BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
15 - 26 augustus 2014
 
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen

Geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon in het algemeen belang als partij optreedt in een geding (art. 1022 Ger.W.)

Bezwaarschrift personenbelasting: datum van aangetekende brief is datum van indiening

Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 14 mei 2014

Woonbeleid – tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Personeel Vlaamse administratie – bevordering gelijkekansen- en diversiteitsbeleid

Wet instemming Verdrag inzake bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

Vlaams decreet betreffende de landinrichting

Vaststelling nadere regels voor toepassing watertoets

Milieuschade – informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht
 
PUBLIEK RECHT

Samenwerkingsakkoord begroting
22 MEI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses, BS 18/08/2014, bl. 60436

Wijziging wet private en bijzondere veiligheid
12 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 19/08/2014, bl. 60774

Woonbeleid – tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders
10 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit, BS 19/08/2014, bl. 60889

Bescherming oppervlaktewateren tegen verontreiniging
9 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk IIter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, BS 20/08/2014, bl. 61110

Personeel Vlaamse administratie – bevordering gelijkekansen- en diversiteitsbeleid
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de telling van personeelsleden met een migratieachtergrond, BS 20/08/2014, bl. 61116

Vlaams decreet betreffende de landinrichting
28 MAART 2014. - Decreet betreffende de landinrichting, BS 22/08/2014, bl. 63616

Vaststelling nadere regels voor toepassing watertoets
1 JULI 2014. - Ministerieel besluit houdende wijziging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, BS 22/08/2014, bl. 63655

Milieuschade – informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht
16 JULI 2014. - Ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, BS 25/08/2014, bl. 63759


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen, BS 18/08/2014, bl. 60703

Geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon in het algemeen belang als partij optreedt in een geding (art. 1022, lid 8, 3°, Ger.W.)
25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 19/08/2014, bl. 60770 (artt. 17-18)


FINANCIEEL RECHT

Toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 18/08/2014, bl. 60563

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/08/2014, bl. 60956FISCAAL RECHT

KB/WIB 92 - instellingen die giften ontvangen
4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen, BS 18/08/2014, bl. 60550

Wijziging Vlaamse Codes Fiscaliteit
21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3.1.0.0.3 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, BS 18/08/2014, bl. 60620

Bezwaarschrift personenbelasting: datum van aangetekende brief is datum van indiening
25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 19/08/2014, bl. 60770 (art. 16)
Inwerking 29 augustus 2014

SOCIAAL RECHT

Maritieme arbeid – model maritiem arbeidscertificaat en conformiteitsverklaring
4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het maritiem arbeidscertificaat, en de conformiteitsverklaring voor maritieme arbeid bedoeld in Titel 2 van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006, BS 18/08/2014, bl. 60569

Maritieme arbeid – klachtenprocedure aan boord van schepen
4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de klachtenprocedure aan boord van schepen die onder Belgische vlag varen en tot vaststelling van het model van klachtenformulier, BS 18/08/2014, bl. 60596

Maritieme arbeid - uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen
4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 en haar uitvoeringsbesluiten, BS 18/08/2014, bl. 60600

Bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector
13 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, BS 18/08/2044,  bl. 60602


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Decreet instemming Europees verdrag inzake hoofdwaterwegen
25 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn (AGN), opgemaakt in Genève op 19 januari 1996, BS 19/09/2014, bl. 60866

Decreet instemming VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens
25 APRIL 2014. - Decreet tot instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013 en ondertekend in New York op 3 juni 2013, BS 19/08/2014, bl. 60868

Facultatief Protocol Verdrag rechten van het kind betr. mededelingsprocedure
21 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011, BS 20/08/2014, bl. 60987

Instemming Verdrag inzake bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen
5 MEI 2014. - Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's-Gravenhage op 19 oktober 1996, BS 22/08/2014, bl. 63560
Uitvoeringswet:
27 NOVEMBER 2013. - Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, BS 22/08/2014, bl. 63578
Verzoeken betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22/08/2014, bl. 63580

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen uitspraken voor deze periode
4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken
4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken
Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel

BS 21/08/2014
Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Leuven, afd. Hasselt
Vacante betrekking advocaat bij het Hof van Cassatie

BS 22/08/2014
Bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 25/08/2014
Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 14 mei 2014
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum

BS 26/08/2014
Bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel Gent

 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen