WETGEVING 10 - 31 december 2021
 
 
10 - 31 december 2021

            
Selectie gepubliceerde wetgeving
uit het Belgisch Staatsblad
en
arresten Grondwettelijk Hof
 

Wet invoering parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie

Digitalisering Justitie - FOD Justitie krijgt ‘Digital Transformation Office (DTO)

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken – Tarief 2022

Codex OVB – wijziging Verhoorbijstand Salduz – verlenging overgangsperiode

Vlaams kader voor juridische eerstelijnsbijstand geldt vanaf 1 januari 2022

Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht 2022

Vlaams jeugddelinquentierecht - langdurig gesloten begeleiding weer mogelijk voor jeugddelinquenten van 12 tot 16 jaar


Programmawet

Vlaams Programmadecreet 2022 wijzigt verkooprecht vanaf 1 januari 2022

Overheidsopdrachten - Europese aanbestedingsdrempels 2022-2024

Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie

Elektronische communicatie – centrale databank voor telefoonnummers

Federale harmonisatie van bemiddeling in financiële en verzekeringssector

CAP-wet (Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten) – wijzigingen in functie van gegevensbescherming


Bewegingen en vacatures rechterlijke orde

CORONAMAATREGELEN

Samenwerkingsakkoord Federale Staat en Gemeenschappen
22 DECEMBER 2021. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tot wijziging van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/12/2021, bl. 123530.

Federaal

29 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 30/12/2021, bl. 126422

22 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit betreffende de annulatie van privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 29/12/2021, bl. 125997

23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 24/12/2021, bl. 124970

Verlenging geldigheidsduur cultuur- en sportcheques
De geldigheidsduur van cultuur- en sportcheques, waarvan de geldigheidsduur verstrijkt op 30 september 2020 of 30 september 2021, worden verlengd tot 30 september 2022
28 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19ter, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 10/12/2021, bl. 118011

VLAAMS

Contactonderzoek
3 DECEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, BS 30/12/2021, bl. 126306
23 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot uitvoering van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 2 van het decreet van 24 december 2021 tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, BS 30/12/2021, bl. 126307

Dringende maatregelen onderwijs
10 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19, BS 16/12/2021, bl. 120820

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2021 betreffende herstelsteun aan de nog zwaar getroffen ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer, BS 10/12/2021, bl. 118060ALGEMEEN


Programmawet
27 DECEMBER 2021. - Programmawet, BS 31/12/2021, bl. 126438
TITEL 1 - Algemene bepaling
TITEL 2 – Financiën
HOOFDSTUK 1 – Inkomstenbelastingen
HOOFDSTUK 2 - Belasting over toegevoegde waarde Uitsluiting van het verschaffen van gemeubeld logies uit de vrijstellingsregeling van de belasting
HOOFDSTUK 3 – Accijnzen
TITEL 3 – WERK
HOOFDSTUK 1 - Bepalingen tot toekenning van een toelage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie voor het jaar 2022 ter compensatie van de kost van de gelijkstelling van de perioden van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders
HOOFDSTUK 2 - Compensatie van de werkgeverskost van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus voor de jaarlijkse vakantie voor de bedienden
HOOFDSTUK 3 - Compensatie van de werkgeverskost van de tijdelijke werkloosheid voor de bedienden in het kader van overmacht wegens overstromingen voor de jaarlijkse vakantie
HOOFDSTUK 4 - Subsidie aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café en aanverwante bedrijven
TITEL 4 – Gezondheid
ENIG HOOFDSTUK - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
TITEL 5 – ENERGIE
HOOFDSTUK 1 - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot regeling van de financiering van de belasting over de toegevoegde waarde op de uitgaven voor het beheer en de sanering van de nucleaire passiva die ten laste vallen van de Federale Staat door een toewijzing uit de ontvangsten van de belasting over de toegevoegde waarde
HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en wijzigingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen
HOOFDSTUK 3 - Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, en wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2021 tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
TITEL 6 – Mobiliteit
ENIG HOOFDSTUK. - Maatregelen inzake het goederenvervoer per spoor ter regeling van de modal shift
TITEL 7 – Pensioenen
HOOFDSTUK 1 - Wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
HOOFDSTUK 2 - Wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006
HOOFDSTUK 3 - Bepalingen inzake de overgangsuitkering
HOOFDSTUK 4 - Wijzigingen aan de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
TITEL 8 - Sociale zaken
HOOFDSTUK 1 - Financiering van de sociale zekerheid
HOOFDSTUK 2. Maatwerkbedrijven - Wijziging van hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002
HOOFDSTUK 3 - Plusplannen - Wijziging van hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002
HOOFDSTUK 4 - Bepalingen met betrekking tot betaalde sportbeoefenaars
HOOFDSTUK 5 - Responsabiliseringsbijdrage werkgevers inzake invaliditeit
HOOFDSTUK 6 - Wijziging van het basisloon in de beroepsrisicosector
HOOFDSTUK 7 - Heruitgave van de in 2021 vervallen maaltijd- en ecocheques
TITEL 9 – Zelfstandigen
ENIG HOOFDSTUK - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Vlaams Programmadecreet bij de begroting 2022
23 DECEMBER 2021. - Programmadecreet bij de begroting 2022, BS 29/12/2021, bl. 126000.
HOOFDSTUK 1. – Algemeen
HOOFDSTUK 2. - Financiering lokale besturen
HOOFDSTUK 3. – Omgeving
HOOFDSTUK 4. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
HOOFDSTUK 5. - Onderwijs en Vorming
HOOFDSTUK 6. - Financiën en Begroting (Wijzigingen verkooprecht! Art. 73-81)
HOOFDSTUK 7. - Werk en Sociale Economie
HOOFDSTUK 8. - Inwerkingtreding


