Altenatuur Nieuwsbrief
 
maart 2017

ONZE ADRESSEN
 
www.altenatuur.nl
 
facebook.com/altenatuur
 
twitter.com/@altenatuur
 
e-mail: altenatuur@gmail.com
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Informatieve avond Natuurinclusieve landbouw
_____________________
 
Korte basiscursus Herkenning Bestuivers 
_____________________
 
Altenatuurtje 104
ook digitaal 
_____________________
 
Project: PARTRIDGE
 
 
 
AGENDA
 
13 april (do):
Project PARTRIDGE
Plaats: Fort giessen.
Tijd: 20.30 uur.
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieve avond over
natuur inclusieve landbouw
op 23 maart op Fort Giessen
Zaal open om 19.30 uur, start 20 uur en einde 22 uur.
 
Altenatuur wil graag aandacht besteden aan de snelgroeiende wereldbevolking, de bijbehorende voedselvoorziening en de noodzaak om vanwege klimaatverandering en verslechtering van de bodem anders te gaan boeren. Met de voorzitters van de ANV Altena Biesbosch en de ZLTO Altena is vooroverleg geweest. Zij onderschrijven de noodzaak dat er iets moet veranderen maar vinden een financieel goed renderende landbouw ook erg belangrijk. Daar zijn wij het mee eens.
Omdat velen van ons niet zo goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die ons te wachten staan en van de mogelijkheden om die het hoofd te bieden organiseren wij eerst een informatieve avond.
 
We beginnen met een korte lezing van Wim Nieuwenhuizen, een wetenschapper van de Wageningen Universiteit. Daarna is er een samenvatting van de Nieuwjaars speech van voorzitter Ariaan Straver van de ZLTO Altena waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Enkele boeren en landbouwers geven dan aan wat zij al doen aan meer natuurinclusieve landbouw. In de discussie proberen we scherper te krijgen wat er meer aan gedaan zou kunnen worden op ons eiland Altena.
 
Vervolg
Na deze lezing zal een vervolgoverleg plaatsvinden met boeren, ZLTO, ANV, Brabants Landschap, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en de twee milieu- en natuurverenigingen. Daar wordt besproken hoe in nauwe samenwerking van alle partners natuurinclusieve landbouw in ons gebied ingevoerd zou kunnen worden. Zonodig zal er ook overleg met de gemeenten en de provincie zijn.
 
Deelnemers
Vooraanmelding voor deelname is gewenst. Er worden veel bezoekers verwacht. Stuur een e-mail naar Gooflies@ziggo.nl als je aanwezig wilt zijn.
 
Voor meer info:
Johan Koekkoek, bestuur Altenatuur 06-47044723
Goof van Vliet, bestuur Altenatuur 06-28703838 
 
 
 
 

 
Korte basiscursus bestuivers
 
Momenteel loopt er in ons gebied een pilot voor monitoring van het Agrarisch Natuurbeheer die in 2016 is gestart. Naast weidevogels en zoogdieren (m.n. wezel en hermelijn) wordt aandacht besteed aan dagvlinders (m.n. de argusvlinder) en bestuivers.
John Smit van de stichting EIS (European Invertebrate Survey) en Anthonie Stip van de Vlinderstichting hebben in 2016 een eerste inventarisatie van de bestuivers (hommels, solitaire bijen, zweefvliegen) gemaakt. Beide heren gaan nu voor vrijwilligers van Altenatuur een basiscursus Herkenning Bestuivers geven. Het gaat om een theorie-avond op een doordeweekse dag ergens in april en een praktijk-gedeelte op een zaterdag in april/mei. De data worden nog ingepland.
Heb je ook belangstelling voor deze basiscursus? Geef je dan op door je volledige naam en emailadres te mailen naar altenatuur@gmail.com onder vermelding van ‘Basiscursus bestuivers’. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan tot en met 25 maart, waarna we de data gaan vaststellen die vervolgens aan de belangstellenden worden doorgegeven. Meld je aan als je meer wilt weten over bijen en andere bestuivers in je tuin! 
 
 
 

 
Altenatuurtje nr. 104 ook digitaal
 
Altenatuurtje is ook digitaal te lezen. Kijk naar of kopieer onderstaande link.
 
https://issuu.com/jansissuu/docs/altenatuurtje_104
 
Gebruik de fullscreen mogelijkheid!
 
                     
 
 

 
Project PARTRIDGE:
patrijzenproject tussen Almkerk en Sleeuwijk
Op 13 april om 20.30 uur, Fort Giessen 
 
De komende vier jaren loopt er een internationaal project waarin wordt onderzocht wat de effecten zijn van gesubsidieerde beheermaatregelen op het voorkomen van vogels in agrarisch gebied. De patrijs wordt de ambassadeursoort voor dit project. Jochem Sloothaak, coordinator soortenbescherming bij het Brabants Landschap, presenteert op deze avond dit project. Hoe staat het momenteel met de patrijs, welke maatregelen worden genomen en hoe worden de effecten ervan op de vogelstand gemonitord. Welke organisaties leveren een bijdrage en wat is de rol van Altenatuur? We hopen dat heel veel leden op deze avond kennis nemen van dit omvangrijke project, in het bijzonder de leden van de vogelwerkgroep en de weidevogelwerkgroep.    
 
                     
 
 

 
 
 
 
 
Altenatuur
de natuurbeschermingsvereniging
van het Land van Heusden en Altena