22 MEI - 4 JUNI 2015 

Hervorming griffierechten in werking op 1 juni 2015
28 APRIL 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 26/05/2015, bl. 29665

Model pro-fiscoverklaring
12 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 26/05/2015, bl. 29667

Circulaire rolrechten

Circulaire nr. 2/2015 dd. 26.05.2015 (Verbeterde versie)
Deze circulaire geeft een toelichting bij de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen en het KB van 12 mei 2015 dat het model vastlegt van de pro fiscoverklaring.

Het Grondwettelijk Hof herziet zijn rechtspraak over de rechtsplegingsvergoeding in het licht van de gewijzigde juridische context.
GwH arresten 21 mei 2015, nrs. 68, 69 en 70
Informatieve nota bij deze arresten van het GwH:
Informatieve nota arresten GwH 21 mei 2015, nrs. 68, 69 en 70

Voorontwerp van wet houdende wijzigingen van het burgerlijk procesrecht
Ambtshalve advies door Hoge Raad voor de Justitie

Bijzondere mandaten binnen de rechtbanken van eerste aanleg

Ambtshalve advies door Hoge Raad voor de Justitie


Rijksregister, bevolkingsregisters en vreemdelingenregister -
nieuw wettelijk informatiegegeven betreffende de rechtsbekwaamheid

Kunstendecreet - subsidies aan kunstenaars

Benoeming leden provinciale raden van de Orde der geneesheren

Europese octrooiaanvragen - Het nieuwe KB van 12 mei 2015 treedt in werking op 22 mei 2015

Aanvraag kwekersrechten – inwerking 1 juli 2015

Telefonische marketing - bescherming van "telefoonabonnees”

Oprichting Nationaal Pensioencomité, Kenniscentrum en Academische Raad

Verslag over de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. - Jaar 2014


Minister Van Overtveldt wordt  belast met Bestrijding van de fiscale fraude en E. Sleurs ontheven uit haar ambt van Staatssecretaris voor Bestrijding van de fiscale fraude

Model aangifteformulier belasting niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen enz.) aanslagjaar 2015


Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Vlaams Gewest
(versie aanslagjaar 2015 - inkomsten 2014)
Bijwerking op 07/05/2015

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2015, BS 29/05/2015
 

PUBLIEK RECHT


Rijksregister, bevolkingsregisters en vreemdelingenregister - nieuw wettelijk informatiegegeven betreffende de rechtsbekwaamheid
4 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, teneinde het informatiegegeven betreffende de rechtsbekwaamheid aan te vullen, BS 22/05/2015, bl. 29507

Kunstendecreet - subsidies aan kunstenaars
8 MEI 2015. - Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013, BS 26/05/2015, bl. 29691

Onderwijs – van rechtswege gewettigde afwezigheden
24 APRIL 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, wat de van rechtswege gewettigde afwezigheden betreft, BS 04/06/2015, bl. 32401


MEDISCH RECHT
 

Benoeming leden provinciale raden van de Orde der geneesheren
10 APRIL 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren, BS 22/05/2015, bl. 29559


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Hervorming griffierechten
28 APRIL 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 26/05/2015, bl. 29665

Nieuwe griffierechten inwerking 1 juni 2015 – vaststelling model van de pro-fiscoverklaring
12 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 26/05/2015, bl. 29667

Circulaire rolrechten
Circulaire nr. 2/2015 dd. 26.05.2015 (Verbeterde versie)


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Europese octrooiaanvragen inwerking vanaf 22 mei 2015
12 MEI 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, BS 22/05/2015, bl. 29513

Aanvraag kwekersrechten – inwerking 1 juli 2015
12 MEI 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 01/06/2015,  bl. 30697

Telefonische marketing - bescherming van "telefoonabonnees”
12 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht, BS 22/05/2015,  bl. 29516

Erkenning vereniging of organisatie belast met unieke databank waar telefoonabonnees zich kunnen inschrijven indien verzet tegen oproepen van direct marketing

Vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht. - Oproep tot kandidaatstellingen, BS 22/05/2015, bl. 29586

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen - erratum
12 MEI 2014. - Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. - Erratum, BS 26/05/2015, bl. 29667

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg mei 2015
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 29/05/2015, bl. 30561


FINANCIEEL RECHT

Verslag over de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. - Jaar 2014

BS 26/05/2015, bl. 29747


FISCAAL RECHT

BTW – diensten waar documenten moeten worden ingediend
13 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001 met betrekking tot de diensten waar de documenten bedoeld in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies en 53sexies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden ingediend, BS 26/05/2015, bl. 29673

Minister J. Van Overtveldt wordt  belast met Bestrijding van de fiscale fraude en  E. Sleurs ontheven uit haar ambt van Staatssecretaris voor Bestrijding van de fiscale fraude
27 MEI 2015. - Koninklijk besluit. - Regering. - Wijzigingen, BS 28/05/2015, bl. 30184
27 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, BS 28/05/2015, bl. 30184

Model aangifteformulier belasting niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen enz.) aanslagjaar 2015
26 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2015, BS 29/05/2015, bl. 30579

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Vlaams Gewest
(versie aanslagjaar 2015 - inkomsten 2014)
Bijwerking op 07/05/2015


SOCIAAL RECHT

Oprichting Nationaal Pensioencomité, Kenniscentrum en Academische Raad

21 MEI 2015. - Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad, BS 22/05/2015, bl. 29654


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
 
21 - 28 mei 2015
2015-082


28-05-2015

Prejudiciële vraag
Art. 171, 5°, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op het aanslagjaar 2010

Schending

Rolnummer(s): 6141
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelastingen - Berekening van de belasting - Bijzondere stelsels van aanslag - Vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van inkomsten.
2015-081


28-05-2015

Beroep tot vernietiging
Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot invoeging van een art. 217quater en een art. 217quinquies in het Kieswetboek (art. 2 en 3) - Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat (art. 37, 42 en 45).

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5969
Grondwettelijk recht - Verkiezingen - Parlementsverkiezingen - Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren - Territoriale omschrijvingen waarvan de stemmen in aanmerking komen.
2015-080


28-05-2015

Beroep tot vernietiging
Consulair Wetboek (art. 1, 5° en 8°, 4, eerste lid, eerste zin, en derde lid, eerste zin, en 5, eerste zin)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5964
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten - Internationale samenwerking - 2. Federale bevoegdheden - Internationale betrekkingen - a. Leiding van de buitenlandse betrekkingen - b. Benoeming van diplomatieke en consulaire ambtenaren - c. Regeling van het statuut van het diplomatiek personeel - 3. Samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten - Vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten in de diplomatieke en consulaire posten.
2015-079


28-05-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 2, 43, 44, 45, 115 en 158) - Wet van 21 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 8)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5918 • 5921
Gerechtelijk recht - Gerechtelijke ambten - Griffiers in de politierechtbanken en vredegerechten - 1. Benoeming in het arrondissement - Horizontale mobiliteit - 2. Eén hoofdgriffier in elk arrondissement voor de politierechtbank en de vredegerechten - Uitzondering - Een hoofdgriffier in elk vredegerecht en in elke politierechtbank in het arrondissement Brussel.
2015-078


28-05-2015

Beroep tot vernietiging
Programmawet (I) van 26 december 2013 (art. 42 tot 46)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5915
Volksgezondheid - Geneesmiddelen - Magistraal vervaardigen van geneesmiddelen en uitvoeren van de fractionering, toebereiding, afvulling, verpakking en presentatie van geneesmiddelen - 1. Officina-apothekers - 2. Houders van een bereidingsvergunning.
2015-077


28-05-2015

Prejudiciële vraag
Decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 tot geldigverklaring van diverse bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van het onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap (art. 6)

Geen schending

Rolnummer(s): 5914
Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Rechtspositie van het personeel - Bezoldigingsregeling - Retroactieve geldigverklaring van een koninklijk besluit dat onwettig werd bevonden omdat de afdeling wetgeving van de Raad van State niet werd geraadpleegd - Tussenkomst in hangende gedingen. # Rechten en vrijheden - Algemene rechtsbeginselen - 1. Rechtszekerheid - 2. Niet-retroactiviteit van de wetten.
2015-076