PUBLIEK RECHT

BINNENLANDSE ZAKEN

Tarief elektronische identiteitskaarten en elektronische verblijsdocumenten
17 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, BS 30/12/2021, bl. 126287

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

OCMW
26 NOVEMBER 2021. - Wet tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 10/12/2021, bl. 117973

ENERGIERECHT

Energiegemeenschappen – energiedelen – peer-to-peerhandel groene stroom
3 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft energiegemeenschappen, inwerkingtreding van energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve afnemer aan één andere actieve afnemer en informatieverstrekking door de leverancier aan de netgebruiker, BS 28/12/2021, bl. 125231

Sociale maximumprijzen elektriciteit 1e kwartaal 2022
9 DECEMBER 2021. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 1ste kwartaal 2022 (1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers, BS 27/12/2021, bl. 125058

Sociale maximumprijzen aardgas 1e kwartaal 2022
9 DECEMBER 2021. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 1ste kwartaal 2022 (1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers, BS 27/12/2021, bl. 125058

Energieprestatieregeling
10 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de EPB, de uitbreiding van de energieprestatieregelgeving tot zorgwoningen en de uitbreiding van de labelpremie, de rentesubsidie en de energielening+ tot collectieve woongebouwen, BS 23/12/2021, bl. 123674

Wijzigingen Energiedecreet en Vlaamse Codex Wonen 2021
19 NOVEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021, BS 21/12/2021, bl. 121588

Vaststelling kosten van toepassing sociale tarieven door aardgasondernemingen en elektriciteitsbedrijven
15 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, BS 21/12/2021, bl. 121567

KB tot bepaling minimumvereisten voor facturen en factureringsinformatie voor gas en elektriciteit
9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de minimumvereisten waaraan de facturen en factureringsinformatie voor gas en elektriciteit moeten voldoen, BS 20/12/2021, bl. 121211

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
7 NOVEMBER 2021. - Wet houdende wijziging van het artikel 2 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, BS 14/12/2021,  bl. 119113

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Europese aanbestedingsdrempels 2022-2024 verwerkt in Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten
17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, BS 31/12/2021, bl. 126484.
8 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 23/12/2021, bl. 123393

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie
21 DECEMBER 2021. - Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 31/12/2021, bl. 12649

Elektronische communicatie – centrale databank voor telefoonnummers
6 NOVEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de centrale nummerdatabank betreft, BS 23/12/2021, bl. 123237

GEZONDHEIDSRECHT

Verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie
23 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 31/12/2021, bl. 126603

MIGRATIERECHT

Grondwettelijk Hof 187/2021, 23 december 2021
Arrest
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 24 februari 2017 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken »
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid – Hervormingen
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (in artikel 44septies, § 1, laatste lid, van de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », ingevoegd bij artikel 31 van de wet van 24 februari 2017, de zin : « In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid, kan de vasthouding telkens met een maand worden verlengd, evenwel zonder dat de totale duur van de vasthouding meer dan acht maanden mag bedragen. »)
- Verwerping van de beroepen voor het overige
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-187n-info.pdf


