2018/4, 435

Rechtspraak verzekeringen
JLMB 2018/42
Inhoudstafel

VENNOOTSCHAPSRECHT


Begeleiding bij bedrijfsovernames
F. Delporte, G. Delporte, reeks AdvocatenPraktijk,Vennootschappenrecht nr. 12, dec 2018, Wolters Kluwer, 64 p.

De BV als vervanger van de CVBA zonder coöperatief gedachtegoed
M. Roelants, Balans nr. 819, 22/12/2018, 1

Rechtspraak Vennootschapsrecht – De geschillenregeling
RABG 2018/15
Inhoudstafel

INSOLVENTIERECHT

Het nieuwe insolventierecht in de notariële praktijk (deel 2)
R. Jansen, Not.Fisc.M. 2018/9, 274

Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR)
Eerste nummer van dit nieuwe tijdschrift - 2018 (halfjaarlijks tijdschrift)
Inhoudstafel

MEDEDINGING       

Tijdschrift voor Belgische Mededinging
2018/3
Inhoudstafel

INTELLECTUELE RECHTEN


Rechtspraak intellectuele rechten
RABG 2018/17
Inhoudstafel

Auteursrecht – tussenpersonen
Speciaal nummer ‘de tussenpersonen’,  Auteurs & Media, nr. 2017/3
Inhoudstafel

Privaatrechtelijke bescherming van de stem in commerciële context
N. Debruyne, TPR 2018/3, 1101

FINANCIEEL RECHT
 
STRAFRECHT
Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2018/16
Inhoudstafel

VERKEERSRECHT


Nieuwigheden in de verkeerswetgeving
L. Brewaeys, VAV 2018/6, 3

FISCAAL RECHT
Anti-misbruik
-K. Janssens, Nieuw artikel 344, § 1 heeft retroactieve werking volgens Antwerpse rechtbank, Fisc.Act. nr. 43, week 13-19 december 2018, 1
(Rb. Antwerpen 29 oktober 2018, 17/2635/A)
-N. Pirotte, Pour ou contre une transposition de la mesure anti-abus européenne?, RGCF 2018/4-5, 315

Fiscaal vs. vennootschapsrecht
L. Brosens, M. Dhaene, W. Vande Velde, WIB aangepast aan nieuw vennootschapsrecht,  Fisc.Act. nr. 43, week 13-19 december 2018, 3

Interne vereffening
V. Hovine, Een nieuwe aandeelhouder in mijn vennootschap, en wat nu?, Fisc.Act. nr. 43, week 13-19 december 2018, 10

Staatssteun – belastingmaatregel
L. De Broe, Verliesverrekening, rulings en staatssteun na de HvJ-arresten inzake Heitkamp en P Oy. Implicaties voor het Belgische regime, AFT 2018/11-12, 7

Sociale voordelen
W. De Visscher, Toch nog een kerstcadeau van de fiscus, Fisc. Act. nr. 42, week 6-12 dec 2018, 5

Beroepskosten
K. Janssens, Appartement aan de kust: 1,5 % is geen voldoende rendement, Fisc. Act. nr. 42, week 6-12 dec 2018, 6

Kaaimantaks
G. D Goyvaerts, C. Coudron, Nieuw EER-KB werkt terug tot 1 januari 2018, Fisc. Act. nr. 42, week 6-12 dec 2018, 9

Wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen
J. Van Dyck, Nog aanpassingen aan deeleconomie, diensten tussen burgers, enz., Fiscoloog nr. 1592, 19/12/2018, 1

Winstpremies
CB, Winstpremies kunnen voortaan beperkt voor ‘deeltijdse’ werknemers, Fiscoloog nr. 1592, 19/12/2018, 7

Hoe moeten erelonen van zelfstandige ziekenhuisartsen worden geboekt?
H. Dubois, M. Jegers, rubriek ‘Voorgesteld’, TFR nr. 551, dec 2018, 975

Moet een ziekenhuis fiches opmaken voor de erelonen van zelfstandig werkende artsen?
H. Dubois, , TFR nr. 551, dec 2018, 977

Innovatieaftrek
A. Van de Vijver, E. Van Zimmeren, R. Smet, Belgische innovatieaftrek: een kritische beoordeling vanuit het perspectief van het intellectueel eigendomsrecht, TFR nr. 551, dec 2018, 987

Douanerechten
La législation douanière comme moteur de développement et de croissance du commerce
L. Van Reet, S. Guelton, RGCF 2018/4-5, 349

BTW

Nieuwe ‘voucher’-regeling treedt in werking op 1 januari 2019
I. Massin, Fiscoloog nr. 1592, 19/12/2018, 9

Dwangbevel vervangen door innings- en invorderingsregister
I. Lejeune, N. Dutré, A. Geernaert, Fisc.Act. nr. 42, week 6-12 dec 2018, 1

Wetsontwerp elektronische diensten
G. Cristiaensen, R. De Cock, Btw Brief nr. 11, dec 2018, 1

Op de valreep nieuwe circulaire vouchers
S. Kerkhove, B. Pernet, F. Paternoster, , Btw Brief nr. 11, dec 2018, 3

‘Automatische’ invordering van btw-schulden
T. Hermie, K. Thomas, Btw Brief nr. 11, dec 2018, 5

Schadevergoeding toch met btw?
S. Kerkhove, A. De Scheerder, Btw Brief nr. 11, dec 2018, 7
(HvJ 22 november 2018, C-295/17)

SUCCESSIERECHTEN


Schenkbelasting
H. Pelgroms, ‘Fiscale (gedeeltelijke) erfenissprong’: vrijstelling in de schenkbelasting bij ‘doorschenking’ binnen het jaar (van de waarde) van geërfde goederen, Not.Fisc.M. 2018/9, 294

Erfbelasting
F. Heylen, Het E=MC² van het duo-legaat – impact verlaging erfbelasting en praktische vereenvoudiging formules, Not.Fisc.M. 2018/9, 306

Hervorming huwelijksvermogensrecht opgenomen in VLABEL
C. Devoet, Verzekeringsnieuws nr. 11, dec 2018, 1

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie
Een analyse in de context van de Belgische inkomstenbelastingen en dubbelbelastingverdragen
Reeks Grondslagen vaan het fiscaal recht
Linda Brosens, Larcier 2018, 827 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationaal fiscaal advies en de minst belaste weg
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2018/11-12, 2

Contentieux fiscal transfrontalier – Examen thématique de la jurisprudence de la Cour de cassation
A. Henkes, D. Patart, RGCF 2018/4-5, 331

De Franse Impôt sur la Fortune immobilière en haar toepassing op de Franse tweede verblijven van Belgen

E. Van Goidsenhoven, TEP 2018/4, 33

SOCIAAL RECHT
Ziek op het werk, dus afgeschreven? 
Nieuwe regelgeving re-integratie en ontslag na ziekte
Akten van het colloquium op 17 mei 2018 te Brussel georganiseerd door Progress Lawyers Network, Soc.Kron. 2018/4, 117

39 zondagen werken in toeristische centra
A. Bries, Sociale Wegwijzer, nr. 22, dec 2018, 2

De digitalisering in het arbeidsrecht: een moeizame vooruitgang
A. Machiels, Sociale Wegwijzer, nr. 22, dec 2018, 5

Hervorming gezinsbijslagen, wat verandert er?
C. Van Hoolandt, Sociale Wegwijzer, nr. 22, dec 2018, 10

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Het Hof van Justitie als hoeder van de rechtsstaat
M. Leloup, TBP 2018/10, 571
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be