28-05-2015

Prejudiciële vragen
Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (art. 19, §§ 1 en 5)

Geen schending

Rolnummer(s): 5908 • 5943
Publiek recht - Private veiligheid - Overtredingen - Administratieve procedure die strekt tot de bestraffing van de aangestelde - 1. Voorstel tot minnelijke schikking - Ontstentenis van kennis van de burgerrechtelijk aansprakelijke - 2. Ontstentenis van verplichting voor de administratie de burgerrechtelijk aansprakelijke te horen tijdens de fase van de procedure die kan worden beëindigd met het opleggen van een geldboete.
2015-075


28-05-2015

Prejudiciële vraag
Art. 192, § 1, en 203, §§ 1 en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de versie ervan die van toepassing is op de aanslagjaren 2006 en 2007

Geen schending

Rolnummer(s): 5886
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Regeling inzake de vrijstelling van de meerwaarden op aandelen - Toepassingsgebied - 1. Meerwaarden die worden gerealiseerd op effecten van kapitalisatiebeveks - Uitsluiting - 2. Meerwaarden die worden gerealiseerd op effecten van uitkeringsbeveks.
2015-074


28-05-2015

Prejudiciële vraag
Art. 29bis, § 1, tweede lid, van wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd bij de wet van 19 januari 2001

Geen schending (in de gegeven interpretatie)

Rolnummer(s): 5881
Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Automatische vergoeding van de slachtoffers van verkeersongevallen - Toepassingsgebied - Verkeersongevallen met een voertuig dat rijdt op een spoorweg die volledig afgezonderd is van het verkeer wanneer het slachtoffer van het ongeval een persoon is die ertoe gemachtigd is zich te begeven op een spoorweg in het kader van zijn werk.
2015-073


28-05-2015

Prejudiciële vraag
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (art. 26)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 5876
Strafrecht - Strafrechtspleging - Burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf - Verjaring - Regel volgens welke de burgerlijke rechtsvordering niet kan verjaren vóór de strafvordering - 1. Slachtoffers van misdrijven die zijn gepleegd door een persoon die de strafrechtelijke meerderjarigheid heeft bereikt - 2. Slachtoffers van misdrijven die door een minderjarige zijn gepleegd.
2015-072


28-05-2015

Vordering tot schorsing
Vlaams decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (art. 73 en 74) - Vlaams decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (art. 162, 170, 172, 174 en 175)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6171
Fiscaal recht - Registratierechten - Vlaams Gewest - Verdeelrecht - 1. Verdeling van een onroerend goed ingevolge de beëindiging van een feitelijke samenwoning - Geen verlaagd tarief - 2. Verdeling van een onroerend goed ingevolge een echtscheiding of beëindiging van een wettelijke samenwoning - Verlaagd tarief. # Schorsing - Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.
2015-071


21-05-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 27 mei 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013

Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep)

Rolnummer(s): 6169
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Beroep ingesteld buiten de termijn.
2015-070


21-05-2015

Prejudiciële vragen
Art. 1017, 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 "tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering" en van de wet van 25 april 2014 "ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet")

Geen schending - De prejudiciële vragen in de zaken nrs. 5839 en 5882 behoeven geen antwoord

Rolnummer(s): 5809 • 5839 • 5843 • 5882
Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Staat of gemeente die in het ongelijk wordt gesteld naar aanleiding van een beroep op grond van artikel 569, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek.
2015-069


21-05-2015

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1022)

Geen schending

Rolnummer(s): 5887
Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - GAS-ambtenaar - Beroep tegen een gemeentelijke administratieve sanctie.
2015-068


21-05-2015

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1017, eerste lid, 1018 en 1022)

Geen schending

Rolnummer(s): 5841
Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Ambtenaar van de burgerlijke stand - Beroep tegen de weigeringsbeslissing om een huwelijk te voltrekken.
2015-067


21-05-2015

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/2, derde lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 5909
Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Herroeping van de aanzuiveringsprocedure van de schuldenaar - Onmogelijkheid om gedurende een periode van vijf jaar een nieuw verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling in te dienen. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Recht om een menswaardig leven te leiden - Standstill-verplichting.
2015-066