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
Wet invoering parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie
23 DECEMBER 2021. - Wet tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie, BS 31/12/2021, bl. 126266
TITEL 1 - Algemene bepaling
TITEL 2 - Gerechtelijke organisatie en parket voor de verkeersveiligheid
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 4. – Slotbepalingen
TITEL 3 - Diverse bepalingen inzake justitie
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank
Art. 89. In artikel 53 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, gewijzigd bij de wetten van 11 december 2019 en 20 december 2020, worden de woorden "1 januari 2022" vervangen door de woorden "1 januari 2023"
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 12 juli 2021 houdende dringende bepalingen inzake Justitie
HOOFDSTUK 5. - Tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt uitoefenen
HOOFDSTUK 6. - Tijdelijke versoepeling van bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen aan het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
HOOFDSTUK 8. - Gratis notariële volmachten
HOOFDSTUK 9. - Maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars
HOOFDSTUK 10. - Verlenging van de termijnen om bewijsstukken over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand
HOOFDSTUK 11. - Maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen
HOOFDSTUK 12. - Aanpassingen aangaande het authentiek testament
HOOFDSTUK 13. – Inwerkingtreding (meeste artikels direct in werking bij deze bekendmaking)

Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht 2022
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 24/12/2021, bl. 124909

17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24/12/2021, bl. 124604

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken – Tarief 2022
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke- en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2022, BS 21/12/2021, bl. 121764

Digitalisering Justitie - FOD Justitie krijgt ‘Digital Transformation Office (DTO)
16 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende maatregelen van interne organisatie met het oog op de coördinatie, stroomlijning en versnelling van de digitalisering van Justitie, BS 21/12/2021, bl. 121564

Codex OVB – wijziging Verhoorbijstand Salduz – verlenging overgangsperiode

Reglement tot wijziging van Afdeling III.2.7bis 'Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst Orde van Vlaamse balies' van de Codex, BS 16/12/2021, bl. 120877

Vlaams kader voor juridische eerstelijnsbijstand geldt vanaf 1 januari 2022
29 OKTOBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering over de juridische eerstelijnsbijstand, BS 10/12/2021, bl. 118032

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen december 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2021, BS 31/12/2021, bl. 127748

Handel en gebruik van precursoren voor explosieven – wijziging wet 21 november 2021
9 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 21 november 2021 tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/203 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven en houdende bepalingen betreffende de leningen toegekend aan reisorganiseren voor de terugbetalingen van de tegoedbonnen uitgegeven conform het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 16/12/2021, bl. 120471

Oneerlijke handelspraktijken – ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen
28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, BS 15/12/2021, bl. 119907

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 15/12/2021, bl. 120382


FINANCIEEL RECHT

Register van kredieten aan ondernemingen
27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit betreffende de werking van het Register van kredieten aan ondernemingen, BS 31/12/2021, bl. 126615

Federale harmonisatie van bemiddeling in financiële en verzekeringssector
12 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot harmonisatie van verschillende koninklijke besluiten over de bemiddeling in de financiële en verzekeringssector, BS 24/12/2021, bl. 124605

Hypothecaire kredieten – rentevoeten december 2021
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 17/12/2021, bl. 121091

CAP-wet (Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten) – wijzigingen in functie van gegevensbescherming
2 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 14/12/2021, bl. 119111
Duiding:
K. Hellinckx, E. Roggen, Uitbreiding CAP: weldra kent fiscus alle bedragen op Belgische rekeningen, Fisc. Act. nr. 38, week 24/11-1/12 2021, 9

 
STRAFRECHT

Vlaams jeugddelinquentierecht - langdurig gesloten begeleiding weer mogelijk voor jeugddelinquenten van 12 tot 16 jaar
19 NOVEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de langdurige gesloten begeleiding, BS 16/12/2021, bl. 120495
Aanpassingen decreet na vernietiging door GwH bij arrest 22/2021 van 11 februari 2021

Grondwettelijk Hof - Bewakingsagent - Beroepsverbod - Veroordeling tot correctionele of criminele straf - Uitzondering voor de inbreuken op de wegverkeerswet
GwH 190/2021, 23 december 2021
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 2 oktober 2017 « tot regeling van de private en bijzondere veiligheid » (art. 61, 1°)
Trefwoorden: Publiek recht - Bewakingsagent - Beroepsverbod - Veroordeling tot correctionele of criminele straf - Uitzondering voor de inbreuken op de wegverkeerswet
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 61, 1°, van de wet van 2 oktober 2017, in zoverre het van toepassing is op veroordelingen wegens onopzettelijke slagen en verwondingen toegebracht in het kader van een verkeersongeval)
 
FISCAAL RECHT

Belasting van energieproducten en elektriciteit
7 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, BS 31/12/2021, bl. 126612

KB/WIB 92 – belastingvermindering voor kinderopvang
3 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 145/35, tweede lid, 4°, en 323/2, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot bepaling van de te communiceren gegevens door de in het artikel 145/35, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek bedoelde instanties, BS 31/12/2021, bl. 126608

KB/WIB 92 – fiche inkomsten uit de deeleconomie
23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inhoud van de fiche voor de inkomsten uit de deeleconomie, BS 30/12/2021, bl. 126291

Invordering fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen – aannemer met fiscale schulden
20 DECEMBER 2021. - Wet tot invoering van diverse bepalingen inzake de invordering en tot aanpassing van bepalingen ten gevolge van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 28/12/2021, bl. 125177

KB/WIB 92 – voordelen van alle aard – kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit
19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 3, van het KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit, BS 27/12/2021, bl. 124989

Overwerk - belastingvermindering
17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk, BS 28/12/2021, bl. 125183
19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk, BS 27/12/2021, bl. 124988
17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 24/12/2021, bl. 124596

Bedrijfsvoorheffing
23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 31/12/2021, bl. 126611
9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 23/12/2021, bl. 123394

Wijziging artikel 133 van het KB/WIB 92 betreffende belasting op vennootschappen, verenigingen en stichtingen in vereffening
12 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 133 van het KB/WIB 92, BS 21/12/2021, bl. 121386

Invordering fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen – e-notariaat
2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 22 juni 2020 tot uitvoering van de artikelen 93ter tot 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de artikelen 412bis, 433 tot 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 35 tot 37, 43 tot 45 en 47 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de artikelen 157 tot 159 en 161 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, inzake het e-notariaat, BS 20/12/2021, bl. 121168

Voordelen van alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2022
7 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 13/12/2021, bl. 118159

Vlaamse codex fiscaliteit – successierechten – levensverzekeringscontract – arrest Grondwettelijk Hof
GwH 180/2021, 9 december 2021
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (art. 2.7.1.0.6)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Vlaams Gewest - Successierechten - Belastbare grondslag - Levensverzekeringscontract waarop voorafgaand schenkbelasting is betaald
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, vóór de wijziging ervan bij artikel 34 van het Vlaamse decreet van 23 december 2016 « houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen », zo geïnterpreteerd dat het van toepassing is op prestaties verkregen uit een levensverzekeringsovereenkomst wanneer die overeenkomst het voorwerp heeft uitgemaakt van een schenking door de erflater-verzekeringnemer aan de belastingplichtige-begunstigde waarop schenkbelasting werd geheven, voor zover die bepaling er in een dergelijke situatie toe leidt dat een integrale erfbelasting verschuldigd is, vastgesteld op basis van de volledige waarde van de prestaties verkregen uit de levensverzekeringsovereenkomst)


BTW

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde
27 DECEMBER 2021. - Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde, BS 31/12/2021, bl. 127779

KB tot wijziging van de KB’s nrs. 2, 4, 6, 10, 19 en 22 m.b.t. de BTW
27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 2, 4, 6, 10, 19 en 22 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31/12/2021, bl. 127787

Vrijstellingen BTW
20 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de vrijstellingen van de belasting ter uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid binnen het Uniekader en betreffende tijdelijke vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten in reactie op de COVID-19-pandemie, BS 28/12/2021, bl. 125175

VLAAMS GEWEST

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit
19 NOVEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw en de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief voor de aankoop van een enige eigen woning met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of tot sloop en herbouw, BS 16/12/2021, bl. 120491

Indexering van het basisbedrag heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen (artikel 2.5.3.0.1 VCF) - Aanslagjaar 2022
2 DECEMBER 2021. - Vlaamse Belastingdienst, BS 10/12/2021, bl. 118123

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Vaststelling inwerkingtreding Brusselse Codex Fiscale Procedure voor bepaalde gewestbelastingen
6 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Brusselse Codex Fiscale Procedure voor bepaalde gewestbelastingen, BS 27/12/2021, bl. 125024

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Akkoord Duitsland-België grensarbeiders context COVID-19-pandemie
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door de akkoorden in onderling overleg van 20 mei 2020, 22 juni 2020, 24 augustus 2020, 11 december 2020, 17 maart 2021, 16 juni 2021 en 23 september 2021, BS 31/12/2021, bl. 127741

Akkoord Nederland-België grensarbeiders context COVID-19-pandemie
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de Overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020,19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020, 5 maart 2021, 21 juni 2021 en 23 september 2021, BS 21/12/2021,  bl. 121762

Akkoord Luxemburg-België grensarbeiders context COVID-19-pandemie
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020, 12 maart 2021, 11 juni 2021 en 23 september 2021, BS 20/12/2021, bl. 121348

Dubbele belasting - Grondwettelijk Hof – schending art. 155, 1° WIB 92
GwH 188/2021, 23 december 2021
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 155)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Progressiviteit van de in België verschuldigde belasting - Vergoedingen van Belgische oorsprong die belastbaar zijn tegen een afzonderlijke aanslagvoet - Ontslagvergoedingen - Vrijstelling krachtens een internationale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 155, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in die zin geïnterpreteerd dat het, onder de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting zijn vrijgesteld en die in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de belasting, de inkomsten beoogt die, indien zij niet waren vrijgesteld, belastbaar zouden zijn tegen een afzonderlijke aanslagvoet overeenkomstig artikel 171, 5°, a), van hetzelfde Wetboek )
- Geen schending (artikel 155, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het, onder de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting zijn vrijgesteld en die in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de belasting, niet de inkomsten beoogt die, indien zij niet waren vrijgesteld, belastbaar zouden zijn tegen een afzonderlijke aanslagvoet overeenkomstig artikel 171, 5°, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992SOCIAAL RECHT

Zelfstandigen – uitkering bij onderbreking beroepsactiviteit wegens overlijden familielid
20 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van het overlijden van een familielid, BS 31/12/2021, bl. 127803

Nieuwigheden binnen regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming
26 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming, BS 24/12/2021, bl. 124627

Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2022 - indexeringscoëfficiënten
12 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2022 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen., BS 23/12/2021, bl. 123527

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen – tijdelijke schorsing toepassing art. 58, § 2 KB 20 juli 1971 (getuigschrift arbeidsongeschiktheid)
12 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing van de toepassing van artikel 58, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 23/12/2021, bl. 123525

Verlenging periode tot toekenning tijdelijke premie voor gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen
30 NOVEMBER 2021. - Wet tot verlenging van de periode waarin aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen, in het kader van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, een tijdelijke premie toegekend wordt, BS 22/12/2021, bl. 121844

Rust- en overlevingspensioen – aanpassing jaarbedragen
13 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 21/12/2021, bl. 121554

Jaarlijkse vakantie – tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
7 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en ingevolge uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021, BS 21/12/2021, bl. 121391

Arbeidsreglement Hoge Raad voor de Justitie
12 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op de Hoge Raad voor de Justitie en op de door hem tewerkgestelde werknemers, BS 21/12/2021, bl. 121389

‘Terug Naar Werk-traject’ mogelijk voor langdurig zieken vanaf 1 januari 2022
12 DECEMBER 2021. - Wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor werknemers, BS 17/12/2021, bl. 120938

Sociale reclassering van mindervaliden – bedrag bijslag premies
16 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, BS 17/12/2021, bl. 120941

Werkloosheidsreglementering
2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 15/12/2021, bl. 119916

Aanpassing loonbedragen
Aanpassing op 1 januari 2022 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 10/12/2021, bl. 118119.

 
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
 
 
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 10/12/2021
Benoeming arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Vacante betrekking voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent
Vacante betrekkingen rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen en rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van adjunct-directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 15/12/2021
Vacature Nederlandstalige rechter Grondwettelijk Hof

BS 16/12/2021
Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof

BS 17/12/2021
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Vacante betrekkingen vrederechters (Anderlecht, Brussel, Elsene en Sint-Joost-ten-Noode)
Vacante betrekkingen raadsheren hoven van beroep Antwerpen en Brussel – rechters rechtbanken van eerste aanleg Antwerpen, Limburg, Brussel Nederlandstalig, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, rechters in de arbeidsbanken Leuven en Gent, rechter in de ondernemingsrechtbankAntwerpen, diverse vredegerechten
Vacante betrekkingen federaal magistraat bij federaal parket, substituut-procureur-generaal hof van beroep Brussel, substituut-procureur des Konings bij parket Antwerpen, Brussel, Leuven, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, Brussel, Leuven en Gent

BS 21/12/2021
Tijdelijke opdrachten griffiers en parketsecretarissen

BS 24/12/2021
Verlenging geldigheidsduur van de reserve van de geslaagden van de vergelijkende selectie griffiers en secretarissen
Vacante betrekkingen ondernemingsrechtbanken
Vacante betrekking griffier ondernemingsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen

BS 28/12/2021
Hof van beroep te Gent

BS 31/12/2021
Bijzonder Reglement. - Rechtbank van Eerste aanleg Leuven.

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be