21-05-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid (art. 2 en 4)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5907
Welzijn der dieren - 1. Circussen en rondreizende tentoonstellingen - Verbod van het houden en het gebruik van dieren - Wijziging van de wetgeving - Afwezigheid van overgangsregeling - a. Rechtszekerheid - b. Gewekt vertrouwen - 2. Dierentuinen - Wettelijke toelating wilde dieren te houden. # Europees recht - Vrij verkeer van goederen en diensten - Beperkingen. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van handel en nijverheid - 2. Vrijheid van ondernemen.
2015-065


21-05-2015

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 335)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 5903
Burgerlijk recht - Afstamming - Naamsoverdracht - Dubbele naam.
2015-064


21-05-2015

Prejudiciële vragen
Decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (art. 40, § 1 en § 3, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 5877
Huisvesting - Sociale huisvesting - Vlaams Gewest - Sociale huisvestingsmaatschappijen - 1. Vennootschap met een sociaal oogmerk - 2. Algemene vergadering - Stemrecht van de aandeelhouders - a. Private aandeelhouders - Beperking tot één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen - b. Publiekrechtelijke aandeelhouders - Afwezigheid van beperking tot één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een behoorlijke huisvesting.
2015-063


21-05-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (art. 2, 7 en 8)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5873
Strafrecht - Gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden - 1. Arbeid in de gevangenissen - Ontstentenis van bescherming die is verbonden aan de kwalificatie als arbeidsovereenkomst - 2. Gelijkstelling van het niet naleven van het huishoudelijk reglement met een tuchtrechtelijke inbreuk van de tweede categorie - Sancties - Verboden of beperkingen van het bezoekrecht - 3. Maximumduur van de opsluiting in een strafcel - a. Gedetineerden die een tuchtrechtelijke inbreuk van de eerste categorie hebben gepleegd - b. Gedetineerden bij wie de inbreuk gepaard is gegaan met een gijzelneming. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Inmenging - 1. Wettigheidsbeginsel - 2. Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
2015-062


21-05-2015

Prejudiciële vragen
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 46, § 1, 7°, d),)

Schending (eerste prejudiciële vraag) - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 5866
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Burgerlijke aansprakelijkheid - Werkgever - 1. Zwaarwichtige inbreuken op de regelgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - 2. Immuniteit - Opheffing - Vereiste van ingebrekestelling van de werkgever voor zwaarwichtige inbreuken door de administratie - Vereiste vermeldingen.
2015-061


21-05-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (art. 81, 1°)

Geen schending

Rolnummer(s): 5861
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - Preventiebeleid - Verplichtingen in verband met de werkzaamheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Overtredingen - Strafbaarstelling - Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
2015-060


21-05-2015

Beroepen tot vernietiging
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII (art. II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 en III.81)

Beroepen zonder voorwerp - Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5860 • 5862 • 5865
Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Huisonderwijs - 1. Verplichting om de leerplichtige bij de examencommissie in te schrijven met het oog op het verkrijgen van een getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs - In het Nederlands georganiseerde examens - 2. Verplichting om de kinderen in het reguliere onderwijs in te schrijven in geval van niet-slagen voor examens - 3. Eindtermen - 4. Maximaal twee pogingen om voor het verplichte examen te slagen - 5. Afwezigheid van het recht om een jaar over te doen - 6. Onderwijstaal - 7. Individueel huisonderwijs en collectief huisonderwijs - 8. Ontstentenis van een overgangsperiode. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van onderwijs - 2. Recht op onderwijs - 3. Gelijkheid inzake onderwijs.
2015-059


21-05-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (art. 4)

Geen schending

Rolnummer(s): 5515
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Begunstigden - 1. Vluchteling - 2. In België verblijvende vreemdeling die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. # Europees recht - Vreemdelingenrecht
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 27/05/2015
Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 19 februari 2015

BS 29/05/2015
Tweede lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 19 februari 2015
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen (Erratum BS 01/06/2015)

BS 01/06/2015
26 MEI 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen